آيين‌نامه اجرايي ماده (۱۳) قانون تسهيلات استخدامي و اجتماعي جانبازان (تصويب‌نامه شماره ۳۷۶۴۵/ت۲۱۳۹۱ﻫ مورخ ۲۸/۸/۷۹ هیأت وزیران)

آيين‌نامه اجرايي ماده (۱۳) قانون تسهيلات استخدامي و اجتماعي جانبازان (تصويب‌نامه شماره ۳۷۶۴۵/ت۲۱۳۹۱ﻫ  مورخ ۲۸/۸/۷۹ هیأت وزیران)

‌بنیاد مستضعفان و جانبازان انقلاب اسلامی

‌هیأت وزیران در جلسه مورخ 1379.8.15 بنا به پیشنهاد شماره 10.3329.1326 مورخ 1378.3.5 بنیاد مستضعفـان و جانبازان انقلاب‌اسلامی و بـه استناد مـاده (13) قـانـون تسهیلات استخدامی و اجتمـاعی جـانبازان -مصوب 1374- آیین‌نامه اجرایی قانون فوق را به شرح زیر‌تصویب نمود:

‌آیین‌نامه اجرایی ماده (13) قانون تسهیلات استخدامی و اجتماعی جانبازان

ماده 1 – وزارت مسکن و شهرسازی موظف است به منظور تأمین مسکن جانبازان بیست و پنج درصد (25%) به بالا حداقل برای تعداد سی و دو‌هزار (32000) نفر طبق برنامه زمان بندی پنجساله با توافق بنیاد مستضعفان و جانبازان انقلاب اسلامی که در این آیین‌نامه به اختصار “‌بنیاد ” نامیده‌می‌شود به تعداد لازم زمین آماده سازی شده یا مسکن اجاره به شرط تملیک جهت واگذاری به جانبازان با رعایت سیاستهای عمومی کشور در اختیار‌بنیاد قرار دهد.

‌تبصره – قیمت زمین در صورت پیش بینی در بودجه سنواتی به قیمت منطقه ای و در غیر این صورت بر اساس قوانین و مقررات مربوط تعیین‌می‌شود.

ماده 2- سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور مکلف است هر سال با هماهنگی بنیاد و وزارت مسکن و شهر سازی و بانک مرکزی جمهوری‌اسلامی ایران ، وام مسکن حداقل برای شانزده هزار (16000) جانباز با سود ( ) چهار درصد(4%) در لوایح بودجه سنواتی کل کشور به مدت پنج سال‌منظور نماید.

‌ماده 3- بنیاد مسکن انقلاب اسلامی موظف است در اعطای تسهیلات خود به ویژه وام مسکن روستایی، جانبازان را در اولویت قرار دهد.

‌تبصره – اعطای تسهیلات به جانبازان موضوع این ماده با تقاضای جانباز و ارایه سفته به عنوان وثیقه و با تعهـد بنیـاد مبنی بر کسر اقساط بدهی از‌مجموع دریافتی جانباز مجاز است.

‌ماده 4- وزارت کشور و شهرداریها مکلفند بخشی از غرفه‌های قابل واگذاری (‌مانند میادین میوه و تره‌بار، بازارچه‌ها و کیوسکهای مطبوعاتی ) و‌تاکسیها را براساس سهمیه ای که ظرف سه ماه با توافق مشترک وزارت کشور و بنیاد و برطبق ضوابط و مقررات مربوط تعیین می‌گردد ، بـه جانبازان (‌با‌معرفی بنیاد) واگذار نمایند.

‌ماده 5- جانبازان بیست و پنج درصد (25%) به بالا در صورت مسافرت با هر یک از شرکتهای هواپیمایی دولتی یا راه آهن جمهوری اسلامی ایران‌از پرداخت پنجاه درصد (50%) درصد هزینه بلیط مسافرت معاف می‌باشند.

‌تبصره 1- یک دوم (21) از تخفیف موضوع این ماده توسط سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور در بودجه سنواتی کل کشور منظور می‌شود و‌باقیمانده توسط شرکتهای فوق الذکر تأمین می‌گردد.

‌تبصره 2- در صورتی که حسب تشخیص بنیاد ، جانباز نیاز به یک نفر همراه داشته باشد، با معرفی بنیاد تخفیف پنجاه درصد (50%) موضوع این‌ماده در خصوص وی منظور می‌شود.

ماده 6- وزارت نیرو موظف است:

‌الف- جانبازان پنجاه درصد(50%) و بالاتر که به تفکیک منطقه محل سکونت از طرف بنیاد معرفی می‌شوند را از پرداخت هزینه برق مصرفی در‌مناطق غیر گرمسیری تا 80 کیلو وات ساعت در ماه و در مناطق گرمسیری تا 100 کیلو وات ساعت در ماه معاف نماید و برای مصارف بالاتر مطابق‌تعرفه سایر مشترکان خانگی عمل نماید.

ب- جانبازان بیست و پنج درصد (25%) و بالاتر معرفی شده از طرف بنیاد را از پرداخت پنجاه درصد (50%) حق انشعاب برق واحد مسکونی تا‌حد کنتور بیست و پنج آمپر تکفاز برای یک بار معاف نماید.

پ- جانبازان بیست و پنج درصد (25%) و بالاتر معرفی شده از طرف بنیاد را از پرداخت پنجاه درصد (50%) حق انشعاب آب و فاضلاب واحد‌مسکونی در حد یک واحد متعارف برای استفاده یک خانواده برای یکبار معاف نماید. ‌تبصره – سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور موظف است معادل بار مالی این تسهیلات را بر اساس برآورد وزارت نیرو در بودجه‌های سالانه پیش‌بینی نماید و در اختیار
وزارت مزبور قرار دهد.

‌ماده 7- شرکت ملی گاز ایران مکلف است حق انشعاب گاز (‌حق اشتراک و هزینه خدمات نصب) یک واحد مسکونی جانبازان بیست و پنج درصد(25%) به بالا را با معرفی بنیاد تا حد کنتور G.6 برای یک مرتبه به صورت رایگان محاسبه نماید.

‌تبصره- در مجتمعهای مسکونی معادل حق انشعاب کنتور G.6 از حق انشعاب کل مجتمع کسر خواهد شد.

ماده 8- وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی موظف است:

‌الف- امکان استفاده کلیه جانبازان با کاهش فرانشیز (‌خودپرداخت) از خدمات بهداشتی و درمانی دانشگاههای علوم پزشکی و خدمات بهداشتی‌و درمانی و سازمانهای تأمین اجتماعی و بهزیستی کشور را در قبال دفترچه بیمه خدمات درمانی پس از تأمین اعتبار از محل برنامه بیمه جانبازان فراهم‌نماید.

ب- بخشی از ظرفیت تختهای بستری بیمارستانهای تحت پوشش خود را در مراکزی که مورد نیاز بنیاد می‌باشد، به جانبازان نیازمند به بستری‌اختصاص دهد.

تبصره – بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است سالانه حداکثر مبلغ یک میلیون دلار در اختیار وزارت بهداشت ، درمان و آموزش‌پزشکی قرار دهد تا با معرفی بنیاد و تشخیص وزارت یاد شده در خصوص اعزام جانبازان به خارج از کشور هزینه شود.

‌ماده 9- سازمان حج و زیارت موظف است سالانه تا هزار سهمیه برای اعزام جانبازان بالاتر از بیست و پنج درصد(25%) به حج تمتع با اولویت‌بخشیدن به جانبازان بیش از پنجاه درصد(50%) اختصاص دهد.

‌ماده 10- وزارت کار و امور اجتماعی موظف است بخشی از ظرفیت دوره‌های آموزشی فنی و حرفه‌ای خود را به جانبازان واجد شرایط آموزش‌برای رشته‌های مورد علاقه آنان از طریق ایجاد هماهنگی لازم با ارگانهای ذی ربط استان تخصیص دهد.

‌ماده 11- وزارتخانه‌های کشاورزی و جهاد سازندگی و سازمانهای تابع موظفند زمینهای قابل واگذاری را در چارچوب قوانین و مقررات مصوب و با‌استفاده از امکانات موجود، با اولویت برای اشتغال جانبازان واگذار نمایند.

‌تبصره 1- در واگذاری نهاده‌ها و امکانات مورد نیاز کشاورزی (‌از قبیل: سم، بذر، کود، دان جوجه، مواد و خدمات بهداشتی و زیربنایی) اولویت با‌جانبازان می‌باشد.

‌تبصره 2- اعتبارات، تسهیلات، خدمات و امکانات مورد نیاز برای احیای اراضی واگذار شده به جانبازان در کمیته ای (‌کارگروهی) که با حضور‌نمایندگان بنیاد، وزارت کشور، وزارت جهاد سازندگی، وزارت نیرو و سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور تشکیل می‌شود، تأمین خواهد شد.

ماده 12- وزارت پست و تلگراف و تلفن موظف است در صورت وجود امکانات فنی یک خط تلفن ثابت به جانبازان بیست و پنج درصد (25%)‌و بالاتر و یک خط تلفن همراه به جانبازان پنجاه درصد (50%) و بالاتر (‌خارج از نوبتهای معمول) مشروط بر اینکه قبلا” تلفن خارج از نوبت نگرفته‌باشند واگذار نماید.

‌تبصره 1- چنانچه جانبازان پنجاه درصد (50%) و بالاتر به جای تلفن همراه ، تقاضای تلفن ثابت نمایند، وزارت مزبور موظف به تأمین تقاضای‌آنان می‌باشد.

تبصره 2- چنانچه به علت عدم وجود امکانات فنی تأمین تقاضای متقاضی در زمان درخواست میسر نگردد، وزارت پست و تلگراف و تلفن‌موظف است به محض فراهم شدن اولین امکانات فنی نسبت به اجابت درخواست متقاضی اقدام نماید.

‌تبصره 3- در صورت معرفی و تأیید بنیاد وزارت پست و تلگراف و تلفن نسبت به تقسیط بهای تلفنهایی که در اختیار جانبازان قرار می‌دهد، اقدام‌خواهد کرد.

ماده 13- صندوق تعاون مکلف است در چارچوب قوانین و مقررات مربوط و در شرایط مساوی، اعطای تسهیلات به تعاونیهای جانبازان را در‌اولویت قرار دهد.

ماده 14- سازمان تربیت بدنی موظف است با هماهنگی بنیاد بخشی از ظرفیت مجموعه‌ای ورزشی خود را به جانبازان اختصاص دهد.

‌ماده 15- سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور موظف است نسبت به اختصاص تا پنج درصد (5%) از سهمیه استخدامی جانبازان در صورت‌داشتن شرایط عمومی استخدام در دستگاههای دولتی اقدام نماید.

‌ماده 16- در صورت فوت جـانباز، همسـر وی می‌تواند از کلیه امتیازات و تسهیلات موضوع این آیین‌نامه برخوردار شود.

ماده 17- در صورت تغییر محل اشتغال جانباز ، حسب مورد دستگاه ذی ربط مکلف است تسهیلات لازم را برای انتقال همسر جانباز فراهم نماید.

حسن حبیبی- معاون اول رییس جمهور

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

به بالای صفحه بردن