برگزاری جشنواره شهید رجایی در سال 1395

برگزاری جشنواره شهید رجایی در سال 1395 (بخشنامه شماره 362554 مورخ 20/11/1394 سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور)

بخشنامه برگزاری جشنواره شهید رجایی سال 1395

بخشنامه به دستگاه‌های مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری

به منظور شناسایی و تقدیر از تلاشگران عرصه خدمت به نظام مقدس جمهوری اسلامی و ملت شریف و بزرگوار ایران اسلامی و نهادینه کردن فرهنگ ارتقاء و بهبود عملکرد دستگاه‌های اجرایی در سطوح مختلف از طریق تقدیر و تشویق آنها، با استفاده از آیین‌نامه اجرایی مواد 81 و 82 قانون مدیریت خدمات کشوری (موضوع تصمیم‌نامه شماره 4225/44327 تاریخ 14/1/1389، وزیران محترم عضو کمیسیون امور اجتماعی و دولت الکترونیک) و دستورالعمل‌های اجرایی مربوط در خصوص ارزیابی عملکرد، بخشنامه شهید رجایی سال 1395 ابلاغ می‌گردد.

الف) ستاد مرکزی جشنواره شهید رجایی

ستاد مرکزی جشنواره شهید رجایی با عضویت اعضای ستاد نظارت راهبردی و برخی از مسئولان دستگاههای اجرایی و صاحبنظران مدیریتی و اداری، در سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور (به ریاست رییس سازمان) تشکیل و اقدامات زیر را انجام می‌دهد:

1- انتخاب سه دستگاه كه بالاترين امتياز را در مجموع دو بعد شاخص‌های عمومی و اختصاصی (موضوع بند الف و ب ماده 3 آیین‌نامه اجرایی مواد 81 و 82 ق.م.خ.ک) كسب كنند از بین وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها و معاونت‌های زیر نظر رییس‌جمهور.

2- انتخاب سه دستگاه که بالاترین امتیاز را در مجموع دو بعد شاخصهای عمومی و اختصاصی (موضوع بند الف و ب ماده 3 آیین‌نامه اجرایی مواد 81 و 82 ق.م.خ.ک) کسب کنند از بین سازمان‌ها، موسسات و شرکتهای وابسته و تابعه دستگاه‌های اجرایی (وزارتخانه‌ها و سازمان‌ها و معاونت‌های زیر نظر رییس‌جمهور.

3- انتخاب حداکثر 6 دستگاه در محورهای شاخص‌های عمومی كه طي بخشنامه شماره 157293 تاريخ 10/12/1393 ابلاغ شده و حداکثر 3 دستگاه در سه محور شاخص‌هاي اختصاصي (که قبلا، جداگانه به هریک از دستگاه‌های اجرایی ابلاغ شده است).

4- انتخاب تیم‌های کاری موثر شامل حداکثر 4 نفر در هر یک از دستگاه‌های منتخب فوق.

5- برگزاری مراسم ملی جشنواره شهید رجایی با حضور ریاست محترم جمهور به منظور تقدیر از برگزیدگان.

تبصره 1- دبیرخانه ستاد مرکزی جشنواره شهید رجایی در امور فناوری‌های مدیریتی، مدیریت عملکرد و دبیرخانه شورای عالی اداری سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور مستقر است.

تبصره 2- معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی سازمان به عنوان دبیر جشنواره شهید رجایی، اعضای ستاد مرکزی جشنواره شهید رجایی را  برای صدور ابلاغ و تشکیل ستاد مذکور، به رییس ستاد پیشنهاد می‌نماید.

تبصره 3- ارزیابی عملکرد دستگاه‌های اجرایی با در نظر گرفتن مفاد فصل 11 قانون مدیریت خدمات کشوری و آیین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌های مرتبط، در قالب کمیته‌های تخصصی که در دبیرخانه ستاد مرکزی جشنواره شهید رجایی تشکیل می‌شود، انجام و گزارش نهایی برای انتخاب برگزیدگان به ستاد مرکزی جشنواره شهید رجایی ارائه خواهد شد. بدیهی است گزارش‌های خودارزیابی دریافت شده در قالب سامانه جامع مدیریت عملکرد دولت، مبنای ارزیابی عملکرد دستگاه‌های اجرایی در کمیته‌های مذکور خواهد بود.

تبصره 4- نحوه و چگونگی تقدیر از برگزیده‌ها توسط ستاد مرکزی جشنواره شهید رجایی تعیین می‌شود.

ب) ستاد دستگاهی جشنواره شهید رجایی

دستگاه‌های اجرایی (وزارتخانه‌ها و سازمان‌ها و معاونت‌های زیر نظر رییس‌جمهور) موظفند با تشکیل ستاد جشنواره شهیدرجایی در سطح دستگاه با عضویت اعضای شورای راهبری توسعه مدیریت (موضوع مصوبه شماره 11852/93/206 تاریخ 5/9/1393 شورای عالی اداری- به ریاست بالاترین مقام دستگاه)، اقدامات زیر را انجام دهند:

1- انتخاب یک دستگاه که بالاترین امتیاز ارزیابی عملکرد را در مجموع دو بعد شاخص‌هاي عمومي ‌و اختصاصي (موضوع بند الف و ب ماده 3 آیین‌نامه اجرایی مواد 81 و 82 ق.م.خ.ک) كسب نموده‌ باشد از بین سازمانها، مؤسسات و شركت‌های وابسته و تابعه.

2- انتخاب حداکثر 3 دستگاه اجرایی استان که بالاترين امتياز ارزیابی عملکرد را در مجموع دو بعد شاخص‌هاي عمومي ‌و اختصاصي (موضوع بند الف و ب ماده 3 آیین‌نامه اجرایی مواد 81 و 82 ق.م.خ.ک) كسب نموده ‌باشند از بین واحدهاي استاني ستاد دستگاه و يا واحدهاي استاني سازمانها، مؤسسات و شركت‌های وابسته و تابعه.

3- انتخاب حداكثر 6 واحد (دفتر، اداره کل، مدیریت، امور)؛ شامل 3 واحد در محورهای شاخص‌هاي عمومي (موضوع بخشنامه شماره 157293 تاريخ 10/12/1393) و 3 واحد نيز در محورهای شاخص‌هاي اختصاصي (به انتخاب ستاد جشنواره شهیدرجایی دستگاه) که بر اساس نتايج ارزيابي عملكرد، بالاترين امتياز در محورهاي انتخاب شده را كسب نموده ‌باشند از بين واحدهای ستاد دستگاه، سازمان‌ها، مؤسسات و شركت‌هاي وابسته و تابعه.

4- انتخاب تیم‌های کاری مؤثر شامل حداکثر 4 نفر در هر یک از موارد فوق.

5- ايجاد تمهيدات لازم جهت برگزاري مراسم جشنواره شهیدرجایی و تقدير از برگزيده‌ها با حضور بالاترین مقام دستگاه.

تبصره1: دفتر مدیریت عملکرد دستگاه به عنوان دبیرخانه ستاد جشنواره شهیدرجایی، موظف است ضمن فعال نمودن کمیته‌های تخصصی مرتبط با ارزیابی عملکرد، اقدام به ارزیابی واحدهای دستگاه نموده و پس از تایید در کمیته‌های مذکور برای تایید نهایی به شورای راهبری توسعه مدیریت دستگاه، اقدام نماید.

تبصره 2: ستاد جشنواره شهیدرجایی دستگاه، نحوه و چگونگی تقدیر از برگزیده‌ها را تعیین نموده و مسئولیت آن نیز به عهده رییس ستاد مذکور می‌باشد.

تبصره 3- روسای سازمان‌ها، مؤسسات و شركت‌هاي وابسته و تابعه نیز عضو ستاد جنشواره شهید رجایی دستگاه خواهند بود.

ج) ستاد استانی جشنواره شهید رجایی

شورای راهبری توسعه مدیریت استان موظف است به عنوان ستاد جشنواره شهيدرجايي استان، اقدامات زیر را انجام دهند:

1- انتخاب 3 دستگاه که بالاترین امتیاز را در مجموع دو بعد شاخص‌هاي عمومي ‌و اختصاصي (موضوع بندهای الف و ب ماده 3 آیین‌نامه اجرایی مواد 81 و 82 ق.م.خ.ک) كسب نموده‌ باشند از بین دستگاه‌های اجرایی سطح استان.

2- انتخاب حداكثر 6 دستگاه؛ شامل 3 دستگاه در محورهای شاخص‌هاي عمومي (موضوع بخشنامه شماره 339624 تاريخ 6/11/1394) و 3 دستگاه نيز در محورهای شاخص‌هاي اختصاصي (به انتخاب ستاد جشنواره شهيدرجايي استان) که بر اساس نتايج ارزيابي عملكرد، بالاترين امتياز در محورهاي انتخاب شده را كسب نموده ‌باشند از بين دستگاه‌های اجرایی سطح استان.

3- انتخاب تیم‌های کاری مؤثر شامل حداکثر 4 نفر در هر یک از موارد فوق.

4- ايجاد تمهيدات لازم جهت برگزاري مراسم جشنواره شهيدرجايي و تقدير از برگزيده‌ها با حضور استاندار و رییس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان.

تبصره 1- دبیرخانه ستاد جشنواره شهيدرجايي استان در سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان مستقر بوده و موظف است ضمن تشکیل کمیته‌های تخصصی، اقدام به ارزیابی دستگاه‌های اجرایی استان نموده و گزارش مربوط را پس از تایید در کمیته‌ها، برای تایید نهایی به شورای راهبری توسعه مدیریت استان ارائه نماید.

تبصره 2- نحوه و چگونگی تقدیر از برگزیدهها از طریق ستاد جشنواره شهيدرجايي استان تعیین شده و مسئولیت آن نیز به عهده رییس ستاد مذکور می‌باشد.

تبصره 3- دبیرخانه می‌تواند نسبت به ارزیابی واحدهای شهرستانی نیز اقدام نموده و در جشنواره شهید رجایی استان از آنها تقدیر نماید. نحوه و چگونگی انتخاب برگزیده‌های شهرستانی و تیم کاری آن به تصویب ستاد جشنواره شهید رجایی استان خواهد رسید.

محمدباقر نوبخت- رییس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا