ایندکس مطلب

ماده‌ ۱- اعزام‌ مامور از يك‌ وزارتخانه‌ يا مؤسسه‌ دولتي‌ مشمول‌ قانون‌ استخدام‌كشوري‌ به‌ وزارتخانه‌ يا مؤسسه‌ دولتي‌ مشمول‌ ديگر موضوع‌ بند يك‌ فهرست‌منضم‌ به‌ اين‌ آئين‌نامه‌ با حفظ پست‌ ثابت‌ سازماني‌ مستخدم‌ تا شش‌ ماه‌ مجازاست‌.

حقوق‌ و مزاياي‌ مستمر يا فوق‌العاده‌ شغل‌ اين‌ گونه‌ ماموران‌ از اعتبارمؤسسه‌ متبوع‌ پرداخت‌ خواهد شد.

تبصره‌ـ ماموريت‌ مستخدمين‌ موضوع‌ اين‌ ماده‌ براي‌ مدتي‌ بيش‌ از شش‌ ماه‌ نيزبلامانع‌ است‌، در اين‌ صورت‌ حفظ پست‌ سازماني‌ مستخدم‌ مامور مجاز نخواهدبود و حقوق‌ و مزاياي‌ وي‌ منحصرا از اعتبار مؤسسه‌ محل‌ ماموريت‌ پرداخت‌خواهد شد.

ماده‌ ۲- اعزام‌ مامور از يك‌ وزارتخانه‌ يا مؤسسه‌ دولتي‌ مشمول‌ قانون‌ استخدام‌كشوري‌ به‌ مؤسسات‌ موضوع‌ بندهاي‌ ۲ و ۳ و ۴ و ۵ و ۶ و ۷ و ۸ و ۹ و ۱۳ و ۱۴ فهرست ‌منضم‌ به‌ اين‌ آئين‌نامه‌ به‌ شرط موافقت‌ وزارتخانه‌ يا مؤسسه‌ متبوع‌ و رضايت ‌مستخدم‌ بدون‌ حفظ پست‌ ثابت‌ سازماني‌ مجاز است‌ حقوق‌ و مزاياي‌ اينگونه مأموران‌ منحصرا از اعتبار مؤسسه‌ محل‌ ماموريت‌ پرداخت‌ خواهد شد.

ماده‌ ۳- اعزام‌ مامور از يك‌ وزارتخانه‌ يا مؤسسه‌ دولتي‌ مشمول‌ قانون‌ استخدام‌كشوري‌ به‌ مؤسسات‌ موضوع‌ بند ۱۰ فهرست‌ منضم‌ به‌ اين‌ آئين‌نامه‌ با حفظ پست‌ثابت‌ سازماني‌ تا شش‌ ماه‌ مجاز است‌.

حقوق‌ و مزاياي‌ مستمر يا فوق‌العاده‌ شغل‌اين‌ گونه‌ ماموران‌ با توافق‌ دستگاههاي‌ ذيربط از اعتبار مؤسسه‌ متبوع‌ يا از اعتبارمؤسسه‌ محل‌ ماموريت‌ قابل‌ پرداخت‌ است‌، لكن‌ وجوه‌ مزبور بايد منحصرا ازطريق‌ صندوق‌ مؤسسه‌ متبوع‌ به‌ مستخدم‌ پرداخت‌ شود.

تبصره‌ ۱- تمديد ماموريت‌ مستخدم‌ موضوع‌ اين‌ ماده‌ زائد بر شش‌ ماه‌ در صورت‌ نياز مؤسسه‌ محل‌ ماموريت‌ و رضايت‌ مستخدم‌ بلامانع‌ است‌.

تبصره‌ ۲- حقوق‌ و مزاياي‌ آن‌ عده‌ از مستخدمين‌ رسمي‌ دولت‌ كه‌ ماموريت‌ آنان‌ به‌مؤسسات‌ مذكور در اين‌ ماده‌ تا پايان‌ سال‌ ۱۳۵۱ ادامه‌ داشته‌ است‌ از اول‌ سال ۱۳۵۲ در صورت‌ ادامه‌ ماموريت‌ كماكان‌ قابل‌ پرداخت‌ است‌.

ماده‌ ۴- اعزام‌ دارندگان‌ پايه‌هاي‌ قضائي‌ به‌ ماموريت‌ با حفظ سمت‌ قضائي‌ و براساس‌توافق‌ حاصله‌ بين‌ وزارت‌ دادگستري‌ و مؤسسه‌ محل‌ ماموريت‌ در موارد زيرامكان‌پذير مي‌باشد:

۱- مشاغلي‌ كه‌ به‌ موجب‌ قانون‌ تصدي‌ آن‌ مستلزم‌ دارا بودن‌ رتبه‌ قضائي‌ ويا سابقه‌خدمت‌ قضائي‌ است‌.

۲- تصدي‌ مشاغلي‌ در سطح‌ مديران‌ و يا متخصصان‌ عالي‌ رتبه‌ در امور حقوقي‌، به‌شرط دارا بودن‌ ليسانس‌ حقوق‌ و حداقل‌ ۱۰ سال‌ سابقه‌ خدمت‌ قضائي‌.

۳- تصدي‌ ساير مشاغل‌، به‌ شرط دارا بودن‌ ليسانس‌ حقوق‌ و حداقل‌ ۵ سال‌ سابقه‌خدمت‌ قضائي‌.

تبصره‌
۱- حقوق‌ پايه‌ قضائي‌ ماموران‌ موضوع‌ بند1 اين‌ ماده‌ با توافق‌ وزارت‌دادگستري‌ و وزارتخانه‌ يا مؤسسه‌ محل‌ ماموريت‌ از اعتبار وزارت‌ دادگستري‌ يامؤسسه‌ محل‌ خدمت‌ قابل‌ پرداخت‌ است‌ ولي‌ در صورتيكه‌ اين‌گونه‌ ماموران‌ براساس‌ مقررات‌ آئين‌نامه‌ فوق‌العاده‌ مخصوص‌ قضائي‌ نتوانند از اين‌ فوق‌العاده ‌استفاده‌ كنند از مزاياي‌ مستمر يا فوق‌العاده‌ شغل‌ پست‌ مورد تصدي‌ بهره‌مندخواهند شد. در مورد بندهاي‌ ۲ و ۳ اين‌ ماده‌ حقوق‌ و مزاياي‌ مامور كلا از اعتبار مؤسسه‌ محل ‌ماموريت‌ قابل‌ پرداخت‌ است‌.

تبصره‌ ۲- حقوق‌ و مزاياي‌ دارندگان‌ پايه‌هاي‌ قضائي‌ كه‌ قبل‌ از تصويب‌ اين‌ آئين‌نامه‌به‌ عنوان‌ مامور به‌ سازمانهاي‌ ديگر اعزام‌ شده‌اند براساس‌ مقررات‌ قبلي‌ با موافقت‌وزارت‌ دادگستري‌ و سازمان‌ محل‌ ماموريت‌ كماكان‌ قابل‌ پرداخت‌ است‌.

ماده‌ ۵- اعزام‌ مستخدم     به‌ منظور اشتغال‌ دريكي‌ از سازمانهاي‌ بين‌المللي‌ كه‌ دولت‌ايران‌ عضويت‌ آنها را پذيرفته‌ يا سازمانهائيكه‌ دولت‌ ايران‌ شركت‌ در آنها رامقتضي‌ بداند حداكثر تاسه‌ سال‌ مجاز است‌ و در موارد استثنائي‌ و ضروري‌ تمديداين‌ ماموريت‌ حداكثر براي‌ مدت‌ يك‌ سال‌ ديگر با اجازه‌ وزير يا رئيس‌ مؤسسه‌دولتي‌ مربوط بلامانع‌ است‌. حقوق‌ و مزاياي‌ اين‌ قبيل‌ مستخدمين‌ براساس‌ توافق‌ دولت‌ ايران‌ و سازمانهاي‌مذكور قابل‌ پرداخت‌ است‌.

ماده‌ ۶- اعزام‌ مستخدم‌ رسمي‌ جهت‌ طي‌ دوره‌هاي‌ آموزشي‌ يا كارآموزي‌ داخل‌ كشوربا حفظ پست‌ ثابت‌ سازماني‌ و پرداخت‌ حقوق‌ و مزاياي‌ مستمر يا فوق‌العاده‌ شغل‌حداكثر به‌ مدت‌ ۲۱ ماه‌ مجاز است‌.

تبصره‌ ۱- درصورتي‌ كه‌ ادامه‌ دوره‌ آموزشي‌ منجر به‌ اخذ هريك‌ از درجات‌ تحصيلي‌ليسانس‌، فوق‌ليسانس‌ و يا دكتري‌ گردد و همچنين‌ در مورد ساير دوره‌هاي‌آموزشي‌ بلند مدت‌ كه‌ داراي‌ ارزش‌ تحصيلي‌ و يا استخدامي‌ بوده‌ و ادامه‌ دوره‌ به‌تشخيص‌ دستگاه‌ دولتي‌ مربوط ضروري‌ باشد تمديد مدت‌ ماموريت‌ مازاد بر ۲۱ ماه‌ موضوع‌ ماده‌ ۶ حداكثر تا ۳۶ ماه‌ به‌ درخواست‌ وزير يا بالاترين‌ مقام‌ دستگاه‌دولتي‌ اعزام‌ كننده‌ و تائيد شوراي‌ اموراداري‌ و استخدامي‌ كشور صورت‌ خواهدگرفت‌.

تبصره‌ ۲- ماموريت‌ پزشكان‌ شاغل‌ وزارت‌ بهداري‌ كه‌ جهت‌ طي‌ دوره‌ آموزشي‌ ياكارآموزي‌ به‌ مراكز آموزش‌ تخصصي‌ پزشكي‌ در داخل‌ كشور اعزام‌ شده‌ يامي‌شوند براساس‌ تصويب‌نامه‌ شماره‌ ۵۵۹۶۰ مورخ‌ ۲۷/۱۲/۵۱ مجاز خواهدبود.

تبصره‌ ۳- مستخدميني‌ كه‌ به‌ ترتيب‌ مذكور در اين‌ ماده‌ و تبصره‌هاي‌ آن‌ جهت‌ طي‌ دوره‌ آموزشي‌ يا كارآموزي‌ اعزام‌ مي‌شوند مكلفند سه‌ برابر مدت‌ دوره‌ مذكور رادر رشته‌ شغلي‌ مربوط خدمت‌ نمايند.

ماده‌ ۷- اعزام‌ مستخدمين‌ رسمي‌ به‌ مؤسسات‌ عالي‌ علمي‌ غيردولتي‌ موضوع‌ بند ۱۱ فهرست‌ منضم‌ به‌ اين‌ آئين‌نامه‌ به‌ منظور تدريس‌ يا انجام‌ دادن‌ پژوهشهاي‌ علمي‌بارضايت‌ مستخدم‌ تحت‌ شرايط زير مجاز است‌:

۱- صلاحيت‌ علمي‌ مامور براي‌ تدريس‌ يا انجام‌ دادن‌ پژوهشهاي‌ علمي‌ در رشته‌ موردنظر به‌ تائيد وزارت‌ علوم‌ و آموزش‌ عالي‌ رسيده‌ باشد.

۲- پست‌ سازماني‌ مامور در ايام‌ ماموريت‌ حفظ نمي‌شود.

۳- حقوق‌ و مزاياي‌ مامور منحصرا از اعتبار مؤسسه‌ محل‌ ماموريت‌ پرداخت‌ مي‌شود.

ماده‌ ۸- اعزام‌ مستخدم‌ رسمي‌ براي‌ خدمت‌ در مؤسسات‌ موضوع‌ بند 12 فهرست‌منضم‌ به‌ اين‌ آئين‌نامه‌ به‌ شرط رضايت‌ مستخدم‌ با حفظ پست‌ ثابت‌ سازماني‌مجاز است‌. حقوق‌ و مزاياي‌ مستمر يا فوق‌العاده‌ شغل‌ اين‌گونه‌ مستخدمين‌ تاپايان‌ مدت‌ ماموريت‌ از اعتبار مؤسسه‌ متبوع‌ پرداخت‌ خواهد شد.

ماده‌ ۹- فوق‌العاده‌ و هزينه‌هاي‌ موضوع‌ مواد ۳۹ و ۴۰ قانون‌ استخدام‌ كشوري‌ كه‌ به‌مستخدمين‌ موضوع‌ اين‌ آئين‌نامه‌ تعلق‌ گيرد منحصرا از اعتبار وزارتخانه‌ يامؤسسه‌ محل‌ خدمت‌ مستخدم‌ پرداخت‌ خواهد شد ليكن‌ پرداخت‌ وجوه‌ مذكورفقط از طريق‌ صندوقي‌ خواهد بود كه‌ مستخدم‌ طبق‌ مقررات‌ حقوق‌ و مزاياي‌مستمر يا فوق‌العاده‌ شغل‌ خود را از طريق‌ آن‌ دريافت‌ مي‌دارد.

ماده‌ ۱۰- از تاريخ‌ تصويب‌ اين‌ آئين‌نامه‌، آئين‌نامه‌ ماموريت‌ موضوع‌ تصويب‌ نامه‌شماره‌ ۸۵۱۰ مورخ ۵/۵/۴۷ هيات‌ وزيران‌ و اصلاحات‌ بعدي‌ آن‌ ملغي‌ است‌.

در موضوع انتقال و مأموریت کارکنان بخوانید!

اصلاح آیین‌نامه نظارت بر مسافرت‌های خارجی دستگاه‌های اجرایی (در حال تصویب در هیئت وزیران)

اصلاح آیین‌نامه اجرایی تبصره (2) ماده‌(21) و ماده (121) قانون مدیریت خدمات کشوری موضوع: ممنوعیت انتقال کارکنان نهاد‌ها و مؤسسات عمومی غیردولتی به دستگاه‌های اجرایی دولتی (در حال تصویب در هیئت وزیران)

دستورالعمل نحوه پرداخت حقوق و مزایای کارکنان انتقالی در سال 1398 و پیش بینی اعتبار مربوطه در لایحه بودجه 1399 (بخشنامه شماره 186825 مورخ 15/04/1397 سازمان برنامه و بودجه کشور)

لغو آیین‌نامه‌های تسهیلات به کارکنان انتقالی از تهران و کلانشهر‌ها

عدم الزام به تبدیل وضعیت کارکنان انتقالی از کلانشهرها از قراردادی به پیمانی

تأیید بخشنامه عدم امکان انتقال و مأموریت کارمندان در دوره رسمی آزمایشی

آیین‌­نامه اجرایی قانون امکان‌سنجی انتقال مرکز سیاسی و اداری کشور و ساماندهی تمرکززدایی از تهران

- مشاهده کل مطالب این موضوع -