تعیین محل خدمت فارغ‌التحصیلان دانشسرای تربیت معلم به عهده وزارت آموزش و پرورش است

تعیین محل خدمت فارغ‌التحصیلان دانشسرای تربیت معلم به عهده وزارت آموزش و پرورش است (رأی شماره 75 مورخ 12/2/1390 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری)

تاریخ: 12/2/1390 

شماره دادنامه: 75 

کلاسه پرونده: 90/38 

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری. 

شاکی: خانم اعظم هادی. 

موضوع شکایت و خواسته: اعلام تعارض 

گردشکار: خانم اعظم هادی به موجب درخواست تقدیمی اشعار داشته، شعب دیوان عدالت اداری در رسیدگی به موضوع الزام آموزش و پرورش به صدور حکم مبنی بر تعیین محل خدمت شکات که از فارغ‌التحصیلان دانشسرای تربیت معلم می‎باشند در محلی که در آنجا تحصیل کرده‎اند آرای متفاوتی صادر کرده‎اند و صدور رأی وحدت رویه را خواستار گردیده است. گردشکار پرونده‎ها و مشروح آراء به شرح زیر می‎باشد: 

الف: در پرونده کلاسه 86/3/933، خانم اعظم هادی نجف‌آبادی دادخواستی به دیوان عدالت اداری تقدیم و اشعار داشته فارغ‌التحصیل دانشسرای تربیت معلم توحید دهق با سهمیه خدمت در حوزه شهرستان نجف‌آباد استان اصفهان بوده و متعهد بوده به میزان دو برابر ایام تحصـیل در هر منطقه‎ای که آمـوزش و پرورش تعیین نماید، خدمت کند. لیکن با گذشت زمان تعهد، سازمان آموزش و پرورش از انتقال و تعیین محل خدمت در شهرستان نجف‌آباد خودداری می‎ورزد و الزام آموزش و پرورش به صدور حکم بر تعیین محل خدمت در آموزش و پرورش نجف‌آباد را خواستار گردیده و شعبه سوم دیوان عدالت اداری به موجب دادنامه شماره 1800 مورخ 20/9/1386، به شرح زیر مبادرت به صدور رأی می‎نماید: 

نظر به اینکه شاکی به موجب تعهد سپرده شده متعهد گردیده که پس از تحصیلات به میزان دو برابر مدت تحصیل در دانشسرا در هر منطقه‎ای که وزارت آموزش و پرورش تعیین نماید به تدریس اشتغال ورزد لذا بنابه مراتب فوق تضییع حقی مشهود نیست و رأی به رد شکایت صادر می‎شود. 

ب: در پرونده کلاسه84/4/1774 خانم مریم سیروس‌نجف‌آبادی دادخواستی به خواسته بازگشت به محل خدمت مورد تعهد آموزش و پرورش به طرفیت اداره آموزش و پرورش شهرستان نجف‌آباد به دیوان عدالت اداری تقدیم و این شعبه به موجب دادنامه شماره 3020 مورخ 9/7/1385، به شرح زیر مبادرت به صدور رأی می‎نماید: 

با توجه به اینکه خواهان پس از فراغت از تحصیل متعهد به خدمت در آموزش و پرورش شهرستان نجف‌آباد بوده فلذا استخدام وی در خارج از شهرستان مذکور خارج از انصاف و عدالت بوده و علی‎القاعده اداره خوانده می‎بایست وی را در شهرستان نجف‌آباد مشغول به کار می‎نموده فلذا با توجه به عدم اخذ توافق دعوی مطروحه را وارد تشخیص و حکم به اجابت خواسته شاکی صادر و اعلام می‎گردد. 

ج ـ در پرونده کلاسه 83/1/7145، خانم فاطمه صالحی‌حاجی‌آبادی دادخواستی به طرفیت سازمان آموزش و پرورش استان اصفهان به دیوان عدالت اداری تقدیم و اشعار داشته فارغ‌التحصیل دانشسرای تربیت معلم بوده و علیرغم اینکه سهمیه شهرستان نجف‌آباد بوده است لیکن آموزش و پرورش استان اصفهان محل خدمت وی را شهرستان خمیـنی شهر تعییـن کرده و با گذشت پنـج سال از خدمت حاضر به تغییر محل خدمت در محلی که بابت سهمیه آنجا پذیرفته شده‎ام نیست و الزام آموزش و پرورش به تعیین محل خدمت در شهرستان نجف‌آباد را خواستار گردیده و شعبه اول دیوان عدالت اداری به موجب دادنامه شماره 5165 مورخ 18/12/1384 به شرح آتی مبادرت به صدور رأی می‎نماید: 

نظر به اینکه سهمیه شاکیه قبلاً تعیین شده و به عنوان حقوق مکتسبه محسوب می‎گردد. در این باره حکم به ورود شکایت و بازگشت وضعیت اشتغال خواهان به سهمیه تعیین شده صادر و اعلام می‎شود. ولی درباره احتساب زمان معوقه تا استخدام با توجه به اینکه شاکی در این مدت به کار اشتغال نداشته و به حسب لایحه دفاعیه مشتکی‎عنه به شماره76088/710 مورخ 12/8/1383 مجوز و ردیف اعتباری استخدام فراهم نبوده است. در این قسمت رأی به رد شکایت صادر و اعلام می‎شود. 

د ـ در پرونده کلاسه 11/82/1171، خانم عفت سلیمیان دادخواستی به طرفیت آموزش و پرورش به دیوان عدالت اداری تقدیم واشعار داشته فارغ‌التحصیل دانشسرای تربیت معلم بوده و علیرغم اینکه سهمیه‎شهرستان نجف‌آباد بـوده است لیکن آموزش و پرورش استان اصفهان محل خدمت وی را شهرستان تیران و کرون تعیین کرده و با گذشت پنج سال حاضر به تغییر محل خدمت در محلی که بابت سهمیه آنجا پذیرفته شده‎ام، نیست و الزام آموزش و پرورش به تعیین محل خدمت در شهرستان نجف‌آباد را خواستار گردیده و شعبه یازدهم دیوان عدالت اداری به موجب دادنامه شماره 1315 مورخ 30/6/1383 به شرح آتی مبادرت به صدور رأی نموده است: 

با عنایت به اینکه سهمیه شاکیه قبلاً تعیین گردیده و به عنوان حقوق مکتسبه محسوب می‎گردد در این خصوص حکم به ورود شکایت و بازگشت وضعیت اشتغال شاکی را به سهیمه تعیین شده صادر و اعلام می‎دارد لاکن در خصوص احتساب 4 سال وقفه در استخدام با عنایت به اینکه در مدت زمان مورد درخواست، شاکی به کار اشتغال نداشته شکایت مطروحه در این رابطه غیر وارد تشخیص و حکم به رد آن صادر و اعلام می‎دارد. 

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور رؤسا، مستشاران و دادرسان علی‎البدل شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رأی می‎نماید. 

رأی هیأت عمومی 

اولاً، تعارض در مدلول آرای فوق‎الذکر محرز می‎باشد. 

ثانیاً، نظر به اینکه به موجب « تبصره 4 ماده 45 قانون مدیریت خدمات کشوری» تعیین محل خدمت از سوی دستگاه متبوع مستخدم صورت می‎پذیرد و وزارت آموزش و پرورش نیز محل خدمت شکات را تعیین نموده بنابراین دادنامه‎ی شماره 1800 مورخ 20/9/1386 شعبه سوم مبنی بر رد شکایت در حدی که متضمن این معنی است صحیح و مطابق مقررات تشخیص داده می‎شود. این رأی به استناد بند 2 ماده 19 و ماده 43 قانون دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان و سایر مراجع اداری مربوط در موارد مشابه لازم‎الاتباع است. 

رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدجعفر منتظری

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

به بالای صفحه بردن