ضوابط تشكيلاتي‌ سازمان‌ استان‌ وزارتخانه‌ها موضوع‌ بند ۴ مصوبه‌ شماره‌ ۱۸۱/۱۳.ط مورخ‌ ۲۹/۳/۱۳۸۰ شوراي‌ عالي‌ اداري‌

در اجراي‌ مصوبه‌ شماره‌ ۱۸۱/۱۳.ط مورخ‌ ۲۹/۳/۱۳۸۰ شوراي‌ عالي‌ اداري‌ موضوع‌ تشكيل‌ سازمان‌ استاني‌ وزارتخانه‌ها، كليه‌ وزارتخانه‌ها مكلفند واحدهاي‌ استاني‌ ذيربط و موسسات‌ وابسته‌ (به‌ استثناي‌ شركت‌هاي‌ مستقل‌ دولتي‌) را در قالب‌ سازمان‌ استان‌ تجميع‌ نمايند. در اين‌ رابطه‌ لازم‌ است‌ ضمن‌ رعايت‌ موارد مندرج‌ در بند ۷ مصوبه‌ مذكور در زمينه‌ تفكيك‌ وظايف‌ ستاد مركزي‌ و سازمان‌هاي‌ استاني‌، تشكيلات‌ سازمان‌ استان‌ را طبق‌ ضوابط ذيل‌ تهيه‌ و به‌ اين‌ سازمان‌ پيشنهاد نمايند:

۱- وزارتخانه‌ها موظفند شرح‌ وظايف‌ و پست هاي‌ سازماني‌ سازمان‌ استان‌ را حداكثر تا سقف‌ تعداد كل‌ پست‌هاي‌ سازماني‌ مصوب‌ موجود واحدهاي‌ تجميع‌ شده‌ و با جهت‌گيري‌ واگذاري‌ وظايف‌ اجرايي‌ به‌ بخش‌ غيردولتي‌ و حذف‌ وظايف‌ تكراري‌ و غيرضرور، تنظيم‌ و براي‌ تاييد به‌ اين‌ سازمان‌ ارسال‌ نمايند.

تبصره‌: پست هائي‌ كه‌ به‌ استناد مصوبه‌ شماره‌ ۴۶/۱۴ مورخ‌ ۳۱/۱/۱۳۷۹ شوراي‌ عالي‌ اداري‌ حذف‌ شده‌ است‌ مورد محاسبه‌ قرار نمي‌گيرد.

۲- در وزارتخانه‌هايي‌ كه‌ حداقل‌ ۲ "اداره‌ كل‌" يا "مديريت‌" مستقل‌ آن ها در استان‌ وجود داشته‌ باشد، با تجميع‌ آن ها سازمان‌ استان‌ تشكيل‌ مي‌شود.

۳-بالاترين‌ سطح‌ سازمان‌ استان‌ "رئيس‌ سازمان‌ استان‌" است‌. در صورتي‌ كه‌ پيش‌بيني‌ اموري‌ نظير، روابط عمومي‌، بازرسي‌ و پاسخگوئي‌ به‌ شكايات‌، حقوقي‌، حراست‌ و گزينش‌ در تشكيلات‌ سازمان‌ استان‌ ضرورت‌ داشته‌ باشد، امور فوق‌ الذكر حتي‌ الامكان‌ در قالب‌ پست هاي‌ سازماني‌ محدود و به‌ صورت‌ مركب‌ و چندپيشه‌ در حيطه‌ نظارت‌ "رئيس‌ سازمان‌" در نظر گرفته‌ مي‌شود.

۴- معاونت‌" و "مديريت‌" پس‌ از رئيس‌ سازمان‌ دومين‌ سطح‌ توزيع‌ اختيارات‌ و مسووليت‌ها در سازمان‌ استان‌ مي‌باشند.

تبصره‌: معاونان‌ سازمان‌ استان‌ هم‌ سطح‌ مدير مي‌باشند.

۵- منظور از "معاونت‌" و "مديريت‌" در اين‌ ضوابط، سطوح‌ سازماني‌ هستند كه‌ انجام‌ مجموعه‌اي‌ از وظايف‌ متجانس‌ سازمان‌ استان‌ را عهده‌دار مي‌باشند.

۱/۵- در تشكيلات‌ سازمان‌هاي‌ استان‌ امور پشتيباني‌ حتي‌ الامكان‌ در قالب‌ يك‌ واحد سازماني‌ سازماندهي‌ مي‌شود.

۶- چنانچه‌ ماهيت‌ وظايف‌ معاونت‌ يا مديريت‌ سازمان‌ استان‌ در زمينه‌ فعاليت هاي‌ كارشناسي‌ نظير امور مطالعاتي‌، نظارتي‌ و تحقيقاتي‌ باشد واحد تابعه‌ آن ها با عنوان‌ "گروه‌" سازماندهي‌ مي‌شود.

۱/۶- گروه‌ سطح‌ سازماني‌ است‌ كه‌ يك‌ يا چند فعاليت‌ مطالعاتي‌ و تحقيقاتي‌ از وظايف‌ "معاونت‌" يا"مديريت‌" را بر عهده‌ دارد. گروه‌ فاقد واحد تابعه‌ است‌ و در راس‌ آن‌ رئيس‌ گروه‌ (كارشناس‌) قرار مي‌گيرد. درگروه‌ پست‌ "معاون‌" پيش‌بيني‌ نمي‌شود.

۲/۶- در گروه‌ متناسب‌ با وظايف‌ و ماموريت‌هاي‌ محوله‌ حداقل‌ داراي‌ ۵ پست‌ سازماني‌ خواهد بود.

۳/۶- تركيب‌ پست هاي‌ سازماني‌ "گروه‌" مشتمل‌ بر "كارشناسي‌" و "كارداني‌" است‌.

۷- اداره‌ عهده‌دار انجام‌ يك‌ يا چند فعاليت‌ فرعي‌ متجانس‌ از وظايف‌ "معاونت‌" يا "مديريت‌" مي‌باشد. ماهيت‌ وظايف‌ "اداره‌" كارشناسي‌ و اجرايي‌ است‌ و در راس‌ اداره‌ "رئيس‌" قرار مي‌گيرد.

۱/۷- هر اداره‌ كه‌ فعاليت‌ كارشناسي‌ آن‌ نسبت‌ به‌ فعاليت هاي‌ اجرايي‌ بيشتر باشد متناسب‌ با ماموريت‌ها و وظايف‌ محوله‌ حداقل‌ داراي‌ 7 پست‌ سازماني‌ خواهد بود كه‌ در اين‌ صورت‌ حداقل‌ ۴ پست‌ آن‌ بايد كارشناسي‌ باشد.

۲/۷- اداراتي كه‌ غالب‌ فعاليت‌هاي‌ آن ها اجرائي‌ است‌ (نظير: امور پشتيباني‌ مشتمل‌ بر اداري‌، مالي‌ و خدماتي‌)، براساس‌ تنوع‌ و تعدد فعاليت‌ها حداقل‌ با ۱۵ پست‌ سازماني‌ ايجاد مي‌شوند.

تبصره‌: در ادارات‌ اجرائي‌ برحسب‌ تنوع‌ و تعدد فعاليت‌هاي‌ هر اداره‌، پست‌ مسوول‌ پيش‌بيني‌ مي‌شود.

۳/۷- در تشكيلات‌ ادارات‌ اجرائي‌ كه‌ از تعدد، تنوع‌ و كثرت‌ وظايف‌ برخوردار باشند، با تشخيص‌ سازمان‌ مديريت‌ و برنامه‌ريزي‌ كشور مي‌توان‌ يك‌ پست‌ "معاون‌" پيش‌بيني‌ نمود.

۴/۷- در صورت‌ ضرورت‌ مي‌توان‌ در تشكيلات‌ حوزه‌ رياست‌ گروه‌ يا اداره‌ براساس‌ اين‌ ضوابط ايجاد نمود.

۸- پست‌ كارشناس‌ مسوول‌ را مي‌توان‌ در تشكيلات‌ حوزه‌ رياست‌، معاونت‌، مديريت‌، گروه‌ و اداره‌ كه‌ غالب‌ وظايف‌ آن‌ كارشناسي‌ باشد (موضوع‌ بند ۱/۷) ايجاد نمود مشروط بر آنكه‌ حداقل‌ ۲ پست‌ "كارشناس‌" يا "كاردان‌" را تحت‌ نظارت‌ داشته‌ باشد.

۹- در صورتي‌ كه‌ نوع‌ وظايف‌ و ماموريت‌ها ايجاب‌ نمايد، كه‌ "معاون‌" يا "مدير" به‌ طور مستقيم‌ با كاركنان‌ ذيربط در ارتباط باشند و نيازي‌ به‌ ايجاد سطوح‌ سرپرستي‌ "گروه‌" و "اداره‌" نباشد، مي‌توان‌ معادل‌ حداقل‌ پست هاي‌ تعيين‌ شده‌ براي‌ سطوح‌ فوق‌ الذكر، به‌ طور مستقيم‌ تحت‌ نظر معاونت‌ يا مديريت‌ پست‌ سازماني‌ ايجاد نمود.

۱۰- به‌ منظور هماهنگي‌ و نظارت‌ بر كار "گروه‌ها" و "ادارات‌" براي‌ حداقل‌ هر ۳ "گروه‌" يا هر ۳ "اداره‌" و يا حداقل“ ۵ كارشناس‌ مسوول‌" يك‌ "معاونت‌" يا "مديريت‌" ايجاد مي‌شود. مشروط بر آن كه‌ تعداد معاونت‌ها و مديريت‌ها از ۸۰% سطوح‌ مديريتي‌ و سرپرستي‌ در ابتداي‌ برنامه‌ سوم‌ توسعه‌ تجاوز نكند. (به‌ استناد بند پ‌ ماده‌ ۵ برنامه‌ جامع‌ نيروي‌ انساني‌ مصوبه‌ شماره‌ ۵۱۴۵/ت‌۲۳۸۴۲هـ  مورخ‌ ۱۲/۲/۱۳۸۰)

۱/۱۰- در حيطه‌ نظارت‌ مديريت‌ها مي‌توان‌ يك‌ پست‌ "معاون‌" ايجاد نمود.

تبصره‌: در صورتي‌ كه‌ در تشكيلات‌ مديريت‌ "اداره‌" يا "گروه‌" پيش‌بيني‌ نشده‌ باشد، يك‌ پست‌ معاون‌ ديگر مي‌توان‌ اضافه‌ نمود.

۲/۱۰- حداكثر تعداد پست هاي‌ سازماني‌ در سطوح‌ سازماني‌ تعريف‌ شده‌ در اين‌ ضوابط معادل‌ دو برابر حداقل‌هاي‌ تعيين‌ شده‌ خواهد بود.

۱۱- سطح‌ تشكيلاتي‌ واحدهاي‌ دستگاه‌هاي‌ اجرائي‌ مستقر در شهرستان‌ها حداكثر برابر سطح‌ سازماني‌ "اداره‌" مي‌باشد و ضوابط تشكيلاتي‌ آن‌ متعاقبا ابلاغ‌ مي‌گردد.

۱۲- رئيس‌ سازمان‌ استان‌ مكلف‌ است‌ سياست هاي‌ تخصصي‌ دستگاه‌ مركزي‌ واحدهاي‌ مستقل‌ تجميع‌ شده‌ را در انجام‌ فعاليت هاي‌ مربوط رعايت‌ نمايد.

 

 

نظر خود را اضافه نمایید

ارسال نظر به عنوان مهمان

0

نظرات

  • هیچ نظری یافت نشد.

در موضوع ساختارها و تشکیلات بخوانید!

لزوم انتصاب مشاوران در چارچوب پست‌های سازمانی مصوب و ممنوعیت صدور احکام انشایی (ابلاغ داخلی) برای مشاوران

ابطال بند 7 مصوبات مدیران ارشد وزارت صنعت، معدن و تجارت استان گیلان در گردهمایی مورخ 22 و 23 آبان 1395 مبنی بر ارتقای مسئول روابط عمومی سازمان‌های استانی به سمت مشاور رییس سازمان (دادنامه شماره 1916 مورخ 11/10/1397 دیوان عدالت اداری)

قانون انتقال وزارتخانه‌های دولت از تهران به استان‌ها (در حال بررسی طرح در مجلس شورای اسلامی)

لایحه تفکیک وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به دو وزارتخانه «رفاه و تأمین اجتماعی» و «کار و تعاون»

طرح قانون تشکیل وزیران منطقه‌ای (در حال بررسی در مجلس شورای اسلامی)

بخشنامه در خصوص بند (الف) ماده (28) قانون برنامه ششم توسعه و بند (م) تبصره (12) قانون بودجه سال 1397 موضوع کاهش حجم، اندازه و ساختار مجموع دستگاه های اجرائی در طول اجرای قانون برنامه (بخشنامه شماره 103958 مورخ 6/3/1397 سازمان اداری و استخدامی کشور)

رد لایحه اصلاح بخشی از ساختار دولت در کمیسیون مشترک (موضوع: تفکیک وزارت‌خانه‌های راه و شهرسازی، صنعت، معدن و تجارت و ورزش و جوانان)

- مشاهده کل مطالب این موضوع -