0 امتیاز
112 بازدید
در بازنشستگی و از کار افتادگی و فوت کارگر توسط
خانمی هستم با۴۷ سال سن و۲۲ سال سابقه آیا طبق ماده۱۱۱ می توانم با حقوق حداقل کامل باز نشسته شوم

پاسخ شما

نام شما برای نمایش - اختیاری
حریم شخصی : آدرس ایمیل شما محفوظ میماند و برای استفاده های تجاری و تبلیغاتی به کار نمی رود

سوالات مشابه

...