شاخص های عمومی ارزیابی عملکرد سال 1394 (بخشنامه شماره 157293 مورخ 10/12/1393 سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور)

شاخص های عمومی ارزیابی عملکرد سال 1394 (بخشنامه شماره 157293 مورخ 10/12/1393 سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور)

بخشنامه به دستگاه های اجرایی

شاخص‌هاي عمومي و مستندات هر يك از شاخص‌ها براي ارزيابي عملكرد

در اجرای بند (الف) ماده (3) آیین نامه اجرایی مواد (81) و (82) قانون مدیریت خدمات کشوری (به شماره 4225/44327 تاریخ 14/12/1389) و به منظور سنجش میزان موفقیت دستگاه ها در راستای تحقق اهداف و وظایف محول شده و نیز تکالیف تعیین شده در نقشه راه اصلاح نظام اداری (موضوع مصوبه شماره 560/93/206 مورخ 20/1/1393 شورای عالی اداری و همچنین برنامه جامع اصلاح اداری (موضوع تصویب نامه شماره 127675/ت50642هـ تاریخ 28/10/1393 هیئت محترم وزیران)، شاخص های عمومی و مستندات هر یک از شاخص ها برای ارزیابی عملکرد سال 1394 به همراه دستورالعمل امتیازدهی، در وب سایت سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور به نشانی www.mdhc.ir قرار گرفته است. با توجه به اهمیت موضوع شایسته است به نحوی برنامه ریزی شود تا با در نظر گرفتن فرایند و نکات زیر، گزارش جامع خودارزیابی دستگاه های اجرایی تهیه و وارد سامانه جامع نظام مدیریت عملکرد دولت مستقر در این سازمان شود تا امکان انعکاس نتایج ارزیابی به مراجع ذیربط فراهم شود.

1 از آنجا که مبنای ارزیابی عملکرد دستگاه های اجرایی در بخش شاخص های عمومی، تفاهم نامه فی ما بین دستگاه و سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور موضوع بند دو تصویبنامه شماره 127675/ت50642هـ تاریخ 28/10/1393 هیئت محترم وزیران می باشد، لذا ضروری است وزارتخانه ها و مؤسسات دولتی، برنامه عملیاتی اصلاح اداری موضوع بند یک تصویبنامه مذکور را برای ستاد دستگاه و به تفکیک واحدهای استان تهیه و پس از تأیید شورای راهبری توسعه مدیریت دستگاه حداکثر تا تاریخ 28/1/1394 به امور مدیریت عملکرد و بهره وری این سازمان ارسال نمایند.

2 در خصوص شاخص های اختصاصی، با توجه به مفاد بند (ب) ماده (3) آیین نامه اجرایی مواد (81) و (82) ق.م.خ.ک مبنی بر پیشنهاد شاخص ها از سوی دستگاه و بررسی و تأیید آنها توسط سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور، لازم است ترتیبی اتخاذ شود تا شاخص های پیشنهادی سال 1394 به همراه اهداف برنامه ای با ارائه مستندات مربوط به منبع استخراج شاخص ها در قالب ماده (1) دستورالعمل اجرایی استقرار نظام مدیریت عملکرد (موضوع بخشنامه شماره 27911/200 تاریخ 28/5/1389) و بسته های اجرایی دستگاه (موضوع ماده 217 قانون برنامه پنجم توسعه) و در قالب فرم (الف) تهیه و حداکثر تا پایان سال 1393 به ای سازمان ارسال گردد.

3 واحد مدیریت عملکرد دستگاه، اطلاعات مربوط به گزارش عملکرد خود در ابعاد شاخص های عمومی و اختصاصی را پس از بررسی و ارزیابی آن در کمیته مدیریت عملکرد و تأیید نهایی در شورای راهبری توسعه مدیریت دستگاه، حداکثر تا پایان اردیبهشت ماه سال 1395 به سامانه جامع نظام مدیریت عملکرد مستقر در این سازمان انتقال دهد.

محمود عسکری آزاد- جانشین رییس در توسعه مدیریت و سرمایه انسانی

اشتراک در
اطلاع از
guest
0 نظرات
بازخورد (Feedback) های اینلاین
View all comments