0 امتیاز
19 بازدید
در مقررات اداری و استخدامی دانشگاه‌ها توسط
ویرایش شده
آیا اعضاء هیات علمی دانشگاه آزاد می تواند به بخش خصولتی مامور گردد

پاسخ شما

نام شما برای نمایش - اختیاری
حریم شخصی : آدرس ایمیل شما محفوظ میماند و برای استفاده های تجاری و تبلیغاتی به کار نمی رود
...