نظام‌ آموزش‌ كاركنان‌ دولت‌ (بخشنامه شماره 105/22554 مورخ 1380/12/28 سازمان مديريت و برنامه‌ريزی کشور)

در اجرای مواد 44 و 45 قانون استخدام کشوری و ماده 150 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و ماده 8 آیین‌نامه اجرایی آن، نظام جدید آموزش کارکنان با اصول و ویژگی‌های زیر تدوین شده است:

الف ) اصول حاكم بر نظام

· حاكمیت نگرش سیستمی :

این نگرش علاوه بر توجه به ارتباط درونی اجزاء نظام به ارتباط بیرونی با سایر نظام های پرسنلی نیز توجه نموده است.

· توجه به شمول و فراگیری :

كلیه كاركنان رسمی و پیمانی (در كلیه سطوح) مشمول نظام آموزشی كاركنان دولت می باشند.

· اصل جامعیت :

كلیه نیازهای آموزش كاركنان و مدیران در جنبه های فنی انسانی و ادراكی، در ساختار دوره ها مد نظر قرار گرفته است.

· نگرش مستمر بر تحولات و پیشرفت های علمی و فن آوری :

با پیش بینی دوره های نو آموزی استمرار آموزش مبتنی بر پیشرفت های علمی و فن آموزی امكان پذیر شده است.

ب ) ویژگی ها :

• برقراری ارتباط بین نظام آموزش كاركنان با سایر نظام های پرسنلی نظیر طبقه بندی مشاغل، حقوق و دستمزد و ارزشیابی كاركنان

• ایجاد ساز و كار انگیزش برای ترغیب كاركنان به آموزش

• محدود نمودن دوره های بلند مدت و پیش بینی ساز و كارهایی برای استفاده از امتیازات مترتب بر دوره های بلند مدت برای افرادی كه در بستر خدمت، تحت شرایطی دوره های كوتاه مدت مصوب را طی می كنند.

• توجه به جوانب مختلف نیازهای آموزش كاركنان اعم از شغلی، فرهنگی، توانایی های عمومی و مدیریتی

با عنایت به اصول و ویژگی های فوق، ضمن توجه دادن دستگاه های اجرایی به موارد زیر نظام آموزش كاركنان دولت جهت اجرا ابلاغ می گردد:

• دوره های آموزشی كوتاه و بلند مدت كلیه كاركنان وزارتخانه ها و موسسات دولتی مشمول قانون نظام هماهنگ كاركنان در چارچوب این نظام خواهد بود و در این راستا ضروری است كه دستگاه های مزبور نظام جامع آموزش كاركنان خود را، مشتمل بر پیش بینی آموزش های مورد نیاز در مسیر شغلی به تفكیك هر یك از مشاغل موجود در دستگاه و براساس توضیحات مندرج در نظام تهیه نمایند.

معاونت امور مدیریت و منابع انسانی این سازمان، آمادگی دارد كه در این زمینه با دستگاهها همكاری و همفكری و مساعدت نماید.

• دوره های بلند مدت، موضوع بخشنامه شماره 4960/ د مورخ 26/12/1364 این سازمان محدود می گردد و اجرایی آن در موارد استثنایی فقط با تصویب شورای امور اداری و استخدامی كشور امكان پذیر خواهد بود بنابراین كلیه مجوزهای دائمی صادره لغو می گردد.

• دستور العمل های اجرایی در مورد چگونگی معادل سازی ابتكارات، پیشنهادات جدید، تألیفات و ... با ساعات آموزشی، شرایط و چگونگی صدور گواهینامه های «مهارتی» و «تخصصی» و «تخصصی ـ پژوهشی» و شناسنامه آموزشی كاركنان دولت تهیه و متعاقباً ارسال خواهد شد.

نظام آموزش کارکنان دولت

الف‌ ـ اهداف‌

۱- افزايش‌ كارايي‌ و اثربخشي‌ در ارايه‌ خدمات‌ دولتي‌ و بهبود ميزان‌ پاسخگويي‌ به‌ مردم‌

۲- ارتقاء سطح‌ كيفي‌ سرمايه‌ انساني‌ بخش‌ دولتي‌ از طريق‌ افزايش‌ سطح‌ دانش‌ و مهارت‌ كاركنان‌ دولت‌

۳- توسعه‌ آگاهي‌هاي‌ عمومي‌ كاركنان‌ دولت‌ و به‌ منظور افزايش‌ كيفيت‌ ارايه‌ خدمات‌

۴- توانمندسازي‌ مديران‌ در زمينه‌هاي‌ بهبود وظايف‌ مديريتي‌

۵- آماده‌سازي‌ كاركنان‌ دولت‌ براي‌ ارتقاء به‌ رده‌هاي‌ شغلي‌ بالاتر

۶- رشد فضائل‌ اخلاقي‌، فرهنگ‌ سازماني‌ و بهبود روابط‌ انساني‌ كاركنان‌ دولت‌

۷- ايجاد ارتباط‌ شفاف‌ و مشخص‌ بين‌ نظام‌ آموزش‌ كاركنان‌ با ساير نظام‌هاي‌ استخدامي‌

ب‌ـ ساختار

انواع‌ دوره‌هاي‌ آموزشي‌ ويژگي‌هاي‌ آنها و چگونگي‌ برقراري‌ ارتباط‌ بين‌ آنها، ساختار آموزش‌هاي‌ نظام‌ آموزش‌ كاركنان‌ دولت‌ را تشكيل‌ مي‌دهد. در اين‌ بخش‌ از نظام‌، مؤلفه‌هاي‌ تشكيل‌ دهندة‌ ساختار آموزشي‌ نظام‌ بيان‌ مي‌شود.

ساختارهاي‌ دوره‌هاي‌ آموزشي‌ كاركنان‌ دولت‌ با در نظر گرفتن‌ مقطع‌ و ماهيت‌ دوره‌هاي‌ به‌ سه‌ دسته‌ دوره‌ تحت‌ عناوين‌ زير تقسيم‌ مي‌گردد:

ـ دوره‌هاي‌ نوآموزي‌

ـ دوره‌هاي‌ بازآموزي‌

ـ دوره‌هاي‌ آماده‌سازي‌

۱/ب‌ ـ دوره‌هاي‌ نوآموزي‌:  اين‌ دوره‌ها با هدف‌ ارايه‌ نقش‌، مهارت‌ و ايجاد بينش‌ جديد در كاركنان‌ اجراء مي‌گردد. در حقيقت‌ كاركنان‌ براي‌ اولين‌ بار در معرض‌ محتواي‌ اينگونه‌ دوره‌ها قرار مي‌گيرند. اين‌ دوره‌ها ممكن‌ است‌ در ابتدا يا حين‌ خدمت‌ ارايه‌ گردد.

۲/ب‌ ـ دوره‌هاي‌ بازآموزي‌:  اين‌ گونه‌ دوره‌ها براي‌ رفع‌ كاستي‌هاي‌ دانشي‌، مهارتي‌ و نگرشي‌ كاركنان‌، ارايه‌ مي‌گردد. اين‌ آموزش‌ها معمولاً در امتداد آموزش‌هاي‌ قبلي‌ كاركنان‌ بوده‌ و كاركرد يادآوري‌ آموخته‌هاي‌ قبلي‌ را دارد و همچنين‌ سعي‌ دارد در رفع‌ كاستي‌هاي‌ آموزش‌ كاركنان‌ در زمينه‌هايي‌ كه‌ نتايج‌ ارزشيابي‌ به‌ آن‌ اشاره‌ نموده‌ است‌ عمل‌ نمايد. اين‌ دوره‌ها در حين‌ خدمت‌ ارايه‌ مي‌گردد.

۳/ب‌ ـ دوره‌هاي‌ آماده‌سازي‌:  به‌ آن‌ دسته‌ از دوره‌هاي‌ آموزشي‌ اطلاق‌ مي‌گردد كه‌ فرد را براي‌ پذيرش‌ مسؤوليت‌هاي‌ جديد با پست‌هاي‌ بالاتر در آينده‌ آماده‌ مي‌كند. اين‌ دوره‌ها معطوف‌ به‌ مشاغل‌ يا مسؤوليت‌ هايي‌ است‌ كه‌ در آينده‌ ممكن‌ است‌ به‌ فرد محول‌ گردد.

اينگونه‌ دوره‌ها براي‌ آماده‌ كردن‌ فرد براي‌ پستهاي‌ سرپرستي‌ و مديريت‌ و يا مشاغلي‌ كه‌ نتايج‌ ارزشيابي‌ آن‌ را توصيه‌ نموده‌ است‌، مي‌باشد. اين‌ دوره‌ها در حين‌ خدمت‌ ارايه‌ مي‌گردد و ممكن‌ است‌ قبل‌ از احراز پست‌ بالاتر و يا بر اساس‌ نتايج‌ حاصل‌ از ارزشيابي‌ كاركنان‌ ارايه‌ گردد.

ج‌ ـ دوره‌هاي‌ آموزشي‌

هر دسته‌ از دوره‌هاي‌ مذكور با عنايت‌ به‌ محتواي‌ آن‌ در زير گروه‌هاي‌ زيرطبقه‌بندي‌ مي‌گردد:

ـ دوره‌ آموزش‌ توجيهي‌

ـ دوره‌هاي‌ شغلي‌

ـ دوره‌هاي‌ عمومي‌

ـ دوره‌هاي‌ آموزشي‌ بهبود مديريت‌

۱/ج‌ ـ دوره‌ آموزش‌ توجيهي‌

به‌ آموزش‌ هايي‌ اطلاق‌ مي‌گردد كه‌ در بدو خدمت‌ به‌ افراد جديد الاستخدام‌ ارايه‌ مي‌گردد. هدف‌ اين‌ دوره‌ آشنا ساختن‌ كاركنان‌ جديد يا اهداف‌ و وظايف‌ سازمان‌ محل‌ خدمت‌ آنها، قوانين‌ و مقررات‌ استخدامي‌، حقوق‌ فردي‌ و شغلي‌، محيط‌ كار، قانون‌ اساسي‌ نظام‌ جمهوري‌ اسلامي‌ ايران‌ و نظام‌ اداري‌ است‌.

اين‌ دوره‌ در زمره‌ دوره‌هاي‌ نوآموزي‌ قرار دارد، مشخصات‌ اين‌ دوره‌ عبارتند از:

۱/ ۱/ ج‌ ـ هدف‌: پايه‌گذاري‌ ارتباط‌ سالم‌ كارمند با نظام‌ اداري‌ و دستگاهي‌ كه‌ كار خود را در آن‌ آغاز مي‌كند.

۲/ ۱/ ج‌ ـ محتواي‌ دوره‌: آگاهي‌هاي‌ عمومي‌ در زمينه‌ نظام‌ جمهوري‌ اسلامي‌ ايران‌، قانون‌ اساسي‌ جمهوري‌ اسلامي‌ ايران‌، تشكيلات‌ دولت‌، نظام‌ اداري‌ و اصول‌، راهبردها و اهداف‌ حاكم‌ بر آن‌، قوانين‌ و مقررات‌ استخدامي‌، آشنايي‌ با برنامه‌هاي‌ توسعه‌ و اصول‌ و سياست‌هاي‌ حاكم‌ بر آن‌، آشنايي‌ با وظايف‌، مسؤوليت‌ها، حقوق‌ و محيطي‌ كه‌ كارمند قرار است‌ در آن‌ مشغول‌ به‌ كار شود. اخلاق‌ كارگزاري‌ و روابط‌ انساني‌ در محيط‌ كار.

۳/ ۱/ ج‌ ـ مسؤول‌ تدوين‌ و طراحي‌ دوره‌: سازمان‌ مديريت‌ برنامه‌ريزي‌ كشور

۴/ ۱/ ج‌ ـ زمان‌ برگزاري‌ دوره‌: قبل‌ يا بدو خدمت‌ مستخدم‌

۵/ ۱/ ج‌ ـ  نوع‌ دوره‌: الزامي‌

۶/ ۱/ ج‌ ـ مجري‌ دوره‌: مركز آموزش‌ مديريت‌ دولتي‌ و كليه‌ مراكز آموزشي‌ كه‌ صلاحيت‌ آنها به‌ تأييد سازمان‌ مديريت‌ و برنامه‌ريزي‌ كشور رسيده‌ باشد.

۷/ ۱/ ج‌ ـ شيوه‌ ارايه‌ محتوي‌: نظري‌ (مسؤوليت‌ آشنايي‌ مستخدم‌ با محيط‌ سازماني‌ برعهده‌ دستگاه‌ مربوط‌ مي‌باشد.)

۸/ ۱/ ج‌ ـ نحوه‌ برگزاري‌ دوره‌: حضوري‌ و غيرحضوري‌

۹/ ۱/ ج‌ ـ  مدت‌ دوره‌: 60 ساعت‌

۱۰/ ۱/ ج‌ ـ  ملاك‌ موفقيت‌ در دوره‌: كسب‌ حد نصاب‌ نمره‌ از آزموني‌ كه‌ در پايان‌ دوره‌ به‌ عمل‌ مي‌آيد.

۱۱/ ۱/ ج‌ ـ نظارت‌ و ارزشيابي‌ دوره‌: نظارت‌ و ارزشيابي‌ دوره‌ به‌ منظور اطمينان‌ از حسن‌ اجرا و دريافت‌ بازخورد براي‌ انجام‌ اصلاحات‌ لازم‌ به‌ عهده‌ سازمان‌ مديريت‌ و برنامه‌ريزي‌ كشور است‌.

۲/ ج‌ ـ دوره‌هاي‌ شغلي‌

دوره‌هاي‌ شغلي‌ به‌ دو دسته‌ زير تقسيم‌ مي‌گردد:

ـ دوره‌هاي‌ مشترك‌ اداري‌

ـ دوره‌هاي‌ شغلي‌ اختصاصي‌

1 / 2 / ج‌ ـ دوره‌هاي‌ مشترك‌ اداري‌:

به‌ آموزش‌ هايي‌ اطلاق‌ مي‌گردد كه‌ توانمندي‌هاي‌ مورد نياز مشاغل‌ مشترك‌ بين‌ كليه‌ دستگاه‌هاي‌ اجرايي‌ را به‌ شاغلين‌ انتقال‌ مي‌دهد. و در زير گروه‌ دوره‌هاي‌ نوآموزي‌ و بازآموزي‌ قابل‌ تعريف‌ است‌. مشخصات‌ اين‌ دوره‌ها عبارتند از:

1 / 1 / 2 / ج‌ ـ هدف‌: ايجاد و توسعه‌ دانش‌ و توانمندي‌ در شاغلان‌ مشاغل‌ مشترك‌ اداي‌ و روزآمد كردن‌ اطلاعات‌ و توانمندي‌هاي‌ آنان‌ با توجه‌ به‌ تغييرات‌ علمي‌ و فن‌آوري‌ در زمينه‌ شغل‌ مورد تصدي‌

2 / 1 / 2 / ج‌ ـ محتواي‌ دوره‌: تخصصي‌

3 / 1 / 2 / ج‌ ـ مسؤول‌ تدوين‌ و طراحي‌ دوره‌: سازمان‌ مديريتي‌ و برنامه‌ريزي‌ كشور

4 / 1 / 2 / ج‌ ـ زمان‌ برگزاري‌ دوره‌: بدو يا در طول‌ خدمت‌ مستخدم‌ با رعايت‌ تقدم‌ شرايط‌ احراز شغل‌

5 / 1 / 2 / ج‌ ـ نوع‌ دوره‌: دوره‌هايي‌ كه‌ در شرايط‌ احراز مشاغل‌ مشترك‌ پيش‌بيني‌ شده‌ است‌ و يا نتايج‌ ارزشيابي‌ كاركنان‌ به‌ طي‌ آن‌ اشاره‌ كرده‌ باشد الزامي‌ بوده‌ و در ساير موارد به‌ صورت‌ اختياري‌ خواهد بود.

6 / 1 / 2 / ج‌ ـ مجري‌ دوره‌: مركز آموزش‌ مديريت‌ دولتي‌ و ساير دستگاه‌هاي‌ اجرا و مراكز و مؤسسات‌ آموزشي‌ كه‌ صلاحيت‌ آنها به‌ تأييد سازمان‌ مديريت‌ و برنامه‌ريزي‌ كشور رسيده‌ باشد.

7 / 1 / 2 / ج‌ ـ شيوه‌ ارايه‌ محتوي‌: حسب‌ نوع‌ درس‌ به‌ صورت‌ نظري‌ يا عملي‌ يا نظري‌ ـ عملي‌ اجرا مي‌شود.

8 / 1 / 2 / ج‌ ـ نحوه‌ برگزاري‌ دوره‌: حضوري‌ و غيرحضوري‌

9 / 1 / 2 / ج‌ ـ مدت‌ دوره‌: مدت‌ دوره‌ را محتواي‌ آن‌ تعيين‌ خواهد كرد

۱۰/ 1 / 2 / ج‌ ـ ملاك‌ موفقيت‌ در دوره‌: دروس‌ نظري‌ كسب‌ حد نصاب‌ نمره‌ از آزموني‌ كه‌ در پايان‌ دوره‌ توسط‌ مجري‌ دوره‌ به‌ عمل‌ مي‌آيد و ساير دروس‌ حسب‌ نظر مجري‌ و مدرس‌ مربوطه‌

۱۱/ 1 / 2 / ج‌ ـ نظارت‌ و ارزشيابي‌ دوره‌: سازمان‌ مديريت‌ و برنامه‌ريزي‌ كشور نظارت‌ و ارزشيابي‌ از دوره‌ها را بعهده‌ خواهد داشت‌.

2 / 2 ج‌ ـ  دوره‌هاي‌ شغلي‌ اختصاصي‌: به‌ آموزش‌ هايي‌ اطلاق‌ مي‌گردد كه‌ توانمندي‌هاي‌ مورد نياز مشاغل‌ ويژه‌ يك‌ يا چند دستگاه‌ اجرايي‌ را به‌ شاغلين‌ انتقال‌ مي‌دهد. اين‌ دوره‌ها در زير گروه‌ دوره‌هاي‌ نوآموزي‌ بازآموزي‌ و آماده‌ سازي‌ قابل‌ تعريف‌ است‌ مشخصات‌ آن‌ عبارتند از:

1 / 2 / 2 ج‌ ـ هدف‌:

الف‌ ـ ارتقاء سطح‌ معلومات‌ و مهارت‌هاي‌ شغلي‌ كاركنان‌ و متناسب‌ ساختن‌ اطلاعات‌ و تواناييهاي‌ آنان‌ با وظايف‌ پست‌ مورد تصدي‌ منطبق‌ با پيشرفت‌هاي‌ دانش‌ و فن‌آوري‌ در زمينه‌ مربوطه‌

ب‌ ـ آماده‌ ساختن‌ كاركنان‌ براي‌ پذيرش‌ مسؤوليت‌هاي‌ جديد در آينده‌

2 / 2 / 2 / ج‌ ـ محتواي‌ دوره‌: تخصصي‌

3 / 2 / 2 / ج‌ ـ مسؤول‌ تدوين‌ و طراحي‌ دوره‌ها: برنامه‌ دوره‌ متوسطه‌ دستگاه‌هاي‌ تخصصي‌ كه‌ شغل‌ مورد نظر در زمره‌ وظايف‌ اصلي‌ آن‌ دستگاه‌ تلقي‌ مي‌شود تهيه‌ مي‌گردد كه‌ پس‌ از تأييد سازمان‌ مديريت‌ و برنامه‌ريزي‌ قابليت‌ اجرا خواهد داشت‌.

4 / 2 / 2 / ج‌ ـ زمان‌ برگزاري‌ دوره‌: بدو يا در طول‌ خدمت‌ مستخدم‌ با رعايت‌ تقدم‌ شرايط‌ احراز شغل‌

5 / 2 / 2 / ج‌ ـ نوع‌ دوره‌: دوره‌هايي‌ كه‌ در شرايط‌ احراز مشاغل‌ اختصاصي‌ پيش‌بيني‌ شده‌ است‌ يا نتايج‌ ارزشيابي‌ كاركنان‌ به‌ طي‌ آن‌ اشاره‌ كرده‌ است‌ الزامي‌ بوده‌ و در ساير موارد اختياري‌ است‌.

6 / 2 / 2 / ج‌ ـ مجري‌ دوره‌: دستگاه‌ اجرايي‌ مربوط‌ و يا مراكز و مؤسسات‌ آموزشي‌ كه‌ صلاحيت‌ آنان‌ به‌ تأييد سازمان‌ مديريت‌ و برنامه‌ريزي‌ رسيده‌ باشد.

7 / 2 / 2 / ج‌ ـ شيوة‌ ارايه‌ محتوي‌: حسب‌ نوع‌ درس‌ به‌ صورت‌ نظري‌ يا عملي‌ يا نظري‌ ـ عملي‌ اجرا مي‌شود.

8 / 2 / 2 / ج‌ ـ نحوه‌ برگزاري‌ دوره‌: حضوري‌ و غير حضوري‌

9 / 2 / 2 / ج‌ ـ مدت‌ دوره‌: بر اساس‌ نوع‌ و ميزان‌ محتواي‌ آموزشي‌ مشخص‌ مي‌گردد.

10 / 2 / 2 / ج‌ ـ ملاك‌ موفقيت‌ در دوره‌: در دروس‌ نظري‌ كسب‌ حد نصاب‌ نمره‌ از آزموني‌ كه‌ در پايان‌ دوره‌ توسط‌ مجري‌ به‌ عمل‌ مي‌آيد و در ساير دروس‌ حسب‌ نظر مجري‌ و مدرس‌ دوره‌ خواهد بود.

11 / 2 / 2 / ج‌ ـ نظارت‌ و ارزشيابي‌ دوره‌: سازمان‌ مديريت‌ و برنامه‌ريزي‌ كشور با همكاري‌ مؤسسات‌ آموزشي‌ مجري‌ و دستگاه‌هاي‌ ذيربط‌، بر دوره‌ نظارت‌ داشته‌ و به‌ منظور دريافت‌ بازخورد و انجام‌ اصلاحات‌ لازم‌ از دوره‌ها ارزشيابي‌ بعمل‌ مي‌آورد.

3 / ج‌ ـ دوره‌هاي‌ عمومي‌

دوره‌هاي‌ عمومي‌ به‌ دو دسته‌ زير تقسيم‌ مي‌گردد:

ـ دوره‌هاي‌ فرهنگي‌ و اجتماع‌

ـ دوره‌هاي‌ توانمندي‌هاي‌ عمومي‌

1 / 3 / ج‌ ـ دوره‌هاي‌ فرهنگي‌ و اجتماعي‌

به‌ آموزش‌هايي‌ اطلاق‌ مي‌گردد كه‌ به‌ مستخدمين‌ دولت‌ در طول‌ خدمت‌ خود به‌ منظور رشد فضائل‌ اخلاقي‌، فرهنگ‌پذيري‌ سازماني‌ و بهينه‌سازي‌ روابط‌ انساني‌ كاركنان‌ در نظام‌ اداري‌ ارايه‌ مي‌گردد.
اين‌ گونه‌ دوره‌ها مي‌تواند در زمره‌ دوره‌هاي‌ نوآموزي‌ و بازآموزي‌ قرار گيرد. مشخصات‌ اين‌ دوره‌ها عبارتند از:

1 / 1 / 3 / ج‌ ـ هدف‌ آگاهي‌ دادن‌ به‌ كاركنان‌ در زمينه‌هاي‌ فرهنگ‌ اسلامي‌ به‌ منظور رشد فضايل‌

2 / 1 / 3 / ج‌ ـ محتوي‌ دوره‌: حسب‌ نياز به‌ دانش‌ عمومي‌ مورد نظر تهيه‌ مي‌گردد.

3 / 1 / 3 / ج‌ ـ مسؤول‌ تدوين‌ و طراحي‌ دوره‌: دستگاه‌هاي‌ اجرايي‌ با نظارت‌ و تأييد سازمان‌ مديريت‌ و برنامه‌ريزي‌ كشور و مواردي‌ كه‌ سازمان‌ مديريت‌ و برنامه‌ريزي‌ كشور اعلام‌ مي‌نمايد.

4 / 1 / 3 / ج‌ ـ زمان‌ برگزاري‌ دوره‌: بدو و يا در طول‌ خدمت‌ مستخدم‌

5 / 1 / 3 / ج‌ ـ  نوع‌ دوره‌: اختياري‌

6 / 1 / 3 / ج‌ ـ  مجري‌ دوره‌: كليه‌ مراكز و مؤسسات‌ آموزشي‌ كه‌ صلاحيت‌ آنها به‌ تأييد سازمان‌ مديريت‌ و برنامه‌ريزي‌ كشور رسيده‌ باشد و مركز آموزش‌ مديريت‌ دولتي‌

7 / 1 / 3 / ج‌ ـ شيوه‌ ارايه‌ محتوي‌: نظري‌

8 / 1 / 3 / ج‌ ـ  نحوه‌ برگزاري‌ دوره‌: حضوري‌ و غير حضوري‌

۹/ 1 / 3 / ج‌ ـ مدت‌ دوره‌: مدت‌ دوره‌ را محتواي‌ آن‌ تعيين‌ خواهد كرد

10 / 1 / 3 / ج‌ ـ  ملاك‌ موفقيت‌ در دوره‌: كسب‌ حد نصاب‌ نمره‌ از آزمودني‌ كه‌ در پايان‌ دوره‌ توسط‌ مجري‌ برگزار مي‌گردد.

11 / 1 / 3 / ج‌ ـ  نظارت‌ و ارزشيابي‌ دوره‌: نظارت‌ و ارزشيابي‌ دوره‌ به‌ منظور اطمينان‌ از حسن‌ اجرا و دريافت‌ بازخورد براي‌ انجام‌ اصلاحات‌ لازم‌ به‌ عهده‌ سازمان‌ مديريتي‌ و برنامه‌ريزي‌ كشور است‌.

2 / 3 / ج‌ ـ دوره‌هاي‌ توانمندي‌هاي‌ عمومي‌

به‌ آموزش‌هايي‌ اطلاق‌ مي‌گردد كه‌ به‌ مستخدمين‌ دولت‌ در طول‌ خدمت‌ خود به‌ منظور افزايش‌ توان‌ تخصصي‌ و سازگاري‌ با محيط‌ جديد ارايه‌ مي‌گردد. اين‌ گونه‌ دوره‌ها مي‌تواند در زمره‌ دوره‌هاي‌ نوآموزي‌ و بازآموزي‌ قرار گيرد.

مشخصات‌ اين‌ دوره‌ها عبارتند از:

1 / 2 / 3 / ج‌ ـ هدف‌: افزايش‌ توان‌ عمومي‌ كاركنان‌ دولت‌ جهت‌ سازگاري‌ با محيط‌ و شرايط‌ جديد

2 / 2 / 3 / ج‌ ـ محتوي‌ دوره‌: حسب‌ نياز به‌ دانش‌ عمومي‌ مورد نظر، تهيه‌ مي‌گردد.

3 / 2 / 3 / ج‌ ـ مسؤول‌ تدوين‌ و طراحي‌ دوره‌: دستگاه‌هاي‌ اجرايي‌ با نظارت‌ و تأييد سازمان‌ مديريت‌ و برنامه‌ريزي‌ كشور و مواردي‌ كه‌ سازمان‌ مديريت‌ و برنامه‌ريزي‌ اعلام‌ مي‌دارد.

۴/ 2 / 3 / ج‌ ـ زمان‌ برگزاري‌ دوره‌: بدو يا در طول‌ خدمت‌ مستخدم‌

5 / 2 / 3 / ج‌ ـ نوع‌ دوره‌: اختياري‌

6 / 2 / 3 / ج‌ ـ مجري‌ دوره‌: كليه‌ مراكز و مؤسسات‌ آموزشي‌ كه‌ صلاحيت‌ آنان‌ به‌ تأييد سازمان‌ مديريت‌ و برنامه‌ريزي‌ كشور رسيده‌ باشد و مركز آموزش‌ مديريت‌ دولتي‌

7 / 2 / 3 / ج‌ ـ شيوة‌ ارايه‌ محتوي‌: حسب‌ نوع‌ درس‌ مي‌تواند به‌ صورت‌ نظري‌ يا عملي‌ اجرا شود.

8 / 2 / 3 / ج‌ ـ نحوه‌ برگزاري‌ دوره‌: حضوري‌ و غير حضوري‌

9 / 2 / 3 / ج‌ ـ مدت‌ دوره‌: مدت‌ دوره‌ را محتواي‌ آن‌ تعيين‌ خواهد كرد.

10 / 2 / 3 / ج‌ ـ ملاك‌ موفقيت‌ در دوره‌: در مباحث‌ نظري‌ كسب‌ حد نصاب‌ نمره‌ از آزموني‌ كه‌ در پايان‌ دوره‌ توسط‌ مجري‌ برگزار مي‌گردد و در مباحث‌ عملي‌ به‌ تشخيص‌ مركز مجري‌ و مدرس‌ مربوطه‌

11 / 2 / 3 / ج‌ ـ نظارت‌ و ارزشيابي‌ دوره‌: به‌ عهده‌ سازمان‌ مديريت‌ و برنامه‌ريزي‌ كشور خواهد بود.

4 / ج‌ ـ دوره‌هاي‌ آموزشي‌ بهبود مديريت‌

به‌ آموزش‌هايي‌ اطلاق‌ مي‌گردد كه‌ در راستاي‌ توانمندسازي‌ كاركنان‌ و مديران‌ در زمينه‌هاي‌ بهبود وظايف‌ مديريتي‌ و توسعه‌ توانايي‌هاي‌ انساني‌، ادراكي‌ و فني‌ ارايه‌ مي‌گردد. اين‌ دوره‌ها نيز همچون‌ دورهاي‌ شغلي‌ اختصاصي‌ در زير گروه‌ دوره‌هاي‌ نوآموزي‌ و بازآموزي‌ و آماده‌ سازي‌ قرار مي‌گيرد. كه‌ براي‌ سطوح‌ مختلف‌ مديريت‌ و سرپرستي‌ طراحي‌ مي‌گردد.

مشخصات‌ اين‌ دوره‌ها عبارتند از:

1 / 4 / ج‌ - هدف‌:

الف‌ ـ ارتقاء مهارتهاي‌ فني‌، انساني‌ و ادراكي‌ مديران‌ و متناسب‌ ساختن‌ اطلاعات‌ و توانايي‌هاي‌ آنان‌ با پيشرفت‌هاي‌ دانش‌ و فن‌آوري‌ در زمينه‌هاي‌ برنامه‌ريزي‌ و سازماندهي‌، هدايت‌ و ارزشيابي‌

ب‌ ـ آماده‌ ساختن‌ مديران‌ براي‌ پذيرش‌ مسؤوليت‌هاي‌ جديد و يا كاركنان‌ براي‌ پذيرش‌ مسؤوليت‌ در آينده‌

2 / 4 / ج‌ ـ محتواي‌ دوره‌: تخصصي‌

۳/ 4 / ج‌ ـ مسؤول‌ تدوين‌ و طراحي‌ دوره‌ها: مركز آموزش‌ مديريت‌ دولتي‌

4 / 4 / ج‌ ـ  زمان‌ برگزاري‌ دوره‌ قبل‌ از انتصاب‌ كاركنان‌ به‌ پست‌هاي‌ مديريت‌ و سرپرستي‌ و در طول‌ دوره‌ مديريت‌ و سرپرستي‌

5 / 4 / ج‌ ـ نوع‌ دوره‌: الزامي‌ ـ اختياري‌

6 / 4 / ج‌ ـ مجري‌ دوره‌: مجري‌ دوره‌هاي‌ آموزشي‌ بهبود مديريت‌، مركز آموزش‌ مديريت‌ دولتي‌ است‌.

7 / 4 / ج‌ ـ  شيوه‌ ارايه‌ محتوي‌: حسب‌ محتواي‌ دوره‌ به‌ صورت‌ نظري‌ يا عملي‌ ارايه‌ خواهد شد.

8 / 4 / ج‌ ـ  نحوه‌ برگزاري‌ دوره‌: حضوري‌ و غير حضوري‌

9 / 4 / ج‌ ـ مدت‌ دوره‌: مدت‌ دوره‌ را محتواي‌ دوره‌ مشخص‌ نمايد.

10 / 4 / ج‌ ـ  ملاك‌ موفقيت‌ در دوره‌: در دروس‌ نظري‌ كسب‌ حد نصاب‌ نمره‌ از آزموني‌ كه‌ در پايان‌ دوره‌ توسط‌ مركز مجري‌ به‌ عمل‌ مي‌آيد و در ساير دروس‌ حسب‌ نظر مجري‌ و مدرس‌ دوره‌ خواهد بود.

11 / 4 / ج‌ ـ  نظارت‌ و ارزشيابي‌: سازمان‌ مديريتي‌ و برنامه‌ريزي‌ كشور بر دوره‌ نظارت‌ داشته‌ و به‌ منظور دريافت‌ بازخورد و انجام‌ اصلاحات‌ لازم‌، از دوره‌ها ارزشيابي‌ به‌ عمل‌ خواهد آورد.

تبصره‌:  آن‌ دسته‌ از دوره‌هاي‌ آموزشي‌ بهبود مديريت‌ كه‌ طي‌ آن‌ براي‌ مديران‌ و كاركنان‌ الزامي‌ مي‌باشد پس‌ از تأييد سازمان‌ مديريت‌ و برنامه‌ريزي‌ كشور قابل‌ اجرا مي‌باشند.

د ـ گواهينامه‌هاي‌ آموزشي‌

دو نوع‌ گواهينامة‌ آموزشي‌ در نظام‌ آموزشي‌ كاركنان‌ دولت‌ پيش‌بيني‌ شده‌ است‌:

1 / د: گواهينامه‌هايي‌ كه‌ در پايان‌ هر يك‌ از دوره‌ها يا پودمانهاي‌ آموزشي‌ كوتاه‌ مدت‌ به‌ شركت‌كنندگان‌ در آموزش‌ اعطا مي‌گردد.

2 / د ـ گواهينامه‌هايي‌ كه‌ از نظر استخدامي‌ با يكي‌ از مقاطع‌ تحصيلي‌ همتراز است‌.

گواهينامه‌ نوع‌ اول‌: (1 / د):  به‌ گواهينامه‌هايي‌ اطلاق‌ مي‌گردد كه‌ پس‌ از اتمام‌ هر دوره‌ يا پودمان‌ آموزشي‌ به‌ شركت‌ كنندگاني‌ كه‌ در آزمون‌ آن‌ دوره‌ يا پودمان‌ موفق‌ شده‌اند اعطا مي‌گردد. اين‌ گواهينامه‌ توسط‌ مراكز آموزشي‌ كه‌ در دوره‌ يا پودمان‌ آموزشي‌ را برگزار مي‌كند به‌ فراگيران‌ اعطا مي‌گردد.

گواهينامه‌ نوع‌ دوم‌ (2 د):  به‌ گواهينامه‌هايي‌ اطلاق‌ مي‌گردد كه‌ فرد پس‌ از طي‌ مجموعه‌اي‌ از دوره‌ها يا پودمان‌هاي‌ آموزشي‌ مرتبط‌ با در نظر گرفتن‌ حد نصاب‌ ساعت‌ آموزشي‌ مورد نياز و پس‌ از تأييد سازمان‌ مديريت‌ و برنامه‌ريزي‌ به‌ فراگيران‌ اعطا مي‌گردد.

1 / 2 / د ـ گواهينامه‌ مهارتي‌

اين‌ گواهينامه‌ به‌ آن‌ دسته‌ از  آموزش‌ هايي‌ تعلق‌ مي‌گيرد كه‌ عمدتاً معطوف‌ به‌ فعاليت‌هاي‌ علمي‌ ـ علمي‌ بوده‌ و به‌ منظور ارتقاء سطح‌ توانمندي‌هاي‌ حرفه‌اي‌ كاركنان‌ برگزار مي‌شود.

2 / 2 د ـ گواهينامه‌ تخصصي‌

اين‌ گواهينامه‌ به‌ آن‌ دسته‌ از آموزش‌ هايي‌ تعلق‌ مي‌گيرد كه‌ عمدتاً معطوف‌ به‌ اصول‌ و مباني‌ نظري‌ و تخصصي‌ شغل‌ بوده‌ و نيازهاي‌ تخصصي‌ و نظري‌ مشاغل‌ را برآورده‌ مي‌سازد.

3 / 2 / د ـ گواهينامة‌ تخصصي‌ ـ پژوهشي‌

اين‌ گواهينامه‌ به‌ آن‌ دسته‌ از آموزش‌ هايي‌ تعلق‌ مي‌گيرد كه‌ علاوه‌ بر توجه‌ به‌ اصول‌ و مباني‌ نظري‌ و عملي‌ مشاغل‌، اصول‌ و مباني‌ پژوهش‌ در مشاغل‌ را نيز به‌ فراگيران‌ آموزش‌ مي‌دهد.

ه ـ ساز و كار اخذ گواهينامه‌

ـ گواهينامه‌ مهارتي‌

ـ گواهينامه‌ تخصصي‌

ـ گواهينامه‌ تخصصي‌ ـ پژوهشي‌

1 / ه ـ گواهينامه‌ مهارتي‌

شرايط‌ لازم‌ براي‌ اخذ گواهينامه‌ مهارتي‌:

الف‌ ـ دارا بودن‌ مدرك‌ تحصيلي‌ ديپلم‌ متوسطه‌

ب‌ ـ طي‌ 1200 ساعت‌ آموزش‌ با شرايط‌ زير:

ـ حداقل‌ 23 آموزش‌ها در زمينة‌ آموزش‌هاي‌ شغلي‌ باشد.

ـ 1200 ساعت‌ آموزش‌ حداقل‌ در 10 سال‌ طي‌ شود.

ـ هر فرد مجاز به‌ طي‌ حداكثر 120 ساعت‌ آموزش‌ در طول‌ يك‌ سال‌ است‌.

تذكر:  ارايه‌ پيشنهادات‌ جديد، ابتكارات‌ و تأليف‌ و ترجمه‌ كتب‌ و مقالاتي‌ كه‌ موجب‌ افزايش‌ بهره‌وري‌ كار و بهبود عملكرد فردي‌ و سازماني‌ مي‌گردد. حداكثر مي‌تواند تا معادل‌ 200 ساعت‌ آموزش‌ براي‌ ف‌ رد در نظر گرفته‌ شود.

2 / ه گواهينامه‌ تخصصي‌

شرايط‌ لازم‌ براي‌ اخذ گواهينامه‌ تخصصي‌:

الف‌ ـ دارا بودن‌ مدرك‌ تحصيلي‌ فوق‌ ديپلم‌

ب‌ ـ طي‌ 1000 ساعت‌ آموزش‌ با شرايط‌ زير

ـ حداقل‌ 34 آموزش‌ها در زمينه‌ آموزش‌هاي‌ شغلي‌ يا بهبود مديريت‌ باشد.

ـ 1000 ساعت‌ آموزش‌ حداقل‌ در 8 سال‌ طي‌ شود.

ـ هر فرد مجاز به‌ طي‌ حداكثر 125 ساعت‌ آموزش‌ در طول‌ يك‌ سال‌ است‌.

تذكر:  ارايه‌ پيشنهادات‌ جديد، ابتكارات‌ و تأليف‌ و ترجمه‌ كتب‌ و مقالاتي‌ كه‌ موجب‌ افزايش‌ بهره‌وري‌ كار و بهبود عملكرد فردي‌ و سازماني‌ گردد. حداكثر مي‌تواند تا معادل‌ 200 ساعت‌ آموزش‌ براي‌ فرد در نظر گرفته‌ شود.

۳/ هـ گواهينامه‌ تخصصي‌ پژوهشي‌

شرايط‌ لازم‌ براي‌ اخذ گواهينامه‌ تخصصي‌ ـ پژوهشي‌

الف‌ ـ دارا بودن‌ مدرك‌ تحصيلي‌ ليسانس‌

ب‌ ـ طي‌ 800 ساعت‌ آموزش‌ با شرايط‌ زير:

ـ حداقل‌ 34 آموزش‌ها در زمينة‌ آموزش‌هاي‌ شغلي‌ اختصاصي‌ يا بهبود مديريت‌ باشد

ـ 800 ساعت‌ آموزش‌ حداقل‌ در 7 سال‌ طي‌ شود

ج‌ ـ اجراي‌ يك‌ طرح‌ تحقيقي‌ در زمينه‌ شغل‌ مورد تصدي‌ معادل‌ 100 ساعت‌

تذكر:  ارايه‌ پيشنهادات‌ جديد، ابتكارات‌ و تأليف‌ و ترجمة‌ كتب‌ و مقالاتي‌ كه‌ موجب‌ افزايش‌ بهره‌وري‌ كار و بهبود عملكرد فردي‌ و سازماني‌ مي‌گردد. حداكثر مي‌تواند تا معادل‌ 200 ساعت‌ آموزش‌ براي‌ فرد در نظر گرفته‌ شود.

و ـ ساز و كار انگيزشي‌

۱/ و ـ برخورداري‌ از يك‌ ماه‌ حقوق‌ و فوق‌ العاده‌ شغل‌ به‌ ازاي‌ طي‌ هر 176 ساعت‌آموز (به‌ استناد) تصويب‌نامه‌ شماره‌ 31337 / ت‌ 23511 ه مورخ‌ 9/7/1379 هيأت‌ وزيران‌)

2 / و ـ با دارندگان‌ گواهينامه‌هاي‌ مهارتي‌، تخصصي‌ و تخصصي‌ ـ پژوهشي‌ كه‌ كليه‌ الزامات‌ اين‌ نظام‌ را رعايت‌ نموده‌ و گواهي‌ آنان‌ به‌ تأييد سازمان‌ مديريت‌ و برنامه‌ريزي‌ رسيده‌ باشد از نظر ارتقاء گروه‌ و ساير مزاياي‌ استخدامي‌ مترتب‌، مشابه‌ دارندگان‌ مدرك‌ تحصيلي‌ فوق‌ ديپلم‌، ليسانس‌، فوق‌ليسانس‌ رفتار مي‌گردد. در اين‌ حالت‌ موضوع‌ تعجيل‌ منتفي‌ مي‌گردد.

تذكر:  هر كدام‌ از كاركنان‌ دولت‌ در طول‌ خدمت‌ مي‌توانند صرفاً يكي‌ از گواهينامه‌هاي‌ فوق‌الذكر را دريافت‌ و در يك‌ سطح‌ تحصيلي‌ بالاتر همتراز شوند.

ر ـ شناسنامه‌ آموزشي‌

شناسنامه‌ آموزشي‌ كاركنان‌ دولت‌ كه‌ شام‌ اطلاعات‌ پرسنلي‌ كاركنان‌، عناوين‌ دوره‌هاي‌ آموزشي‌ الزامي‌ رشته‌هاي‌ شغلي‌، عناوين‌ دوره‌هاي‌ آموزشي‌ اختياري‌ و عناوين‌ پيشنهادات‌ جديد، ابتكارات‌، تأليفات‌ و ترجمه‌ها و... مي‌باشد. متعاقباً توسط‌ سازمان‌ مديريت‌ و برنامه‌ريزي‌ اعلام‌ مي‌گردد.
اطلاعات‌ اين‌ شناسنامه‌ مبناي‌ صدور گواهينامه‌هاي‌ مندرج‌ در اين‌ نظام‌ خواهد بود.

ي‌ ـ ساختار اجرايي‌

ـ وزراء و رؤساي‌ سازمان‌هاي‌ دولتي‌ مسؤوليت‌ هدايت‌ و پيگيري‌ اجراي‌ اين‌ نظام‌ را به‌ عهده‌ دارند.

ـ دفاتر و واحدها ستادي‌ وظيفه‌ برنامه‌ريزي‌ و تدوين‌ و طراحي‌ دوره‌هاي‌ آموزشي‌ حسب‌ وظايف‌ محوله‌ در اين‌ نظام‌ را بعهده‌ دارند.

ـ واحدهاي‌ آموزشي‌ و مراكز آموزشي‌ دستگاه‌هاي‌ اجرايي‌ و ساير مراكز دولتي‌ و غيردولتي‌ كه‌ صلاحيت‌ آنها جهت‌ اجراي‌ دوره‌هاي‌ آموزشي‌ به‌ تأييد سازمان‌ مديريت‌ و برنامه‌ريزي‌ كشور مي‌رسد مجري‌  دوره‌هاي‌ آموزشي‌ اين‌ نظام‌ در دستگاه‌هاي‌ اجرايي‌ مي‌باشند.

ـ سازمان‌ مديريت‌ و برنامه‌ريزي‌ از طريق‌ معاونت‌ امور مديريت‌ و منابع‌ انساني‌، معاونين‌ بخشي‌ و سازمان‌ مديريت‌ و برنامه‌ريزي‌ استان‌ها وظايف‌ محوله‌ در اين‌ نظام‌ را بر اساس‌ تقسيم‌ كاري‌ كه‌ متعاقباً به‌ اطلاع‌ دستگاه‌هاي‌ اجرايي‌ مي‌رسد انجام‌ خواهد داد.

ـ مركز آموزش‌ مديريت‌ دولتي‌ در راستاي‌ وظايف‌ قانوني‌ خود و وظايف‌ پيش‌بيني‌ شده‌ در اين‌ نظام‌ كليه‌ امكانات‌ خود را جهت‌ توسعه‌ آموزش‌هاي‌ مديريت‌ و فنون‌ اداري‌ بكار خواهد گرفت‌.

* گزارش‌ تفصيلي‌ نظام‌ كاركنان‌ دولت‌ شامل‌: روش‌شناسي‌ طرح‌، تعاريف‌، مطالعات‌ تطبيقي‌، آسيب‌شناسي‌ نظام‌ فعلي‌ و چهارچوب‌ مفهومي‌ نظام‌ جديد آموزش‌ كاركنان‌ دولت‌ و... متعاقباً ارسال‌ مي‌گردد.

 محمد ستاری فر- معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور