دستورالعمل برگزاري جشنواره شهيد رجايي سال ۱۳۸۹

دستورالعمل برگزاري جشنواره شهيد رجايي سال ۱۳۸۹ (بخشنامه ۸۶۰۳/۲۰۰ مورخ ۱۴/۴/۱۳۹۰ معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رييس‌جمهور)‌

به منظور شناسايي و تقدير از تلاشگران عرصه‌ خدمت به نظام مقدس جمهوري اسلامي و ملت شريف و بزرگوار ايران اسلامي و نهادينه‌كردن ارتقاء و بهبود عملكرد دستگاه‌هاي اجرايي در سطوح مختلف از طريق تقدير و تشويق آنها، با استفاده از آيين‌نامه‌ي اجرايي مواد ‌٨١ و ‌٨٢ قانون مديريت خدمات كشوري (موضوع تصميم‌نامه شماره ‌٤٢٢٥/٤٤٣٢٧ تاريخ ‌١٤/١/١٣٨٩ وزيران عضو كميسيون امور اجتماعي و دولت الكترونيك) و دستور‌العمل‌هاي اجرايي مربوط در خصوص ارزيابي عملكرد، بخشنامه‌ي جشنواره شهيد رجايي سال ‌١٣٨٩ با رويكرد كار تيمي، ابلاغ مي‌گردد.

‌١-اهداف:

– توسعه‌ و ترويج فرهنگ عدالت‌گستري، مهرورزي و خدمت به بندگان خدا در نظام اداري.

– توسعه و ترويج فرهنگ كار تيمي به جاي فرهنگ كار فردي.

– ارتقاي كارآمدي، بهره‌وري، پاسخ‌گويي و شفافيت عملكرد دستگاه‌هاي اجرايي.

– آگاهي مردم از وضعيت عملكرد دستگاه‌ها و در نتيجه افزايش اعتماد عمومي.

– نظام‌مند نمودن فعاليت‌ها و اقدام‌هاي دستگاه‌هاي اجرايي از طريق بازخورد‌هاي نتايج ارزيابي و بازنگري اهداف، سياست‌ها، وظايف و برنامه‌هاي آنها.

– تقويت وجدان كاري، انضباط اجتماعي و اقتصادي، روحيه‌ي كار جهادي، كارآفريني و درستكاري.

– تشويق و ترغيب مديران و كارمندان به ارائه‌ي خدمات بهتر و سريع‌تر به ارباب رجوع.

– شناسايي، انتخاب، معرفي و تقدير از برگزيده‌ها.

‌٢- سازمان كار:

‌٢-۱- ستاد مركزي جشنواره

– شوراي مركزي

– كميسيون‌هاي راهبردي

– دبيرخانه (امور مديريت عملكرد)

تبصره‌- وظايف ستاد مركزي

– تعيين خط مشي‌ها و تصويب سياست‌ها، برنامه‌ها و دستور‌العمل‌ها.

– بررسي و تاييد منتخبين معرفي‌شده.

– نظارت بر حسن اجرا.

‌٢-2- ستاد دستگاهي جشنواره:

– شوراهاي تحول اداري دستگاه‌ها به عنوان ستاد دستگاهي جشنواره شهيد رجايي، مسووليت اجراي بخشنامه و دستورالعمل‌هاي مربوط را به عهده خواهند داشت

تبصره – وظايف ستاد دستگاه:

– برنامه‌ريزي و ايجاد تمهيدات لازم به منظور اجراي كامل بخشنامه و دستور‌العمل‌هاي مربوط.

– ايجاد ارتباط و هماهنگي با ستاد مركزي و ارائه‌ي گزارش‌ها و مستندات لازم.

– شناسايي، انتخاب و معرفي واحد‌ها و تيم‌هاي برگزيده.

– برگزاري مراسم جشنواره در دستگاه و تقدير از برگزيده‌ها.

‌٢-۳- ستاد استاني جشنواره:

– كارگروه تخصصي تحول اداري، بهره‌وري و فناوري اطلاعات در استانداري‌ها به رياست استاندار به عنوان ستاد استاني جشنواره، مسووليت اجراي بخشنامه و دستورالعمل‌هاي مربوط را به عهده خواهد داشت.

تبصره – وظايف ستاد استان:

– برنامه‌ريزي و ايجاد تمهيدات لازم به منظور اجراي كامل بخشنامه و دستورالعمل‌هاي مربوط.

– تاييد دستگاه‌هاي استاني برگزيده و قابل تقدير.

– ايجاد تمهيدات لازم و برگزاري مراسم جشنواره و تقدير از برگزيده‌ها.

– ايجاد ارتباط و هماهنگي با ستاد مركزي و ارائه‌ي گزارش و مستندات لازم.

‌٣- نحوه انتخاب برگزيده‌ها (ملي، دستگاهي، استاني و شهرستاني)

الف – سطح ملي

الف-۱- انتخاب در سطح وزارتخانه‌ها و معاونت‌هاي وابسته به رييس‌جمهور: براساس نتايج ارزيابي عملكرد دستگاه‌ها در دو بعد شاخص‌هاي عمومي و اختصاصي، حداكثر سه دستگاه كه بيشترين امتياز را كسب نموده‌اند، انتخاب و مورد تقدير قرار مي‌گيرند.

الف -۲- انتخاب در سطح دستگاه‌هاي تابعه وزارتخانه‌ها و معاونت‌هاي وابسته به رييس‌جمهور: از بين سازمان‌هاي معرفي شده از سوي وزارتخانه‌ها و معاونت‌هاي رييس‌جمهور براساس بند «ب» _1، دو سازمان كه بيشترين امتياز را كسب نموده باشند، انتخاب و مورد تقدير قرار مي‌گيرند.

الف -۳- انتخاب دستگاه برگزيده براساس محورهاي ارزيابي: براساس نتايج ارزيابي عملكرد در محورهاي مختلف؛ دستگاهي كه بالاترين امتياز را در هر محور كسب كند، انتخاب و مورد تقدير قرار مي‌گيرد.

الف -۴- دستگاه‌هاي برگزيده در هر محور: دستگاه‌هايي كه در هر يك از محور‌هاي موضوع بند (الف _3) بالاترين امتياز را كسب مي‌نمايند، يك تيم كاري موثر در همان محور را به عنوان برگزيده انتخاب مي‌نمايند كه پس از معرفي به ستاد مركزي، مورد تقدير قرار مي‌گيرند.

الف -۵- انتخاب واحد استاني برگزيده: از بين واحد‌هاي استاني معرفي شده از سوي استانداري‌ها براساس تبصره بند ج-‌١، سه واحد استاني كه بيشترين امتياز را كسب نموده باشند، انتخاب و مورد تقدير قرار مي‌گيرند.

تبصره: ارزيابي شاخص‌هاي عمومي و اختصاي در اين سطح توسط اين معاونت و معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رييس‌جمهور انجام مي‌گيرد.

ب‌_ سطح دستگاه:

ب -۱- وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها و معاونت‌هاي وابسته به رييس‌جمهور، براساس نتايج ارزيابي عملكرد موسسات، شركت‌ها و سازمان‌هاي وابسته در دو بعد شاخص‌هاي عمومي و اختصاصي، يك دستگاه كه بالاترين امتياز را كسب نموده باشد، انتخاب مي‌نمايند.

ب-۲- وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها و معاونت‌هاي وابسته به رييس‌جمهور، براساس نتايج ارزيابي عملكرد واحد‌هاي استاني خود و يا واحد‌هاي استاني سازمان‌ها، موسسات و شركت‌هاي وابسته در دو بعد شاخص‌هاي عمومي و اختصاصي، حداكثر سه واحد كه بالاترين امتياز را كسب نموده باشند، انتخاب مي‌نمايند.

ب -۳- ستاد دستگاه حداكثر ۶ محور؛ شامل ‌٣ محور در بعد شاخص‌هاي عمومي كه طي بخشنامه شماره ۵۲۰۷۸/۲۰۰ تاريخ ۱۱/۱۰/۱۳۸۹ ابلاغ شده و عبارتند از؛ توسعه‌ي دولت الكترونيك، ساماندهي نيروي انساني و اصلاح ساختارها و فرآيند‌ها و سه محور در بعد شاخص‌هاي اختصاصي (به انتخاب خود دستگاه) را تعيين و براساس نتايج ارزيابي عملكرد از بين واحد‌هاي ستادي يا سازمان‌ها، موسسات و شركت‌هاي وابسته كه بالاترين امتياز را در محورهاي انتخاب شده كسب نموده باشند، را انتخاب مي‌نمايد.

ب -۴- دستگاه‌هاي برگزيده در هر محور موضوع بند «ب-۳»، يك تيم كاري موثر در هر محور را به عنوان برگزيده انتخاب مي‌نمايند كه پس از معرفي به ستاد دستگاه، مورد تقدير قرار مي‌گيرند.

تبصره: ارزيابي شاخص‌هاي عمومي و اختصاصي دراين سطح توسط دفتر ارزيابي عملكرد و پاسخ‌گويي به شكايات دستگاه با همكاري ساير دفاتر مرتبط و با تاييد شورا / كميسيون تحول اداري انجا مي‌گيرد.

ج _ سطح استان:

ج -۱- انتخاب دستگاه برگزيده استاني: براساس نتايج ارزيابي عملكرد در دو بعد شاخص‌هاي عمومي و اختصاي، حداكثر سه دستگاه استاني كه بيشترين امتياز را كسب نموده‌اند، انتخاب مي‌گردد.

تبصره: استانداري‌ها از بين سه دستگاه برگزيده بند «ج-۱» يك دستگاه كه بيشترين امتياز را كسب كرده باشد، به ستاد مركزي جشنواره‌ي شهيد رجايي معرفي مي‌نمايند.

ج-۲-انتخاب دستگاه برگزيده در محورهاي بعد عمومي: از بين محورهاي هشت‌گانه اعلام شده در بخشنامه‌ي شماره ۶۰۲۹۲/۸۹/۲۱۰‌ تاريخ ۷/۱۲/۱۳۸۹، براساس نتايج ارزيابي عملكرد، دستگاهي كه در محورهاي؛ توسعه‌ي دولت الكترونيك، ساماندهي نيروي انساني و خدمت‌رساني به مردم و تكريم اربا‌ب‌رجوع بالاترين امتياز را كسب كند، انتخاب مي‌گردد.

ج -۳- انتخاب دستگاه برگزيده در بعد اختصاصي: براساس نتايج ارزيابي عملكرد در بعد شاخص‌هاي اختصاصي، حداكثر سه دستگاه استاني كه بيشترين امتياز را كسب نموده‌اند، انتخاب مي‌گردد.

ج -۴- انتخاب تيم كاري موثر در محورهاي بعد عمومي: دستگاه‌هاي برگزيده در هر محور موضوع بند «ج ۲»، يك تيم كاري موثر در همان محور را به عنوان برگزيده انتخاب مي‌نمايند كه پس از معرفي به ستاد استان، مورد تقدير قرار مي‌گيرند.

ج -۵- انتخاب تيم كاري موثر در بعد اختصاصي: دستگاه‌هاي برگزيده در بعد شاخص‌هاي اختصاصي موضوع بند «ج-‌٣»، يك تيم كاري موثر را به عنوان برگزيده انتخاب مي‌نمايند كه پس از معرفي به ستاد استان، مورد تقدير قرار مي‌گيرند.

ج -۶- انتخاب واحد شهرستاني برگزيده در سطح استان: از بين واحد‌هاي شهرستاني، يك واحد كه بيشترين ميزان رضايت‌مندي مراجعان را براساس طرح سنجش ميزان رضايت‌مندي مراجعان از نحوه‌ي ارائه‌ي خدمات كسب نمايد، به عنوان واحد برگزيده شهرستاني انتخاب و در مراسم استاني جشنواره تقدير مي‌گردد.

‌٤- نحوه تقدير از برگزيده‌ها (ملي، دستگاهي، استاني و شهرستاني):

الف – برگزيده‌هاي ملي بند‌هاي (الف-۱)، (الف -۲)،(الف -۳)، (الف-۴)، (الف -۵) اين بخشنامه در مراسم جشنواره شهيد رجايي دستگاه توسط رييس جمهور مورد تقدير قرار خواهند گرفت.

ب – برگزيده‌هاي دستگاهي بند‌هاي (ب -۱)، (ب -۲)، (ب -۳)، (ب-۴) اين بخشنامه در مراسم جشنواره‌ي شهيد رجايي دستگاه توسط بالاترين مقام دستگاه مورد تقدير قرار خواهند گرفت.

ج – برگزيده‌هاي استاني و شهرستاني بند‌هاي (ج -۱)،_(ج -۲)، (ج -۳)، (ج -۴)، (ج -۵)، (ج -۶) اين بخشنامه در مراسم جشنواره‌ي شهيد رجايي استان توسط استاندار مورد تقدير قرار خواهند گرفت.

د – نحوه‌ي تقدير از برگزيده‌ها در سطح ملي توسط ستاد مركزي جشنواره شهيد رجايي، در سطح دستگاه توسط ستاد دستگاه و در سطح استان و شهرستان توسط ستاد استان تعيين شده و مسووليت آن نيز با رييس ستاد خواهد بود.

لازم است دستگاه‌هاي مشمول قانون مديريت خدمات كشوري و استانداري‌ها براساس موازين و ضوابط اين بخشنامه نسبت به تشكيل ستاد جشنواره و اجراي وظايف و ماموريت‌هاي محوله از تاريخ ابلاغ بخشنامه اقدام نموده و زمينه‌ي لازم را براي برگزاري هرچه بهتر مراسم جشنواره در هفته دولت فراهم آورند.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

error:
شناسنامه قانون در تلگرام