ساختارها و تشکیلات دستگاه‌های اجرایی

ضوابط تشكيلاتي‌ سازمان‌ استان‌ وزارتخانه‌ها موضوع‌ بند ۴ مصوبه‌ شماره‌ ۱۸۱/۱۳.ط مورخ‌ ۲۹/۳/۱۳۸۰ شوراي‌ عالي‌ اداري‌

ضوابط تشكيلاتي‌ سازمان‌ استان‌ وزارتخانه‌ها موضوع‌ بند ۴ مصوبه‌ شماره‌ ۱۸۱/۱۳.ط مورخ‌ ۲۹/۳/۱۳۸۰ شوراي‌ عالي‌ اداري‌

در اجراي‌ مصوبه‌ شماره‌ ۱۸۱/۱۳.ط مورخ‌ ۲۹/۳/۱۳۸۰ شوراي‌ عالي‌ اداري‌ موضوع‌ تشكيل‌ سازمان‌ استاني‌ وزارتخانه‌ها، كليه‌ وزارتخانه‌ها مكلفند واحدهاي‌ استاني‌ ذيربط و موسسات‌ وابسته‌ (به‌ استثناي‌ شركت‌هاي‌ مستقل‌ دولتي‌) را در قالب‌ سازمان‌ استان‌ تجميع‌ نمايند. در اين‌ رابطه‌ لازم‌ است‌ ضمن‌ رعايت‌ موارد مندرج‌ در بند ۷ مصوبه‌ مذكور در زمينه‌ تفكيك‌ وظايف‌ ستاد مركزي‌ و سازمان‌هاي‌ استاني‌، تشكيلات‌ سازمان‌ استان‌ را طبق‌ ضوابط ذيل‌ تهيه‌ و به‌ اين‌ سازمان‌ پيشنهاد نمايند:

۱- وزارتخانه‌ها موظفند شرح‌ وظايف‌ و پست هاي‌ سازماني‌ سازمان‌ استان‌ را حداكثر تا سقف‌ تعداد كل‌ پست‌هاي‌ سازماني‌ مصوب‌ موجود واحدهاي‌ تجميع‌ شده‌ و با جهت‌گيري‌ واگذاري‌ وظايف‌ اجرايي‌ به‌ بخش‌ غيردولتي‌ و حذف‌ وظايف‌ تكراري‌ و غيرضرور، تنظيم‌ و براي‌ تاييد به‌ اين‌ سازمان‌ ارسال‌ نمايند.

تبصره‌: پست هائي‌ كه‌ به‌ استناد مصوبه‌ شماره‌ ۴۶/۱۴ مورخ‌ ۳۱/۱/۱۳۷۹ شوراي‌ عالي‌ اداري‌ حذف‌ شده‌ است‌ مورد محاسبه‌ قرار نمي‌گيرد.

۲- در وزارتخانه‌هايي‌ كه‌ حداقل‌ ۲ “اداره‌ كل‌” يا “مديريت‌” مستقل‌ آن ها در استان‌ وجود داشته‌ باشد، با تجميع‌ آن ها سازمان‌ استان‌ تشكيل‌ مي‌شود.

۳-بالاترين‌ سطح‌ سازمان‌ استان‌ “رئيس‌ سازمان‌ استان‌” است‌. در صورتي‌ كه‌ پيش‌بيني‌ اموري‌ نظير، روابط عمومي‌، بازرسي‌ و پاسخگوئي‌ به‌ شكايات‌، حقوقي‌، حراست‌ و گزينش‌ در تشكيلات‌ سازمان‌ استان‌ ضرورت‌ داشته‌ باشد، امور فوق‌ الذكر حتي‌ الامكان‌ در قالب‌ پست هاي‌ سازماني‌ محدود و به‌ صورت‌ مركب‌ و چندپيشه‌ در حيطه‌ نظارت‌ “رئيس‌ سازمان‌” در نظر گرفته‌ مي‌شود.

۴- معاونت‌” و “مديريت‌” پس‌ از رئيس‌ سازمان‌ دومين‌ سطح‌ توزيع‌ اختيارات‌ و مسووليت‌ها در سازمان‌ استان‌ مي‌باشند.

تبصره‌: معاونان‌ سازمان‌ استان‌ هم‌ سطح‌ مدير مي‌باشند.

۵- منظور از “معاونت‌” و “مديريت‌” در اين‌ ضوابط، سطوح‌ سازماني‌ هستند كه‌ انجام‌ مجموعه‌اي‌ از وظايف‌ متجانس‌ سازمان‌ استان‌ را عهده‌دار مي‌باشند.

۱/۵- در تشكيلات‌ سازمان‌هاي‌ استان‌ امور پشتيباني‌ حتي‌ الامكان‌ در قالب‌ يك‌ واحد سازماني‌ سازماندهي‌ مي‌شود.

۶- چنانچه‌ ماهيت‌ وظايف‌ معاونت‌ يا مديريت‌ سازمان‌ استان‌ در زمينه‌ فعاليت هاي‌ كارشناسي‌ نظير امور مطالعاتي‌، نظارتي‌ و تحقيقاتي‌ باشد واحد تابعه‌ آن ها با عنوان‌ “گروه‌” سازماندهي‌ مي‌شود.

۱/۶- گروه‌ سطح‌ سازماني‌ است‌ كه‌ يك‌ يا چند فعاليت‌ مطالعاتي‌ و تحقيقاتي‌ از وظايف‌ “معاونت‌” يا”مديريت‌” را بر عهده‌ دارد. گروه‌ فاقد واحد تابعه‌ است‌ و در راس‌ آن‌ رئيس‌ گروه‌ (كارشناس‌) قرار مي‌گيرد. درگروه‌ پست‌ “معاون‌” پيش‌بيني‌ نمي‌شود.

۲/۶- در گروه‌ متناسب‌ با وظايف‌ و ماموريت‌هاي‌ محوله‌ حداقل‌ داراي‌ ۵ پست‌ سازماني‌ خواهد بود.

۳/۶- تركيب‌ پست هاي‌ سازماني‌ “گروه‌” مشتمل‌ بر “كارشناسي‌” و “كارداني‌” است‌.

۷- اداره‌ عهده‌دار انجام‌ يك‌ يا چند فعاليت‌ فرعي‌ متجانس‌ از وظايف‌ “معاونت‌” يا “مديريت‌” مي‌باشد. ماهيت‌ وظايف‌ “اداره‌” كارشناسي‌ و اجرايي‌ است‌ و در راس‌ اداره‌ “رئيس‌” قرار مي‌گيرد.

۱/۷- هر اداره‌ كه‌ فعاليت‌ كارشناسي‌ آن‌ نسبت‌ به‌ فعاليت هاي‌ اجرايي‌ بيشتر باشد متناسب‌ با ماموريت‌ها و وظايف‌ محوله‌ حداقل‌ داراي‌ 7 پست‌ سازماني‌ خواهد بود كه‌ در اين‌ صورت‌ حداقل‌ ۴ پست‌ آن‌ بايد كارشناسي‌ باشد.

۲/۷- اداراتي كه‌ غالب‌ فعاليت‌هاي‌ آن ها اجرائي‌ است‌ (نظير: امور پشتيباني‌ مشتمل‌ بر اداري‌، مالي‌ و خدماتي‌)، براساس‌ تنوع‌ و تعدد فعاليت‌ها حداقل‌ با ۱۵ پست‌ سازماني‌ ايجاد مي‌شوند.

تبصره‌: در ادارات‌ اجرائي‌ برحسب‌ تنوع‌ و تعدد فعاليت‌هاي‌ هر اداره‌، پست‌ مسوول‌ پيش‌بيني‌ مي‌شود.

۳/۷- در تشكيلات‌ ادارات‌ اجرائي‌ كه‌ از تعدد، تنوع‌ و كثرت‌ وظايف‌ برخوردار باشند، با تشخيص‌ سازمان‌ مديريت‌ و برنامه‌ريزي‌ كشور مي‌توان‌ يك‌ پست‌ “معاون‌” پيش‌بيني‌ نمود.

۴/۷- در صورت‌ ضرورت‌ مي‌توان‌ در تشكيلات‌ حوزه‌ رياست‌ گروه‌ يا اداره‌ براساس‌ اين‌ ضوابط ايجاد نمود.

۸- پست‌ كارشناس‌ مسوول‌ را مي‌توان‌ در تشكيلات‌ حوزه‌ رياست‌، معاونت‌، مديريت‌، گروه‌ و اداره‌ كه‌ غالب‌ وظايف‌ آن‌ كارشناسي‌ باشد (موضوع‌ بند ۱/۷) ايجاد نمود مشروط بر آنكه‌ حداقل‌ ۲ پست‌ “كارشناس‌” يا “كاردان‌” را تحت‌ نظارت‌ داشته‌ باشد.

۹- در صورتي‌ كه‌ نوع‌ وظايف‌ و ماموريت‌ها ايجاب‌ نمايد، كه‌ “معاون‌” يا “مدير” به‌ طور مستقيم‌ با كاركنان‌ ذيربط در ارتباط باشند و نيازي‌ به‌ ايجاد سطوح‌ سرپرستي‌ “گروه‌” و “اداره‌” نباشد، مي‌توان‌ معادل‌ حداقل‌ پست هاي‌ تعيين‌ شده‌ براي‌ سطوح‌ فوق‌ الذكر، به‌ طور مستقيم‌ تحت‌ نظر معاونت‌ يا مديريت‌ پست‌ سازماني‌ ايجاد نمود.

۱۰- به‌ منظور هماهنگي‌ و نظارت‌ بر كار “گروه‌ها” و “ادارات‌” براي‌ حداقل‌ هر ۳ “گروه‌” يا هر ۳ “اداره‌” و يا حداقل“ ۵ كارشناس‌ مسوول‌” يك‌ “معاونت‌” يا “مديريت‌” ايجاد مي‌شود. مشروط بر آن كه‌ تعداد معاونت‌ها و مديريت‌ها از ۸۰% سطوح‌ مديريتي‌ و سرپرستي‌ در ابتداي‌ برنامه‌ سوم‌ توسعه‌ تجاوز نكند. (به‌ استناد بند پ‌ ماده‌ ۵ برنامه‌ جامع‌ نيروي‌ انساني‌ مصوبه‌ شماره‌ ۵۱۴۵/ت‌۲۳۸۴۲هـ  مورخ‌ ۱۲/۲/۱۳۸۰)

۱/۱۰- در حيطه‌ نظارت‌ مديريت‌ها مي‌توان‌ يك‌ پست‌ “معاون‌” ايجاد نمود.

تبصره‌: در صورتي‌ كه‌ در تشكيلات‌ مديريت‌ “اداره‌” يا “گروه‌” پيش‌بيني‌ نشده‌ باشد، يك‌ پست‌ معاون‌ ديگر مي‌توان‌ اضافه‌ نمود.

۲/۱۰- حداكثر تعداد پست هاي‌ سازماني‌ در سطوح‌ سازماني‌ تعريف‌ شده‌ در اين‌ ضوابط معادل‌ دو برابر حداقل‌هاي‌ تعيين‌ شده‌ خواهد بود.

۱۱- سطح‌ تشكيلاتي‌ واحدهاي‌ دستگاه‌هاي‌ اجرائي‌ مستقر در شهرستان‌ها حداكثر برابر سطح‌ سازماني‌ “اداره‌” مي‌باشد و ضوابط تشكيلاتي‌ آن‌ متعاقبا ابلاغ‌ مي‌گردد.

۱۲- رئيس‌ سازمان‌ استان‌ مكلف‌ است‌ سياست هاي‌ تخصصي‌ دستگاه‌ مركزي‌ واحدهاي‌ مستقل‌ تجميع‌ شده‌ را در انجام‌ فعاليت هاي‌ مربوط رعايت‌ نمايد.

 

 

اشتراک در
اطلاع از
guest
0 نظرات
بازخورد (Feedback) های اینلاین
View all comments