دستورالعمل تعيين مشاغل عمومي دستگاه‌های اجرايي، تعريف، نمونه وظايف و مسئوليت‌ها و شرايط تصدي اين مشاغل (بخشنامه شماره ۴۱۹۳۵/۹۱/۲۲۰ مورخ ۴/۱۱/۱۳۹۱ معاونت توسعه مديريت وسرمايه انساني رييس‌جمهور)

بخشنامه به كليه دستگاه‌هاي اجرايي مشمول قانون مديريت خدمات كشوري

شوراي توسعه مديريت و سرمايه انساني در جلسه مورخ ۳/۳/۱۳۹۱ بنا به پيشنهاد معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رييس‌جمهور و به استناد تبصره (۱) ماده (۷۰)‌ و رديف‌هاي (۱) و (۲)‌بند (ب) ماده (۱۱۶) قانون مديريت خدمات كشوري، ضمن تصويب مشاغل مشروحه زير به عنوان مشاغل عمومي دستگاه‌هاي اجرايي، تعريف، نمونه وظايف و مسئوليت‌ها و شرايط تصدّي اين مشاغل را به شرح پيوست تصويب نمود كه مراتب جهت اجرا ابلاغ مي‌گردد:

دستورالعمل تعيين مشاغل عمومي دستگاههاي اجرايي، تعريف، نمونه وظايف و مسئوليتها و شرايط تصدي اين مشاغل

الف- عنوان مشاغل:

كارشناس امور اداري،‌ كاردان امور اداري، كارشناس برنامه و بودجه، كاردان برنامه و بودجه، كارشناس بررسي اسناد و مدارك، كاردان بررسي اسناد و مدارك، بازرس، مترجم، متصدّي امور دفتري، كارگزين، مأمور حراست، مسئول ابلاغ و اجرا، مسئول دفتر، رييس دفتر، ماشين‌نويس، منشي، مسئول گزينش، مسئول خدمات مالي، حسابدار، حسابرس، كارشناس حقوقي، كاردان حقوقي، كارشناس روابط عمومي، كاردان روابط عمومي، كارشناس روابط بين‌الملل، كاردان روابط بين‌الملل، كارشناس برنامه‌ريزي، مشاور، كارشناس تحليلگر سيستم، برنامه نويس سيستم، كارشناس شبكه، كاردان شبكه، كارشناس امور سحت افزار رايانه، كاردان امور سخت افزار رايانه، اپراتور، نگهبان، راننده مقامات، سرايدار، كارشناس امور فرهنگي، كاردان امور فرهنگي، كارشناس امور هنري، كاردان امور هنري، مربي امور هنري، كارشناس امور آموزشي، كاردان امور آموزشي، كارشناس امور پژوهشي، كاردان امور پژوهشي، كارشناس سمعي و بصري، كاردان سمعي و بصري، كتابدار، عكاس و فيلمبردار.

ب- تعاريف

مشاغل عمومي به مشاغلي اطلاق مي‌گردد كه بسترسازي و تمهيد مقدمات حسن انجام وظايف و مسئوليت‌هاي اصلي (ذاتي) دستگاه را عهده‌دار مي‌باشد.

مدارك همتراز در شرايط احراز مشاغل، به مداركي اطلاق مي‌شود كه داراي ارزش استخدامي بوده و با تأييد مراجع ذي‌صلاح صادر شده باشد.

ج- ساير موارد

از تاريخ ابلاغ اين مصوبه، در استخدام، انتصاب و ارتقاي طبقه متصديان مشاغل عمومي، رعايت اين ضوابط، آيين‌نامه اجرايي طرح طبقه‌بندي مشاغل و شرايط احراز مشاغل الزامي است.

ادامه خدمت و ارتقاي طبقه و رتبه كارمنداني كه تا تاريخ ابلاغ اين بخشنامه بر اساس ضوابط قبلي در مشاغل ذيربط اشتعال داشته‌اند و به موجب ضوابط جديد غيرواجد شرايط محسوب مي‌شوند در همان شغل بلامانع است.

مشاغل قابل تصدي توسط روحانيون اهل تشيع و روحانيون اهل تسنن و حافظان قرآن كريم و موارد نظير بر اساس مقررات مربوط خواهد بود.

بديهي است چنانچه شوراي توسعه و سرمايه انساني مشاغل ديگري را به عنوان مشاغل عمومي تصويب نمايد،‌ اين مشاغل به فهرست مشاغل عمومي اضافه خواهد شد.

هاجر تحریری نیک صفت- معاون راهبری منابع انسانی

پیوست 1: مشاغل عمومی رسته اداری و مالی

پیوست 2: مشاغل عمومی رسته آموزشی و فرهنگی

پیوست 3: مشاغل عمومی رسته خدمات

پیوست 4: مشاغل عمومی رسته علوم اجتماعی

پیوست 5: مشاغل عمومی رسته فناوری اطلاعات