ابطال دستورالعمل شماره 12875/2/1/د مورخ 15/5/1382 اداره كل نظارت بر مواد غذايي، آشاميدني ، آرايشي و بهداشتي

ابطال دستورالعمل شماره 12875/2/1/د مورخ 15/5/1382 اداره كل نظارت بر مواد غذايي، آشاميدني ، آرايشي و بهداشتي وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشكي

تاريخ : 28/8/85

شماره دادنامه :…

كلاسه پرونده: ….

مرجع رسيدگي : هيات عمومي ديوان عدالت اداري.

شاكي : آقايان …..

موضوع شكايت و خواسته : ابطال دستورالعمل شماره 12875/2/1/د مورخ 15/5/1382 اداره كل نظارت بر مواد غذايي، آشاميدني ، آرايشي و بهداشتي وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشكي.

مقدمه : وكيل شاكي به شرح دادخواست تقديمي اعلام داشته است، شركت موكل داراي 26 عضو كارگاهي مي باشد كه به موجب پروانه هاي كسب و نيز مجوزهاي قانوني صادره از اداره بهداشت مجاز به توليد و توزيع محصولات و فرآورده هاي لبني به صورت عمده مي باشند. متاسفانه اداره كل طرف شكايت بدون توجه به مجوزهاي قانوني صادره و حقوق مكتسبه توليد كنندگان با صدور دستورالعمل مورد شكايت، توليد كنندگان فرآورده هاي لبني و خصوصا واحدهاي ماست بندي سنتي رااز توزيع محصولات خود به صورت عمده منع نموده و تنها عرضه محصول به صورت محدود و خرده فروشي آن هم در محل توليد را براي ايشان مجاز شناخته است.
مجوزهاي صادره از مراجع قانوني ذيربط كه توزيع محصولات را به صورت عمده براي توليدكنندگان مقرر و مجاز دانسته، براساس قانوني مواد خوردني و آشاميدني و آرايشي و بهداشتي و آيين نامه اجرايي ماده 13 آن صادر شده و دستورالعمل يك مقام اجرائي قدرت نقض و لغو حقوق مكتسبه ناشي از مجوز صادره بر مبناي قانوني را ندارد. بنا بمراتب ابطال دستورالعمل شماره 12875/2/1/د مورخ 15/5/1382 (مشخصا بند 3) مورد تقاضا است. معاون توسعه مديريت و منابع وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشكي در پاسخ به شكايت مذكور طي نامه شماره 35560/ح/ن مورخ 13/3/1383 اعلام داشته اند، 1- به استناد ماده 8 قانون مواد خوردني و آشاميدني و آرايشي و بهداشتي مصوب 1346 و اصلاحات 1353، كليه كارخانجات و كارگاهها مي بايست براي ساخت هر نوع فرآورده پروانه ساخت اخذ نمايند و طبق تبصره يك همان ماده كارگاههايي كه فرآورده هاي خود را با علامت و بسته بندي مشخص به صورت بازرگاني عرضه مي كنند، مشمول اين قانون خواهند بود.2- آيين نامه اجرايي ماده 8 و ماده 9 قانون مذكور مراكز ساخت و تهيه و نگهداري شير و فرآورده هاي آن مشمول اين قانون نموده كه در ماده 2 آيين نامه مقرر گرديده است ، كه نوع فرآورده ها و بسته بند و همچنين كارخانجات كارگاههاي مشمول قانون رابه ترتيب اهميت بهداشتي و به تدريج كه سازمان نظارت وكنترل بر مواد غذايي و آرايشي آماده مي شود، براي اطلاع عموم آگهي خواهد كرد. دستورالعمل مورد شكايت به منظور رعايت نكات مشروحه فوق براي كليه مراكز ساخت، تهيه و نگهداري مواد مشمول مادتين 8 و 9 قانون صدرالاشاره الزام آور بوده و بر همين اساس و مبناي قانوني صادر گرديده است. هيات عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ فوق با حضور روساي شعب بدوي و روسا و مستشاران شعب تجديدنظر تشكيل و پس از بحث و بررسي و انجام مشاوره با اكثريت آراء به شرح آتي مبادرت به صدور راي مي نمايد.

راي هيات عمومي

به موجب ماده 9 قانون مواد خوردني و آشاميدني و آرايشي و بهداشتي مصوب 1346 و اصلاحات بعدي آن «تهيه كنندگان و سازندگان و واردكنندگان مواد خوردني و آشاميدني و آرايشي و بهداشتي كه نوع موسسات آنها در آگهي وزارت بهداري قيد خواهد شد و درتاريخ تصويب اين قانون و آيين نامه هاي اجرايي آن مشغول به كار هستند، مكلفند ظرف شش ماه از تاريخ انتشار آگهي تقاضاي پروانه بهداشتي از وزارت بهداري بنمايند. به تقاضاهاي رسيده در كميسيون فني مركب از سه نفر از اشخاص صلاحيتدار به تعيين وزارت بهداري رسيدگي و ظرف شش ماه تصميم كميسيون بر رد يا قبول تقاضاها صادر خواهد شد…» بنا بمراتب فوق الذكر و عنايت به مفاد لايحه جوابيه، بند 3 بخشنامه شماره 12875/2/1/د مورخ 15/5/1382 كه مقرر داشته « واحدهاي ماست بندي منحصرا مجاز به عرضه محصول به صورت خرده فروشي در محل توليد مي باشند و در صورتي كه بخواهند محصول را عرضه نمايند ملزم به اخذ پروانه هاي بهداشتي مي باشند و اخيرا ضوابط اين واحدها تدوين و پس از تاييد نهايي ارسال خواهد شد لذا در صورت مشاهده محصول فاقد پروانه ساخت در سطح عرضه لازم است بر طبق مقررات اقدام قانوني به عمل آيد.» مغايرتي با قانون ندارد و خارج از حدود اختيارات قانوني مربوط نمي باشد./

هيات عمومي ديوان عدالت اداري معاون قضائي ديوان عدالت اداري مقدسي فرد

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.