0 امتیاز
152 بازدید
در بازنشستگی و از کار افتادگی و فوت کارگر توسط
اگر مرد مستمری بگیری فوت کند و همسرش بازنشسته سازمان خدمات درمانی باشد، چگونه مستمری همسر فوت شده او به وی تعلق می‌گیرد؟

توضیح آنکه حقوق بازنشستگی زن کمتر از نصف مستمری مرد فوت شده است.

پاسخ شما

نام شما برای نمایش - اختیاری
حریم شخصی : آدرس ایمیل شما محفوظ میماند و برای استفاده های تجاری و تبلیغاتی به کار نمی رود

سوالات مشابه

0 امتیاز
0 پاسخ 118 بازدید
...