آيين‌نامه اجرايي ماده (۲۲) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه (شماره ۷۸۹۳۵/ت۴۶۲۴۴هـ مورخ ۱۵/۴/۱۳۹۰)

دانلود فایل اکسل محاسبه مبلغ رتبه‌بندی معلمان

هيئت وزيران در جلسه مورخ ۲۲/۳/۱۳۹۰ بنا به پيشنهاد شماره ۱۲۶۵۳ـ ۱/۱۰۲۸۹ مورخ ۱۶/۱۱/۱۳۸۹ وزارت آموزش و پرورش و تأييد معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رييس‌جمهور و به استناد ماده (22) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوري اسلامي ايران ـ مصوب ۱۳۸۹- آيين‌نامه اجرايي ماده يادشده را به شرح زير تصويب نمود:

ماده ۱- در اين آيين‌نامه، اصطلاحات زير در معاني مشروح مربوط به كار مي‌روند:

الف ـ قانون: قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوري اسلامي ايران.

ب ـ معاونت: معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رييس‌جمهور.

پ ـ وزارت: وزارت آموزش و پرورش.

ت ـ سازمان: سازمان نوسازي، توسعه و تجهيز مدارس كشور.

ث ـ مدارس مشمول طرح: مدارسي كه بر اساس مطالعات فني و ارزيابي سريع لرزه‌اي در فرايند اجراي طرح مقاوم‌سازي و بازسازي قرار مي‌گيرند.

ج ـ مقاوم‌سازي: مطالعه و اجرا به منظور تقويت ساختمانهاي موجود مدارس فاقد استحكام لازم در برابر حوادث غيرمترقبه به ويژه زلزله، متناسب با الزامات مقررات ملي ساختمان و دستورالعمل‌هاي بهسازي لرزه‌اي.

چ ـ بازسازي: بازسازي ساختمان مدارس مشمول طرح كه به علت قدمت و فرسودگي، قابليت مقاوم‌سازي را ندارند.

ح ـ كلاسهاي بدون استحكام: كلاسهاي ساختمانهاي مدارس مشمول طرح كه بايد بازسازي يا مقاوم‌سازي شوند.

خ ـ استانداردسازي: تطبيق ساختمان، تأسيسات و تجهيزات فضاهاي آموزشي و پرورشي با ضوابط طراحي فضاهاي آموزشي و سرانه‌هاي مصوب و مقررات ملي ساختمان.

د ـ طرح: بازسازي و مقاوم‌سازي مدارس مشمول طرح.

ذ ـ خيرين مدرسه‌ساز: اشخاص حقيقي و حقوقي كه با استفاده از منابع غيردولتي خود اقدام به كمك مالي، تأمين زمين، احداث، توسعه، تكميل و تجهيز فضاهاي آموزشي و پرورشي نموده و آن را به وزارت (سازمان) تحويل و اهدا مي‌نمايند.

ر ـ طرحهاي مشاركتي مدرسه‌سازي: طرحهايي كه با استفاده از منابع مشترك دولت و خيرين مدرسه‌ساز ساخته يا تجهيز مي‌شوند، به صورتي كه حداقل سهم خيرين در اين طرحها از سي درصد كمتر نباشد.

ماده ۲- معاونت مكلف است مابه‌التفاوت اعتبارات مصوب و اعتبارات تخصيص يافته با احتساب تعديل سالهاي اجراي ماده واحده قانون اصلاح ماده (۱) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران براي مقاوم‌سازي مدارس بدون استحكام ـ مصوب ۱۳۸۵- را به شرح زير براي بازسازي و مقاوم‌سازي مدارس بدون استحكام تأمين نمايد:

الف ـ سال ۱۳۹۰ (۹.۰۰۰) ميليارد ريال

ب ـ سال ۱۳۹۱ (۱۰.۱۷۰) ميليارد ريال

پ ـ سال ۱۳۹۲ (۱۲.۹۹۰) ميليارد ريال

ماده ۳- به منظور اولويت‌بندي و انتخاب مدارس مشمول طرح، در هر استان كارگروهي مركب از معاون عمراني استانداري، مديركل نوسازي، توسعه و تجهيز مدارس و مديركل آموزش و پرورش استان به دبيري مديركل نوسازي، توسعه و تجهيز مدارس استان تشكيل مي‌شود.

تبصره ـ ايجاد دبيرخانه و توسعه تشكيلات در اجراي اين ماده ممنوع است.

ماده ۴- وزارت (سازمان) موظف است مقررات ملي ساختمان و استانداردهاي ساختماني را در طراحي و احداث مدارس جديد و جايگزين رعايت نمايد.

ماده ۵ـ وزارت (سازمان) موظف است در بازسازي و مقاوم‌سازي مدارس مشمول طرح نسبت به رعايت دستورالعمل‌هاي بهسازي لرزه‌اي صادر شده از طرف مراجع ذي‌ربط به منظور بهينه‌سازي و استانداردسازي آنها اقدام نمايد.

ماده ۶ـ وزارت (سازمان) مجاز است در قالب موافقتنامه مبادله شده با معاونت، هزينه‌هاي مربوط به مطالعه، طراحي، اجرا و نظارت را از محل اعتبارات ماده (۲) پرداخت نمايد.

ماده ۷- به منظور تسريع در امر بازسازي و مقاوم‌سازي مدارس مشمول طرح و فراهم‌شدن بستر انجام كار به ويژه در ايام تعطيلي مدارس در فصل تابستان، ادارات كل مسكن و شهرسازي استانها موظفند پس از دريافت تقاضاي ادارات كل آموزش و پرورش استانها با رعايت قوانين مربوط ظرف بيست روز نسبت به بررسي و صدور مجوز لازم اقدام نمايند.

ماده ۸ـ وزارت (سازمان) موظف است با هماهنگي معاونت ظرف سه ماه نسبت به تدوين سياستهاي حمايتي از خيرين مدرسه‌ساز اقدام نمايد.

تبصره ـ به منظور تشويق و ترغيب خيرين مدرسه‌ساز، معاونت موظف است در قالب سياستهاي موضوع اين ماده هر ساله معادل اعتبار تحقق يافته تعهدات سال قبل توسط خيرين را كه براي احداث، توسعه، تكميل، و اهداي زمين و فضاهاي آموزشي و پرورشي هزينه گرديده است، در بودجه سنواتي جهت تكميل طرحهاي مشاركتي، منظور نمايد.

معاون اول رييس جمهور ـ محمدرضا رحيمي 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.