آيين‌نامه اجرايي ماده (۱۳) قانون تسهيلات استخدامي و اجتماعي جانبازان (تصويب‌نامه شماره ۳۷۶۴۵/ت۲۱۳۹۱ﻫ  مورخ ۲۸/۸/۷۹ هیأت وزیران)

‌بنیاد مستضعفان و جانبازان انقلاب اسلامی

‌هیأت وزیران در جلسه مورخ 1379.8.15 بنا به پیشنهاد شماره 10.3329.1326 مورخ 1378.3.5 بنیاد مستضعفـان و جانبازان انقلاب‌اسلامی و بـه استناد مـاده (13) قـانـون تسهیلات استخدامی و اجتمـاعی جـانبازان -مصوب 1374- آیین‌نامه اجرایی قانون فوق را به شرح زیر‌تصویب نمود:

‌آیین‌نامه اجرایی ماده (13) قانون تسهیلات استخدامی و اجتماعی جانبازان

ماده 1 - وزارت مسکن و شهرسازی موظف است به منظور تأمین مسکن جانبازان بیست و پنج درصد (25%) به بالا حداقل برای تعداد سی و دو‌هزار (32000) نفر طبق برنامه زمان بندی پنجساله با توافق بنیاد مستضعفان و جانبازان انقلاب اسلامی که در این آیین‌نامه به اختصار "‌بنیاد " نامیده‌می‌شود به تعداد لازم زمین آماده سازی شده یا مسکن اجاره به شرط تملیک جهت واگذاری به جانبازان با رعایت سیاستهای عمومی کشور در اختیار‌بنیاد قرار دهد.

‌تبصره - قیمت زمین در صورت پیش بینی در بودجه سنواتی به قیمت منطقه ای و در غیر این صورت بر اساس قوانین و مقررات مربوط تعیین‌می‌شود.

ماده 2- سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور مکلف است هر سال با هماهنگی بنیاد و وزارت مسکن و شهر سازی و بانک مرکزی جمهوری‌اسلامی ایران ، وام مسکن حداقل برای شانزده هزار (16000) جانباز با سود ( ) چهار درصد(4%) در لوایح بودجه سنواتی کل کشور به مدت پنج سال‌منظور نماید.

‌ماده 3- بنیاد مسکن انقلاب اسلامی موظف است در اعطای تسهیلات خود به ویژه وام مسکن روستایی، جانبازان را در اولویت قرار دهد.

‌تبصره - اعطای تسهیلات به جانبازان موضوع این ماده با تقاضای جانباز و ارایه سفته به عنوان وثیقه و با تعهـد بنیـاد مبنی بر کسر اقساط بدهی از‌مجموع دریافتی جانباز مجاز است.

‌ماده 4- وزارت کشور و شهرداریها مکلفند بخشی از غرفه‌های قابل واگذاری (‌مانند میادین میوه و تره‌بار، بازارچه‌ها و کیوسکهای مطبوعاتی ) و‌تاکسیها را براساس سهمیه ای که ظرف سه ماه با توافق مشترک وزارت کشور و بنیاد و برطبق ضوابط و مقررات مربوط تعیین می‌گردد ، بـه جانبازان (‌با‌معرفی بنیاد) واگذار نمایند.

‌ماده 5- جانبازان بیست و پنج درصد (25%) به بالا در صورت مسافرت با هر یک از شرکتهای هواپیمایی دولتی یا راه آهن جمهوری اسلامی ایران‌از پرداخت پنجاه درصد (50%) درصد هزینه بلیط مسافرت معاف می‌باشند.

‌تبصره 1- یک دوم (21) از تخفیف موضوع این ماده توسط سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور در بودجه سنواتی کل کشور منظور می‌شود و‌باقیمانده توسط شرکتهای فوق الذکر تأمین می‌گردد.

‌تبصره 2- در صورتی که حسب تشخیص بنیاد ، جانباز نیاز به یک نفر همراه داشته باشد، با معرفی بنیاد تخفیف پنجاه درصد (50%) موضوع این‌ماده در خصوص وی منظور می‌شود.

ماده 6- وزارت نیرو موظف است:

‌الف- جانبازان پنجاه درصد(50%) و بالاتر که به تفکیک منطقه محل سکونت از طرف بنیاد معرفی می‌شوند را از پرداخت هزینه برق مصرفی در‌مناطق غیر گرمسیری تا 80 کیلو وات ساعت در ماه و در مناطق گرمسیری تا 100 کیلو وات ساعت در ماه معاف نماید و برای مصارف بالاتر مطابق‌تعرفه سایر مشترکان خانگی عمل نماید.

ب- جانبازان بیست و پنج درصد (25%) و بالاتر معرفی شده از طرف بنیاد را از پرداخت پنجاه درصد (50%) حق انشعاب برق واحد مسکونی تا‌حد کنتور بیست و پنج آمپر تکفاز برای یک بار معاف نماید.

پ- جانبازان بیست و پنج درصد (25%) و بالاتر معرفی شده از طرف بنیاد را از پرداخت پنجاه درصد (50%) حق انشعاب آب و فاضلاب واحد‌مسکونی در حد یک واحد متعارف برای استفاده یک خانواده برای یکبار معاف نماید. ‌تبصره - سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور موظف است معادل بار مالی این تسهیلات را بر اساس برآورد وزارت نیرو در بودجه‌های سالانه پیش‌بینی نماید و در اختیار
وزارت مزبور قرار دهد.

‌ماده 7- شرکت ملی گاز ایران مکلف است حق انشعاب گاز (‌حق اشتراک و هزینه خدمات نصب) یک واحد مسکونی جانبازان بیست و پنج درصد(25%) به بالا را با معرفی بنیاد تا حد کنتور G.6 برای یک مرتبه به صورت رایگان محاسبه نماید.

‌تبصره- در مجتمعهای مسکونی معادل حق انشعاب کنتور G.6 از حق انشعاب کل مجتمع کسر خواهد شد.

ماده 8- وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی موظف است:

‌الف- امکان استفاده کلیه جانبازان با کاهش فرانشیز (‌خودپرداخت) از خدمات بهداشتی و درمانی دانشگاههای علوم پزشکی و خدمات بهداشتی‌و درمانی و سازمانهای تأمین اجتماعی و بهزیستی کشور را در قبال دفترچه بیمه خدمات درمانی پس از تأمین اعتبار از محل برنامه بیمه جانبازان فراهم‌نماید.

ب- بخشی از ظرفیت تختهای بستری بیمارستانهای تحت پوشش خود را در مراکزی که مورد نیاز بنیاد می‌باشد، به جانبازان نیازمند به بستری‌اختصاص دهد.

تبصره - بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است سالانه حداکثر مبلغ یک میلیون دلار در اختیار وزارت بهداشت ، درمان و آموزش‌پزشکی قرار دهد تا با معرفی بنیاد و تشخیص وزارت یاد شده در خصوص اعزام جانبازان به خارج از کشور هزینه شود.

‌ماده 9- سازمان حج و زیارت موظف است سالانه تا هزار سهمیه برای اعزام جانبازان بالاتر از بیست و پنج درصد(25%) به حج تمتع با اولویت‌بخشیدن به جانبازان بیش از پنجاه درصد(50%) اختصاص دهد.

‌ماده 10- وزارت کار و امور اجتماعی موظف است بخشی از ظرفیت دوره‌های آموزشی فنی و حرفه‌ای خود را به جانبازان واجد شرایط آموزش‌برای رشته‌های مورد علاقه آنان از طریق ایجاد هماهنگی لازم با ارگانهای ذی ربط استان تخصیص دهد.

‌ماده 11- وزارتخانه‌های کشاورزی و جهاد سازندگی و سازمانهای تابع موظفند زمینهای قابل واگذاری را در چارچوب قوانین و مقررات مصوب و با‌استفاده از امکانات موجود، با اولویت برای اشتغال جانبازان واگذار نمایند.

‌تبصره 1- در واگذاری نهاده‌ها و امکانات مورد نیاز کشاورزی (‌از قبیل: سم، بذر، کود، دان جوجه، مواد و خدمات بهداشتی و زیربنایی) اولویت با‌جانبازان می‌باشد.

‌تبصره 2- اعتبارات، تسهیلات، خدمات و امکانات مورد نیاز برای احیای اراضی واگذار شده به جانبازان در کمیته ای (‌کارگروهی) که با حضور‌نمایندگان بنیاد، وزارت کشور، وزارت جهاد سازندگی، وزارت نیرو و سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور تشکیل می‌شود، تأمین خواهد شد.

ماده 12- وزارت پست و تلگراف و تلفن موظف است در صورت وجود امکانات فنی یک خط تلفن ثابت به جانبازان بیست و پنج درصد (25%)‌و بالاتر و یک خط تلفن همراه به جانبازان پنجاه درصد (50%) و بالاتر (‌خارج از نوبتهای معمول) مشروط بر اینکه قبلا" تلفن خارج از نوبت نگرفته‌باشند واگذار نماید.

‌تبصره 1- چنانچه جانبازان پنجاه درصد (50%) و بالاتر به جای تلفن همراه ، تقاضای تلفن ثابت نمایند، وزارت مزبور موظف به تأمین تقاضای‌آنان می‌باشد.

تبصره 2- چنانچه به علت عدم وجود امکانات فنی تأمین تقاضای متقاضی در زمان درخواست میسر نگردد، وزارت پست و تلگراف و تلفن‌موظف است به محض فراهم شدن اولین امکانات فنی نسبت به اجابت درخواست متقاضی اقدام نماید.

‌تبصره 3- در صورت معرفی و تأیید بنیاد وزارت پست و تلگراف و تلفن نسبت به تقسیط بهای تلفنهایی که در اختیار جانبازان قرار می‌دهد، اقدام‌خواهد کرد.

ماده 13- صندوق تعاون مکلف است در چارچوب قوانین و مقررات مربوط و در شرایط مساوی، اعطای تسهیلات به تعاونیهای جانبازان را در‌اولویت قرار دهد.

ماده 14- سازمان تربیت بدنی موظف است با هماهنگی بنیاد بخشی از ظرفیت مجموعه‌ای ورزشی خود را به جانبازان اختصاص دهد.

‌ماده 15- سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور موظف است نسبت به اختصاص تا پنج درصد (5%) از سهمیه استخدامی جانبازان در صورت‌داشتن شرایط عمومی استخدام در دستگاههای دولتی اقدام نماید.

‌ماده 16- در صورت فوت جـانباز، همسـر وی می‌تواند از کلیه امتیازات و تسهیلات موضوع این آیین‌نامه برخوردار شود.

ماده 17- در صورت تغییر محل اشتغال جانباز ، حسب مورد دستگاه ذی ربط مکلف است تسهیلات لازم را برای انتقال همسر جانباز فراهم نماید.

حسن حبیبی- معاون اول رییس جمهور

نظر خود را اضافه نمایید

ارسال نظر به عنوان مهمان

0

نظرات

  • هیچ نظری یافت نشد.

در موضوع مقررات ایثارگران بخوانید!

اصلاح اساسنامه صندوق اشتغال و کارآفرینی ایثارگران

مصادیق تنزل پست سازمانی ایثارگران برای بهره‌مندی از مابه‌التفاوت حقوق و مزایای مربوط

«خدمت 35 ساله» بند چ ماده 87 برنامه ششم مربوط به جانبازانی است که حداقل دارای مدرک تحصیلی لیسانس و بالاتر باشند

ابطال نامه شماره 96256؍12؍1؍2213 مورخ 16؍10؍1396 معاونت نیروی انسانی ستاد کل نیروهای مسلح موضوع: ضوابط تعیین تکلیف جبهه کارکنان دولت (دادنامه شماره 519-518 مورخ 12/8/1398 هیئت تخصصی دیوان عدالت اداری)

نحوه اجرای رأی مربوط به احتساب سه چهارم خدمت وظیفه در جبهه به عنوان داوطلبانه

طرح الحاق یک تبصره ذیل ماده 18 قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران موضوع: تسری تسهیلات و مزایای قانونی جانبازان بالای 25 درصد به جانبازان زیر 25 درصد

ابلاغ دو رأی مربوط به تاریخ اِعمال یک مقطع بالاتر رزمندگان و پرداخت مابه‌التفاوت تنزل پست سازمانی ایثارگران

- مشاهده کل مطالب این موضوع -