دستورالعمل تعيين ميزان خدمت داوطلبانه حضور در جبهه هاي دفاع مقدس (بخشنامه شماره 108923 مورخ 29/08/1391 وزارت كشور)

استانداري- مدير كل محترم امور اداري و مالي - سازمان مديريت و بحران كشور- سازمان ثبت احوال كشور- سازمان شهرداري ها و دهياري هاي كشور

سلام عليكم

با احترام؛ در اجراي تدبير مقام معظم رهبري و فرماندهي كل قوا (مدظله العالي) و ابلاغيه شماره 11/40/206/ط مورخ 21/10/1388 ستاد كل نيروهاي مسلح (تصوير پيوست)، بدين وسيله اعلام مي دارد:

1- به موجب ماده 3 دستورالعمل مذكور، سه چهارم خدمت كاركنان وظيفه كه توسط ارتش جمهوري اسلامي ايران، سپاه پاسداران انقلاب اسلامي، كميته انقلاب اسلامي، شهرباني و ژاندارمري (نيروي انتظامي)، وزارت سپاه، وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح و جهاد سازندگي (سابق) به جبهه و مناطق عملياتي دوران دفاع مقدس اعزام شده اند، خدمت داوطلبانه تلقي مي گردد و برابر جدول شماره 4 بند 6 فصل يكم دستورالعمل شماره 14593/200 مورخ 21/2/1388 شوراي توسعه مديريت و سرمايه انساني رييس جمهور، از فوق العاده ايثارگري برخوردار مي گردند.

2- بر اساس بند (1) ماده 4 كليه نيروهايي كه در طول سال هاي دفاع مقدس از تاريخ 31/6/1359 تا 29/5/1367 از طريق ارگان هايي غير از سپاه پاسداران انقلاب اسلامي و جهاد سازندگي نظير كميته امداد امام خميني (ره)، سازمان تبليغات اسلامي، خبرگزاري جمهوري اسلامي، سازمان صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران، وزارت راه و ترابري (اداره كل راه كربلا)، وزارت نفت و ساير دستگاه‌هاي اجرايي به مناطق جنگي و عملياتي جنوب و غرب كشور اعزام شده اند و همگام با رزمندگان اسلام در زمينه هاي فرهنگي، تبليغي، پشتيباني، امدادي و فني و مهندسي فعاليت داشته اند در صورت تأييد كميسيون ماده 3 موضوع دستورالعمل اجرايي بند (4) مصوبه شماره 51700/ت15744هـ مورخ 27/1/1376 هيأت محترم دولت مستقر در سازمان بسيج مستضعفين، داوطلبانه تلقي و برابر جدول شماره 4 بند 4 فصل يكم دستورالعمل شماره 14593/200 مورخ 21/2/1388 شوراي توسعه مديريت و سرمايه انساني رييس جمهور، از فوق العاده ايثارگري برخوردار مي گردند.

3- كاركنان رسمي (پايور) منتقل شده از نيروهاي مسلح به دستگاه هاي مشمول قانون مديريت خدمات كشوري كه در جبهه خدمت كرده اند، سه چهارم ... آنان به عنوان حضور داوطلبانه محاسبه و برابر جدول شماره 4 بند 4 فصل يكم دستورالعمل شماره 14593/200 مورخ 21/2/1388 شوراي توسعه مديريت و سرمايه انساني رييس جمهور، از فوق العاده ايثارگري برخوردار مي گردند.

4- كاركنان رسمي و پيماني شاغل در شهرداري ها و دستگاه هايي كه مشمول قانون نظام هماهنگ پرداخت كاركنان دولت مي باشند، از امتيازات مندرج در بخشنامه 2727/د مورخ 20/5/1371 سازمان امور اداري و استخدامي كشور (سابق) از جمله يك گروه تشويقي و به ازاي هر سال حضور داوطلبانه از امتياز ضريب 6 درصد بهره مند خواهند شد.

5- مطابق تاريخ قيد شده در ابلاغيه مذكور، اين امتيازات از تاريخ 1/10/1388 قابليت اجرا دارد.

6- گواهي هاي كه بر مبناي مفاد بخشنامه شماره 4200/41 مورخ 6/2/1374 سازمان امور اداري استخدامي كشور در رابطه با مراجع و مقامات صالح صادر كننده گواهي خدمت در جبهه صادر گرديده، ملاك عمل مي‌باشد.

7- نامه شماره 56031 مورخ 3/5/1391 اين اداره كل كأن لم يكن تلقي مي گردد.

سيد صادق ناوندي- مشاور وزير در امور ايثارگران و مدير كل توسعه منابع انساني