0 امتیاز
241 بازدید
در حقوق و دستمزد و مزایا -عیدی پاداش - سنوات و پایان کار توسط
میزان دیه  ای که  در ماه حرام برای شکستگی استخوان های کف پایی وله شدگی بند اول شست پا تعلق می‌گیرد

پاسخ شما

نام شما برای نمایش - اختیاری
حریم شخصی : آدرس ایمیل شما محفوظ میماند و برای استفاده های تجاری و تبلیغاتی به کار نمی رود
...