قانون نقل و انتقال حق بیمه یا بازنشستگی

قانون نقل و انتقال حق بیمه یا بازنشستگی (مصوب 27/03/1365 مجلس شورای اسلامی)

ماده واحده:

حق بیمه یابازنشستگی سوابق خدمت اشخاصی که وجوهی رابه هریک از صندوق هاي بیمه یا بازنشستگی یا صندوق هاي مشابه پرداخت نموده اند در صورتی که محل کار یا خدمت آنان تغییر نموده و به تبع آن ازشمول خدمات صندوق مربوط خارج شده باشند، یا طبق ضوابط قانونی ، مشترك صندوق دیگري شده اند به میزان 4 درصد آخرین حقوق ومزایاي آنان که مبناي برداشت حق بیمه یا بازنشستگی قرارگرفته است بابت هرماه به صندوقی که مشمول، به تبع شغل خود مشترك آن شده است منتقل می شود.

در مورد اشخاصی که بعد از تاریخ تصویب این قانون ازشمول خدمات صندوق بازنشستگی مربوط خارج شده و زیرپوشش صندوق بیمه یابازنشستگی دیگري قرارگیرند به جاي نرخ 4 درصد مذکوردراین ماده کلیه وجوهی که به صندوق بیمه یا بازنشستگی قبلی مستخدم پرداخت شده است پس ازکسر حق درمان عیناً به صندوقی که مستخدم مشترك آن شده است واریز خواهد شد.

تبصره 1: انتقال حق بیمه یاکسور بازنشستگی اشخاصی که قبل ازتصویب این قانون بموجب قوانین مربوط حق بیمه یاکسور بازنشستگی آنان از یک صندوق بازنشستگی به صندوق بازنشستگی دیگرمنتقل شده است مشمول مقررات این قانون نخواهد بود.

تبصره 2: آن قسمت ازسنوات خدمت قابل قبول دولتی مستخدم که مبناي برداشت حق بیمه یاکسور بازنشستگی قرارگرفته با انتقال حق بیمه یاکسور بازنشستگی جزء خدمت رسمی قرار می گیرد ومازاد برآن مشمول مقررات صندوق بازنشستگی مربوط خواهد بود.

تبصره3: درخصوص آن دسته ازمشمولین تامین اجتماعی وصندوق هاي مشابه که سهم بازنشستگی آنان به ماخذ مذکور درماده واحده ازسایر صندوقهاي بازنشستگی دریافت گردیده است بااخذ مابه التفاوت سهم بازنشستگی براساس قوانین ومقررات مربوط ازمستخدم، سنوات خدمت آنان محاسبه خواهد شدمیزان ونحوه اخذ سهم بازنشستگی مذکور در این تبصره براساس آئین نامه اي خواهد بود که به تصویب هیئت وزیران می رسد.

قانون فوق مشتمل برماده واحده وسه تبصرهدرجلسه روز سه شنبه بیست وهفتم خرداد ماه یکهزارو سیصدو شصت وپنﺞ مجلس شوراي اسلامی تصویب ودرتاریخ 1365/04/19 به تائید شوراي نگهبان رسیده است.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *