آیین نامه فوق العاده روزانه موضوع بند «ث» ماده 39 قانون استخدام کشوری (مصوب 24/6/1352 و اصلاحات بعدی)

ماده 1- فوق العاده روزانه در داخل کشور به مستخدمینی که بعنوان مأمور جهت انجام وظیفه موقت خارج از محل خدمت خود اعزام می شوند و ناچار به توقف شبانه هستند به شرح زیر پرداخت می شود:

تا (168000) ریال مجموع حقوق و مزایای مستمر یا فوق العاده شغل مستخدم به مأخذ یک دوازدهم و نسبت به مازاد به مأخذ یک بیستم مشروط بر آنکه حداقل از یک هزار ریال کمتر نگردد.

حداکثر میزان فوق العاده روزانه 20000 ریال تعیین می گردد که با رعایت آیین نامه فوق العاده روزانه و اصلاحات آن قابل پرداخت می باشد. مدت اینگونه مأموریت ها در حکم صادره تعیین خواهد شد و در مورد هر مستخدم از شش ماه در یک سال تقویمی اعم از متوالی یا متناوب تجاوز نخواهد کرد مگر اینکه ماهیت کار بر اساس طرح ها و برنامه های پیش بینی شده ایجاب کند که مستخدم برای مدتی بیش از شش ماه به مأموریت اعزام شود که در این صورت با اجازه وزیر یا رییس مؤسسه مربوط این مأموریت قابل تمدید می باشد و در این گونه موارد وزارتخانه یا مؤسسه دولتی مربوط باید یک برگ رونوشت حکم صادره را به سازمان امور اداری و استخدمی کشور ارسال کند.

در مورد قضات تحقیق و پزشکان قانونی که برای تحقیق محلی و کشف جرایم و معاینه مقتولین و مصدومین به مأموریت می روند و همچنین در مورد رؤسای واحدهای دولتی در خارج از مرکز که برای رسیدگی به امور مربوط در مناطق تحت سرپرستی از محل خدمت خود خارج می شوند، یا با دستور شفاهی به تهران احضار می گردند، صدور حکم مأموریت الزامی نمی باشد و فوق العاده روزانه و هزینه سفر آنان طبق مقررت با گواهی مقام مجاز قابل پرداخت است.

تبصره 1- به مکانیسین ها و رانندگان و افزارمندان وزارت راه در مأموریت های برف روبی چهل درصد علاوه بر فوق العاده مقرر در ماده یک حسب مورد پرداخت می شود.

تبصره 2- به خلبانان و متصدیان مشاغل عکاسی هوائی و ناوبر هواپیمایی علاوه بر فوق العاده مقرر در ماده یک حسب مورد پرداخت می شود.

تبصره 3- شرکت ها و مؤسسات دولتی مستثنی شده از قانون استخدام کشوری که طبق مقررات استخدامی خود از مقررات این آیین نامه استفاده می نمایند می توانند با تصویب مجامع عمومی یا مراجع ذیصلاح خود فوق العاده مصوب در این ماده را در مورد مستخدمینی که به مأموریت می روند حداکثر تا میزان تعیین شده در این ماده پرداخت نمایند.

تبصره 4- به مستخدمینی که به منظور انجام طرح های مطالعاتی و اجرایی یا تحقیقات و نظارت فنی به مناطق روستایی یا غیرمسکونی اعزام و در آن مناطق ساکن می شوند، معادل (25%) و به مستخدمینی که به مأموریت های دشوار اعزام و ناچار به انجام وظیفه در شرایط غیرعادی می شوند، بعلت صعوبت کار معادل (40%) علاوه بر فوق العاده مقرر در ماده یک به تشخیص وزیر را رییس مؤسسه دولتی مربوط یا مقام مجاز از طرف آنان حسب مورد پرداخت خواهد شد.

تبصره 5- به مقامات مذکور در بندهای (پ) و (ت) تبصره ماده 32 قانون استخدام کشوری پنجاه درصد و به مقامات مذکور در بندهای (الف) و (ب) تبصره ماده مزبور سی درصد علاوه بر فوق العاده مقرر در ماده یک حسب مورد پرداخت خواهد شد.

تبصره 6- به پیک های مصاحب پست و رانندگان محمولات پستی که به لحاظ طبیعت کار اضطراراً شب ها نیز در حال انجام مأموریت به سر می برند، چهل درصد علاوه بر فوق العاده مقرر در ماده یک حسب مورد پرداخت خواهد شد.

تبصره 7- فوق العاده روزانه مستخدمینی که جهت انجام مأموریت از سایر مناطق به مناطق فاقد تسهیلات زندگی منضم به تصویب نامه شماره 37724 مصوب 8/10/1353 هیأت وزیران بشرح زیر و علاوه بر ارقام مندرج در ماده یک آیین نامه فوق العاده روزانه تعیین می گردد:

- نقاط مندرج در گروه های یک و دو و سه جدول به میزان ده درصد فوق العاده روزانه.

- نقاط مندرج در گروه های چهار و پنج و شش جدول به میزان بیست درصد فوق العاده روزانه.

- نقاط مندرج در گروه های هفت و هشت و نه جدول به میزان سی درصد فوق العاده روزانه.

 

این مطلب به تدریج کامل می شود...

نظر خود را اضافه نمایید

ارسال نظر به عنوان مهمان

0

نظرات (2)

  • بنظر شماانجام ماموریت بین مناطق گروهایی که دارای درصد یکسان هستند به چه شکل است؟

  • با عرض سلام و احترام
    كارمند اداره كل نوسازي مدارس هستم و جزو ناظرين مقيم مي باشم
    جهت بازديد مدارس به ماموريت يك روزه ميروم چند وقت است كه حق ماموريت من را با اين توجيه كه شب به خانه خودم برميگردم نصف كرده اند،وميگويند حق بيتوته به شما تعلق نميگيرد،
    ميخواستم بدانم ماموريت در چنين شرايطي تمام روز كامل است يا فقط در ساعت اداري ماموريت هستم

    با تشكر

در موضوع تعطیلات و مرخصی بخوانید!

مرخصی استحقاقی کمتر از یک روز (ساعتی) نباید از 12 روز تجاوز کند

بخشنامه تغییر ساعات کاری کارکنان دستگاه‌های اجرایی و بانک‌ها در نیمه اول مهر‌ 1398

پرداخت حقوق و فوق العاده های ایام مرخصی زایمان 6 ماه تا 9 ماه زنان شاغل در بخش غیردولتی و خصوصی بر عهده سازمان تأمین اجتماعی است (دادنامه شماره 288 الی 305 و 307 مورخ 31/2/1389 هیئت عمومی دیوان عدالت اداری)

طرح تعطیلی تمام مراکز اداری، آموزشی و قضایی در کلیه استان‌ها و شهرستان‌ها در روز پنجشنبه (در حال بررسی در مجلس شورای اسلامی)

گزارش مرکز پژوهش های مجلس: معمای اجرای قانون تغییر ساعت

ابطال بند 2 نامه شماره 43458-1395/3/10 مدیرکل روابط کار جبران خدمت موضوع: جواز صدور حکم مرخصی استحقاقی یک طرفه به میزان ذخیره شده از سوی دستگاه پیش از بازنشستگی کارمند (دادنامه شماره 1750-1749 مورخ 1397/8/15 هیئت عمومی دیوان عدالت اداری)

اعطای مجوز به دستگاه های اجرایی و بانک ها برای مجاز تلقی کردن تأخیر کارمندان در شهر تهران تا ساعت 9 صبح (بخشنامه شماره 84756/54694 مورخ 31/6/1397 معاون اول رییس جمهور)

- مشاهده کل مطالب این موضوع -