قانون‌ نحوه‌ تعديل‌ نيروي‌ انساني‌ دستگاه‌هاي‌ دولتی (مصوب‌ مورخ 27/10/1366 مجلس‌ شوراي‌ اسلامي)

ماده‌ 1- مستخدميني‌ كه‌ براساس‌ قانون‌ اصلاح‌ تبصره‌ ماده‌ 74 قانون‌ استخدام كشوری و تبصره‌هاي‌ الحاقي‌ آن‌ مصوب‌ 27/3/1365 بازخريد مي‌شوند مي‌توانند تقاضا نمايند كسور بازنشستگي‌ يا حق‌ بيمه‌ آنان‌ (سهم‌ مستخدم‌) به‌ سازمان‌ تأمين‌ اجتماعي‌ منتقل‌ شود كه‌ در اين‌ صورت‌ كسور مزبور به‌ صندوق‌ تأمين‌ اجتماعي‌ منتقل‌ مي‌شود و پس‌ از پرداخت‌ مابه‌التفاوت‌ كسور يا حق‌ بيمه‌ مزبور با حق‌ بيمه‌ مقرر در قانون‌ تأمين‌ اجتماعي‌ (اعم‌ از سهم‌ مستخدم‌ و كارفرما) توسط‌ اينگونه‌ مستخدمين‌ به‌ سازمان‌ تأمين‌ اجتماعي‌، سنوات‌ مربوط‌ به‌ عنوان‌ سنوات‌، پرداخت‌ حق‌ بيمه‌ آنان‌ جهت‌ استفاده‌ از مزاياي‌ قانون‌ تأمين‌ اجتماعي‌ منظور و محسوب‌ مي‌گردد.

تبصره‌ 1- مستخدمين‌ رسمي‌ و ثابت‌ كه‌ از نظر بازنشستگي‌ مشمول‌ قانون‌ تأمين‌ اجتماعي‌ هستند در شمول‌ مستخدمين‌ مزبور در تبصره‌ 1 ماده‌ 74 قانون‌ استخدام‌ كشوری مصوب‌ 27/3/1365 بوده‌ و مي‌توانند براساس‌ تبصره‌ مزبور و تبصره‌هاي‌ الحاقي‌ قانون‌ فوق‌ بازنشسته‌ و بازخريد شوند.

تبصره‌ 2- بازنشستگي‌ براساس‌ تبصره‌ 1 ماده‌ 74 قانون‌ استخدام‌ كشوری مصوب‌ 27/3/1365 و مقررات‌ خاص‌ دستگاه‌هاي‌ دولتي‌ منوط‌ به‌ داشتن‌ حداقل‌ 45 سال‌ سن‌ براي‌ مستخدمين‌ زن‌ و 50 سال‌ براي‌ مستخدمين‌ مرد خواهد بود در غير اينصورت‌ براساس‌ مقررات‌ مربوطه‌ سنوات‌ خدمت‌ آنان‌ بازخريد مي‌شود.

ماده‌ 2- كليه‌ قوانين‌ و مقررات‌ استخدامي‌ در دستگاه‌هاي‌ مذكور در ماده‌ 4 اين‌ قانون‌ در خصوص‌ بازنشستگي‌ كارمندان‌ با سنوات‌ خدمت‌ كمتر از 20 سال‌ و نيز با سنوات‌ ارفاقي‌ لغو مي‌گردد و بازنشستگي‌ در صورت‌ درخواست‌ آنان‌ فقط‌ براساس‌ سنوات‌ خدمت‌ امكان‌پذير خواهد بود.

تبصره‌. مستخدميني‌ كه‌ داراي‌ 65 سال‌ سن‌ هستند از حكم‌ اين‌ ماده‌ مستثني‌ مي‌باشند.

ماده‌ 3- دستگاههاي‌ مذكور در ماده‌ 4 اين‌ قانون‌ مي‌توانند كارمنداني‌ را كه‌ حداقل‌ 30 سال‌ سابقه‌ خدمت‌ قابل‌ قبول‌ از لحاظ‌ بازنشستگي‌ داشته‌ باشند رأساً براساس‌ مقررات‌ مربوطه‌ بازنشسته‌ نمايند. حداقل‌ مذكور در اين‌ ماده‌ براي‌ مشمولين‌ تأمين‌ اجتماعي‌ 35 سال‌ خواهد بود.

تبصره‌- مستخدم‌ رسمي‌ مي‌تواند هنگام‌ تقاضاي‌ بازنشستگي‌، حقوق‌ و فوق‌العاده‌هاي‌ مربوط‌ به‌ ايام‌ مرخصي‌هاي‌ استحقاقي‌ استفاده‌ نشده‌ خود را مطالبه‌ و يا تقاضا نمايد در احتساب‌ سابقه‌ خدمت‌ جهت‌ تعيين‌ حقوق‌ بازنشستگي‌ يا از كارافتادگي‌ به‌ جمع‌ خدمت‌ رسمي‌ وي‌ اضافه‌ شود و در صورتيكه‌ مستخدم‌ رسمي‌ فوت‌ شود و استحقاق‌ مرخصي‌ داشته‌ باشد تمام‌ حقوق‌ و فوق‌العاده‌هاي‌ مربوط‌ بابت‌ مرخصي‌ استحقاقي‌ به‌ وراث‌ قانوني‌ وي‌ پرداخت‌ خواهد شد.

ماده‌ 4- وزارتخانه‌ها، سازمانها، مؤسسات‌ و شركتهاي‌ دولتي‌ و مؤسساتي‌ كه‌ شمول‌ قانون‌ بر آنها مستلزم‌ ذكر نام‌ است‌ مكلفند براساس‌ ضوابط‌ ذيل‌ حداكثر ظرف‌ مدت‌ يكسال‌ نسبت‌ به‌ اصلاح‌ تشكيلات‌ تفصيلي‌ خود با تأييد سازمان‌ امور اداري‌ و استخدامي‌ كشور اقدام‌ نمايند.

الف‌- هشتاد درصد پست‌هاي‌ بلامتصدي‌ در دستگاه‌هاي‌ فوق‌ حذف‌ مي‌گردد.

ب‌- مجموع‌ پست‌های پشتيباني‌ (اداري‌ و خدماتی) در دستگاه‌هاي‌ فوق‌الذكر از يك‌سوم‌ پستهاي‌ اصلي‌ هر دستگاه‌ تجاوز ننمايد. اين‌ نسبت‌ براي‌ مدارس‌ يك‌ششم‌ (با احتساب‌ كادر دفتري‌ مدارس‌ در پستهاي‌ پشتيباني‌) و براي‌ دانشگاهها يك‌دوم‌ مي‌باشد.

ج‌- دستگاه‌هاي‌ فوق‌ مكلفند كارمندان‌ غير رسمي‌ خود را به‌ پست‌های موقت‌ تخصيص‌ دهند.

تبصره‌ 1- در صورتي‌كه‌ هر يك‌ از دستگاه‌هاي‌ فوق‌ در مهلت‌ مقرر نسبت‌ به‌ اصلاح‌ تشكيلات‌ تفصيلي‌ خود اقدام‌ ننمايد سازمان‌ امور اداري‌ و استخدامي‌ كشور مكلف‌ است‌ رأساً نسبت‌ به‌ اصلاح‌ تشكيلات‌ آن‌ اقدام‌ و مراتب‌ را به‌ دستگاه‌ مزبور ابلاغ‌ نمايد و پرداخت‌ هر گونه‌ وجهي‌ به‌ كاركنان‌ مازاد بر پستهاي‌ مصوب‌، تصرف‌ غير قانوني‌ در اموال‌ دولتي‌ محسوب‌ خواهد گرديد.

تبصره‌ 2- هر گونه‌ افزايش‌ پست‌ سازماني‌ اعم‌ از ثابت‌ يا موقت‌ با رعايت‌ موارد فوق‌ صرفاً پس‌ از تأييد سازمان‌ امور اداري‌ و استخدامي‌ كشور و تصويب‌ هيأت‌ وزيران‌ امكان‌پذير خواهد بود.

ماده‌ 5- استخدام‌ آزمايشي‌ افرادي‌ كه‌ براساس‌ بند ب‌ تبصره‌ 60 قانون‌ بودجه‌ سال‌ 1364 كل‌ كشور تعهد استخدامي‌ مي‌نمايند، در صورتي‌ كه‌ حداقل‌ نصف‌ ساعات‌ كار هفتگي‌ مقرر را به‌ خدمت‌ مشغول‌ باشند، مجاز مي‌باشد. صدور حكم‌ قطعي‌ اين‌ افراد منوط‌ به‌ موفقيت‌ در دوره‌ آموزشي‌ مربوطه‌ با تأييد سازمان‌ امور اداري‌ و استخدامي‌ كشور مي‌باشد و رعايت‌ حداكثر دوره‌ آزمايشی مقرر در مورد آنان‌ لازم‌ نخواهد بود. دوره‌هاي‌ آموزشي‌ كه‌ مدت‌ آن‌ حداقل‌ يكسال‌ باشد مشمول‌ بند ب‌ تبصره‌ 60 خواهد بود.

ماده‌ 6- وزارتخانه‌هاي‌ آموزش‌ و پرورش‌، بهداشت‌، درمان‌ و آموزش‌ پزشكي‌ و فرهنگ‌ و آموزش‌ عالي‌ مي‌توانند صرفاً با رعايت‌ مفاد ماده‌ 4 اين‌ قانون‌ و نسبت‌هاي‌ زير و تأييد سازمان‌ امور اداري‌ و استخدامي‌ كشور نسبت‌ به‌ استخدام‌ كادر مورد نياز خود اقدام‌نمايند.

الف‌- به‌ ازاء افزايش‌ هر 20 نفر دانش‌آموز در مناطق‌ شهري‌ و 15 نفر دانش‌آموز در مناطق‌ روستائي‌ يكنفر (اعم‌ از آموزشي‌ و غير آموزشي‌).

ب‌- به‌ ازاء افزايش‌ هر يك‌ تخت‌ بيمارستاني‌ دو نفر (اعم‌ از كادر پزشكي‌ و غير پزشكي‌).

ج‌- به‌ ازاء افزايش‌ هر 14 نفر دانشجو يك‌نفر كادر غير هيأت‌ علمي‌ و در مورد مؤسسات‌ آموزشي‌ جديدالتأسيس‌ تا يك‌سوم‌ پست‌هاي‌ سازماني‌ مصوب‌.

تبصره‌- استخدام‌ در كادر هيأت‌ علمي‌ تابع‌ ضوابط‌ مقرر در تبصره‌ 60 قانون‌ بودجه‌ سال‌ 1364 خواهد بود و استفاده‌ از تبصره‌ 60 براي‌ وزارتخانه‌هاي‌ ياد شده‌ به‌ استثناء وزارت‌ بهداشت‌، درمان‌ و آموزش‌ پزشكي‌ ممنوع‌ مي‌باشد.

ماده‌ 7- استخدام‌ در ساير دستگاه‌ها براي‌ مشاغلي‌ كه‌ به‌ موجب‌ تبصره‌ 60 ممنوع‌ اعلام‌ گرديده‌، با رعايت‌ ماده‌ 4 اين‌ قانون‌ و حداكثر به‌ تعداد يك‌دوم‌ افرادي‌ كه‌ در همان‌ مشاغل‌ از خدمت‌ خارج‌ مي‌گردند (به‌ استثناي‌ انتقال‌) با تأييد سازمان‌ امور اداري‌ و استخدامي‌ كشور مجاز خواهد بود.

تبصره‌ 1- دستگاههاي‌ فوق‌ مكلفند نيمي‌ از افرادي‌ را كه‌ بموجب‌ اين‌ ماده‌ به‌ استخدام‌ در مي‌آورند از بين‌ پدران‌ و برادران‌ شهداء، اسرا، مفقودين‌ و جانبازاني‌ كه‌ قادر به‌ كار نباشند و نيز رزمندگان‌ داوطلبي‌ كه‌ 9 ماه‌ متوالي‌ يا يكسال‌ متناوب‌ در جبهه‌هاي‌ جنگ‌ تحميلي‌ خدمت‌ نموده‌اند در رشته‌هاي‌ شغلي‌ كه‌ واجد شرايط‌ آن‌ باشند (و در مورد همسران‌ و خواهران‌ آنان‌ در مشاغل‌ آموزشي‌ و بهداشتي‌ و درماني‌) انتخاب‌ نمايند.

تبصره‌ 2- استخدام‌ در مشاغل‌ پشتيباني‌ (اداري‌ و خدماتي‌) فقط‌ بصورت‌ پيماني‌ امكان‌پذير خواهد بود و تبديل‌ وضع‌ مستخدمين‌ پيماني‌ به‌ رسمي‌ منوط‌ به‌ داشتن‌ حداقل‌ 8 سال‌ سابقه‌ خدمت‌ بصورت‌ پيماني‌ در همان‌ دستگاه‌ و يا يكسال‌ خدمت‌ داوطلبانه‌ در جبهه‌ بعلاوه‌ حداقل‌ 2 سال‌ سابقه‌ خدمت‌ پيماني‌ در دستگاه‌ مي‌باشد.

تبصره‌ 3- منظور از استخدام‌ غير رسمي‌ مذكور در تبصره‌ 60 قانون‌ بودجه‌ سال‌ 1364 هر گونه‌ استخدام‌ بصورت‌ پيماني‌، قراردادي‌، خريد خدمت‌، روزمزد و كارگري‌ و عناوين‌ مشابه‌ مي‌باشد.

ماده‌ 8- اشتغال‌ به‌ كار كليه‌ بازنشستگان‌ و نيز كساني‌ كه‌ سنوات‌ خدمت‌ آنان‌ براساس‌ قوانين‌ و مقررات‌ استخدامي‌ بازخريد شده‌ است‌ در وزارتخانه‌ها، سازمانها، مؤسسات‌ و شركتهاي‌ دولتي‌ و شهرداريها ممنوع‌ است‌ و در صورت‌ نياز دولت‌ به‌ تخصص‌ بعضي‌ از اين‌ افراد، اشتغال‌ آنان‌ بصورت‌ غير رسمي‌ و براي‌ مدت‌ معين‌ با تصويب‌ هيأت‌ وزيران‌ مجاز خواهد بود.

ماده‌ 9- فرزندان‌ و نوادگان‌ اناث‌ متوفي‌ تا زماني‌ كه‌ شرط‌ سني‌ مقرر در بند ب‌ ماده‌ 86 قانون‌ استخدام‌ كشوری و يا شرايط‌ مشابه‌ در ساير قوانين‌ و مقررات‌ مربوط‌ را داشته‌ باشند مي‌توانند از حقوق‌ وظيفه‌ يا مستمري‌ به‌ ميزاني‌ كه‌ طبق‌ مقررات‌ مربوط‌ به‌ آنان‌ تعلق‌ مي‌گيرد استفاده‌ نمايند لكن‌ پس‌ از خارج‌ شدن‌ از شرايط‌ مذكور حقوق‌ وظيفه‌ يا مستمري‌ آنان‌ در اجراي‌ قانون‌ برقراري‌ حقوق‌ وظيفه‌ در مورد فرزندان‌ و نوادگان‌ اناث‌ مصوب‌ 2/10/1363 مجلس‌ شوراي‌ اسلامي‌ در مورد ورثه‌ منحصر به‌ فرد فقط‌ تا ميزان‌ حداقل‌ حقوق‌ وظيفه‌ تعيين‌ شده‌ با رعايت‌ كليه‌ ضوابط‌ مربوط‌ قابل‌ پرداخت‌ خواهد بود.

تبصره‌. در اجراي‌ قانون‌ برقراري‌ حقوق‌ وظيفه‌ درباره‌ فرزندان‌ اناث‌ مصوب‌ 2/10/1363 مجلس‌ شوراي‌ اسلامي‌ چنانچه‌ تعداد ورثه‌ بيش‌ از يكنفر باشد در ازاء هر نفر يك‌دوم‌ رقم‌ حداقل به‌ جمع‌ حقوق‌ وظيفه‌ يا مستمري‌ افزوده‌ مي‌شود مشروط‌ بر آنكه‌ جمع‌ حقوق‌ وظيفه‌ يا مستمري‌ از حقوق‌ وظيفه‌اي‌ كه‌ براساس‌ مقررات‌ مربوط‌ به‌ آن‌ تعلق‌ مي‌گرفته‌ تجاوز ننمايد.

ماده‌ 10- آئين‌نامه‌ اجرائي‌ اين‌ قانون‌ حداكثر ظرف‌ مدت‌ 3 ماه‌ به‌ پيشنهاد سازمان‌ امور اداري‌ و استخدامي‌ كشور به‌ تصويب‌ هيأت‌ وزيران‌ خواهد رسيد.

قانون‌ فوق‌ مشتمل‌ بر ده‌ ماده‌ و يازده‌ تبصره‌ در جلسه‌ علني‌ روز يكشنبه‌ بيست‌ و هفتم‌ دي‌ماه‌ يكهزار و سيصد و شصت‌ و شش‌ مجلس‌ شوراي‌ اسلامي‌ تصويب‌ و در تاريخ‌ 8/11/1366 به‌ تأييد شوراي‌ نگهبان‌ رسيده‌ است‌.