0 امتیاز
36 بازدید
در حقوق و دستمزد و مزایا -عیدی پاداش - سنوات و پایان کار توسط
مبنای محاسبه عیدی و سنوات بر اساس پایه حقوق است یا پایه حقوق بعلاوه مزایای از قبیل حق جذب و فوق العاده شغل

پاسخ شما

نام شما برای نمایش - اختیاری
حریم شخصی : آدرس ایمیل شما محفوظ میماند و برای استفاده های تجاری و تبلیغاتی به کار نمی رود
...