0 امتیاز
46 بازدید
در بیمه خودرو و دیه توسط
سلام لطفااین دیه را حساب کنین....ثلث شش و نیم درصد از دیه کامل بابت ارش بریدگی متلاحمه شانه چپ و خراش حارصه ترقوه چپ و خلف شانه چپ بریدگی دامیه خلف پهلوی راست و نیز ب پرداخت۴/۵درصداز دیه کامل بابت خراش حارصه بازوی چپ بریدگی دامیه ساعد چپ و پوست رفتگی حارصه کف دست چپ و دو ساییدگی حارصه آرنج چپ و سه ساییدگی حارصه مچ دست چپ و ۷/۱۳۰دو درصد از دیه کامل بابت بریدگی دامیه بند اول انگشت سبابه دست چپ و انگشت میانی دست چپ و سه بریدگی دامیه روی بند اول انگشت میانی دست راست و دو بریدگی دامیه روی بند ابتدایی انگشت چهارم دست راست و یک بیستم یک درصد از دیه کامل بابت پوست رفتگی حارصه قاعده شست دست چپ

پاسخ شما

نام شما برای نمایش - اختیاری
حریم شخصی : آدرس ایمیل شما محفوظ میماند و برای استفاده های تجاری و تبلیغاتی به کار نمی رود
...