0 امتیاز
63 بازدید
در بیمه خودرو و دیه توسط (150 امتیاز)
٪۴ دیه میشه چقدر مال ضرب وجر با چاقو و

محاسبه مبلغ دیه به ریال چقدر میشه.

پاسخ شما

نام شما برای نمایش - اختیاری
حریم شخصی : آدرس ایمیل شما محفوظ میماند و برای استفاده های تجاری و تبلیغاتی به کار نمی رود
...