0 امتیاز
10 بازدید
در حقوق و دستمزد و مزایا -عیدی پاداش - سنوات و پایان کار توسط
مدت ۱۴ماه شغل عادی داشتم بعد ازهمین کارگاه بدون فاصله به مدت ۲۰سال بدون غیبت در مشاغل سخت مشغول بودم میخاستم بدونم میتونم درخواست بازنشستگی زودتر از موعد با توجه به اینکه قبل از کارگاه سخت و زیان آور کارگاه عادی داشتم توالی سخت و زیان آور به هم نمیخوره

پاسخ شما

نام شما برای نمایش - اختیاری
حریم شخصی : آدرس ایمیل شما محفوظ میماند و برای استفاده های تجاری و تبلیغاتی به کار نمی رود

سوالات مشابه

...