مصوبه شورای عالی اداری درخصوص ادغام « پژوهشکده برنامه‌ریزی درسی» و «پژوهشکده نوآوری‌های آموزشی» (شماره 35269/206 مورخ 7/7/1389)

شورای عالی اداری در یکصد و سی هشتمین جلسه مورخ 30/4/1389 بنا به پیشنهاد مشترک معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهور و وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، به منظور انتزاع فعالیت‌های حاکمیتی و سیاستگذاری از شرکت‌های دولتی و در راستای اجرای بند الف ماده 13 قانون اصلاح موادی از قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی و اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی تصویب نمود:

1ـ شرکت فناوری اطلاعات ایران به دلیل وظایف حاکمیتی مصرح در اساسنامه خود، از شکل شرکت دولتی به مؤسسه دولتی، تغییر ماهیت می‌یابد و عنوان آن به « سازمان فناوری اطلاعات» اصلاح می‌گردد.

2ـ وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات موظف است ظرف مدت (3) ماه نسبت به تفکیک وظایف سازمان فناوری اطلاعات ایران از نظر:

الف ـ حاکمیتی نظیر: سیاستگذاری، نظارت و هدایت

ب ـ تصدی نظیر: ارایه خدمات مشاوره‌ای در حوزه فناوری اطلاعات

اقدام نموده و حداکثر تا پایان سال 1389 نسبت به انتقال وظایف، اختیارات و نیروی انسانی موضوع بند « الف» به سازمان فناوری اطلاعات و واگذاری وظایف موضوع بند « ب» به بخش خصوصی، برنامه‌ریزی و اقدام نماید.

3ـ هیأتی متشکل از نمایندگان وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، سازمان فناوری اطلاعات ایران و نماینده وزارت امور اقتصادی و دارایی تشکیل می‌گردد تا نسبت به تعیین تکلیف اموال، دارایی‌ها، دیون و تعهدات شرکت و انتقال آن حسب مورد به سازمان فناوری اطلاعات یا بخش خصوصی و یا وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات اقدام نمایند.

4ـ اهداف و شرح وظایف سازمان فناوری اطلاعات ایران بنا به پیشنهاد وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و تأیید معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس‌جمهور به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.

5 ـ وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات مسؤول نظارت بر حسن اجرای این مصوبه بوده و گزارش پیشرفت اقدامات انجام شده را به شورا ارایه خواهد داد.

محمود احمدی نژاد- رئیس جمهور

 

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

به بالای صفحه بردن