0 امتیاز
117 بازدید
در حقوق و دستمزد و مزایا -عیدی پاداش - سنوات و پایان کار توسط
با بیمه بیکاری من موافقت شده ولی چیزی پرداخت نشده است

پاسخ شما

نام شما برای نمایش - اختیاری
حریم شخصی : آدرس ایمیل شما محفوظ میماند و برای استفاده های تجاری و تبلیغاتی به کار نمی رود

سوالات مشابه

...