ضرورت تاييد همترازي پست هاي با عناوين مديريت و سرپرستي توسط معاونت توسعه (بخشنامه ۳۲۶۸/۹۱/۲۰۰ مورخ ۱۰/۲/۱۳۹۱ معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رييس‌جمهور)

وزارت‌خانه‌ها و سازمان‌هاي مستقل تحت نظر رييس‌جمهور

در اجراي تبصره ماده (۵) فصل دوم بخشنامه شماره ۱۴۵۹۳/۲۰۰ مورخ ۲۱/۲/۱۳۸۸ (موضوع دستورالعمل اجرايي فصل دهم قانون مديريت خدمات كشوري در خصوص ضرورت تأييد همترازي پست‌هاي با عناوين مديريت و سرپرستي مديران حرفه‌اي توسط معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رييس‌جمهور) موارد زير ابلاغ مي‌گردد:

۱- همترازي كليه عناوين مديريتي و سرپرستي زير نظر مستقيم رييس دستگاه در قالب امور، مراكز، دفاتر و ادارات كل تابعه وزارت‌خانه‌ها و سازمان‌هاي مستقل تحت نظر رييس‌جمهور، به تشخيص معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رييس‌جمهور خواهد بود.

۲- دستگاه‌هاي اجرايي مشمول، فهرست عناوين موضوع بند ۱ اين بخشنامه را همراه با پيشنهاد همترازي و با توجه به نوع و گستره مأموريت، ميزان و حجم فعاليت، اهميت و حساسيت شغل مربوطه و جامعه هدف به معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رييس‌جمهور، ارسال مي‌نمايند.

۳- در موارد تشخيص همترازي با يكي از مقامات موضوع ماده ۷۱ قانون مديريت خدمات كشوري، همانند تبصره ۱ ماده مذكور عمل خواهد شد.

لطف‌اله فروزنده دهكردي- معاون توسعه مديريت و سرمايه انساني رييس‌جمهور