0 امتیاز
19 بازدید
در شکایت از کارگر یا کارفرما توسط
درمحل کارم که از طرفه کارفرماکسی رابیمه نمی کندوبیمه هم نیستیم درخواست تعیین مقداردیه وطول درمان بابت  شکستگی  وخورد شدگی بندهای سوم هرچهارانگشت دست راست اصلی که‌همراه باپارگی پوست وگوشت آن ازبندسوم تابند دوم بوده و درحین کارکردن درمحل کاررخ داده وبه جراحی هرچهار انگشت دست راست وبخیه خوردن ودرنهایت اتل بستن منجر شددیه آن درماهای عادی وحرام چه مقداربوده وچه مزایایی دارد

پاسخ شما

نام شما برای نمایش - اختیاری
حریم شخصی : آدرس ایمیل شما محفوظ میماند و برای استفاده های تجاری و تبلیغاتی به کار نمی رود

سوالات مشابه

0 امتیاز
0 پاسخ 68 بازدید
...