اصلاح آیین‌نامه اجرایی بند (د) ماده (۳۲) قانون برنامه پنجم توسعه

اصلاح آیین‌نامه اجرایی بند «د» ماده (۳۲) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران (تصويب نامه شماره۱۰۱۹۸۳/ت۴۸۹۳۳هـ مورخ ۶/۵/۱۳۹۲ هيأت وزيران)

وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی

وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور

هیئت وزیران در جلسه مورخ ۳۰/۴/۱۳۹۲ بنا به پیشنهاد وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و به استناد بند (د) ماده (۳۲) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران – مصوب ۱۳۸۹- تصویب نمود:

آیین‌نامه اجرایی بند «د» ماده (۳۲) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران موضوع تصویب‌نامه شماره ۱۸۹۸۳/ت۴۸۹۳۳هـ مورخ ۳/۲/۱۳۹۲ به شرح زیر اصلاح می‌شود:

۱- در بند (هـ) ماده (۱) بعد از عبارت «قیمت واقعی که» عبارت «با پیشنهاد شورای عالی بیمه سلامت ایران و تأیید معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور» اضافه می‌شود.

۲- در تبصره ماده (۱۹) بعد از عبارت «تعرفه‌های مصوب» عبارت «که با پیشنهاد شورای عالی بیمه سلامت ایران و تأیید معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس‌جمهور به تصویب هیئت وزیران می‌رسد» اضافه می‌شود.

معاون اول رئیس‎جمهور – محمدرضا رحیمی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.