آزمون های استخدامی

آگهی دعوت به شرکت در آزمون برای انتخاب حسابدار رسمی

هیات تشخیص صلاحیـت حسابداران رسمی در اجرای ماده واحده قانون استفاده از خدمات تخصصی و حرفه ای حسابداران ذیصلاح به عنوان حسابدار رسمی، مصوب سال ۱۳۷۲ و آیین نامه «تعیین صلاحیت حسابداران رسمی و چگونگی انتخاب آنان» موضوع تصویب نامه شماره ۹۰۴۵/ت۱۳۸۷۵هـ مورخ ۲۳/۷/۱۳۷۴ و اصلاحیه های بعدی آن از داوطلبان واجد شرایط زیر برای شرکت در آزمون حسابدار رسمی دعوت به عمل می آورد.

جامعه حسابداران رسمی ایران

الف) شرایط داوطلبان:

۱- تابعیت دولت جمهوری اسلامی ایران و وفاداری به قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران.

۲- نداشتن سابقه محکومیت موثرکیفری.

۳- حسن شهرت به رعایت موازین شرعی و اجتماعی و عدم اعتیاد به مواد مخدر.

۴- نداشتن سوابق سوء حرفه ای، مالی و اداری.

۵- داشتن مدرک تحصیلی حداقل کارشناسی (لیسانس) از دانشگاههای مورد تائید وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری در رشته حسابداری یا رشته های مشابه یا مـدارک حرفه ای شناخته شده از مجامع معتبر بین المللی.

تبصره ۱ : منظور از رشته های مشابه رشته هایی هستند که با تایید هیات تشخیص صلاحیت حسابداران رسمی ، حداقل ۱۸ واحد از دروس آنها ، حسابداری ، حسابرسی و مدیریت مالی باشد.

تبصره ۲ : مجامع حرفه ای بین المللی مورد پذیرش عبارت است از: انجمن حسابداران خبره انگلستان و ویلز ( ICAEW) انجمن حسابداران رسمی انگلستان (ACCA ) و انجمن حسابداران رسمی آمریکا (AICPA)، انجمن حسابداران کانادا (CGA). پذیرش مدارک عضویت در سایر مجامع حرفه ای، به منظور برخورداری از معافیت آزمونهای حسابداری و حسابرسی یا جایگزینی مدرک تحصیلی کارشناسی حسابداری یا رشته های مشابه منوط به طرح موضوع در هیات تشخیص صلاحیت حسابداران رسمی و اتخاذ تصمیم در مورد آن است.

تبصره ۳ : مدارک تحصیلی معادل مورد پذیرش نمی باشد.

۶- داشتن حداقل شش سال سابقه کار تمام وقت حسابرسی بعد از اخذ مدرک تحصیلی کارشناسی مرتبط (لیسانس) که حداقل دو سال آن در داخل کشور باشد (اشخاصی که سابقه کار حسابرسی آنان حداقل سه سال باشد، در صورتیکه به تشخیص هیات تشخیص صلاحیت حسابداران رسمی دارای تجارب مفیدی در امور حسابداری، خدمات مالی، طراحی سیستم، مدیریت مالی، تدریس حسابداری و حسابرسی در دانشگاهها و موسسات آموزش عالی و سایر تجارب مفید باشند ، هر دو سال سابقه کار تمام وقت آنان در امور فوق می تواند معادل یکسال سابقه کار حسابرسی مورد قبول قرار گیرد).

تبصره ۱: در مواردی که مدرک تحصیلی کارشناسی (لیسانس) متقاضــی غیر مرتبط باشد ، امـا مدرک تحصیلی کارشناسی ارشد (فوق لیسانس) یا دکتری مرتبط باشد، سوابـق کار مفید از تاریخ اخذ اولین مـدرک تحصیلی‌ مرتبط ملاک عمـل خواهد بود . به هرحال پذیرش مدارک تحصیلی بالاتر از کارشناسی (لیسانس) منوط به گذراندن حداقل ۱۸ واحد دروس حسابداری، حسابرسی و مدیریت مالی در طول دوره های تحصیلی یادشده است.

تبصره ۲: داوطلبانی که حداقل ۳ سال بصورت تمام وقت سابقه کار حسابرسی بعد از اخذ مدرک تحصیلی کارشناسی (لیسانس) در سازمان حسابرسی یا نزد موسسات حسابرسی عضو جامعه حسابداران رسمی ایران دارا هستند و همچنین سایر داوطلبانی که تجارب مفید آنها در امور یاد شده در این بند حداقل به مدت ۶ سال باشد، به شرط دارا بودن سایر شرایط ، می توانند در آزمون شرکت نمایند و در صورت قبولی کمبود سابقه کار حسابرسی به مدت ۳ سال کامل در سازمان حسابرسی یا موسسات حسابرسی عضو جامعه حسابداران رسمی ایران را تکمیل نمایند.

۱- ب) مدارک مورد نیاز جهت شرکت در آزمون و ثبت نام:

۱- تصویر کلیه صفحات شناسنامه و دوطرف کارت ملی.

۲- شش قطعه عکس۴ ×۳ که مشخصات متقاضی در پشت آن درج شده باشد.

۳- تصویر مدارک تحصیلی مرتبط در مقاطع کارشناسی و بالاتر به تایید مراجع رسمی کشور و یا مدرک عضویت در مجامع حرفه ای بین المللی. (در مورد رشته های مشابه ارسال ریز نمرات تائید شده الزامی است).

۴- گواهی سابقه کارحسابرسی تمام وقت باذکرنداشتن سوابق سوءحرفه ای، مالی و اداری به انضمام گواهی سابقه پرداخت حق بیمه از سامانه تامین اجتماعی و یا پرداخت مالیات بر حقوق .

۵- تصویر دو طرف گواهی انجام و یا معافیت دائم از خدمت وظیفه عمومی در مورد آقایان.

۶- تکمیل فرم درخواست شرکت در آزمون برای انتخاب حسابدار رسمی.

برای دریافت فرم درخواست شرکت در آزمون کلیک کنید.

۷- اصل فیش پرداخت مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۱ ریال به حساب ۰۲۰۱۲۴۸۷۳۶۰۰۱ سیبا نزد بانک ملی ایران شعبه میدان جوانان کد ۱۱۱۴ بنام جامعه حسابداران رسمی ایران .

۲-ب) مدارک مورد نیاز پس از آزمون:

۱- گواهی عدم سوء پیشینه به تایید مراجع مربوطه.

۲- گواهی حسن عملکرد از سازمان حسابرسی یا موسسات حسابرسی عضو جامعه حسابداران رسمی ایران.

۳- گواهی عدم اعتیاد به مواد مخدر.

۴- تاییدیه مدرک تحصیلی یا مدارک حرفه ای از مرجع ذیربط.

ج) نکات مهم :

۱- سوابق حسابرسی با شرایط زیر پذیرفته می شود:

۱-۱) اشتغال تمام وقت به عنوان حسابرس در سازمان حسابرسی یا موسسات حسابرسی عضو جامعه حسابداران رسمی ایران.

۲-۱) درج نوع کار متقاضی ( با قید تمام وقت یا پاره وقت ) در طول خدمت و آخرین سمت وی ، سوابق بیمه از جمله حوزه پرداخت حق بیمه و شماره بیمه شده ، در گواهی اشتغال طبق فرم نمونه مشتمل بر اطلاعات کامل یاد شده در موارد استثنایی که حسب مقررات مربوط ، شاغل تمام وقت مشمول بیمه نبوده است ، درج سوابق پرداخت مالیات حقوق متقاضی در گواهی اشتغال الزامی می باشد . گواهی اشتغال صرفاً طبق فرم نمونه پیوست مورد پذیرش می باشد .

۳-۱ ) سوابق کار حسابرسی در سال ۱۳۸۱ و بعداز آن صرفاً نزد سازمان حسابرسی یاموسسات حسابرسی عضو جامعه حسابداران رسمی ایران با ارائه گواهی پرداخت حق بیمه و با ارائه گواهی پرداخت مالیات برحقوق مورد قبول است.

۲- درخصوص سابقه کار تدریس در دانشگاهها و موسسات آموزش عالی ارسال تصویر احکام عضویت هیات علمی تمام وقت در گروه حسابداری الزامی است .

۳- سوابق کاری از نظر تاریخ کارکرد نباید بطور همزمان با سوابق تجربی دیگر باشد .

۴- کلیه متقاضیانی که در سال های گذشته مدارک ثبت نام برای شرکت درآزمون ارسال کرده و کارت شرکت در آزمون برای آنها صادر شده است ، در صورت تمایل به ثبت نام در آزمون سال جاری صرفاً باید نسبت به تکمیل و ارسال فرم درخواست شرکت در آزمون و پرداخت وجه اقدام نمایند .

۵- داوطلبان مشروط آزمون سنوات ( تک درس ۱۳۹۰ ) ، ۱۳۹۱ و ۱۳۹۲ که مجاز برای آزمون می باشند ، باید نسبت به ارسال فرم تکمیل شده درخواست و پرداخت وجه برای شرکت در آزمون اقدام نمایند .

د ) آزمون:

۱- آزمون در نیمه اول آذر ماه سال ۱۳۹۳ در دو نوبت صبح و بعدازظهر برگزار می شود .

۲- تاریخ و محل دریافت کارت و محل برگزاری آزمون متعاقباً اعلام خواهد شد .

۳- آزمون شامل مهارت حسابداری ، حسابرسی ، قانون مالیاتها و قوانین تجاری ، مالی ، محاسباتی و سایر قوانین مرتبط است .

۴- آزمون به صورت تشریحی و چند گزینه ای (تستی) خواهد بود . سئوالات حسابداری و حسابرسی بر حسب مورد با استانداردهای حسابداری و حسابرسی ایران (مصوب سازمان حسابرسی) مغایرتی نخواهد داشت و در سطحی خواهد بود که مهارت حرفه ای متقاضیان برای امضای گزارشهای حسابرسی مستقل و بازرسی قانونی به صورت مستقل احراز شود .

۵- هر پاسخ درست تستی یک نمره و هر پاسخ نادرست نمره منفی خواهد داشت .

۶- نصاب لازم برای قبولی داوطلبان در آزمون بشرح زیر است .

۱-۶ ) کسب %۶۰ نمره سئوالات گزینه ای (تستی) هر درس .

۲-۶ ) کسب %۶۰ نمره سئوالات تشریحی هر درس .

۷- چنانچه داوطلب در حداقل یک درس، از آزمونهای مقرر مطابق بند ۶ فوق قبول شده باشد ،‌ می تواند حداکثر در آزمون دو دوره آینده شرکت نموده و فقط درس یا دروسی را که نمره آن به حد نصاب قبولی نرسیده است امتحان دهد .

بدیهی است این معافیت فقط مربوط به دو دوره بعد بوده و در صورت عدم موفقیت از دوره سوم به بعد باید همچون سایر شرکت کنندگان همه دروس را امتحان دهند.

۸- پاسخنامه تشریحی هر درس در صورتی تصحیح می گردد که نمره تست آن درس حداقل %۶۰ توسط داوطلب کسب شده باشد.

۹- کلیه داوطلبان مکلف هستند نام درس یا دروسی را که در سال جاری امتحان می دهند حتماً در ردیف ۹ فرم درخواست با علامت (×) مشخص نمایند ، در غیر اینصورت پاسخنامه برای داوطلب تهیه نمی گردد. تغییر درس یا دروس پس از ارسال فرم در هیچ مرحله ای قابل تجدید نظر نمی باشد.

۱۰- داوطلبان مشروط سنوات (تک درس ۱۳۹۰) و ۱۳۹۱ مشمول مقررات دوره خود می باشند.

۱۱- دارندگان مدارک دکتری حسابداری یا مدارک حرفه ای بین المللی مورد تائید هیات تشخیص صلاحیت حسابداران رسمی ، ازآزمونهای حسـابـداری و حسابـرسـی معاف خواهند بود.

و) مهلت ثبت نام و ارسال مدارک:

کلیه داوطلبان واجد شرایط بایستی مدارک مورد نیاز به همراه «فرم درخواست شرکت در آزمون برای انتخاب حسابدار رسمی» را حداکثرتا تاریخ ۱۱/۰۵/۱۳۹۳ تنها از طریق پست سفارشی به آدرس تهران- کد پستی ۱۱۱۴۹۴۳۶۶۱ هیات تشخیص صلاحیت حسابداران رسمی- واقع در طبقه دوم ساختمان سرمایه گذاری وزارت امور اقتصادی و دارائی- خیابان داور ارسال نمایند.

تذکر:

در صورتیکه روز یا روزهای آخر اعلام شده بهر دلیل از جمله آلودگی هوا تعطیل اعلام شود صرفاً به همان تعداد روز در همان شهری که تعطیل اعلام شده به زمان پایان ارسال مدارک اضافه می شود.

۱- به درخواستهایی که بعد از مهلت مقرر تحویل پست گردیده باشد و یا مدارک مربوط به آنان ناقص باشد و یا منطبق با شرایط مندرج دربند ‘‘ الف ’’ بالا نباشد ، ترتیب اثر داده نخواهد شد.

۲- وجه ثبت نام قابل استرداد نمی باشد.

هیات تشخیص صلاحیت حسابداران رسمی

اشتراک در
اطلاع از
guest
0 نظرات
بازخورد (Feedback) های اینلاین
View all comments