شاخص‌هاي عمومي ارزيابي عملكرد سال‌هاي 1392 و 1393 سطح ملي (بخشنامه شماره 21081/92/200 مورخ 26/12/1392 معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني)

شاخص‌هاي عمومي ارزيابي عملكرد سال‌هاي 1392 و 1393 سطح ملي (بخشنامه شماره 21081/92/200 مورخ 26/12/1392 معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني)

بخشنامه به تمام دستگاه‌هاي اجرايي

MS word DOC icon.svgشاخص‌هاي عمومي و مستندات هر يك از شاخص‌ها براي ارزيابي عملكرد

در اجراي بند (الف) ماده 3 آيين‌نامه اجرايي مواد 81 و 82 قانون مديريت خدمات كشوري (موضوع مصوبه شماره 4225/44327 تاريخ 14/1/1389 هيأت محترم وزيران) و به منظور سنجش ميزان موفقيت دستگاه‌ها در راستاي تحقق اهداف و وظايف محول شده و نيز تكاليف تعيين شده در قانون مديريت خدمات كشوري، مصوبات هيأت محترم وزيران، شوراي عالي اداري و برنامه اصلاحات نظام اداري مبتني بر سياست‌هاي كلي نظام اداري ابلاغي مقام معظم رهبري مدظله العالي، شاخص‌هاي عمومي و مستندات هر يك از شاخص‌ها براي ارزيابي عملكرد سال‌هاي 1392 و 1393 به همراه دستورالعمل امتياز دهي، در وبسايت معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رييس جمهور به نشاني: www.mdhc.ir قرار گرفته است. با توجه به اهميت موضوع و محدوديت زماني در مورد ارزيابي عملكرد سال 1392، شايسته است به نحوي برنامه‌ريزي شود تا با در نظر گرفتن فرآيند و نكات زير، امكان انتقال گزارش جامع خودارزيابي مربوط به سال 1392 به صورت فايل خروجي كدگذاري شده تا تاريخ 31/2/1393 به سامانه جامع نظام مديريت عملكرد دولت مستقر در اين معاونت فراهم گردد. براي سال 1393 نيز لازم است گزارش عملكرد دستگاه‌هاي اجرايي در فواصل زماني 4 ماهه تهيه و وارد سامانه مذكور شود تا امكان انعكاس نتايج ارزيابي به مراجع ذي‌ربط فراهم شود.

1- با توجه به نصب و استقرار سامانه جامع نظام مديريت عملكرد در وزارتخانه‌ها، معاونت‌ها و سازمان‌هاي وابسته به رييس‌جمهور، لازم است ابتدا ستاد دستگاه اطلاعات مربوط به گزارش عملكرد خود، سازمان‌ها، مؤسسات و شركت‌هاي وابسته و همچنين واحدهاي استاني مرتبط با آن‌ها را از طريق سامانه مذكور دريافت نموده و پس از بررسي، ارزيابي و تأييد نهايي، اطلاعات مربوط به گزارش عملكرد در سطح ملي (ستاد دستگاه و دستگاه‌هاي وابسته) را به سامانه مستقر در اين معاونت انتقال دهد.

2- گزارش خودارزيابي عملكرد در حوزه شاخص‌هاي عمومي شامل؛ فرم‌هاي تكميل شده خودارزيابي (ستون‌هاي «هدف» و «عملكرد»، جداول «نتايج عملكرد» و «تحليل عملكرد» مشتمل بر نقاط قوت، ضعف و اقدام‌هاي لازم براي بهبود) و در حوزه شاخص‌هاي اختصاصي شامل؛ فرم‌هاي تكميل شده (الف) و (ب) به همراه مستندات لازم در هر دو حوزه است.

3- در خصوص شاخص‌هاي اختصاصي، ضمن توجه به مفاد بند (ب) ماده 3 آيين‌نامه اجرايي مواد 81 و 82 قانون مديريت خدمات كشوري مبني بر پيشنهاد شاخص‌ها از سوي دستگاه و بررسي و تأييد آنها توسط اين معاونت و معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي رييس‌جمهور، لازم است ترتيبي اتخاذ شود تا شاخص‌هاي پيشنهادي سال 1393 به همراه اهداف برنامه‌اي با ارايه مستندات مربوط به منبع استخراج شاخص‌ها در قالب ماده 1 دستورالعمل اجرايي استقرار نظام مديريت عملكرد (موضوع بخشنامه شماره 27911/200 تاريخ 28/5/1389 معاونت) و بسته‌هاي اجرايي دستگاه (موضوع ماده 217 قانون برنامه پنجم توسعه) و در قالب فرم (الف) تهيه و حداكثر تا پايان ارديبهشت ماه سال 1393 به اين معاونت ارسال گردد.

4- به استناد بند (ج) ماده 3 دستورالعمل اجرايي استقرار نظام مديريت عملكرد و همچنين تبصره 1 بند 4 ماده 1 دستورالعمل اجرايي ارزيابي عملكرد كارمندان (موضوع بخشنامه شماره 11942/200 تاريخ 22/5/1390 معاونت)، مبني بر انجام ارزيابي عملكرد مديران واحدهاي استاني بر اساس شاخص‌هاي ارزيابي عملكرد در سطح استان – كه طي بخشنامه جداگانه‌اي ابلاغ خواهد شد- لازم است ستاد دستگاه، در قالب برنامه عملياتي ساليانه استان‌ها، ضمن تدوين شاخص‌هاي اختصاصي مربوط و انجام ارزيابي عملكرد واحدهاي استاني بر اساس گزارش خودارزيابي (در ابعاد عمومي و اختصاصي) ارايه شده توسط آنها، در خصوص مشاركت فعال و مؤثر واحدهاي استاني در نظام ارزيابي عملكرد استان اقدام جدي به عمل آورد. گزارش مذكور پس از تأييد ستاد دستگاه، توسط استانداري‌ها مبناي ارزيابي نهايي قرار مي‌گيرد.

محمود عسكري آزاد- جانشين معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رييس‌جمهور

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا