وزارتخانه

سازمان/مؤسسه

شركت

با سلام

احتراماً، باعنايت به ماده 9 آئين نامه اجرايي تبصره 3 ماده واحده قانون نقل و انتقال حق بيمه يابازنشستگي مصوب 27/03/1365 موضوع تصويب نامه شماره 59522/ت مورخ 27/11/1365 هيئت محترم وزيران كه مقرر مي دارد:

«در اجراي مقررات قانون نقل وانتقال حق بيمه يا بازنشستگي و اين آئين نامه صرفاً‌ سوابق خدمت دولتي كاركناني كه حق بيمه يا كسور بازنشستگي آنان طبق مقررات اين آئين نامه منتقل شده يا مي شود، جزء سنوات خدمت دولتي آنان ازلحاظ بازنشستگي و وظيفه قابل احتساب مي باشد»‌

صرفاً سنوات خدمت دولتي مستخدميني كه حق بيمه يا كسور بازنشستگي آنان به صندوق بازنشستگي كشوري پرداخت و منتقل گرديده است قابل پذيرش است، بنابراين خواهشمنداست دستور فرمائيد قبول سابقه خدمت دولتي جهت اعمال امتيازات استخدامي پس از دريافت گواهي انتقال حق بيمه صورت پذيرد.

سيد عبدالحسين ثابت- رئيس سازمان بازنشستگي كشوري