جهاد دانشگاهی

آیین نامه استخدامی جهاد دانشگاهی

آیین نامه استخدامی جهاد دانشگاهی (بخشنامه شماره 20418/53/23د مورخ 16/10/81 جهاد دانشگاهی با اصلاحات و الحاقات بعدی)

آیین نامه استخدامی جهاد دانشگاهی

فصل اول :‌ کلیات

ماده 1 : جهاد دانشگاهی در این آیین‌نامه «جهاد» نامیده می‌شود.

ماده 2 : اعضاء

‌اعضاء منظور از «اعضاء‌» کلیه افرادی هستند که تحت عناوین عضو رسمی، ‌عضو پیمانی یا عضو قراردادی یا کارگر به صورت دائم یا موقت،‌ به موجب حکم یا قرارداد به خدمت جهاد پذیرفته می‌شوند.

ماده 3 :‌ استخدام رسمی

عبارت است از پذیرفتن شخص حقیقی به خدمت در جهاد تحت عنوان عضو رسمی برای انجام مشاغل مستمر با پیشنهاد «شورای اداری و استخدامی جهاد» موضوع ماده 23 این آیین‌نامه و به موجب حکم رسمی رئیس جهاد یا مقام مجاز از طرف ایشان طبق تشکیلات مصوب برای مدت نامحدود.

ماده 4 :‌ استخدام پیمانی

عبارت است از پذیرفتن شخص حقیقی به خدمت در جهاد تحت عنوان عضو پیمانی برای انجام مشاغل موقت یا مستمر به موجب حکم پیمانی رئیس جهاد یا مقام مجاز از طرف ایشان

تبصره :‌ مدت قرارداد استخدام پیمانی یکسال است و تمدید سالانه آن بلامانع است.[1]

ماده 5 :‌ استخدام قراردادی

عبارت است از به‌کارگیری شخص حقیقی به خدمت در جهاد تحت عنوان عضو قراردادی تمام‌وقت یا پاره‌وقت طبق قرارداد برای انجام کارهایی مشخص و مدت معین و محدود.

تبصره: اعضایی که تحت عناوین عضو رسمی، عضو پیمانی یا عضو قرار دادی در جهاد دانشگاهی فعالیت می نمایند به استناد ماده 188 قانون کار، از شمول قانون مذکور خارج بوده و دعاوی آنان در هیات های تشخیص و حل اختلاف وزارت کار قابل رسیدگی  نمی باشد[14].

[دستورالعمل استفاده از خدمات نیروی انسانی به صورت قراردادی]

ماده 6 :‌ کارگر

منظور از کارگر افرادی هستند که مشاغل آنان در تشکیلات مصوب پیش‌بینی نشده و درکارهای تحقیقاتی، ‌مطالعاتی و آموزشی نیز به کار گرفته نشده‌اند. فهرست مشاغل کارگری توسط «شورای اداری و استخدامی جهاد» ( موضوع ماده 23 این آیین‌نامه) تعیین می‌شود.

تبصره :‌ دعوت به همکاری افراد به صورت کارگر بر اساس تشخیص رئیس جهاد یا مقام مجاز از طرف ایشان و قرارداد فیمابین در چارچوب قانون کار مجاز است.

ماده 7 :‌ در صورت نیاز به خدمت متخصصین خارجی دعوت به همکاری آنها تابع قوانین و مقرارت مربوط به اشتغال اتباع بیگانه است.

ماده 8 : حکم

عبارت است ازدستورکتبی رئیس جهاد و یا مقام مجاز از طرف ایشان در حدود مقررات مربوط.

تبصره : اقلام مندرج دراحکام حقوقی اعضای تمام وقت شامل : [2]

1- حقوق مبناء و افزایش سنواتی

2- فوق‌العاده‌ها که مطابق با مفاد آیین‌نامه استخدامی جهاد دانشگاهی و مصوبات هیات‌امناء بصورت مستمر پرداخت می‌گردد.

3- عائله‌مندی و حق‌اولاد

4- کمک‌هزینه خواربار، کمک هزینه ایاب و ذهاب، کمک هزینه مسکن و کمک هزینه‌های مستمر دیگری که ضوابط پرداخت آنها به تصویب هیات امناء ‌برسد.

5- تفاوت تطبیق مطابق با ضوابط

ماده 9 : خدمت

عبارت است از اشتغال به کاری که عضو به موجب حکم رسمی یا دستور مقام صلاحیت‌دار مکلف به انجام آن است.

ماده 10 : سازمان کار و تشکیلات و شرح وظایف اعضاء ‌جهاد براساس مفاد این آیین‌نامه از سوی شورای اداری استخدامی جهاد ( موضوع ماده 23 این آیین‌نامه ) پیشنهاد و پس از موافقت رئیس جهاد به تصویب هیأت امناء ‌می‌رسد. در تشکیلات مصوب علاوه بر سطوح مدیریتها و شرح وظایف هرکدام جهت انجام مأموریتهای سازمانی و رسیدن به اهداف پیش‌بینی شده، ‌پستهایی تحت عنوان پست ثابت سازمانی و موقت برای عضو رسمی، پیمانی و قراردادی تمام‌وقت در نظر گرفته می‌شود.

تبصره :‌ پستهای ستاره‌دار اعم از ثابت یا موقت فقط برای اعضای هیأت ‌علمی در نظر گرفته می‌شود.

ماده 11 : ‌پست ثابت سازمانی

عبارت است از محلی در سازمان جهاد که براساس تشکیلات مصوب بطور مستمر و برای ارجاع آن به یک عضو در نظر گرفته شده است اعم از این که دارای متصدی و یا بدون متصدی باشد.

تبصره 1 :‌ دعوت به همکاری افراد به طور رسمی برای تصدی پستهایی که جنبه استمرار ندارد و به عنوان پست موقت شناخته شده ممنوع است.

تبصره 2 :‌ پست موقت با نظر رئیس جهاد یا مقام مجاز از طرف ایشان برای حداکثر مدت سه سال ایجاد می‌شود.

تبصره 3 : حداکثر پستهای موقت نباید از  پستهای ثابت سازمانی تجاوز نماید.

ماده 12 : پست ستاره دار عبارت است از محلی در سازمان جهاد که براساس تشکیلات مصوب به طور مستمر و برای ارجاع آن به یک عضو هیأت‌علمی در نظر گرفته شده است اعم از اینکه دارای متصدی یا بدون متصدی باشد.

تبصره : ‌دعوت به همکاری افراد در پستهای ستاره‌دار مندرج در تشکیلات مصوب که به عنوان اعضای هیأت‌علمی یا شاغلین خدمات علمی و پژوهشی پیش‌بینی گردیده است، تابع آیین‌نامه استخدامی اعضای هیأت‌علمی جهاد و اصلاحات و الحاقات بعدی آن و سایر مقررات مربوط می‌باشد.

ماده 13 :‌ انتصاب

عبارت است از واگذاری یکی از پستهای مصوب به عضو رسمی یا پیمانی یا قراردادی.

تبصره : ‌در صورتی که عضو رسمی یا پیمانی واجد شرایط، ‌برای واگذاری برخی از پستهای ثابت وجود نداشته باشد با تصویب رئیس جهاد یا مقام مجاز از جانب ایشان و تا پیدا شدن فرد واجد شرایط می‌توان اعضاء قراردادی را درآن پست منصوب کرد.

ماده 14 :‌ شرح وظیفه

عبارت است از مجموعه وظایفی که برای یک پست یا شغل سازمانی در نظر گرفته می‌شود و اعضاء، ‌به موجب ابلاغ سرپرست مستقیم خود مکلف به انجام آن می‌باشند.

ماده 15 :‌ شغل

شغل عبارت است‌ از مجموع وظایف و مسئولیتهای مرتبط و مستمر و مشخصی است که از طرف شورای اداری واستخدامی جهاد (موضوع ماده 23 این آیین‌نامه) به عنوان کار واحد شناخته شده باشد.

ماده 16 :‌ طبقه شغلی

عبارت است از مشاغل و درجاتی که از لحاظ وظایف و مسئولیتها هم سطح باشند.

ماده 17 : تخصیص عبارت است از :

الف ـ قراردادن یک شغل در طبقه شغلی مربوط

ب ـ‌ قراردادن طبقه شغلی در یکی از گروه‌های جدول حقوق

ماده 18 :‌ ارتقاء‌گروه

عبارت است از تغییر گروه عضو به یک یا چند گروه بالاتر از گروه فعلی

ماده 19 :‌ تنزل گروه

عبارت است از تغییر گروه عضو به یک یا چند گروه پایین تر از گروه استحقاقی

ماده 20 : انتقال

عبارت است از تغییر محل سازمانی خدمت عضو به موجب حکم رسمی که در هر صورت با تغییر محل جغرافیایی عضو در جهاد اعم از داخل و خارج از کشور و با تغییر پست سازمانی همراه است.

ماده 21 : ‌وضع استخدامی

وضع استخدامی اعضای رسمی جهاد تنها در یکی از حالات زیر امکانپذیر است:

الف ) حالت اشتغال : ‌وضع عضوی است که در پست معینی انجام وظیفه می‌نماید.

ب ) حالت خدمت آزمایشی: ‌وضع عضوی است که برای خدمت تمام ‌وقت انتخاب و دوره آزمایشی را می‌گذراند.

ج ) حالت مأموریت: ‌وضع اعضایی است که بطور موقت مأمور انجام وظیفه‌ای غیراز وظیفه

اصلی پست ثابت سازمانی خود گردیده یا از طرف جهاد جهت طی دوره آموزشی یا کارآموزی یا خدمت،‌ به واحد، ‌قسمت یا مؤسسه دیگری اعزام می‌شوند.

د ) حالت مرخصی:‌وضع اعضایی است که طبق مقررات از مرخصی استحقاقی، ‌استعلاجی یا بدون‌حقوق استفاده می‌نمایند.

ه‍ ) حالت بازنشستگی: وضع اعضایی است که طبق مقررات و ضوابط این آیین‌نامه بازنشسته گردیده و از حقوق بازنشستگی استفاده می‌نمایند.

و ) حالت ازکارافتادگی: ‌وضع اعضایی است که بنا به تشخیص پزشکان معتمد جهاد یا کمیسیون پزشکی سازمان تأمین اجتماعی، ‌توانایی ادامه کار را از دست داده و طبق مقرارت ازکارافتاده تشخیص داده شده و از حقوق وظیفه از کار افتادگی استفاده می‌نمایند.

ز) حالت نظام وظیفه: ‌وضع عضوی است که طبق قوانین مربوط،‌ به انجام خدمت وظیفه عمومی یا خدمت دوره احتیاط مشغول است.

ح) حالت استعفاء: وضع عضوی است که طبق مفاد این آیین‌نامه از خدمت جهاد مستعفی شده است.

ط) غیبت موجه:‌ وضع عضوی است که به ‌عللی خارج از قدرت و اختیار خود نتوانسته است در محل خدمت خود حاضر شود.

ی)‌ آماده به خدمت: وضع عضوی است که طبق این آیین‌نامه تصدی پستی را به‌عهده نداشته و در انتظار ارجاع شغل است.

[آیین نامه آماده به خدمت کارکنان جهاددانشگاهی]

ک) حالت بازخریدی: ‌وضع عضوی است که بنا به درخواست شخصی خود یا طبق مقررات این آیین‌نامه، ‌از خدمت در جهاد معاف گردیده و سوابق خدمت وی بازخرید شده است.

[دستورالعمل مربوط به محل تأمین اعتبار وجوه بازخریدی اعضاء]

ل)‌ تعلیق: ‌وضع عضوی است که به علت صدور کیفر خواست از طریق مقامات قضایی یا طرح پرونده عضو در هیأت رسیدگی به تخلفات اداری،‌ موقتاً از ادامه خدمت ممنوع شده است.

حقوق ایام تعلیق با نظر دادگاه یا هیأت مربوط قابل پرداخت است.

م )‌ انفصال موقت : وضع عضوی است که به موجب حکم قطعی هیأت رسیدگی به تخلفات اداری ویا دادگاه کیفری، برای مدت معینی از اشتغال به خدمت درجهادودریافت‌حقوق منع شده باشد.

ن) انفصال دائم‌: وضع عضوی است که به موجب رأی قطعی هیأت رسیدگی به تخلفات اداری یا دادگاه کیفری اصالتاً یا تبعاً برای همیشه از ادامه خدمت در جهاد محروم شده است.

ق)‌ اخراج:‌ وضع عضوی است که به موجب رأی قطعی هیأت رسیدگی به تخلفات اداری یا مفاد ماده 17 قانون مذکور از خدمت در جهاد محروم شده باشد.

ماده 22 : مأموریت عبارت است از :

الف -‌ محول شدن وظیفه موقت به عضو رسمی، ‌پیمانی و یا قراردادی در زمان محدود غیراز وظایف اصلی عضو که در پست مربوط برای وی پیش بینی شده است.

ب ـ‌ اعزام عضو رسمی یا پیمانی بطور موقت به سایر واحدهای جهاد اعم از دفترمرکزی،‌ واحدها، ‌پژوهشکده ها، ‌شرکتها و مؤسسات وابسته به جهاد دانشگاهی و یا دستگاههای دولتی و نهادهای انقلاب اسلامی با رعایت قوانین مربوط و مقررات این آیین‌نامه

ج ـ‌ اعزام عضو رسمی جهت طی دوره آموزشی یا کارآموزی داخل یا خارج از کشور

تبصره :‌ اعضای پیمانی و قراردادی صرفاً جهت طی دوره‌های آموزشی یا کارآموزی داخل کشور معرفی می‌شوند.

ماده 23 :‌ به منظور انجام وظایف پیش‌بینی شده در ماده 24 این آیین‌نامه «شورای اداری و استخدامی جهاد» که از این پس به اختصار «شورا» نامیده می‌شود از افراد مشروحه زیر تشکیل می‌گردد:

1- معاون پشتیبانی و امور مجلس

2- معاونان پژوهش و فنآوری، ‌آموزشی و فرهنگی

3- مدیرکل امور اداری

4- مدیرکل دفتر طرح و برنامه

5- دو نفر نماینده به انتخاب شورای هماهنگی

رئیس شورا

عضو شورا

دبیر شورا

عضو شورا

عضو شورا

تبصره 1 :‌ حسب مورد به انتخاب و دعوت رئیس شورا،‌ کارشناسان و متخصصین می‌توانند بدون حق رأی در جلسات شورا شرکت نمایند.

تبصره 2 : نمایندگان منتخب شورای هماهنگی با حکم رئیس جهاد دانشگاهی برای مدت 2 سال منصوب خواهند شد. انتخاب مجدد آنان بلامانع است. [3]

ماده 24 : وظایف و مسئولیتهای شورا به قرار زیر است :

الف) بررسی مسائل و مشکلات اجرایی آیین‌نامه استخدامی و ارائه پیشنهادات اصلاحی در حوزه ذیربط به رئیس جهاد دانشگاهی جهت طرح در هیأت‌ امناء

ب) تدوین دستورالعملهای اجرائی این آیین‌نامه و ارائه آن به رئیس جهاد دانشگاهی جهت تصویب و ابلاغ

ج) بررسی سازمان کار و تشکیلات مصوب و ارائه پیشنهادات اصلاحی در حوزه ذیربط جهت طرح در هیأت‌امناء

د) بررسی و تأیید نهایی فرم ارزشیابی سالانه اعضاء‌ منتخب و تعیین جوایز برای اعضایی که ارزشیابی مطلوب و در حد انتظار دارند.

ه‍) بررسی و اظهارنظر در مورد چگونگی اجرای قانون و آیین‌نامه اجرایی رسیدگی به تخلفات اداری در جهاد

و) پیشنهاد سهمیه استخدام اعضاء ‌رسمی و پیمانی واحدهای جهاد دانشگاهی و پیشنهاد آن به رئیس جهاد جهت تصویب در هیأت امناء

تبصره 1 :‌ رئیس جهاد می‌تواند در چارچوب اختیارات خود وظایفی را به شورا محول نماید.

تبصره 2 :‌ آیین‌نامه داخلی شورا در اولین جلسه تدوین و با تأیید رئیس جهاد دانشگاهی لازم‌الاجرا است.

فصل دوم : ورود به خدمت

ماده 25 : پذیرش عضو جهت خدمت در جهاد از طریق امتحان یا مصاحبه یا هر دو بنا به روش و صلاحدید جهاد با توجه به اصل شایستگی و طی مراحل گزینش و تحقق شرایط ذیل امکان‌پذیر است:

الف ) داشتن حداقل 18 سال تمام و حداکثر30 سال تمام سن برای دارندگان مدرک تحصیلی کاردانی، کارشناسی، و حداکثر 35 سال تمام برای دارندگان مدرک تحصیلی کارشناسی ارشد، دکترای حرفه ای و حداکثر 40 سال تمام برای دارندگان مدرک تحصیلی دکتری تخصصی. [4]

ب )‌ اعتقاد و التزام به ولایت فقیه و قانون اساسی

ج )‌ تخلق به اخلاق اسلامی و انجام واجبات و ترک محرمات

د )‌ داشتن حداقل مدرک تحصیلی دانشگاهی کاردانی. [4] [تفسیر بند «‌د» ماده 25 آیین نامه استخدامی جهاددانشگاهی]

ه‍) انجام خدمت زیرپرچم (دوره ضرورت) یا داشتن معافیت قانونی

و )‌ سلامت جسمی و روانی جهت انجام وظایف محوله

ز )‌ نداشتن سابقه محکومیت جزائی مؤثر

ح ) نداشتن تعهد خدمت به سایر وزارتخانه ها و سازمانها

ط ) ‌داشتن توانایی انجام کاری که برای آن استخدام می‌شود.

ی )‌ داشتن سایر شرایط اختصاصی مورد نیاز برای تصدی مشاغل مربوط با تأیید معاون حوزه ذیربط در دفتر مرکزی

تبصره 1 :‌ حداکثر سن مذکوردر بند «الف» این ماده در مورد داوطلبان عضویت در مشاغل تخصصی 45 سال تمام می‌باشد. فهرست این مشاغل از سوی شورا تعیین و به تأیید رئیس جهاد دانشگاهی می‌رسد.

تبصره 2 : رعایت مفاد بند «الف» و بند «د» این ماده برای تمدید قرارداد آن دسته از اعضایی که تا تیر سال 1399 به عنوان عضو قراردادی با جهاد دانشگاهی همکاری داشته‌اند ضروری نیست.[4]

تبصره3: دارندگان مدرک تحصیلی هم تراز با مقاطع تحصیلی دانشگاهی، چنانچه هم ترازی آنان بر اساس ضوابط و مقررات مربوط دارای ارزش استخدامی مورد تایید مراجع ذیصلاح باشد، در شمول بندهای الف و د این ماده قرار می گیرند. [4]

تبصره4: مدت خدمت سربازی متقاضیان جذب و استخدام در جهاددانشگاهی به حداکثر سن مندرج در بند الف این ماده اضافه می شود.[4]

ماده 26 : کلیه اعضای رسمی قبل از اینکه به عضویت رسمی جهاد پذیرفته شوند باید یک دوره «خدمت آزمایشی» را طی نمایند. مدت خدمت آزمایشی به تشخیص رئیس جهاد یا مقام مجاز از طرف ایشان حداقل 6 ماه و حداکثر 2 سال خواهد بود.

تبصره :‌ اولویت پذیرش عضو رسمی در شرایط یکسان با اعضاء‌ پیمانی خواهد بود که حداقل 2 سال به صورت مستمر در جهاد اشتغال داشته باشد.

ماده 27 :‌ مجوز تعداد پذیرش عضو رسمی در جهاد دانشگاهی را همه ساله هیأت امناء ‌تعیین ‌می‌نماید.

ماده 28 :‌

اعضای رسمی آزمایشی که در طی یا پایان دوره آزمایشی بنا به تشخیص بالاترین مقام مربوط و تصویب شورا و تأیید رئیس جهاد دانشگاهی صالح برای ابقاء ‌در خدمت مورد نظر تشخیص داده نشوند،‌ بدون هیچگونه تعهدی به خدمت آزمایشی آنان در جهاد خاتمه و با پرداخت حق و حقوق،‌ با آنان تسویه خواهد شد.

ماده 29 :‌ افرادی که به عنوان آزمایشی به خدمت جهاد درآمده‌اند در طول دوره آزمایشی از مزایای مربوط به اعضای رسمی برخوردار خواهند بود، مگر مزایایی که به موجب مقررات جهاد استفاده از آنها برای اعضاء آزمایشی مجاز نباشد.

فصل سوم : آموزش و ارزشیابی

بخش اول ـ آموزش

ماده 30 : ‌به منظور بالا بردن سطح مهارت و معلومات علمی، ‌حرفه‌ای و عمومی و ارتقاء‌ آگاهیهای فرهنگی – اجتماعی جهادگرانی که شایستگی و لیاقت لازم جهت تصدی مشاغل بالاتر را دارند، با رعایت مقرارت این آیین‌نامه برنامه‌های آموزشی یا کارآموزی لازم توسط جهاد تنظیم و به مورد اجرا گذاشته می‌شود.

تبصره :‌ آموزش اعضاء می‌تواند به صورت قبل یا ضمن خدمت از طریق شرکت در دوره‌های آموزش کوتاه مدت یا بلند مدت یا کارگاه آموزشی انجام شود.

ماده 31‌ : جهاد می‌تواند با هزینه خود، اعضای رسمی را برای آموزش یا کارآموزی در رشته‌های مورد نیاز به خارج از کشور اعزام کند.

تبصره : دستورالعمل و شرایط و مدت اعزام توسط شورای علمی تعیین می‌گردد.

ماده 32 : جهاد می‌تواند با اخذ تعهد خدمت به دانشجویانی که در رشته‌های مورد نیاز در داخل یا خارج از کشور تحصیل می‌نمایند هزینه تحصیلی پرداخت کند. نحوه و میزان پرداخت هزینه تحصیلی با در نظر گرفتن کمیت و کیفیت دوره و تعیین مدت تعهد خدمت دانشجویان به تصویب شورای ‌علمی می‌رسد.

تبصره: پذیرش مدارک تحصیلی مقطع بالاتر که بدون استفاده از ماموریت آموزشی و پرداخت هزینه از سوی جهاد، توسط عضو اخذ شده باشد، در صورت رعایت سوابق مندرج درجدول ذیل و مرتبط بودن رشته شغلی وی با مدرک ارائه شده و با رعایت سایر ضوابط و مقررات طرح طبقه بندی مشاغل فقط برای یک مقطع تحصیلی بالاتر قابل احساب می باشد [14].

1. پذیرش مقطع تحصیلی بالاتر در جهاددانشگاهی، صرفا برای یک مقطع تحصیلی بالاتر مطابق جدول زمانبندی ذیل ماده 32 از ابتدای خدمت در جهاددانشگاهی قابل احتساب است.

2. اعضایی که قبل از تصویب تبصره مذکور فارغ التحصیل گردیده یا مشغول به تحصیل بوده اند از ضوابط این تبصره مستثنی می باشند.

3. اعضای هیات علمی از ضوابط این تبصره مستثنی هستند.[18].

  حداقل توقف تمام وقت عضویت درجهاددانشگاهی   (سال)  

مقطع تحصیلی

فوق دیپلم

لیسانس

فوق لیسانس

دکتری

دیپلم

3

6

فوق دیپلم

4

لیسانس

4

فوق لیسانس

7

بخش دوم ـ ارزشیابی

ماده 33 : جهاد موظف است حداقل یکبار در سال استعداد، ‌لیاقت،‌ کاردانی،‌ تعهد و عملکرد اعضاء‌ خود را از نظر بازدهی، ‌تخصص و تجربه مورد ارزشیابی قرارداده و میزان کیفی و کمی خدمات ارائه ‌شده آنان را در طول دوره ارزشیابی به منظور ارتقاء، انتصابات، ‌استفاده از دوره‌های آموزشی،‌ اعطای بورسهای داخل و خارج از کشور، ‌ارشاد یا استفاده در انعقاد قراردادهای جدید مشخص نماید.

تبصره 1‌ : دستورالعمل ارزشیابی اعضای جهاد توسط شورا تهیه و به تصویب رئیس جهاد می‌رسد.

تبصره 2 :‌ دستورالعمل ارزشیابی اعضاء هیأت‌علمی توسط شورای‌علمی تهیه و به تصویب هیأت‌امناء می‌رسد.

تبصره 3 : در هرحال، ‌ارزشیابی اعضاء‌ براساس ضوابط مربوط توسط سرپرست بلافصل عضو انجام و به تأیید بالاترین مقام مربوط خواهد رسید.

فصل چهارم : حقوق و مزایا

ماده 34 :‌ کلیه مشاغل مستمر جهاد بر اساس نوع، ‌ماهیت، ‌اهمیت وظایف و مسئولیتها و شرایط احرازلازم از لحاظ تحصیلات، ‌تجربه و مهارتهای سایر عوامل، ‌طبقه‌بندی و ارزیابی گردیده و به یکی از گروه‌های جدول حقوق ( موضوع ماده 36 این آیین‌نامه ) تخصیص می‌یابد.

تبصره 1 : نحوه تعیین حقوق و مزایای اعضاء هیأت‌علمی مطابق آیین‌نامه استخدام هیأت‌علمی جهاد دانشگاهی خواهد بود.

تبصره 2 : طرح طبقه‌بندی مشاغل شامل دستورالعمل اجرایی ‌طرح،‌کمیته اجرایی،‌ شرح‌ مشاغل، ‌شرایط احراز مشاغل و فهرست تخصیص مشاغل به گروه‌های جدول حقوق براساس روشهای مورد عمل، ‌توسط ”شورا“ پیشنهاد و پس از تأیید رئیس جهاد دانشگاهی برای تصویب به هیأت‌امناء ارائه خواهد شد.

تبصره 3 : هرگونه تغییر و اصلاح در شرح مشاغل، ‌شرایط احراز مشاغل، ‌ایجاد مشاغل جدید، اصلاح فهرست تخصیص مشاغل به گروه‌های جدول حقوق با پیشنهاد شورا و تأیید رئیس به تصویب هیأت امناء خواهد رسید.

تبصره 4 :‌ پیشنهاد اعطای گروه‌های تشویقی به اعضاء ‌جهاد از سوی شورا تهیه و پس از تصویب رئیس جهاد قابل اجرا خواهد بود.

[ضوابط اعطای گروه‌های تشویقی]

ماده 35 :‌ حقوق عبارت از وجهی است که در ازاء خدمت تمام‌وقت اعضاء با توجه به عوامل تخصص، ‌سطح وظایف و مسئولیتها، ‌کارآیی و عملکرد عضو تعیین و پرداخت می‌گردد و شامل دو جزء «حقوق مبنا» و «افزایش سنواتی» است.

ماده 36 :‌ جدول مبنای حقوق اعضای جهاددانشگاهی، بشرح ذیل تعیین می‌گردد:[4]

گروه

عدد مبنای جدید

1

924

2

980

3

1036

4

1092

5

1148

6

1204

7

1260

8

1330

9

1400

10

1470

11

1540

12

1610

13

1680

14

1764

15

1848

16

1932

17

2016

18

2114

19

2212

20

2310

تبصره : ضریب ریالی جدول حقوق موضوع این ماده در مقایسه با موضوع ماده یک قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت و تغییرات بعدی آن تعیین می‌شود. این ضریب در ابتدای هرسال از سوی «شورا» پیشنهاد و پس از تایید رئیس جهاد برای تصویب به هیأت امناء ارائه خواهد شد.

ماده 37 :‌

برای هریک از اعضای جهاد همه ساله به ازای هر سال خدمت تمام وقت قابل قبول براساس نتایج حاصله از ارزشیابی عملکرد سال قبل عضو،‌ مبلغی به عنوان افزایش سنواتی و به میزان 3 و 4 و 5 درصد حقوق مبناء‌ و افزایش سنواتی سالهای قبل در نظر گرفته می‌شود.

تبصره : ‌اعضایی که بیش از 30 سال خدمت قابل قبول دارند و کسور بیمه مربوط را پرداخته باشند در قبال هرسال خدمت مازاد بر سی سال با توجه به نتایج ارزشیابی عملکرد سالانه به پیشنهاد شورا و تأیید رئیس جهاد پس از تصویب هیأت‌امناء از افزایش سنواتی مضاعف برخوردار می‌شوند.

ماده 38 :‌ کمک هزینه عائله‌مندی و اولاد اعضای جهاد حداقل بر اساس ضوابط مذکور در قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت و اصلاحات بعدی آن قابل پرداخت است.[6]

ماده 39 : اعضایی که ارتقاء‌ گروه می‌یابند حکم حقوقی آنان براساس حقوق مبنا درگروه جدید،‌ افزایش سنواتی گروه قبل و فوق‌العاده‌هایی که بر اساس حقوق مبنای گروه جدید محاسبه گردیده است، صادر خواهد شد.

ماده 40 : اعضایی که به درجه رفیع شهادت نائل شده یا می‌شوند همواره در دوگروه بالاتر از اعضای شاغل و مشابه تخصیص می‌یابند و پس از تطبیق وضع با مقرارت این آیین‌نامه براساس گروه تعیین شده از افزایش ‌سنواتی ‌سالانه به‌ میزان 5 درصد تا رسیدن به شرایط بازنشستگی برخوردار خواهند شد.

ماده 41 : اعضایی که به هر دلیل تنزل گروه می‌یابند مابه التفاوت حقوق مبنای گروه قبلی با گروه جدید به اضافه مجموع افزایش‌های سنواتی قبل را دریافت خواهند نمود. هرگونه افزایش سنواتی بعدی این قبیل اعضاء‌ در گروه جدید و نیز افزایش حقوق ناشی از ارتقاء‌ گروه بعدی آنان تا استهلاک کامل، ‌از مابه التفاوت مذکور کسر خواهد شد.

ماده 42 : افرادی که به عضویت جهاد درمی‌آیند در گروه مربوط به شغلی که برای آن استخدام شده‌اند قرار می‌گیرند و در صورتی که دارای سابقه خدمت در سایر مؤسسات و سازمانهای دولتی یا نهادها باشند، به ازاء هر سال سابقه خدمت تمام وقت قابل قبول، ‌با تأیید کمیته اجرایی طرح طبقه‌بندی مشاغل ( موضوع تبصره 2 ماده 34 این آیین‌نامه)، از افزایش سنواتی برخوردار می‌گردند و سوابق مذکور در تعیین گروه نیز ملحوظ می‌گردد. ضوابط و چگونگی احتساب این سوابق توسط ”شورا“ تعیین خواهد شد.

تبصره :‌ سوابق خدمت مرتبط عضو در مؤسسات غیردولتی، ‌داخل و خارج کشور به شرط پرداخت بیمه در رابطه با شغلی که برای آن استخدام شده است. با تأیید کمیته اجرایی طرح طبقه‌بندی مشاغل منحصراً از لحاظ احتساب تجربه در تعیین گروه استحقاقی ملحوظ می‌گردد.

[دستورالعمل نحوه محاسبه سوابق کار خارج از جهاددانشگاهی]

ماده 43 : فوق‌العاده ‌شغل عبارت است از وجهی که با توجه به شرایط بازارکار، دشواری و پیچیدگی وظایف و سطح مسئولیتهای شغل مورد تصدی،‌ میزان اهمیت شغل در پیشبرد اهداف جهاد حداقل به میزان 75 درصد و حداکثر تا 150 درصد حقوق مبنا به شرح زیر قابل پرداخت است:

1 ـ مشاغل خدماتی و مشاغل نظیر و همسطح

2 ـ‌ مشاغل دفتری،‌کمک کارشناسی و مشاغل نظیر و همسطح

3 ـ‌ مسئولین و کاردان و تکنسین و مشاغل نظیر و همسطح

4 ـ‌ کارشناس،‌ معاون اداره و مشاغل نظیر و همسطح

5 ـ‌ کارشناس گروه 9 به بالا، ‌رئیس اداره و مشاغل نظیر و همسطح

6 ـ‌ کارشناس گروه 12 به بالا،  ‌معاون مدیرکل و مشاغل نظیر و همسطح

7 ـ‌ رئیس واحد، ‌مدیر کل و مشاغل نظیر و همسطح

75%

80%

90%

105%

115%

120%

130%

تبصره 1 :‌ فوق‌العاده شغل متصدیان هریک از ردیفهای فوق با موافقت رئیس جهاد تا حداکثر 20% قابل افزایش است.

[دستورالعمل تبصره ۱ ماده ۴۳ آیین‌نامه استخدامی]

تبصره 2 :‌ فوق‌العاده شغل آن دسته از اعضایی که تصدی مشاغل تخصصی و پژوهشی تحقیقی یا آموزشی را برعهده دارند علاوه بر موارد فوق تا 25% حقوق مبنای آنان قابل افزایش است.

[دستورالعمل افزایش فوق العاده شغل مشاغل تبصره 2 ماده 43آیین نامه استخدامی]

تبصره 3 : دستورالعمل پرداخت فوق‌العاده شغل متصدیان مشاغل این ماده و تبصره‌های آن براساس وظایف و مسئولیتها و شرایط بازارکار با توجه به ردیفهای موضوع این ماده توسط شورا تعیین و پس از تصویب رئیس جهاد قابل اجرا است.

[بخشنامه پرداخت فوق‌العاده شغل و فوق العاده جذب اعضای غیرهیات علمی]

تبصره 4 : مشاغلی که بعداً ایجاد می‌شود یا با توجه به شرایط بازار کار نیاز به تغییر دارند بنا به پیشنهاد واحد مربوط، ‌توسط شورا با یکی از ردیف‌های موضوع این ماده همطراز می‌گردد و پس از تأیید رئیس جهاد دانشگاهی قابل اجرا است.

ماده 44: جهاد می‌تواند دراجرای ماده 6 قانون نظام هماهنگ پرداخت به منظور جذب و نگهداری نیروهای مناسب فوق‌العاده‌ای تحت عنوان «فوق‌العاده جذب» به شرح زیر پرداخت نماید[4].

گروه شغلی

نام گروه شغلی

حداقل

حداکثر

1

سایر مشاغل

35

135

2

کارشناسان ، مسئولین قسمت ها و مشاغل نظیر و همسطح

50

190

3

کارشناس گروه 9 و بالاتر و رئیس اداره و مشاغل نظیر و همسطح

60

230

4

معاون مدیر کل و معاونین واحد ومشاغل نظیر و همسطح

80

285

5

رئیس واحد ، مدیر کل و مشاغل نظیر و همسطح

120

380

6

رئیس سازمان و مشاغل نظیر و همسطح (استانی، دانشگاهی و …)

180

475

تبصره : منظور از حقوق جمع حقوق مبنا و افزایش سنواتی می‌باشد.

ضوابط پرداخت این فوق‌العاده برای اعضای غیرهیات‌علمی ازسوی شورا به رئیس جهاد دانشگاهی پیشنهاد و پس از تصویب هیأت امناء  قابل اجرا است.

[بخشنامه پرداخت فوق‌العاده شغل و فوق العاده جذب اعضای غیرهیات علمی]

ماده 45 : مقامات مذکور در تبصـره 2، ماده 1 قـانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت مصوب 13/6/1370 مجلس شورای اسلامی، پس از پایان دوران تصدی در صورت اشتغال تمام‌وقت در جهاد به ترتیب در گروه‌های 20‌، 19،‌ 18،‌ 17، 16 جدول حقوق موضوع ماده 36 تخصیص می‌یابند و حقوق هر یک از آنان براساس عدد مبنای گروه مربوط تعیین خواهد شد و فوق‌العاده شغل آنان نیز با توجه به شغل مورد تصدی و مقررات مربوط پرداخت می‌گردد.

تبصره:‌ در صورت اشتغال این افراد به پستی که براساس طرح طبقه‌بندی مشاغل (موضوع ماده 34 این آیین‌نامه) شغل موردنظر، به گروهی بالاتر از گروه‌های مذکور در این ماده تخصیص یافته باشد، ‌گروه بالاتر در نظر گرفته  می‌شود.

ماده 46 : جهاد می‌تواند به اعضای خود فوق‌العاده‌هایی تحت عناوین کسرصندوق، ‌تضمین، سختی شرایط محیط‌کار،‌ نوبت کاری،‌ مأموریت روزانه،‌ هزینه‌های ایاب و ذهابدر داخل شهر و حومه،‌ هزینه نقل و مکان و سفرو بدی آب وهوا و محل خدمت،‌ محرومیت از تسهیلات زندگی و خارج از مرکز و فوق‌العاده‌های دیگر حسب مورد پرداخت نماید. ضوابط این فوق‌العاده‌ها توسط شورا پیشنهاد و پس از تصویب رئیس جهاد برای تصویب به هیأت امناء ‌ارائه خواهد شد.

[فوق‌العاده هزینه سفر و نقل مکان (موضوع ماده 46 آیین‌نامه استخدامی)]

ماده 47 : در صورتی که عضو در خارج از ساعات اداری علاوه بر کار موظف بر حسب دستور مقامات ذیصلاح کاراضافی انجام دهد، ‌فوق‌العاده اضافه‌کار ساعتی به میزان  150/1 حکم حقوقی ضربدرساعات کاراضافی به وی پرداخت می‌شود.

تبصره 1 :‌ حداکثر فوق‌العاده اضافه کارساعتی در ماه به پیشنهاد شورا تعیین و به تصویب رئیس جهاد خواهد رسید.

تبصره 2 :‌ مبلغ فوق‌العاده اضافه‌کار ساعتی برای روزهای تعطیل با ضریب 45/1 محاسبه و پرداخت می‌گردد.[7]

ماده 48 : به منظور افزایش کارآیی و بهره‌وری جهادگران، ‌به آندسته از اعضاء‌ شاغل در مشاغل مدیریتی و تخصصی با توجه به عوامل مؤثر در کیفیت کار آنان از جمله:‌ سطح معلومات و اطلاعات و تسلط به روشها و اصول فنی و تخصصی مربوط به شغل مورد تصدی،‌ دقت و صحت در انجام وظایف، حجم و سطح کار انجام شده، ‌ارائه راه حلهای عملی جهت افزایش بهره‌وری، رفع نارسائیها و مشکلات، ‌استفاده‌ بهینه از امکانات ‌موجود و ابداع و خلاقیت در انجام وظایف،‌ فوق‌العاده‌ای تحت عنوان «فوق‌العاده بهره‌وری» حداکثر معادل 100% حقوق و فوق‌العاده شغل قابل پرداخت است. ضوابط فوق‌العاده موضوع این ماده توسط شورا تهیه و پس از تأیید رئیس جهاد دانشگاهی برای تصویب به هیأت امناء ارائه خواهد شد.

تبصره :‌ فوق‌العاده بهره‌وری در احتساب فوق‌العاده‌های اضافه‌کار ساعتی، ‌مأموریت روزانه، پاداش پایان سال و سایر فوق‌العاده‌هایی که مبنای محاسبه آنها حقوق و فوق‌العاده شغل می‌باشد، ‌منظور نمی‌گردد.

ماده 49 : جهاد می‌تواند به متصدیان مشاغلی که بیش از استاندارد تعیین شده انجام وظیفه می‌نمایند «فوق‌العاده کارانه» پرداخت نماید. اعضایی که مشاغل آنان قابل استاندارد نمی‌باشد و بیش از حد معمول با کیفیت مطلوب وظایف خود را انجام می‌دهند نیز می‌توانند به همان نسبت از فوق‌العاده‌کارانه برخوردار شوند. دستورالعمل فوق‌العاده موضوع این ماده با پیشنهاد شورا، ‌به تصویب رئیس جهاد خواهد رسید.

تبصره: فوق‌العاده‌ کارانه در احتساب فوق‌العاده‌های‌ اضافه‌کار ‌ساعتی، ‌مأموریت‌ روزانه، ‌پاداش پایان ‌سال و سایر فوق‌العاده‌هائی که مبنای‌ محاسبه آنها حقوق و فوق‌العاده ‌شغل‌ می‌باشد منظور نمی‌گردد.

ماده 50 :‌ جهاد می‌تواند  مبالغی را جهت جبران هزینه‌های زیر به مستخدمین خود پرداخت نماید:

1-           کمک هزینه درمان

2-           ‌کمک هزینه مسکن

3-           ‌کمک هزینه ازدواج

4-           ‌کمک هزینه مهد کودک

5-           سایر کمک هزینه ها حسب مورد

تبصره: ضوابط پرداخت هزینه‌های موضوع این ماده توسط شورا پیشنهاد و پس از تأیید رئیس به تصویب هیأت امناء‌ خواهد رسید.

ماده 51 : در پایان هرسال به کلیه اعضای جهاد با تصویب رئیس جهاد مبلغی به عنوان عیدی (پاداش پایان سال ) پرداخت خواهد شد.

ماده 52 :‌ جهاد می‌تواند در قبال انجام کار غیراز وظایف اداری در ساعات غیر موظف، مبالغی را به مستخدمین جهاد یا کارکنان نهادها و مؤسسات دولتی پرداخت نماید. ضوابط پرداخت موارد مذکور با پیشنهاد شورا و تأیید رئیس جهاد، ‌به تصویب هیأت امناء خواهد رسید.

ماده 53 : اعضاء جهاد از لحاظ حداقل دریافتی،‌ مشمول مقرارت مربوط به حداقل پرداختی به کارکنان شاغل دولت می‌باشند.

ماده 54 : [8] دارندگان مدرک تحصیلی دکترا و کارشناسی ارشد و مدارک ‌همطــراز از لحاظ استخدامی به شرطی که دارای خبرویت کارشناسی و تخصص باشند مطابق دستورالعملی که از سوی شورای اداری و استخدامی پیشنهاد و به تصویب رئیس جهاددانشگاهی خواهد رسید می توانند از هشتاد درصد (80%) مجموع حقوق و مزایای اعضای‌ مشابه مشمول آیین‌نامه استخدامی اعضای هیأت‌علمی جهاد دانشگاهی بهره مند گردند.

[دستورالعمل بهره مندی از 80 درصد حقوق و مزایای اعضای هیات علمی]

ماده 55 : میزان حق‌الزحمه و مزایا و چگونگی دعوت به همکاری و انتصابات اعضاء قراردادی در پستهای موقت به موجب دستورالعملی خواهد بود که از سوی معاونت پشتیبانی پیشنهاد و به تصویب رئیس جهاد خواهد رسید.

[دستورالعمل استفاده از خدمات نیروی انسانی به صورت قراردادی]

فصل پنجم : ‌تأمین رفاه و حفظ سلامت اعضاء

بخش اول ـ مرخصی استحقاقی

ماده 56 : ‌اعضای جهاد به ازاء یک سال خدمت از 30 روز کاری مرخصی استحقاقی با استفاده از حقوق و مزایای مستمر برخوردار خواهند بود.

تبصره1 : ‌تعطیلات رسمی بین مرخصی‌های موضوع این ماده جزء‌ مرخصی استحقاقی محسوب نمی‌شود.[9]

تبصره2: مرخصی استحقاقی بانوان مشمول قانون خدمت نیمه وقت بانوان به میزان نصف عضو تمام وقت خواهد بود.

ماده 57 : مرخصی کمتراز یک روز جزء‌ مرخصی استحقاقی منظور می‌گردد. حداکثر مدت مرخصی موضوع این ماده در روز چهار ساعت و در طول یک سال خدمت 12 روز است. هر 8 ساعت مرخصی یک روز مرخصی محسوب می‌شود.

تبصره 1 :‌ استفاده از مرخصی ساعتی تا 4 ساعت در ماه،‌ از مرخصی استحقاقی فرد کسر نخواهد شد و در صورت عدم استفاده ذخیره نخواهدگردید. در صورت استفاده بیش از 4 ساعت مرخصی در ماه، ‌نسبت به مازاد 4 ساعت از مرخصی استحقاقی کسر می‌گردد.

تبصره 2 :‌ در صورتی که مدت مرخصی موضوع این ماده از 12 روز در سال تجاوز نماید،‌ مدت مازاد  بر 12 روز از حقوق عضو کسر می‌گردد.

تبصره 3 :‌ بانوانی که فرزند شیرخوار داشته و فرزند آنان از شیر مادر تغذیه می‌نمایند،‌ می‌توانند تا هنگام 24 ماهگی فرزند شیرخوار خود، ‌از مرخصی ساعتی بر اساس مفاده ماده 3 [قانون ترویج تغذیه با شیر مادر و حمایت از مادران در دوران شیردهی] و مواد ”4 و 5 و 6“ آیین‌نامه اجرای قانون مزبور استفاده نمایند.

ماده 58 :‌ استفاده از مرخصی استحقاقی موکول به تقاضای کتبی عضو وکسب موافقت سرپرست مربوط، ‌قبل از شروع مرخصی می‌باشد.

تبصره 1: ‌در موارد اضطراری و حداکثر برای مدت 3 روز استفاده از مرخصی با اطلاع شفاهی امکانپذیر است.

ماده 59‌ : هرگاه سرپرست مستقیم عضو،‌ بنا به مصالح اداری با تقاضای مرخصی عضو از حیث مدت یا زمان استفاده موافقت ننماید، ‌استفاده از مرخصی با توافق عضو به زمان دیگری موکول خواهد شد.

ماده 60[14].: چنانچه به لحاظ نیاز به وجود عضو استفاده از مرخصی در یک سال ممکن نباشد صرفأ تا 15 روز از مرخصی سالیانه قابل ذخیره یا باز خرید است.

تبصره1– موافقت جهاد با درخواست عضو برای استفاده از آن مدت از مرخصی استحقاقی سالیانه که ذخیره یا باز خرید آن امکان پذیر نمی باشد، الزامی است.

تبصره2 در مواردی که جهاد با درخواست عضو شاغل در سمتهای مدیریتی مدیر کل و بالاتر و سمتهای همتراز مندرج در تشکیلات مصوب مبنی بر استفاده از تمام یا قسمتی از مرخصی استحقاقی سالیانه به دلیل نیاز به حضور وی موافقت ننماید، مرخصی استحقاقی سالیانه عضو که به علت عدم موافقت مقام مجاز استفاده نشده است به ماخذ آخرین حقوق و مزایای مندرج در حکم بازخرید می گردد. در هر صورت استثنائات مندرج در سایر مقررات در خصوص عدم شمول برخی از فوق العاده ها و مزایا در هنگام بازخرید مرخصی به قوت خود باقی است.

تبصره3 مرخصی ذخیره شده اعضا تا قبل از تصویب این اصلاحیه محفوظ می باشد.

ماده 61 : عضوی که در حال استفاده از مرخصی استحقاقی است در صورت نیاز می‌تواند به نحو مقتضی و با توجه به امکانات و شرایط به صورت کتبی یا شفاهی از سرپرست مستقیم درخواست تمدید مرخصی نماید. در این صورت تاریخ شروع مرخصی اخیر بلافاصله بعد از انقضاء ‌مدت مرخصی قبلی خواهد بود.

ماده 62 :‌ در صورتی که موافقت مسئولین ذیربط در مورد تمدید مرخصی به عضو اعلام نشده باشد،‌ عضو مکلف است در پایان مرخصی در محل خدمت خود حاضر باشد.

ماده 63 : حداکثر مدتی که عضو در یک سال تقویمی می‌تواند از مرخصی استحقاقی همان سال و مرخصی‌های ذخیره شده سالهای قبل استفاده نماید جمعاً از 4 ماه تجاوز نخواهد کرد.

تبصره1 : عضو رسمی می‌تواند با موافقت رئیس جهاد دانشگاهی در طول خدمت یک‌بار برای مدت یک ماه جهت انجام فریضه حج تمتع از مرخصی تشویقی استفاده نماید.

تبصره2: در موارد خاص با درخواست معاونت مربوطه در دفتر مرکزی و تأیید رییس جهاددانشگاهی میزان فوق تا سقف یک سال قابل افزایش می باشد[19].

ماده 64 : درصورتی که عضو در حال استفاده از مرخصی استحقاقی بیمار شود،‌ مشمول مقررات بخش دوم این فصل قرارگرفته و مدت مرخصی استحقاقی استفاده نشده از مرخصی درخواستی کسر خواهد شد.

ماده 65 : عضوی که درخواست بازنشستگی کرده،‌ می‌تواند از مرخصی ذخیره شده استفاده و یا آن را بازخرید نماید.

ماده 66 :‌ به مرخصی استعلاجی که از چهار ماه متوالی تجاوز نماید،‌ نسبت به مدت زائد بر چهار ماه و همچنین دوران مرخصی بدون حقوق و آمادگی به خدمت و تعلیق و برکناری از خدمت و انفصال و غیبت و مأموریت آموزشی بلند مدت مرخصی استحقاقی تعلق نمی‌گیرد.

ماده 67 :‌ درصورت فوت عضو، کلیه حقوق و فوق‌العاده‌های متعلقه مربوط به مدت مرخصی استحقاقی ذخیره شده متوفی به وراث قانونی وی پرداخت خواهد شد.

ماده 68 : مبنای محاسبه بازخرید مرخصی استحقاقی ذخیره‌ شده،‌ معادل مبلغ آخرین حکم حقوقی و سایر کمک‌هزینه‌های فرد می‌باشد.

بخش دوم ـ مرخصی استعلاجی

ماده 69 [10] :  حداکثر مدت استفاده از مرخصی استعلاجی در طول سال 4 ماه می‌باشد. مرخصی اعضاء در صورت ارائه اسناد پزشکی و تأیید پزشک معتمد یا کمیسیون پزشکی حسب مورد، بعنوان مرخصی استعلاجی تلقی می‌گردد و عضو در طی این مدت ما به التفاوت حقوق و مزایای کامل مطابق احکام کارگزینی و مبالغ دریافتی از بیمه را نیز از جهاد دریافت می‌نماید.

تبصره 1 : در مدت مرخصی استعلاجی حق‌ایاب و ذهاب، مزایای غیرنقدی، حق‌التحقیق، کارایی و موارد مشابه قابل پرداخت نمی‌باشد.

تبصره 2 : حقوق و مزایای اعضاء در مرخصی‌های استعلاجی کمتر از چهار روز (که از طرف سازمان تأمین‌ اجتماعی پرداخت‌ نمی‌شود)، حداکثر تا 12 روز درسال مطابق احکام‌ کارگزینی‌ پرداخت می‌گردد.

ماده 70 :‌ استفاده بانوان باردار (رسمی ـ پیمانی ـ قراردادی) از مرخصی استعلاجی، ‌طبق مقررات مربوط به قانون تأمین‌ اجتماعی امکان‌پذیر است.

ماده 71 : در صورت ابتلای عضو به بیماریهای صعب‌العلاج، تشخیص ابتلا به بیماری عضو و تعیین زمان مرخصی استعلاجی،‌ مستلزم تأیید پزشک معتمد جهاد خواهد بود.

ماده 72 : مستخدمین رسمی دستگاههای دولتی و نهادها که به جهاد مأمور می‌شوند، ‌از لحاظ مرخصی استعلاجی مشمول مقررات دستگاههای مربوط خواهند بود.

ماده 73 : اعضایی که در خارج از کشور درحالت اشتغال یا مأموریت بیمار می‌شوند گواهی پزشک صادره باید از نظر صحت صدور به تصدیق سفارتخانه یا کنسولگری ایران در محل برسد.

ماده 74 :‌ حفظ پست سازمانی عضوی که بیش از 4 ماه از مرخصی استعلاجی استفاده می‌نماید،‌ الزامی نیست.

ماده 75 :‌ گواهی پزشک معالج تنها در صورت تأیید پزشک معتمد جهاد مورد قبول قرار خواهد گرفت.

بخش سوم ـ مرخصی بدون حقوق

ماده 76: اعضای مشمول این آیین نامه می توانند با موافقت رئیس جهاد یا مقام مجاز از طرف ایشان، در طول خدمت( به شرط نداشتن مرخصی استحقاقی ذخیره شده) از مرخصی بدون حقوق به شرح ذیل استفاده نمایند.

اعضای رسمی: عضو رسمی می تواند در طول خدمت خود با موافقت رئیس جهاددانشگاهی یا مقام مجاز از طرف ایشان حداکثر سه سال از مرخصی بدون حقوق استفاده نماید.این مرخصی برای آندسته از اعضایی که برای تحصیلات عالیه یا تخصصی به دانشگاههای معتبر داخلی یا خارجی اعزام می شوند و با اخذ مدرک تحصیلی بالاتر مراجعه می نمایند، با درخواست عضو و موافقت رئیس جهاد یا مقام مجاز از طرف ایشان تا دو سال قابل تمدید است. در هر حال مجموع مرخصی بدون حقوق عضو در طول مدت خدمت حداکثر پنج سال می باشد.

اعضای رسمی آزمایشی: عضو رسمی آزمایشی صرفأ تا سقف سه سال با اخذ مجوز از رئیس جهاددانشگاهی می تواند از مرخصی بدون حقوق استفاده نماید. رعایت مفاد مواد 26 و 28 این آیین نامه برای عضو رسمی آزمایشی پس از اتمام مرخصی بدون حقوق، الزامی است.

مدت اشتغال عضو در حالت رسمی آزمایشی قبل از مرخصی بدون حقوق، جزء مدت دوره خدمت آزمایشی محسوب می گردد.

اعضای پیمانی و قراردادی: عضو پیمانی و قرار دادی در موارد ضروری و استثنایی مشروط به آنکه به برنامه های واحد لطمه نزند، صرفأ در مدت قرار داد مجاز به استفاده از مرخصی بدون حقوق و حداکثر به مدت 4 ماه در مدت خدمت در جهاددانشگاهی خواهد بود.

تبصره 1: بانوان رسمی که همسر آنان به واسطه حکم رسمی دستگاههای اجرایی در ماموریت خارج از کشور بسر می برند و یا به استانهای دیگر مامور می شوند، می توانند تا پایان ماموریت همسر خود و در طول خدمت حداکثر به مدت 5 سال از مرخصی بدون حقوق استفاده نمایند.

تبصره2:عضو در مدت مرخصی بدون حقوق می تواند با پرداخت کامل حق بیمه درمان تکمیلی و عمر و حوادث تکمیلی از خدمات این بیمه ها استفاده نماید.

ماده 77 : مرخصی بدون حقوق جزء سابقه خدمت عضو محسوب نمی‌شود.

بخش چهارم‌ ـ‌ سایر موارد

ماده 78 : عدم حضور عضو در محل کار به شرط آنکه از سه روز تجاوز ننماید و مستند به علل ذیل باشد موجه محسوب می‌گردد.

الف ) بیماری شدید عضو

ب ) ‌بیماری پدر، ‌مادر، ‌همسر،‌ فرزندان یا صدمات ناشی ازحوادث که به آنان وارد می‌شود.

ج ‌) فوت همسر یا اقربای نسبی و سببی تا طبقه سوم

طبقه اول : ‌پدر، ‌مادر، ‌همسر، ‌فرزند، ‌فرزند فرزند

طبقه دوم :‌ اجداد، ‌برادر،‌ خواهر

طبقه سوم : عمو، ‌عمه، ‌دائی،‌ خاله و اولاد آنها

د )‌ دارا شدن فرزند

ه‍ ) ازدواج او یا فرزندانش

و ) احضار عضو توسط مراجع قضائی برای ادای شهادت و نظایر آن

تبصره 1 : ‌هر یک از اعضا در شرایط فوق در اولین فرصت ممکن،‌ موظف به اطلاع مورد به جهاد می باشد، تشخیص صحت و سقم جهات ادعائی با مقام مافوق عضو می‌باشد.

تبصره 2 :‌ مورد ”الف“ مرخصی استعلاجی و در سایر موارد مرخصی استحقاقی، محسوب و حکم لازم صادر خواهد شد.

تبصره 3 :‌ جهاد می‌تواند در صورت شهادت یکی از اقوام درجه یک عضو با حداکثر یک هفته مرخصی استحقاقی عضو،‌ موافقت نماید.

تبصره 4 :‌ درصورت فوت پدر،‌ مادر،‌ همسر،‌ فرزند و برادر یا خواهر عضو، ‌سه‌ روز مرخصی استحقاقی به وی اعطاء خواهد شد.

تبصره 5:[20] کلیه اعضای مرد شاغل در جهاد دانشگاهی که صاحب فرزند می شوند از سه روز مرخصی تشویقی برخوردار می شوند.

ضوابط اجرایی تبصره 5:[21] این مرخصی قابل خرید و یا ذخیره نمی باشد. بازه زمانی استفاده از این مرخصی پانزده روز قبل و یا بعد از تولد فرزند و نحوه استفاده به طور متوالی (یک باره) است.

تبصره6:[20] کلیه اعضای شاغل در جهاددانشگاهی در صورت ازدواج دائم، از سه روز مرخصی تشویقی برخوردار می گردند.

ضوابط اجرایی تبصره 6:[21] این مرخصی قابل خرید و یا ذخیره نمی باشد. بازه زمانی استفاده از این مرخصی حداکثر یک سال بعد از تاریخ ازدواج (تاریخ عقد) و نحوه استفاده به طور متوالی (یک باره) است.

تبصره7:[20] در صورتی که عضوی در راستای انجام وظایف قانونی خود توسط ضابطان دادگستری یا سایر ضابطان قانونی بازداشت و سپس از سوی مراجع قضایی و شبه قضایی ذی ربط با صدور حکم منع تعقیب یا قرار موقوفی تعقیب یا برائت آزاد شود، ایام بازداشت طبق بند “ط” ماده 21 آیین نامه استخدامی غیبت موجه محسوب می شود و حقوق و مزایای این ایام از سوی واحد ذی ربط به وی پرداخت و ایام مذکور جزو سنوات خدمت وی محسوب می شود.

تبصره8[4]: اعضای واحدهای سازمانی جهاددانشگاهی می توانند در مواقع خاص و ضروری با تصویب شورای اداری و استخدامی و موافقت رییس جهاددانشگاهی، به میزان حداکثر 10 روز در سال، از مرخصی تشویقی برخوردار شوند. این مرخصی قابل خرید و یا ذخیره نیست.

ماده 79 : درصورتی‌که عضو در حالت مأموریت خارج از مرکز بیمار شود به طوری که مداوای بیماری در محل ‌ مأموریت بیش از مدت مأموریت طول بکشد، ‌مدت زائد بر مأموریت، ‌مرخصی استعلاجی به حساب آمده و فوق‌العاده روزانه مأموریت به ایام مزبور تعلق خواهد گرفت.

بخش پنجم ـ تسهیلات رفاهی

ماده 80 : اعضای جهاد از نظر سنوات خدمت لازم برای بازنشستگی، چگونگی تعیین حقوق بازنشستگی، ‌مستمری ازکارافتادگی و مستمری وراث براساس توافق‌ حاصله بین جهاد با سازمان تأمین‌اجتماعی، ‌تابع قانون تأمین اجتماعی می‌باشند.

ماده 81 : مستخدمین رسمی یا ثابت وزارتخانه‌ها، ‌نهادها و مؤسسات و شرکتهای دولتی مأمور که از جهاد حقوق دریافت می‌دارند، ‌مشمول مقررات بازنشستگی دستگاه متبوع خود می‌باشند. کسور بازنشستگی این قبیل مستخدمین نیز به میزان مقرر در مقررات بازنشستگی دستگاه دولتی ذیربط همه‌ ماهه از حقوق آنان کسر و همراه با سهم بازنشستگی و وظیفه جهاد به صندوق ذیربط واریز خواهد شد.

ماده 82 :‌ اعضای رسمی زن می‌توانند با رعایت مقررات قانون راجع به خدمت نیمه‌وقت بانوان مصوب10/11/62 و قانون نحوه اجرای قانون مربوط به خدمت نیمه‌وقت بانوان مصوب 18/1/64 مجلس شورای اسلامی و اصلاحات بعدی آن به طور نیمه وقت خدمت نمایند.

تبصره : ‌دستورالعملهای اجرایی قانون مذکور توسط شورا پیشنهاد و پس از تأیید رئیس جهاد به تصویب هیأت امناء خواهد رسید.

ماده 83 :[11] ساعت کار اعضاء 40 ساعت و حداقل 5 روز در هفته می باشد.

تبصره 1: ساعت شروع و خاتمه کار اعضاء با رعایت سقف ساعت کار باتوجه به شرایط جغرافیایی و منطقه ای و فصلی، حسب مورد از سوی رییس جهاددانشگاهی تعیین می گردد.

تبصره 2: رئیس جهاددانشگاهی می تواند در موارد خاص و باتوجه به شرایط فصلی و ماه مبارک رمضان و همچنین متناسب با ابلاغ استانداری ذیربط، سقف ساعات کار اعضاء را کاهش دهد.

تبصره 3[4]: جهاددانشگاهی می تواند در موارد مقتضی و متناسب با امکانات و زیرساخت ها، ساعت کاری اعضا را به صورت دورکاری، شناوری و نوبت کاری تعیین کند. دستورالعمل چگونگی و نحوه دورکاری، شناوری و نوبت کاری توسط شورای اداری استخدامی تهیه و به تأیید رییس جهاددانشگاهی می رسد.

ماده 84 : به منظور انجام اقدامات رفاهی پس از تصویب رئیس جهاد، تمهیدات لازم به قرار زیرصورت خواهد گرفت :

الف)‌ فراهم آوردن امکانات و تسهیلات لازم جهت ایاب و ذهاب اعضاء‌ و برقراری سرویس رفت و آمد.

ب) ایجاد شرکتهای تعاونی مسکن، ‌مصرف، ‌اعتبار،‌ چندمنظوره وصندوق قرض‌الحسنه به منظور رفع مشکل مسکن و نیازهای مادی اعضاء‌ و بذل مساعدت در جهت تأمین کالاهای اساسی و مایحتاج اولیه زندگی اعضاء‌ شاغل و مستمری بگیران.

ج) تأسیس باشگاه،‌ رستوران،‌ تفریحگاه،‌ مهمانسرا،‌ زائر‌سرا،‌ خانه‌های سازمانی و مهدکودک بر اساس امکانات.

د)‌ ایجاد شرایط مساعد بهداشتی و ایمنی و محیط مناسب کار برای اعضاء.

ه‍ ) تأمین لباس‌کار و وسایل ایمنی، ‌با توجه به مقررات بخش عمومی دولت، ‌به اعضایی که ماهیت کار آنان ایجاب نماید از لباس کار و وسائل ایمنی استفاده نمایند. [دستورالعمل تأمین لباس کار و وسائل ایمنی اعضاء]

ماده 85 : جهاد می‌تواند به شرکتهای تعاونی و صندوق قرض‌الحسنه اعضاء خود طبق ضوابطی که براساس پیشنهاد رئیس جهاد به تصویب هیأت‌امناء می‌رسد در حدود بودجه مصوب کمکهای لازم را بنماید.

ماده 86 :‌ به منظور تشویق اعضاء ‌به پس انداز و آینده‌نگری ”صندوق پس انداز اعضاء“ در جهاد تأسیس خواهد شد.

تبصره :‌ اداره امور صندوق پس‌انداز اعضاء و چگونگی استفاده از وجوه صندوق در سرمایه‌گذاری و غیره طبق اساسنامه‌ای خواهد بود که به تصویب هیأت‌امناء خواهد رسید.

ماده 87 :‌ جهاد موظف است اعضای خود را بیمه فوت و حوادث کند.

ماده 88 :‌ جهاد می‌تواند بمنظور تأمین سلامتی و بهداشت و درمان اعضاء ‌و افراد تحت تکفل آنان، همه ماهه مبلغی را تحت عنوان حق درمان با تمایل مستخدمان از حقوق آنان کسر و با افزودن سهم خود، ‌آنان را از این نظر بیمه نماید.

فصل ششم :‌ تکالیف عمومی اعضای جهاد

ماده 89 : ‌اعضای جهاد مکلفند در چارچوب قوانین و مقررات و دستورالعملهای صادره، ‌دستورات مقامات مافوق را در امور مربوط به وظایف محوله اطاعت و اجرا کنند. در صورتی که اعضاء دستورات صادره را خلاف قوانین و مقرارت یا موازین حرفه‌ای یا مصالح جهاد تشخیص دهند مراتب را با ذکردلیل به مقام صادرکننده دستور،‌گزارش می‌نمایند. هر گاه مقام مافوق، اجرای دستور را مجدداً به صورت کتبی خواستار شود، عضو مکلف به انجام دستور می‌باشد و مسئولیت ناشی از اجرای امر به عهده آمر خواهد بود.

ماده 89 مکرر: عضو شاغل موظف به حفظ و نگهداری اموال، اسنادو مدارکی است که از سوی جهاد در اختیار وی قرار داده شده است. تحویل و یا عدم تحویل اموال، اطلاعات، مدارک واسناد صرفأ با اجازه مقام مجاز در چار چوب قوانین و مقررات امکان پذیر  می باشد و در صورت ورود ضرر و زیان و یا افشای اسناد موضوع بر اساس قوانین و مقررات رسیدگی به تخلفات اداری و یا انتظامی و سایر قوانین و مقررات مربوط مورد رسیدگی قرار خواهد گرفت[14].

ماده 90 :‌ اعضاء مکلفند درساعات کار تعیین شده از طرف جهاد در محل خدمت حضور یافته و وظایف محوله را انجام دهند. مقررات مربوط به حضور و غیاب اعضاء‌ توسط جهاد تعیین خواهد شد.

ماده 91 :‌ انجام هرگونه عملی که موجب ایجاد وقفه در امور جهاد شود برای اعضاء‌ ممنوع است.

ماده 91 مکرر: عضو جهاد در انجام وظایف و مسئولیتهای قانونی در برابر شاکیان مورد حمایت قضایی می باشد و جهاد مکلف است به تقاضای عضو برای دفاع از انجام وظایف وی با استفاده از کارشناسان حقوقی خود یا گرفتن وکیل  از عضو حمایت نماید. [14].

ماده 92: عضو می‌تواند با دو ماه اعلام قبلی، ‌از خدمت جهاد استعفا کند.

تبصره :‌ اعضایی که تعهد خدمت در جهاد دارند قبل از پایان دوره تعهد نمی‌توانند استعفاء دهند مگر این که تعهد مالی مربوط را پرداخت نمایند.

ماده 93 :‌ استعفاء از تاریخ صدور حکم رسمی تحقق پیدا می‌کند. عضو مستعفی در مدت دو ماه مقرر، ‌به صورت مستمر در محل کار خود حاضر و انجام وظیفه خواهد نمود.

تبصره 1 :‌ درهیچ موردی استعفای عضو رافع ‌تعهدات او درقبال مسئولیتهای زمان ‌اشتغال نخواهد بود.

تبصره 2 :‌ به عضوی که طبق مقررات مستعفی شناخته شده،‌ هنگام تسویه ‌حساب کلیه حقوق و فوق‌العاده‌های متعلقه و ایام مرخصی استفاده ‌نشده و پس انداز سهم عضو بعلاوه سود متعلقه به سهم عضو ( مطابق اساسنامه صندوق پس انداز) در وجه او پرداخت می‌گردد.

ماده 94 :‌ درصورت احتیاج به خدمات عضوی که طبق مقررات این آیین‌نامه از خدمت جهاد استعفاء‌ نموده است،‌ با تأیید رئیس جهاد و رعایت سایر مقررات، ‌استخدام وی بلامانع است.

ماده 95 :‌ در صورتی که به دلیل تغییر تشکیلات و تعدیل نیروی انسانی تعدادی از اعضاء ‌رسمی، ‌مازاد براحتیاج تشخیص داده شوند، آماده به خدمت خواهند شد.

ماده 96 : جهاد مکلف است تا زمانی که عضو آماده‌ به ‌خدمت دارد،‌ برای مشاغل بدون متصدی از اعضای آماده به خدمت واجد شرایط استفاده کند.

ماده 97 :‌ به اعضایی که در اجرای مقررات این آیین‌نامه آماده به خدمت شناخته می‌شوند، تا شش‌ ماه تمام حقوق و فوق‌العاده‌های مستمر و شش ماه دیگر نصف مبلغ یادشده پرداخت می‌شود.

ماده 98 :‌ درصورتی که ظرف یک سال از شروع دوران آمادگی به خدمت،‌ شغلی به عضو آماده به خدمت ارجاع نشود، چنانچه عضو واجد شرایط بازنشستگی باشد،‌ بازنشسته و در غیراین صورت سوابق خدمت وی بازخرید می‌شود.

تبصره: در صورت انحلال هر یک از واحدهای وابسته به جهاد، ‌چنانچه امکان انتقال اعضای آن به سایر واحدها یا بازنشستگی آنان طبق مقررات مربوط میسر نباشد، خدمت اعضای یاد شده بازخرید شده و حقوق دوران آمادگی به خدمت موضوع این ماده به طور یکجا به آنان پرداخت می‌شود.

ماده 99:[12] ‌عضو رسمی می‌تواند در صورت موافقت جهاد دانشگاهی سوابق خدمت خود را بازخرید کند.

تبصره:[13] به ازای هر سال از سوابق خدمت اعضای رسمی غیرهیأت علمی که در اجرای مقررات این آیین‌نامه بازخرید می‌شوند، به پیشنهاد شورای اداری و استخدامی جهاد دانشگاهی و تشخیص رئیس جهاد دانشگاهی یک الی سه ماه آخرین حقوق و مزایا طبق حکم کارگزینی به آنان قابل پرداخت می‌باشد. اعضای هیأت‌علمی در این مورد مشمول مقررات مربوط در آیین‌نامه استخدامی اعضای هیأت‌علمی جهاد دانشگاهی خواهند بود.

[دستورالعمل نحوه بازخریدی اعضاء]

ماده 100 : در زمان خاتمه همکاری عضو پیمانی موارد ذیل به وی تعلق می‌گیرد:

الف) معادل ریالی مرخصی استحقاقی ذخیره شده، مطابق آخرین حکم پیمانی وی محاسبه و پرداخت خواهد شد.

ب) به عضو پیمانی وقرار دادی تمام وقت در زمان خاتمه همکاری متناسب با هر سال خدمت معادل یکماه حقوق و مزایای مندرج درآخرین حکم حقوقی وی در زمان اشتغال پرداخت می گردد. در محاسبات ، کسر سال بر حسب ماه حساب می شود . استثنائات مندرج در سایر مقررات در خصوص عدم شمول برخی از فوق العاده ها و مزایا در پاداش پایان خدمت به قوت خود باقی است. [14]

ماده 101 : استخدام مجدد عضوی که سوابق خدمت وی بازخرید شده است به صورت پیمانی و رسمی در جهاد ممنوع است. [15]

ماده 102 :‌ اختیار تعیین محل جغرافیایی خدمت اعضاء‌ با جهاد است و عضو مکلف است در هر نقطه از ایران که جهاد مقتضی بداند،‌ انجام وظیفه کند.

ماده 103: رسیدگی به تخلفات اداری اعضاء، طبق قانون رسیدگی به تخلفات اداری و آیین‌نامه اجرایی و اصلاحات بعدی آن خواهد بود.

ماده 104 : قبول انتصاب و نشان‌های دولتهای خارجی توسط عضو جهاد ممنوع است.

ماده 105 : عضو جهاد نمی‌تواند در ساعات غیراداری هیچ گونه شغلی در مؤسسات طرف قرارداد جهاد داشته باشد.‌ در صورت مشاهده تخلف با عضو خاطی طبق مقررات مربوط رفتار می‌شود.

ماده 106 : به اعضای جهاددانشگاهی در زمان بازنشستگی یا از کارافتادگی و به وراث قانونی آنها درصورت فوت ‌به ازاء‌ هر سال خدمت درجهاد دانشگاهی معادل یک ماه حقوق و مزایای مندرج در آخرین حکم حقوقی وی درزمان اشتغال (حداکثر سی ماه) پرداخت می‌گردد.[16] 

تبصره : در محاسبات بیش از 6 ماه معادل یک سال محسوب می‌شود.

فصل هفتم : تطبیق وضع

ماده 107 : کلیه اعضای رسمی و پیمانی شاغل در جهاد با مقررات این آیین‌نامه تطبیق خواهند یافت.

ماده 108 :‌ حقوق و مزایای اعضای ‌مشمول این آیین‌نامه که در تاریخ تصویب آن در خدمت جهاد می‌باشند، ‌براساس پست مورد تصدی با احتساب سوابق خدمت قبلی در جهاد، ‌نهادهای انقلاب اسلامی و شرکتها و مؤسسات دولتی با توجه به ضوابط طرح طبقه‌بندی و ارزشیابی مشاغل تعیین می‌گردد.

تبصره :‌ تاریخ تطبیق وضع اعضاء ‌شاغل در جهاد 1/1/1381 می باشد.

ماده 109 :‌ افزایش سنواتی اعضاء هنگام تطبیق وضع با توجه به جمع سنوات خدمت قابل قبول آنان،‌ به ازاء ‌هر سال سه درصد حقوق مبنای آخرین گروه استحقاقی که با توجه به مدرک تحصیلی و به تناسب سالهای خدمت به آنان تعلق می‌گیرد،‌ محاسبه می‌گردد، کسر سال و ماه به نسبت ماهها و روزهای خدمت هنگام تطبیق وضع مورد محاسبه قرار می‌گیرد.

تبصره : ‌در صورتی که عضو در سالهای 1370 تا 1379 از افزایش سنواتی 4 یا 5درصد برخوردار بوده باشد،‌ مابه التفاوت 3درصد تا میزان افزایشهای مذکور به مجموع افزایش سنواتی عضو اضافه خواهد شد.

ماده 110 : در صورتی ‌که بر اثر تطبیق وضع اعضاء‌ با مقررات این آیین‌نامه مجموع حقوق مبنای گروه استحقاقی مربوط، ‌افزایش سنواتی و فوق‌العاده شغل آنان از مجموع حقوق و فوق‌العاده شغل و یا با عناوین مشابه قبلی کمتر گردد، ‌ما به التفاوت تحت عنوان تفاوت تطبیق حقوق به آنان پرداخت خواهد شد و هرگونه افزایش بعدی ناشی از ارتقاء ‌گروه، ‌افزایش سنواتی،‌ فوق‌العاده ‌شغل و فوق‌العاده‌های تخصصی تا استهلاک کامل از ما‌به‌التفاوت مزبور کسرخواهد شد.

فصل هشتم : سایر مقررات

ماده 111 :‌ استفاده اعضاء قراردادی و کارگر از ضوابط این آیین‌نامه حسب مورد با پیشنهاد معاونت پشتیبانی و موافقت رئیس جهاد دانشگاهی بلامانع است.

ماده 112 :‌ اعضای هیأت علمی مشمول مقررات استخدامی خود می‌باشند.

 ماده 113 :‌ مأموریت و انتقال اعضاء‌ جهاد دانشگاهی به وزارتخانه‌ها، ‌مؤسسات و شرکتهای دولتی و نهادهای ‌انقلاب ‌اسلامی و مأموریت و انتقال مستخدمین دستگاههای ‌دولتی و نهادهای انقلاب اسلامی به جهاد براساس دستورالعملی خواهد بود که به پیشنهاد شورا به تصویب هیأت‌امناء رسیده است.

ماده 114 : ‌چنانچه مواردی در این آیین‌نامه مسکوت مانده است،‌ از سوی شورا بر اساس آیین‌نامه اجرایی قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت یا مقررات قانون استخدام کشوری پیشنهادی تهیه و پس از تأیید رئیس جهاد دانشگاهی برای تصویب به هیأت امناء ‌ارائه خواهد شد.

ماده 115 :‌ این آیین‌نامه مشتمل بر 115 ماده و 61 تبصره در تاریخ 22/12/79 در شصت و یکمین جلسه هیأت امناء ‌به تصویب رسید و زمان اجرای آن از تاریخ 1/1/1381 تعیین شد[17]. هرگونه تغییرات و اصلاحات بعدی دراین آیین‌نامه توسط شورا پیشنهاد و پس از تأیید رئیس جهاد دانشگاهی به تصویب هیأت‌ امناء خواهد رسید و از تاریخ اجرا کلیه موارد مغایر با این آیین‌نامه لغو می‌گردد.


[1]- مصوب هفتاد و پنجمین جلسه هیأت‌امناء مورخ 3/10/81 که طی بخشنامه شماره 20418/53/23د مورخ 16/10/81 به واحدهای جهاد دانشگاهی ابلاغ گردیده است.

[2]- مصوب یکصد و نهمین جلسه هیات امناء مورخ 3/9/87 که طی شماره 26377/53/29د مورخ 9/9/87 به واحدهای جهاد دانشگاهی ابلاغ گردیده است.

[3]- این تبصره مصوب جلسه 102 هیات امناء مورخ 9/8/86  می‌باشد که طی نامه شماره 26059/53/28د مورخ 23/8/86 ابلاغ گردیده است.

[4]ـ مصوبه جلسه 153 هیأت‌امناء مورخ 18/04/99 .

 [5]- طی بخشنامه شماره 4026/12/25د مورخ 30/02/83 به واحدهای جهاد دانشگاهی ابلاغ گردیده است.

 [6]- کمک هزینه عائله مندی و اولاد براساس قانون مذکور طی بخشنامه شماره 2749/12/23 د مورخ 22/1/84 ابلاغ شده است.

 [7] – تفسیر این تبصره طی بخشنامه شماره 10583/12/22د مورخ 19/6/80 به واحدهای جهاد دانشگاهی ابلاغ  گردیده است.

 [8]- اصلاحیه ماده 54 آئین‌نامه استخدامی جهاد دانشگاهی مصوبه  جلسه  یکصدو سی و پنج هیأت‌امناء مورخ 23/06/94 که طی شماره 94/12391/ص مورخ 13/07/94 به معاونت پشتیبانی ابلاغ شد.

[9]- مصوب یکصد و هفدهمین جلسه مورخ 17/3/89 هیات امناء که طی بخشنامه شماره 4718/89ص مورخ 26/3/89 به واحدهای جهاد دانشگاهی ابلاغ گردیده است.

[10]- اصلاحیه مصوبه هفتاد و هشتمین جلسه هیأت ‌امناء مورخ 22/2/82

[11]- اصلاحیه ماده 83 در  یکصدو سی و یکمین جلسه هیات امنا مورخ 8/4/93 صورت گرفت که طی شماره 5900/93/ص مورخ 17/4/93 ابلاغ گردید. ضمنا تبصره1 این ماده مصوب یکصد و بیست و چهارمین جلسه مورخ 4/5/91 هیات امنای جهاددانشگاهی است که طی شماره 12756/91/ص مورخ08/08/1391 به واحدها ابلاغ شده است.

[12] ـ اصلاحیه مواد 99 و 100 بر اساس مصوبه هفتاد و هشتمین جلسه هیأت‌امناء مورخ 22/2/82  که طی بخشنامه شماره 3672/50/24د مورخ 30/2/82 به واحدهای جهاد دانشگاهی ابلاغ گردیده است.

[13]-  اصلاحیه براساس مصوبه شصت و چهارمین جلسه هیات امناء مورخ 25/4/80.

[14]- بر اساس مصوبه  جلسه یکصد و سی و هفت مورخ 19/12/94 هیات امناء اصلاح شده است.

[15] ـ  اصلاحیه بر اساس مصوبه شصت و چهارمین جلسه هیأت ‌امناء مورخ 25/4/80.

[16] ـ اصلاحیه بر اساس مصوبات یکصد و چهارمین جلسه مورخ27/12/86 هیات امناء که طی شماره 1756/50/29 د مورخ 31/1/87  به واحدهای جهاد دانشگاهی ابلاغ گردیده است.

[17]- اصلاحیه بر اساس شصت و ششمین جلسه هیأت ‌امناء مورخ 2/7/80 که طی شماره 16210/53/22د مورخ3/9/80 به واحدهای جهاد دانشگاهی ابلاغ گردیده است.

[18]- این سه بند بر اساس مصوبه یکصدو چهلمین جلسه هیات امنا مورخ 08/10/1395 اضافه شده است که طی بخشنامه شماره 24123/95/ص مورخ 16/11/1395 به واحدها ابلاغ گردید.

[19]- این تبصره بر اساس مصوبه یکصد و چهل و یکمین جلسه هیات امنا مورخ 15/12/1395 اضافه شده است که طی بخشنامه شماره 996/96/ص مورخ 28/01/1396 به واحدها ابلاغ گردید.

[20]- مصوب جلسه یکصدو چهل و ششم هیات امنا مورخ 23/03/1397

[21]- از مصوبات جلسات شورای اداری استخدامی است که طی بخشنامه شماره 5673/97/ص مورخ 26/04/137 به واحدها ابلاغ شد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

شناسنامه قانون در تلگرام