فضاهای اداری و اموال

تهاتر دیون و تعهدات دولت از محل واگذاری سهام، اموال دارایی‌های نیمه تمام و خاتمه یافته

رهنمود حسابداری “تهاتر دیون و تعهدات دولت از محل واگذاری سهام، اموال داریی های نیمه تمام و خاتمه یافته” (بخشنامه شماره ۱۸۰۶۸۵/۵۴ مورخ ۲۸/۰۹/۱۳۹۱ خزانه داری کل کشور)

ذیحسابی و اداره کل امور مالی

اداره کل امور الی

ذیحسابی

امور مالی

در اجرای ماده (۱۲۸) قانون محاسبات عمومی کشور به پیوست رهنمود حسابداری “تهاتر دیون و تعهدات دولت از محل واگذاری سهام، اموال داریی های نیمه تمام و خاتمه یافته” که طی نامه شماره ۲۳۹/۴۰۳۰۰ مورخ ۱۸/۸/۱۳۹۱ به تأیید دیوان محاسبات کشور رسیده است برای اجرا ابلاغ می گردد.

سید رحمت اله اکرمی- معاون نظارت مالی و خزانه دار کل کشور

وزارت امور اقتصادي و دارايي

معاونت نظارت مالي و خزانه داري كل كشور

اداره كل هماهنگي و تلفيق حسابها و روشهاي حسابداري

موضوع: دستورالعمل حسابداري دولتي- موضوع ماده (821) قانون محاسبات عمومي كشور

عنوان: حسابداري تسويه و تهاتر ديون و تعهدات دولت از محل واگذاري سهام، اموال و داراييهاي طرحهاي نيمه تمام

و خاتمه يافته

باسمه تعالي

فهرست مطالب

1- مقدمه

2- تغییر در سایر دستورالعملهای حسابداری دولتي

3- سرفصل حسابها و روش حسابداری

4- دامنه شمول و تاریخ اجرای دستورالعمل

موضوع: دستورالعمل حسابداري دولتي- موضوع ماده (821) قانون محاسبات عمومي كشور

عنوان: حسابداري تسويه و تهاتر ديون و تعهدات دولت از محل واگذاري سهام، اموال و داراييهاي طرحهاي نيمه تمام و خاتمه يافته

در سالهای اخیر تهاتر دیون و تعهدات دستگاههای اجرایي دولتي از محل صدور اوراق مشاركت و واگذاری سهام، اموال و دارایيهای طرحهای نیمه تمام و خاتمه یافته به عنوان روشي مطلوب در جهت صرفه و صلاح دولت برای تسویه بدهيهای دستگاههای اجرایي دولتي، پیش بیني شده است. بر این اساس در بخش دولتي تهاتر و تسویه دیون و تعهدات از طرق فوق الذكر در قالب تكالیف مندرج در قوانین بودجه سالهای اخیر و سایر قوانین و مقررات موضوعه به دستگاههای اجرایي محول شده است. برای نمونه مي توان به جزء (الف- ۳) بند (8) ماده واحده قانون بودجه سال 1381 و جزء (الف) بند (33) ماده واحده قانون بودجه سال 1311 كل كشور اشاره نمود. بنابراین با توجه به محدودیت نقدینگي دولت در پرداخت و تسویه تعهدات و دیون خود و به منظور تامین عدالت اجتماعي و به واسطه گسترش مالكیت در سطح عموم مردم، ارتقای كارایي بنگاههای اقتصادی و بهره وری منابع مادی و انساني و تكنولوژیك، افزایش سهم بخش خصوصي و تعاوني در اقتصاد ملي و كاستن بار مالي و مدیریتي دولت در تصدی فعالیتهای اقتصادی و نیز تكلیف و الزام قانوني در راستای كوچكسازی دولت از طریق خصوصي سازی و واگذاری سهام شركتهای دولتي قانون اصلاح موادی از برنامه توسعه اقتصادی و اجتماعي و فرهنگي جمهوری اسلامي ایران و اجرای سیاستهای كلي اصل (44) قانون اساسي، تدوین دستورالعمل حسابداری برای ثبت عملیات مالي تهاتر و تسویه دیون و تعهدات دولت از محل واگذاری سهام، اموال و دارایيهای طرحهای نیمه تمام و خاتمه یافته ضروری است.

ابلاغ این دستورالعمل بر سایر دستورالعملهای حسابداری دولتي تاثیری نداشته و با توجه به تكالیف مندرج در قوانین بودجه سالهای اخیر بودجه سالانه و سایر قوانین و مقررات موضوعه در دستگاههای اجرایي مشمول، قابل اجرا است.

1-3 سرفصل حسابها

در این دستورالعمل سرفصل حساب جدیدی در سطح حساب كل تعریف و اضافه نشده است و ثبتهای حسابداری با استفاده از سرفصل حسابهای موجود در دفاتر دستگاههای اجرایي (دفاتر اعتبارات هزینه و تملك دارایيهای سرمایه ای) انجام مي شود.

2-3 روش حسابداری تسويه و تهاتر ديون و تعهدات مربوط به اعتبارات تملك داراييهای سرمايه ای از محل واگذاری سهام و اموال و داراييهای طرحهای نيمه تمام و خاتمه يافته

الف) ابلاغ اعتبار به موجب قانون بودجه كل كشور

اعتبار مصوب (بدهكار) ***

دستگاه اجرایي (بستانكار) ***

ب) دريافت اعلاميه تخصيص اعتبار، تامين اعتبار ، درخواست و دريافت وجه از خزانه بابت كسورات قانونی

رویدادهای یاد شده بر اساس ثبت های معمول نحوه نگهداری حسابها و تنظیم صورتهای مالي (موضوع دستورالعمل اصلاحی حسابداری دولتی به شماره ۳۱۴۳۶/۳۹۰۱/۵۴ مورخ ۱۷/۶/۱۳۸۱) در دفاتر و صورت های مالی دستگاه اجرایی ذیربط اعمال حساب می شود.

خاطر نشان مي سازد كسورات قانوني صورت وضعیتهای تایید شده، در چارچوب موافقتنامه فيمابین با معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور، از محل اعتبارات تملك دارایيهای سرمایه ای طرح مربوط، قابل تامین و پرداخت مي باشد.

ج) اخذ اعلاميه تخصيص اعتبار بر اساس قوانين و مقررات و ساز و كار اجرايی مربوط و شناسايی دارايی در جريان تکميل يا ايجاد

ج- 1) اعمال حساب تخصيص اعتبار (معادل خالص مطالبات پيمانکار)

تخصیص اعتبار (بدهكار) ***

اعتبار مصوب (بستانكار) ***

تامین اعتبار (بدهكار) ***

ذخیره تامین اعتبار (بستانكار) ***

* نگهداری معین حساب های فوق و ثبت های مربوط طبق دستورالعمل های حسابداری دولتي فوق الذكر ضروری است.

ج- 2) اعمال حساب دارايی در جريان تکميل يا ايجاد (معادل كل مبلغ صورت وضعيت تاييد شده)

دارایي در جریان تكمیل یا ایجاد (بدهكار) ***

تعهدات پرداختني (بستانكار) ***

ذخیره تامین اعتبار (بدهكار) ***

تامین اعتبار (بستانكار) ***

طرف حساب كنترل قراردادها (بدهكار) ***

حساب كنترل قراردادها (بستانكار) ***

د) تسويه تعهدات

د- 1) ثبت تسویه مطالبات پیمانكار (معادل خالص مطالبات پیمانكار)

تعهدات پرداختني (بدهكار) ***

كنترل تخصیص (بستانكار) ***

د- 2) چنانچه تهاتر به واسطه واگذاری سهام باشد نیاز به ثبت دیگری در دفاتر نميباشد و تنها بایستي ثبتهای مربوط به واگذاری دارایيهای مالي در دفاتر دستگاه اجرایي واگذار كننده سهام اعمال شود. در غیر این صورت اعمال ثبتهای زیر (برای واگذاری اموال و دارایيهای طرحهای نیمه تمام و خاتمه یافته) ضروری است:

د- 3) تسويه و تهاتر بدهی دستگاه اجرايی از محل واگذاري موجودي جنسی و دارايیهاي در جريان تکميل ثبتهای مربوط به تسویه و تهاتر بدهي دستگاه اجرایي از محل واگذاری موجودی جنسي و دارایي های در جریان تكمیل در دفاتر اعتبارات تملك دارایيهای سرمایه ای:

الف) واگذاری موجودی جنسي و دارایي در جریان تكمیل از محل اعتبار سنوات قبل

دریافتي از خزانه سنوات قبول (بدهكار) ***

موجودی جنسي سنواتي (بستانكار) ***

دارایي در جریان تكمیل یا ایجاد سنواتي (بستانكار) ***

ب واگذاری موجودی جنسي و دارایي در جریان تكمیل از محل اعتبار سالجاری

كنترل تخصیص (بدهكار) ***

موجودی جنسي (بستانكار) ***

دارایي در جریان تكمیل یا ایجاد (بستانكار) ***

د- 4) ثبتهاي مربوط به تسويه و تهاتر بدهی دستگاه اجرايی از محل واگذاري اموال و دارايیهاي ثابت

الف) واگذاری اموال منقول غیر مصرفي و غیر منقول در دفاتر اعتبارات هزینه

اموال دولت جمهوری اسلامي ایران (بدهكار) ***

دارایي ثابت (بستانكار) ***

ب) واگذاری اموال منقول غیر مصرفي در گروه حساب اموال

حساب اموال فرستاده (بدهكار) ***

حساب اموال اسقاط (بستانكار) ***

حساب اموال حادثه دیده (بستانكار) ***

حساب اموال موجود در انبار (بستانكار) ***

حساب اموال اماني (بستانكار) ***

توضیح: در مورد اموال منقول غیر مصرفي واگذار شده ثبت (الف) و (ب) بصورت همزمان كاربرد دارد. در حوالي كه برای اموال غیر منقول فقط از ثبت (الف) استفاده مي شود.

د- 5) شناسایي واگذاری دارایيهای سرمایهای به واسطه واگذاری موجودی جنسي، دارایي های در جریان تكمیل و اموال در دفاتر اعتبارات تملك دارایيهای سرمایه ای دستگاه مجری طرح و یا بهره بردار حسب مورد؛

واگذاری دارایيهای سرمایه ای واحد دستگاه (بدهكار) ***

واگذاری دارایيهای سرمایه ای پیش بیني شده (بستانكار) ***

واگذاری دارایيهای سرمایه ای پیش بیني شده (بدهكار) ***

واگذاری داراییهای سرمایه ای تحقق یافته (بستانكار) ***

واگذاری دارایيهای سرمایه ای ارسالي (بدهكار) ***

واگذاری دارایيهای سرمایه ای وصولي (بستانكار) ***

د- 6) ثبت تسویه كسورات قانوني

تعهدات پرداختني (بدهكار) ***

كسور وصولي (بستانكار) ***

سپرده دریافتي (بستانكار) ***

د- 7) تسویه كسورات قانوني و تآدیه سپرده های مربوط

بانك دریافت وجوه سپرده (بدهكار) ***

كسور ارسالي (بدهكار) ***

بانك پرداخت تملك دارایيهای سرمایه ای (بستانكار) ***

توضیح: بدیهي است ثبت مربوط به نقل و انتقال سهام در صورتهای مالي دستگاههای اجرایي ذیربط (واگذارنده سهام) طبق ضوابط و دستورالعملهای حسابداری مربوط اعمال حساب خواهد شد.

3-3 روش حسابداری تسويه و تهاتر ديون و تعهدات مربوط به اعتبارات هزينه ای از محل واگذاری سهام

الف) ابلاغ اعتبار به موجب قانون بودجه كل كشور

اعتبار مصوب (بدهكار) ***

دستگاه اجرایي (بستانكار) ***

ب) دريافت اعلاميه تخصيص اعتبار، تامين اعتبار، درخواست و دريافت وجه از خزانه بابت كسورات قانونی رویدادهای یاد شده بر اساس ثبت های معمول نحوه نگهداری حسابها و تنظیم صورتهای مالي اعتبارات هزینه (موضوع دستورالعمل اصلاحی حسابداری شماره ۳۱۴۳۶/۳۹۰۱/۵۴ مورخ ۱۷/۶/۱۳۸۱) در دفاتر و صورتهای مالی دستگاه اجرایی ذیربط اعمال حساب می شود.

خاطر نشان مي سازد كسورات قانوني مربوط به هزینه های خرید كالا و خدمات، در چارچوب موافقتنامه في مابین با معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور، از محل اعتبارات هزینه قابل تامین و پرداخت مي باشد.

ج) اخذ اعلاميه تخصيص اعتبار بر اساس قوانين و مقررات و ساز و كار اجرايی مربوطه و شناسايی هزينه

ج- 1) اعمال حساب تخصیص اعتبار (معادل خالص مطالبات تایید شده)

تخصیص اعتبار (بدهكار) ***

اعتبار مصوب (بستانكار) ***

تامین اعتبار (بدهكار) ***

ذخیره تامین اعتبار (بستانكار) ***

حساب تعهدات پرداختني (بدهكار) ***

طرف حساب تعهدات پرداختني (بستانكار) ***

* نگهداری معین حساب های ذیل و ثبت های مربوطه طبق دستورالعمل حسابداری دولتي فوق الذكر ضروری است.

ج- 2) اعمال حساب هزینه (معادل خالص مبلغ قرارداد یا صورتحسابهای تایید شده)

هزینه (بدهكار) ***

كنترل تخصیص (بستانكار) ***

كسور وصولي (بستانكار) ***

ذخیره تامین اعتبار (بدهكار) ***

تامین اعتبار (بستانكار) ***

طرف حساب تعهدات پرداختني (بدهكار) ***

حساب تعهدات پرداختني (بستانكار) ***

ج- 3) همزمان با ثبت هزینه بایستي حسب مورد ثبتهای زیر در دفاتر مربوط صورت گیرد.

1- چنانچه تهاتر به واسطه واگذاری سهام باشد نیاز به ثبت دیگری در دفاتر نميباشد و تنها بایستي ثبته ای مربوط به واگذاری دارایيهای مالي در دفاتر دستگاه اجرایي واگذار كننده سهام اعمال شود.

2- ثبتهای مربوط به تسویه و تهاتر بدهي دستگاه اجرایي از محل اموال و دارایيهای ثابت:

الف) واگذاری اموال منقول غیر مصرفي و غیر منقول در دفاتر اعتبارات هزینه

اموال دولت جمهوری اسلامي ایران (بدهكار) ***

دارایي ثابت (بستانكار) ***

ب) واگذاری اموال منقول غیر مصرفي در گروه حساب اموال

حساب اموال فرستاده (بدهكار) ***

حساب اموال اسقاط (بستانكار) ***

حساب اموال حادثه دیده (بستانكار) ***

حساب اموال موجود در انبار (بستانكار) ***

حساب اموال اماني (بستانكار) ***

توضیح: در مورد اموال منقول غیر مصرفي واگذار شده ثبت (الف) و (ب) بصورت همزمان كاربرد دارد. در حالي كه برای اموال غیر منقول فقط از ثبت (الف) استفاده مي شود.

3- شناسایي واگذاری دارایيهای سرمایهای به واسطه واگذاری اموال در دفاتر اعتبارات تملك دارایي های سرمایه ای

دستگاه مجری طرح و یا بهره بردار حسب مورد؛

واگذاری دارایيهای سرمایهای واحد دستگاه (بدهكار) ***

واگذاری دارایيهای سرمایهای پیش بیني شده (بستانكار) ***

واگذاری دارایيهای سرمایهای پیش بیني شده (بدهكار) ***

واگذاری دارایيهای سرمایهای تحقق یافته (بستانكار) ***

واگذاری دارایيهای سرمایهای ارسالي (بدهكار) ***

واگذاری دارایيهای سرمایهای وصولي (بستانكار) ***

د) ثبت تسويه كسورات قانونی

كسور ارسالي (بدهكار) ***

بانك پرداخت اعتبارات هزینه ای (بستانكار) ***

توضیح: بدیهي است ثبت مربوط به نقل و انتقال سهام در صورت های مالي دستگاه های اجرایي ذیربط (واگذارنده سهام) طبق ضوابط و دستورالعمل های حسابداری مربوط اعمال حساب خواهد شد.

دامنه شمول این دستورالعمل انجام عملیات حسابداری و مالي ناشي از اجرای تكالیف قانون در ارتباط با تهاتر و تسویه دیون و تعهدات دستگاههای اجرایي دولتي از محل واگذاری سهام، اموال و دارایيهای طرحهای نیمه تمام و خاتمه یافته مي باشد. تاریخ اجرای این دستورالعمل تاریخ ابلاغ آن توسط معاونت نظارت مالي و خزانه داری كل كشور (پس از تایید توسط دیوان محاسبات كشور در راستای ماده (128) قانون محاسبات عمومي) مي باشد.

اشتراک در
اطلاع از
guest
0 نظرات
بازخورد (Feedback) های اینلاین
View all comments