0 امتیاز
147 بازدید
در حقوق و دستمزد و مزایا -عیدی پاداش - سنوات و پایان کار توسط
نمایش از نو توسط
48 ساعت کار 24 ساعت استراحت
48 ساعت کار و 24 ساعت استراحت چگونه محاسبه می شود.چون شامل نوبت کاری نمی شود.
لطفا بر اساس قوانین بازه مبلغ را بفرمائید.

پاسخ شما

نام شما برای نمایش - اختیاری
حریم شخصی : آدرس ایمیل شما محفوظ میماند و برای استفاده های تجاری و تبلیغاتی به کار نمی رود

سوالات مشابه

0 امتیاز
0 پاسخ 32 بازدید
0 امتیاز
0 پاسخ 103 بازدید
...