اصلاح آیین‌نامه اجرایی ماده (24) قانون مدیریت خدمات کشوری (تصویبنامه شماره 176420/ت4852ک مورخ 8/8/1389 هیأت وزیران)

وزیران عضو کمیسیون امور اجتماعی و دولت الکترونیک در جلسه مورخ 28/6/1389 با توجه به نظر رییس مجلس شورای اسلامی، موضوع نامه شماره 13914هـ/ب مورخ 9/3/1389 و با رعایت جزء «ک» بند (1) تصویب‌نامه شماره 158795/ت38856هـ مورخ 1/10/1386 تصویب نمودند:

آیین‌نامه اجرایی ماده (24) قانون مدیریت خدمات کشوری موضوع تصویب‌نامه شماره 231378/ت43908ک مورخ 21/11/1388 به شرح ذیل اصلاح می‌شود:

1- بندهای «الف»، «ب»، «ج»، «هـ»، «و» و «ز» ماده (5) به شرح ذیل اصلاح می‌شود:

الف) تهیه و تدوین برنامه اجرایی نحوه واگذاری تصدی‌های دستگاه و ارائه آن به مرجع ذی‌ربط جهت اتخاذ تصمیم نهایی.

ب) تعیین و احصای تصدی‌های اجتماعی، فرهنگی، خدماتی و زیربنایی قابل واگذاری در دستگاه بر اساس اولویت‌های مربوط و ارائه آن به مرجع ذی‌ربط جهت اتخاذ تصمیم نهایی.

ج) تعیین میزان هزینه سرانه تأمین خدمات برای فعالیت‌های قابل واگذاری در دستگاه و ارائه آن به مرجع ذی‌ربط جهت اتخاذ تصمیم نهایی.

هـ) تعیین روش‌های واگذاری تصدی‌های قابل واگذاری و ارائه آن به مرجع ذی‌ربط جهت اتخاذ تصمیم نهایی.

و) تعیین تسهیلات و حمایت‌های مورد نظر برای بخش غیردولتی متقاضی برابر قوانین و مقررات مربوط و ارائه آن به مرجع ذی‌رط جهت اتخاذ تصمیم نهایی.

ز) تعیین ضمانت‌های لازم به منظور جلوگیری از تغییر کاربری و حفظ و حراست از اموال منقول و غیرمنقول واگذار شده و ارائه آن به مرجع ذی‌ربط جهت اتخاذ تصمیم نهایی.

2- بند «الف» ماده (7) به شرح زیر اصلاح می‌شود:

الف) اعطای تسهیلات بانکی و مالیاتی با شرایط مناسب در چارچوب قوانین و مقررات مربوط.

این تصویبنامه در تاریخ 3/8/1389 به تأیید مقام محترم ریاست جمهوری رسیده است.

محمدرضا رحیمی- معاون اول رییس‌جمهور

 

نظر خود را اضافه نمایید

ارسال نظر به عنوان مهمان

0

نظرات

  • هیچ نظری یافت نشد.

در موضوع ساختارها و تشکیلات بخوانید!

لزوم انتصاب مشاوران در چارچوب پست‌های سازمانی مصوب و ممنوعیت صدور احکام انشایی (ابلاغ داخلی) برای مشاوران

ابطال بند 7 مصوبات مدیران ارشد وزارت صنعت، معدن و تجارت استان گیلان در گردهمایی مورخ 22 و 23 آبان 1395 مبنی بر ارتقای مسئول روابط عمومی سازمان‌های استانی به سمت مشاور رییس سازمان (دادنامه شماره 1916 مورخ 11/10/1397 دیوان عدالت اداری)

قانون انتقال وزارتخانه‌های دولت از تهران به استان‌ها (در حال بررسی طرح در مجلس شورای اسلامی)

لایحه تفکیک وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به دو وزارتخانه «رفاه و تأمین اجتماعی» و «کار و تعاون»

طرح قانون تشکیل وزیران منطقه‌ای (در حال بررسی در مجلس شورای اسلامی)

بخشنامه در خصوص بند (الف) ماده (28) قانون برنامه ششم توسعه و بند (م) تبصره (12) قانون بودجه سال 1397 موضوع کاهش حجم، اندازه و ساختار مجموع دستگاه های اجرائی در طول اجرای قانون برنامه (بخشنامه شماره 103958 مورخ 6/3/1397 سازمان اداری و استخدامی کشور)

رد لایحه اصلاح بخشی از ساختار دولت در کمیسیون مشترک (موضوع: تفکیک وزارت‌خانه‌های راه و شهرسازی، صنعت، معدن و تجارت و ورزش و جوانان)

- مشاهده کل مطالب این موضوع -