مصوبه شوراي عالي اداري در خصوص انتقال پژوهشكده امور اقتصادي از وزارت امور اقتصادي و دارايي به وزارت علوم، تحقيقات و فنآوري (شماره: 3401/200 مورخ 19/2/1390)

دانلود فایل اکسل محاسبه مبلغ رتبه‌بندی معلمان

شوراي عالي اداري در يكصد و چهل و هشتمين جلسه مورخ 22/1/1390 بنا به پيشنهاد مشترك وزارت امور اقتصادي و دارايي و معاونت توسعه مديريت و سرمايه‌انساني رييس‌جمهور به منظور ساماندهي مؤسسات پژوهشي وابسته به وزارت مذكور تصويب نمود:

 1ـ پژوهشكده امور اقتصادي از وزارت امور اقتصادي و دارايي منتزع و با كليه وظايف، اختيارات، امكانات، اعتبارات، نيروي انساني، اموال و تعهدات به وزارت علوم، تحقيقات و فنآوري منتقل مي‌شود.

2ـ به منظور نيازسنجي، مديريت، هدايت و نظارت بر طرح‌ها و پروژه‌هاي تحقيقاتي موردنياز وزارت امور اقتصادي و دارايي، وزارت مذكور مي‌تواند با استفاده از امكانات، تجهيزات و نيروي انساني موجود نسبت به تشكيل مديريت پژوهش يا عناوين مشابه، به نحوي كه موجب گسترش تشكيلات، نيروي انساني و… نگردد اقدام نمايد.

 3ـ كميته‌اي مركب از نمايندگان وزارتخانه‌هاي امور اقتصادي و دارايي، علوم، تحقيقات و فنآوري و معاونت‌هاي برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي و توسعه مديريت و سرمايه انساني رييس‌جمهور تشكيل مي‌گردد تا طي مدت (3) ماه نحوه نقل و انتقال اموال، دارايي‌ها، تعهدات، وظايف، اختيارات، امكانات و نيروي انساني پژوهشكده فوق را تعيين تكليف نمايد.

 4ـ وزارت علوم، تحقيقات و فنآوري موظف است با همكاري وزارت امور اقتصادي و دارايـي و معاونت توسعه مديريت و سرمـايه انساني رييس‌جـمهور طي مدت (2) ماه ساز و كار لازم در خصوص نحوه همكاري و نيز عضويت وزير يا يكي از معاونين وزارتخانه مذكور به عنوان رييس هيأت امناي پژوهشكده فوق‌الذكر را تعيين نمايد.

 5 ـ وزراي امور اقتصادي و دارايي و علوم، تحقيقات و فنآوري مسئول حُسن اجراي مصوبه مي‌باشند و معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رييس‌جمهور ضمن نظارت بر نحوه اجراي مصوبه گزارش آن را طي مدت (6) ماه به شوراي عالي اداري ارايه مي‌نمايد.

محموداحمدي‌نژاد- رئیس جمهور

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.