عدم ابطال بخشنامه شماره 1498665 مورخ 15/8/1396 سازمان اداری و استخدامی کشور در خصوص اعلام عدم امکان انتقال و مأموریت کارمندان در دوره رسمی آزمایشی (دادنامه شماره 9709970906010152 مورخ 26/6/1397 هیئت تخصصی اداری و استخدامی دیوان عدالت اداری)

کلاسه پرونده:هـ ع/ 96/ 1456   

تاریخ رأی: دوشنبه 26 شهريور 1397

شماره دادنامه: 9709970906010152

* شاکی : آقای صادق امیری مقدم

*طرف شکایت : سازمان اداری و استخدامی کشور

*موضوع شکایت و خواسته : ابطال بخشنامه شماره 1498665 مورخ 15/8/1396 معاون سرمایه انسانی سازمان اداری و استخدامی کشور

 * متن مقرره مورد شکایت :

شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی در جلسه مورخ 1/8/1396 بنا به پیشنهاد سازمان اداری و استخدامی کشور امکان انتقال و مأموریت کارمندان در دوره رسمی آزمایشی پیش بینی شده در ماده (7) بخشنامه شماره 12175/93/200 مورخ 11/9/1393 (موضوع دستورالعمل تعیین وضعیت کارمندان آزمایشی) را لغو کرد. مراتب برای اجرا ابلاغ می گردد.

*دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت :

عبارتند از :

1- در ماده 46 قانون مدیریت خدمات کشوری که تکالیف مقرر برای کارمند آزمایشی را بیان داشته است ، هیچگونه محدودیتی در زمینه های استخدامی از جمله مأموریت و انتقال بیان نشده است و در آیین نامه اجرایی آن نیز چنین محدودیتی وجود ندارد.

2- در بند (د) ماده 122 قانون مدیریت خدمات کشوری در تبیین حالات استخدامی کارمند که به انتقال و مأموریت اشاره شده نیز محدودیتی برای کارمند پیش بینی نشده است.

3- در ماده 127 قانون مدیریت خدمات کشوری ، فقط قوانین و مقررات عام و خاص مغایر با آن را ملغی اعلام کرده است. بنابراین حکم مقرر در تبصره 2 ماده 17 قانون استخدام کشوری که بر اساس آن کارمندان در طول دوره آزمایشی در حکم مستخدم رسمی محسوب می گردند ، کماکان معتبر است. بنا به صراحت ماده 3 آیین نامه اجرایی دوره آزمایشی خدمت رسمی ( موضوع تصویب نامه شماره 262770/ ت 43913 مورخ 27/12/88 ک ) مبنی بر تجویز نقل و انتقال و اعزام به مأموریت کارمندان رسمی دولت در طول دوره آزمایشی ؛ هرگونه تصمیم جدید در لغو این موضوع نیازمند تصویب هیأت وزیران است و سازمان اداری و استخدامی کشور مـرجع ملـغی الاثر کردن تصویب نامه هیأت وزیران نمی باشد.

*خلاصه مدافعات طرف شکایت :

رئیس امور حقوقی و قوانین سازمان اداری و استخدامی کشور به موجب لایحه شماره 1758448 مورخ 23/12/1396 مواردی را به شرح زیر در پاسخ به دادخواست شاکی مطرح کرده است :

1- شاکی محترم هیچ دلیلی مبنی بر مغایرت بخشنامه مذکور با قانون ارائه ننموده است.

2- شاکی در دادخواست تقدیمی مدعی شده است که در ماده 3 آیین نامه اجرایی تبصره ماده 46 قانون مدیریت خدمات کشوری ( موضوع تصویب نامه شماره 231413/ ت 43913 ک مورخ 21/11/1388 ) نقل و انتقال و اعزام به مأموریت کارمندان رسمی دولت در دوره آزمایشی بلامانع است و هرگونه تصمیم جدید در لغو این موضوع نیازمند تصویب هیأت وزیران است. در پاسخ به این امر اولاً در نامه امور مدیریت و مشاغل و نظام های پرداخت سازمان اداری و استخدامی کشور به شماره 1729289 مورخ 12/12/1396 ذکر گردیده که ماده مذکور مورد ایراد هیأت بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین واقع شده و رئیس مجلس مغایرت آن با قوانین را اعلام کرده است. ثانیاً ماده 6 تصویب نامه شماره 147991/ ت 54770 هـ مورخ 21/11/1396 هیأت وزیران مقرر نموده است که تصویب نامه شماره 231413/ ت 43913 ک مورخ 21/11/1388 و 262770/ ت 43913 ک مورخ 27/12/ 1388 لغو می شوند.

3- با توجه به ماده 46 قانون مدیریت خدمات کشوری ، کارمندان در طول دوره آزمایشی در حال ارزیابی توسط دستگاه متبوع به منظور حصول اطمینان از لیاقت ( علمی ، اعتقادی و اخلاقی ) ، کاردانی ، علاقه به کار ، خلاقیت ، نوآوری ، روحیه خدمت به مردم و رعایت نظم و انضباط اداری می باشند. لذا اساساً ارزیابی کارمندان آزمایشی در طول دوره آزمایشی در صورت انتقال و مأموریت با مشکل جدی روبرو خواهد شد.

*رای هیأت تخصصی اداری و استخدامی :

اکثریت در جلسه 31/4/97 با نظر تهیه کننده گزارش موافق می باشند و معتقدند :

اولاً : با توجه به اینکه ماده 3 آیین نامه اجرایی دوره آزمایشی خدمت رسمی به شماره 262770 مورخ 27/12/88 هیأت وزیران که انتقال کارمندان آزمایشی را به سایر دستگاه های اجرایی در طی دوره آزمایشی مجاز دانسته بود به موجب نامه شماره 25926/هـ/ب مورخ 15/4/89 رئیس مجلس شورای اسلامی ملغی الاثر اعلام شده بود متعاقب نظر رئیس مجلس شـورای اسلامی هیأت وزیران آیین نامه اجرایی ماده 46 قانون مدیریت خدمات کشوری به شماره 262770 مورخ 27/12/88 را لغو نمود.

ثانیاً : شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهـور بر اساس ماده 116 قانون مدیریت خدمات کشوری از اختیار ایجاد رویه های واحد اداری و استخدامی در چارچوب مقررات قانون مدیریت خدمات کشوری برخوردار است و شورای توسعه مدیریت مفاد بخش نامه مورد شکایت را در جلسه 1/8/96 خود تصویب کرده و بخش نامه مورد شکایت صرفاً مفاد این مصوبه را ابلاغ کرده و خود به تنهایی قاعده ای را وضع نکرده است و حکمی را بیان نکرده است.

ثالثاً : به موجب بند (د) ماده 120 قانون مدیریت خدمات کشوری انتقال یا مأموریت به دستگاه اجرایی دیگر ناظر به کارمندان رسمی است. چون صدر ماده مقرر داشته کارمندان رسمی در یکی از حالات ذیل قرار خواهند داشت. بنابراین با توجه به اینکه تبصره 2 ماده 17 قانون استخدام کشوری مستخدم رسمی آزمایشی را به عنوان مستخدم رسمی تلقی ننموده بلکه در «حکم مستخدم رسمی » دانسته است. لذا مستخدم آزمایشی از شمول بند (د) ماده 120 قانون مدیریت خدمات کشوری اساساً خروج موضوعی دارد. بنابراین به لحاظ عدم خروج از حدود اختیارات قانونی و عدم مغایرت آن با مقررات قانون ، رأی به رد شکایت صادر و اعلام می شود. رأی صادر شده به استناد بند (ب) ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری از سوی رئیس دیوان یا ده نفر از قضات ظرف بیست روز از تاریخ صدور قابل اعتراض است.

سید کاظم موسوی- رئیس هیأت تخصصی اداری و استخدامی دیوان عدالت اداری

نظر خود را اضافه نمایید

ارسال نظر به عنوان مهمان

0

نظرات (2)

  • به نظرم کارمند رسمی با رسمی آزمایشی و پیمانی نباید فرق داشته باشد.

  • رسمی آزمایشی در سازمانهای دارای مقررات خاص چگونه است ؟ آیا اگر کارمند این دستگاه در حقش اجحاف شده میتواند به دیوان شکایت کند ؟

در موضوع انتقال و مأموریت کارکنان بخوانید!

اصلاح آیین‌نامه نظارت بر مسافرت‌های خارجی دستگاه‌های اجرایی (در حال تصویب در هیئت وزیران)

اصلاح آیین‌نامه اجرایی تبصره (2) ماده‌(21) و ماده (121) قانون مدیریت خدمات کشوری موضوع: ممنوعیت انتقال کارکنان نهاد‌ها و مؤسسات عمومی غیردولتی به دستگاه‌های اجرایی دولتی (در حال تصویب در هیئت وزیران)

دستورالعمل نحوه پرداخت حقوق و مزایای کارکنان انتقالی در سال 1398 و پیش بینی اعتبار مربوطه در لایحه بودجه 1399 (بخشنامه شماره 186825 مورخ 15/04/1397 سازمان برنامه و بودجه کشور)

لغو آیین‌نامه‌های تسهیلات به کارکنان انتقالی از تهران و کلانشهر‌ها

عدم الزام به تبدیل وضعیت کارکنان انتقالی از کلانشهرها از قراردادی به پیمانی

آیین‌­نامه اجرایی قانون امکان‌سنجی انتقال مرکز سیاسی و اداری کشور و ساماندهی تمرکززدایی از تهران

قانون امکان‌سنجی انتقال مرکز سیاسی و اداری کشور و ساماندهی و تمرکززدایی از تهران

- مشاهده کل مطالب این موضوع -