دستورالعمل پذیرش سنوات ارفاقی کارکنان سازمان آموزش و پرورش استثنایی

دستورالعمل پذیرش سنوات ارفاقی کارکنان سازمان آموزش و پرورش استثنایی (بخشنامه شماره 7465/96/1000 مورخ 16/7/1396 حوزه فنی و درآمد سازمان تأمین اجتماعی)

اداره کل استان…

با سلام

در اجرای تبصره (5) ماده واحده قانون تشکیل سازمان آموزش و پرورش استثنایی کشور مصوب 21/9/1369 مجلس شورای اسلامی و به منظور احتساب سنوات ارفاقی کارکنان آن سازمان که طی دادنامه شماره 1268 مورخ 26/11/1395 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری رأی بر پذیرش سوابق یاد شده صادر گردیده است، در صورت اعلام رضایت از سوی سازمان مربوطه و معرفی متقاضیان به شعب ذیربط سازمان تأمین اجتماعی می بایست منحصراً جهت مستخدمین رسمی و پیمانی از تاریخ 9/11/69 به بعد و از زمان بیمه پردازی به سازمان به شرح ذیل بررسی و اقدام گردد:

1- بر اساس بند «الف» ماده (5) آیین نامه خاص استخدامی آموزش و پرورش استثنایی کشور و همچنین تبصره (2) ذیل آن و هجدهمین جلسه شورای مزوبر مورخ 17/12/1379، مستخدم رسمی و پیمانی کسی است که طبق مقررات آیین نامه استخدامی مربوطه و به موجب حکم رسمی و پیمانی برای تصدی یکی از پست های سازمانی به استخدام سازمان مذکور در می آیند و سایر افرادی که طبق قانون کار به خدمت پذیرفته می شوند کارگر شناخته شده و با آنان بر اسسا مقررات قانون کار رفتار می گردد، لذا پذیرش سنوات ارفاقی خدمت دولتی مورد قبول منحصراً در ارتباط با کارکنان رسمی و پیمانی موضوعیت داشته و سایر کارکنان سازمان مزبور از شمول این مقررات خارج خواهند بود.

2- با توجه به مواد 52، 53 و پاراگراف ذیل ماده 64 آِین نامه خاص استخدامی سازمان مزبور که مقرر می دارد، مستخدمین رسمی و پیمانی سازمان از هر لحاظ منجمله بازنشستگی و وظیفه تابع مقررات قانون تأمین اجتماعی می باشند و در اجرای تبصره 5 ماده واحده قانون تشکیل سازمان مذکور مصوب 21/9/1369 مجلس شورای اسلامی، هر 5 سال خدمت دولتی مورد قبول در آموزش و پرورش استثنایی از تاریخ 9/11/1369 به بعد از لحاظ ارائه تعهدات قانونی بلند مدت (بازنشستگی، ازکارافتادگی و فوت بیمه شده) 6 سال محسوب می گردد، واحدهای اجرایی میبایست به شرح ذیل اقدام نمایند:

1-2- در صورت مراجعه هر یک از افراد، مدارک و مستندات مربوطه و احکام حقوقی سنوات ارفاقی آنان می بایست توسط واحد نامنویسی و حساب های انفرادی جهت اعلام سابقه اخذ و سپس مراتب جهت وصول حق بیمه مربوطه بابت اعمال ضریب 1/2 به حقوق و مزایای مستمر کارکنان دستگاه مزبور به واحد درآمد حق بیمه ارسال گردد.

2-2- سنوات ارفاقی موضوع تبصره 5 ماده واحده قانون تشکیل سازمان آموزش و پرورش استثنایی کشوری به ازای هر 5 سال خدمت یکسال مورد محاسبه قرار بگیرد.

3-2- در زمان ارائه تعهدات قانونی بلندمدت بارمالی ناشی از اجرای قانون مذکور (جهت بازنشستگی تا احراز شرایط قانونی و در خصوص حمایت های از کارافتادگی و بازماندگان به نسبت سنوات ارفاقی) از طریق واحد امور فنی مستمریها محسابه و به منظور ابلاغ و مطابقه به اداره کل وصول حق بیمه اعلام گردد.

4-2- چنانچه افرادی رأی شعب دیوان عدالت اداری را دریافت نموده و در حال حاضر نیز در سازمان مذکور شاغل می باشند، جهت دوره های بعدی نیاز به ارائه رأی نخواهد بود و سالهای مزبور با ارائه مستندات (معرفی نامه دستگاه مبنی بر رضایت از خدمت- احکام کارگزینی با شرح حکم اعمال سنوات ارفاقی) به عنوان سوابق اشتغال در آموزش و پرورش استثنایی جهت احتساب سنوات ارفاقی قابل پذیرش خواهد بود.

نکته: بیمه شدگان شاغل در سازمان یاد شده که فاقد رأی شعب دیوان عدالت اداری می باشند و نیز بازنشستگان این سازمان که دارای رأی دیوان عدالت اداری می باشند، صرفاً با ارائه معرفی نامه از سوی آموزش و پرورش استثنایی و سایر مستندات می توانند از مزایای این قانون بهره مند گردند.

5-2- هر چند قانون تکلیف پرداخت حق بیمه مربوطه را بر عهده کارفرما قرار داده است لیکن اشخاص فوق می توانند شخصاً نسبت به پرداخت بدهی مذکور مطابق مقررات ماده 267 قانون مدنی و رأی اصراری شماره 1861 مورخ 28/10/1325 دیوان عالی کشور اقدام و از مزایای قانونی وفق مقررات تأمین اجتماعی برخورد گردند.

6-2- حق بیمه سنوات ارفاقی و بار مالی ناشی ناشی از ارائه تعهدات قانونی بیمه شدگان مزبور باید همه ماهه به صورت جداگانه در کد حساب 6115000000 تحت عنوان “حق بیمه سنوات ارفاقی آموزش و پرورش استثنایی” و و 6151000005 تحت عنوان “بار مالی ناشی از تعهدات بلند مدت سنوات ارفاقی آموزش و پرورش استثنایی” در سیستمهای درآمد و کدینگ حسابداری شعب تابعه ثبت و نگهداری و در ردیف مربوطه در گزارش وصولی ثبت و تعهداد بیمه شدگان یاد شده و کارگاه های مزبور در “جدول گزارش وضعیت کارگاه ها” درج شود.

7-2- در خروجی سیستم محاسباتی مزبور، بدهی با عنوان “بدهی سنوات ارفاقی آموزش و پرورش استثنایی” ایجاد و پس از وصول کامل آن، سابقه مربوطه به صورت مکانیزه تولید می گردد.

8-2- در صورت وصول حق بیمه متعلقه، سوابق مزبور با کد “02” در جدول پایگاه سوابق فاقد بازه تاریخی تحت عنوان “سابقه آموزش و پرورش استثنایی” ثبت و نگهداری و سوابق مزبور صرفاً در زمان ارائه تعهدات بلند مدت قابل بهره برداری خواهد بود.

3- سیستم به گونه ای طراحی گردد که در ارتباط با آرایی که تا کنون اجرا، ولی محاسبات حق بیمه و بار مالی ناشی از تعهدات بلند مدت به شرح فوق محاسبه و وصول نگردیده است، جهت ایجاد سوابق و احتساب آن به شرح فوق اقدام گردد. بدیهی است هر گونه پرداخت کارفرما در این خصوص می بایست از بدهی محاسبه شده کسر و مانده بدهی مورد مطالبه قرار گیرد.

4- در خصوص آن دسته از افرادی که قبل از احراز شرایط قانونی به منظور بهره مندی از تعهدات بلند مدت نسبت به اخذ رأی از دیوان عدالت اداری اقدام نموده اند از جهت اجرای آرای مذکور محاسبات مربوط به شرح پیشگفت قابل انجام خواهد بود.

شرکت مشاور مدیریت و خدمات ماشینی تأمین مکلف است نسبت به طراحی و ساخت نرم افزار مربوطه حداکثر یکماه از تاریخ صدور این بخشنامه اقدام نماید.

مسئول حسن اجرای این بخشنامه، مدیران کل، معاونین بیمه ای، رؤسا و کارشناسان ارشد امور فنی مستمریها، امور فنی بیمه شدگان، وصول حق بیمه، نامنویسی و حسابهای انفرادی، مالی، حقوقی، فرابری داده ها در ادارات کل استانها و رؤسای شعب و مسئولین ذیربط در واحدهای اجرایی خواهند بود.

دکتر سید تقی نوربخش- مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا
شناسنامه قانون در تلگرام