وزارت آموزش و پرورش

بخشنامه شیوه نامه رتبه‌بندی معلمان (ابلاغی ۱۴۰۱)

بخشنامه شیوه نامه رتبه‌بندی معلمان (ابلاغی ۱۴۰۱)

به منظور اجرای صحیح قانون نظام رتبه‌بندی معلمان (مصوب ۱۵/۱۲/۱۴۰۰ مجلس شورای اسلامی) و به استناد تبصره ۳ ماده ۴ آیین‌نامه اجرایی آن قانون (موضوع تصویب‌نامه شماره ۵۹۴۲۶/ت۵۹۷۹۴هـ مورخ ۱۲/۴/۱۴۰۱ و اصلاحیه شماره ۸۱۸۴۳/ت۶۰۱۵۱ مورخ ۱۵/۵/۱۴۰۱ هیأت محترم وزیران) شیوه‌نامه اجرایی نظام رتبه‌بندی معلمان به شرح ذیل ابلاغ می‌گردد: (اشاره به مواد آیین‌نامه در متن این شیوه‌نامه با توجه به اصلاحیه آیین‌نامه رتبه‌بندی می‌باشد)

شیوه نامه رتبه‌بندی معلمان

۱- رتبه‌بندی معلمان مطابق ضوابط مقرر در قانون، آیین‌نامه اجرایی و این شیوه‌نامه، اجرایی می شود. تعاریف و اصطلاحات در این شیوه نامه همان معانی مشروحه در قانون و آیین نامه اجرایی می باشد.

۲- این شیوه نامه ناظر بر مرحله «استقرار» نظام رتبه‌بندی معلمان بوده و مرحله «ارتقاء» رتبه‌بندی معلمان با رعایت ماده ۱۱ آیین نامه، عملیاتی خواهد شد.

۳- در اجرای ماده ۷ آیین نامه، معاونت برنامه‌ریزی و توسعه منابع وزارت، به منظور اجرای فرایند رتبه‌بندی معلمان برای طراحی و استقرار سامانه رتبه‌بندی توسط مرکز توسعه آموزش مجازی، فناوری و امنیت اطلاعات وزارت متبوع اقدام نموده، به نحوی که کلیه فرایندهای دریافت مدارک و مستندات مشمولین، ارزیابی و سنجش معلمان، اعمال امتیاز از سوی هیأت‌ممیزه ذیربط و دریافت اعتراضات و رسیدگی به آن به صورت الکترونیکی و از طریق سامانه مزبور انجام شود.

۴- مرکز سنجش و پایش کیفیت آموزشی وزارت، با توجه به نقش و مسئولیت ارزیابان حرفه‌ای در فرآیند سنجش و ارزیابی مشمولان، حداکثر ظرف یک هفته از تاریخ ابلاغ این شیوه‌نامه با ارسال اطلاعیه ای، نسبت به شناسایی و معرفی افراد صاحب نظر با رعایت بند ۴ ماده (۲) آیین‌نامه، جهت آموزش به مرکز آموزش مدیریت دولتی معرفی و در صورت طی نمودن دوره آموزشی و دریافت گواهینامه ارزیابی، آنها را ساماندهی و بر عملکرد ایشان به نحو مقتضی نظارت نماید.

تبصره: مرکز سنجش و پایش کیفیت آموزشی دستورالعمل ساماندهی، صدور ابلاغ، راهنمای عمل و نحوه ارزیابی شایستگی‌های مشمولین، حدود مسئولیت ارزیابان حرفه‌ای و نیز نظارت بر عملکرد آنها را تدوین و ابلاغ نماید.

۵- نظر به ضرورت تشکیل هیأتهای ممیزه موضوع ماده ۷ قانون و زمینهسازی برای ایفای وظایف و اعمال اختیارات آنها در چارچوب مواد ۱۵، ۱۶، ۱۷ و ۱۸ آیین‌نامه اجرایی، احکام اعضای هیأت ممیزه مرکزی و رؤسای هیاتهای ممیزه استانی از سوی وزیر آموزش و پرورش صادر میشود. احکام اعضای هیأتهای ممیزه استانی و رؤسای هیات‌های ممیزه شهرستان/ منطقه/ ناحیه توسط مدیر کل آموزش و پرورش استان و احکام اعضای هیئت ممیزه شهرستان/ منطقه/ ناحیه توسط مدیر/ رئیس آموزش و پرورش شهرستان/ منطقه/ ناحیه صادر میشود.

۱-۵ انتخاب دو نفر صاحبنظر موثق و امین در هیأتهای ممیزه استانی و شهرستانی با در نظر گرفتن جنبه‌های تخصصی ترجیحاً از حیث اداری، استخدامی و حقوقی و خارج از دایره ذینفعان یا مشمولان نظام رتبه‌بندی انجام گیرد.

۵–۲ به استناد تبصره ماده ۱۹ آیین نامه اجرایی، هیأت‌های ممیزه میتوانند به منظور اجرای صحیح نظام رتبه‌بندی، نسبت به تشکیل کارگروه تخصصی موضوعی یا اجرایی زیر تحت نظر هیأت ممیزه اقدام نمایند:

الف) کارگروه اجرایی با مسئولیت معاون برنامهریزی و توسعه منابع و با عضویت رئیس مرکز سنجش و پایش کیفیت آموزشی و رئیس مرکز برنامه‌ریزی منابع انسانی و امور اداری و رئیس مرکز توسعه آموزش مجازی- فناوری و امنیت اطلاعات و رئیس مرکز اطلاع رسانی و روابط عمومی و عندالزوم سایر بخش‌های مورد نیاز جهت اجرای آیین‌نامه متناسب با حدود وظایف و اختیارات هیأت ممیزه ذیربط در سطح ستاد و نیز متناظر آن در سطح استانها و شهرستان‌ها/ مناطق/ نواحی تشکیل می‌شود.

ب) کارگروه تخصصی نظارت و رسیدگی به اعتراضات با مسئولیت مدیرکل ارزیابی عملکرد و پاسخگویی به شکایات و با عضویت نمایندگان دفترحقوقی و دفتر هماهنگی هیأت‌های رسیدگی به تخلفات اداری و نیز متناظر آنها صرفاً در سطح استان، تحت نظر هیأت ممیزه ذیربط تشکیل می‌شود.

تبصره ۱- احکام اعضای کارگروهها توسط نایب رئیس هیأتهای ممیزه صادر می‌شود.

تبصره ۲- مسئولیت نظارت و تایید اقدامات کارگروهها با هیأتممیزه ذیربط می‌باشد.

۶- فرآیند جمع‌آوری، بررسی اسناد و مستندات مشمولین، امتیازدهی و نهایتاً تایید رتبه آنها از طریق سامانه رتبه‌بندی و در چارچوب مواد ۷ و ۸ آیین‌نامه صورت میگیرد.

تبصره: با توجه به تبصره ذیل بند ۳ ماده ۸ آیین‌نامه، بررسی و رتبه‌بندی کلیه اعضای هیئت‌های ممیزه در همه سطوح و قبل از رتبه‌بندی مشمولان، توسط هیأت ممیزه مرکزی انجام می‌شود. لذا پس از استقرار سامانه رتبه‌بندی، جمع‌آوری و بارگذاری مستندات مربوط به اعضای هیأت ممیزه در اولویت قرار گیرد.

۷- در راستای ماده ۱۰ آیین نامه اجرایی، هیأتهای ممیزه ذیربط با کمک سایر مراجع ارزیابی‌کننده می‌توانند صحت و اعتبار مدارک و مستندات ارائه شده توسط مشمولین را به نحو مقتضی و عنداللزوم با استعلام از مراجع ذیصالح و قبل از تایید نهایی رتبه استحقاقی معلم، احراز نمایند.

۸- به استناد مواد ۳ و ۴ قانون و ماده ۴ آیین نامه اجرایی، مشمولین با در نظر گرفتن مفاد جداول ماده ۴ آیین‌نامه اجرایی و متناسب با امتیازات کسب شده مندرج در جداول ذیل با تایید هیأت ممیزه ذیربط در یکی از رتبه‌های پنجگانه قرار خواهند گرفت.

جدول شماره (۱)- ابعاد و عناوین شایستگی های عمومی

جدول 1 رتبه بندی

جدول شماره (۲)- ابعاد و عناوین شایستگی‌های تخصصی

جدول 2 رتبه‌بندی معلمان

جدول شماره (۳)- ابعاد و عناوین شایستگی‌های حرفه‌ای

جدول 3 رتبه‌بندی معلمان

جدول شماره (۴)- ابعاد و عناوین شایستگی‌های تجربه

جدول 4 رتبه بندی

جدول شماره (۵)- حداقل امتیازات ضروری برای احراز رتبهها براساس هریك از شایستگی‌ها

جدول ۵ رتبه بندی

۹- حداقل امتیاز مورد نیاز برای احراز هر یک از رتبه‌های مشمولین، بر اساس سهم امتیازات تعیین شده در جدول شماره ۵ میباشد.

۱۰- برقراری فوق العاده رتبه‌بندی برای هر یک از رتبه‌ها و همچنین شرایط احراز هر یک از آنها، منوط به کسب حداقل امتیاز مربوط به شایستگیهای عمومی همان رتبه، خواهد بود.

۱۱- به استناد ماده ۵ آیین‌نامه اجرایی قانون، آن دسته از مشمولانی که پس از ارزیابی نخست، حداقل امتیاز لازم برای احراز رتبه آموزشیار معلم را کسب ننمایند، از تاریخ عدم احراز رتبه و با اعلام هیأتممیزه ذیربط، برای مدت یک سال از فوقالعاده رتبه آموزشیار معلمی، برخوردار خواهند شد. این معلمان می توانند در فرصت یک ساله با کسب امتیاز الزم و شرکت در ارزیابی مجدد و با تایید هیأتممیزه ذیربط در رتبه استحقاقی قرار گیرند. بدیهی است در صورت عدم کسب امتیاز الزم در
فرصت اعطایی یکساله، فوقالعاده رتبه آموزشیار معلمی در پایان یکسال، قطع خواهد شد.

۱۲- نحوه صدور حکم کارگزینی افراد مشمول بعد از طی مراحل قانونی و تعیین و تایید رتبه توسط هیأتممیزه ذیربط با
رعایت ماده ۵ قانون و برابر ماده ۱۰ آیین‌نامه اجرایی از سوی امور اداری مربوط انجام میشود و مراتب به ذینفع و واحد آموزشی و تربیتی متبوع وی اعلام میگردد.

۱۳- رسیدگی به اعتراضات احتمالی مشمولین در زمینه نحوه رسیدگی، ارزیابی و تعیین رتبه آنها، مطابق ماده ۱۳ آیین‌نامه توسط هیأتممیزه و با استفاده از ظرفیت کارگروه تخصصی نظارت و رسیدگی به اعتراضات انجام میشود.

۱۴- در اجرای ماده ۵ آیین‌نامه، مرکز سنجش و پایش کیفیت آموزشی وزارت، موظف است پس از اجرای دوره ارزیابی برای هریک از شرکت کنندگان، کارنامه احراز شایستگی با محتوای نقاط ضعف و قوت ایشان صادر و همراه با الزامات و توصیه‌های آموزشی و برنامه‌های توانمندسازی در قالب «سامانه رتبه بندی و مسیر رشد معلم» به ایشان ارائه نماید. شرکت در ارزیابیهای دورههای بعدی (ارتقای رتبه( منوط به طی موفقیتآمیز الزامات مندرج در این شیوه‌نامه از سوی ارزیابی شدگان میباشد.

۱۵- رعایت مفاد مواد (۲۲) و (۲۳) آئیننامه اجرایی از سوی هیأتهای ممیزه و مسئولین آموزش و پرورش استانها و شهرستانها/ مناطق/ نواحی الزامی میباشد.

این شیوه‌نامه با همکاری سازمان اداری و استخدامی کشور تهیه و درتاریخ…………………. به تایید وزیر آموزش و پرورش رسید.

یوسف نوری- وزیر آموزش و پرورش

10 دیدگاه

 1. سلام

  به معلمانی که حدود 27 سال در مدارس روستایی باسمت مدیر آموزگاری وبا دوپایه تدریس هیچ امتیازی قایل نشدین . تمام انرژی خود رو برای تدریس و کارهای دفتری گذاشته . این معلمان را دریابید تا ظلمی در حقشون نشه .

  1. برای تدریس درضمن خدمت ودانشگاه مجموعا30 امتیاز قایل شدید.تدریس دراین مواردجزووظایف شغلی ما نیست .ونداشتن این امتیاز مارا ازدستیابی به رتبه بالا محروم می کند.برای هرسال خدمت تجربی 2امتیاز لحاظ کردیددرصورتی که برای 10ساعت تدریس دردانشگاه 1امتیاز لحاظ نموده اید.وبه تدریس درروستاامتیازقایل نشدید.منصفانه تر آن است که امتیاز سنوات تدریس درمدرسه رابالاببرید.سازوکارراطوری طراحی کردیدکه دست مابه امتیاز بالا نرسد.کل خدمت تجربی30 سال 60 امتیاز دارد.درصورتیکه برای تدریس در دانشگاه وامثال آن 30 امتیاز قایل شدید.این امتیاز رابایدبه سنوات خدمت تجربی درمدرسه می افزودید.

 2. باسلام واحترام

  به نظر بنده هم فقط مدرک وسابقه و ضمن خدمت و دوسال ارزشیابی مد نظر باشه .

  معلمی که 25 سال به بالاست یعنی همه بندها رو انجام داده وهمه دوره ها رو گذرونده ونیازی به ثابت کردن نداره .

 3. با سلام
  در قسمت ((مشارکت در کارگروها و شوراها ))هیچگونه محدودیتی وجود ندارد چقدر مدرک در این قسمت بار گذاری کنیم تا نمره لازم را کسب نماییم در این مورد توضیح دهید

 4. با سلام و احترام
  کاش بجای این همه بارگزاری مدارک سنوات خدمت ،مدرک تحصیلی،ارزشیابی وتقدیر نامه ها مد نظر قرار می گرفت .امکان تهیه بعضی از مدارک مثل عضویت در شوراها ، انجمن اولیا و … برای خیلی از همکاران که سنوات گذشته در مدارس روستایی و یا شهری خدمت کرده اند و یا به منطقه ای دیگر و یا استانی دیگر امنتقال یافته اند غیر ممکن شده،پس حقشان ضایع می شود.

 5. سلام و عرض ادب:
  پیشنهاد می شود رتبه بندی کنونی را متوقف بفرمایید و فقط بر اساس موارد زیر همکاران را رتبه بندی بفرمایید .
  1- سابقه کار
  2- مدرک تحصیلی
  3- ارزشیابی دو سال اخر مدیر مدرسه
  4- ضمن خدمت
  5- تشویقی ها
  اگر بخواهید معلم کتاب و مقاله داشته باشد باید مانند هییت علمی هم حقوق بگیرد ( البته خودم کتاب و مقاله دارم) همه دببران نمی توانند عضو انجمن مدرسه شوند( بلکه فقط یک یا دو نفر در سال) همه دبیران نمی توانند سرگروه باشند ( بلکه فقط یک یک یا دو نفر در سال)همه دبیران نمی توانند مدرس ضمن خدمت یا کارگاه اموزشی شوند .( بلکه فقط چند دبیر خاص و با تجربه) اگر این موارد یا موارد اینچنینی دیگر ملاک قرار گیرد در سال های بعد برای تصاحب هر کدام از ا نها در مدارس رقابت های ناسالمی را موجب می شود و محیط ارام اموزشی را پر اشوب می سازد. لطفا دبیران و معلمان را نیز مانند کارمندان دیگر رتبه بندی بفرمایید اگر چه خودم همه موارد مذکور را اخذ نموده ام اما معلم شایسته این همه کاغذ بازی ها نیست. تشکر
  ا

  1. چطور میتوان تجربیات حاصل ۲۹ سال تدریس در کلاس درس و خاک تخته خوردن رو در یک سایت مجازی بارگذاری کرد!؟؟؟؟ انتقال دانسته ها و تربیت و پرورش نسل آینده و پا به پای آنها پیش رفتن و برقراری روابط عاطفی و قلبی بین دانش آموز و معلم را در هیچ سایتی نمیشود بارگذاری کرد. بنابراین لطفا به موی سفید شده معلم پای تخته بی احترامی نکنید و اجازه بدین معلم عاشقانه به کارش ادامه بده . نه به بارگذاری مدارک

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *