نامه سازمان امور مالیاتی کشور در خصوص مالیات و عوارض موضوع قانون مالیات بر ارزش افزوده (نامه شماره 76357/16703 مورخ 12/12/1391)

 

نامه سازمان امور مالیاتی کشور در خصوص مالیات و عوارض موضوع قانون مالیات بر ارزش افزوده (نامه شماره 76357/16703 مورخ 12/12/1391)

جناب آقای اکرمی

معاون محترم نظارت مالی و خزانه دار کل کشور وزارت امور اقتصادی و دارایی

سلام علیکم

احتراماً بازگشت به نامه شماره 183998/52 مورخ 3/10/1391 به استحضار می رساند:

1- به موجب اصلاحیه شماره 56894 مورخ 28/9/1391 قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی در تأمین نیازهای کشور و تقویت آنها در امر صادرات و اصلاح ماده (104) قانون مالیات های مستقیم عبارت «یک ماه» در قانون مذکور به عبارت «حداکثر دو ماه» اصلاح گردید.

2- وفق مقررات ماده 11 قانون مالیات بر ارزش افزوده، تاریخ تعلق مالیات و عوارض در مورد ارائه خدمات، تاریخ صورتحساب یا تاریخ ارائه خدمت هر کدام که مقدم باشد، حسب مورد خواهد بود. همچنین بموجب بندهای 11 و 12 بخشنامه شماره 28004 مورخ 12/11/1388 فعالیت های پیمانکاری از جمله ارائه خدمات مشمول مالیات و عوارض موضوع این قانون بوده و ارائه دهندگان خدمات (در صورتی که مؤدیان مشمول و ثبت نام شده در این نظام مالیاتی تلقی گردند) بموجب مواد (19) و (20) قانون مالیات بر ارزش افزوده، مکلفند در قبال عرضه کالا یا ارائه خدمات، صورتحسابی (صورت وضعیتی) با رعایت دستورالعمل تعیین و اعلام شده توسط سازمان امور مالیاتی کشور، صادر و مالیات و عوارض متعلق را در تاریخ تعلق مالیات از طرف دیگر معامله (کارفرمایان/ خریداران) وصول نمایند. شایان ذکر است عدم پرداخت مالیات و عوارض از سوی خریداران یا کارفرمایان رافع مسئولیت قانونی مؤدیان (پیمانکاران) در واریز مالیات و عوارض مذکور نمی باشد.

3. حسب مکاتبات مؤدیان و اطلاعات واصله برخی از کارفرمایان/ خریداران که متأسفانه اکثر آنها را شرکت ها و ذیحسابان دستگاه های دولتی تشکیل می دهند به دلایل متعدد مالیات و عوارض موضوع قانون مالیات بر ارزش افزوده را بموقع پرداخت نمی نمایند و این در حالی است که ماده 9 قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی در تأمین نیازهای کشور و تقویت آنها در امر صادرات مقرر نموده “کلیه دستگاه های اجرایی موضوع ماده (2) این قانون که طرف قرارداد با پیمانکاران و مهندسین مشاور می باشند مکلفند مالیات و عوارض مربوط به هر صورت وضعیت را ظرف یک ماه (حداکثر ظرف 2 ماه بموجب اصلاحیه شماره 56894 مورخ 28/9/91) از دریافت صورت وضعیت پرداخت نمایند، در غیراینصورت دستگاه مذکور، مشمول پرداخت اصل مالیات و عوارض متعلق و جریمه های مربوط به آن می گرد.” و مع الوصف لازم است به منظور اجتناب از تعلق و پرداخت جرایم، دستگاه های دولتی فرآیند بررسی و تأیید صورت وضعیت ها را به نحوی طراحی و اجرا نمایند که حداکثر ظرف مدت دو ماه پس از دریافت صورت وضعیت، زمینه و بستر اجرای صحیح و دقیق قانون مارالذکر و نیز قانون مالیات بر ارزش افزوده را فراهم آورند. ضمناً تأکید می نماید مفاد ماده 11 قانون مالیات بر ارزش افزوده نیز نقض یا اصلاح نگردیده است.

شایان ذکر است سازمان امور مالیاتی قبل از تصویب قانون اصلاح ماده 104 قانون مالیات های مستقیم به منظور حمایت از پیمانکاران که بموجب مواد 8 و 20 قانون مالیات بر ارزش افزوده مکلف به وصول مالیات و عوارض متعلقه در زمان متعلقه در زمان تعلق مالیات از کارفرمایان و خریداران خود می باشند در صورت احراز اسناد و مدارک مربوطه ترتیبات لازم مبنی بر اجرای مواد 167 و 191 قانون مالیات های مستقیم را بموجب ماده 33 قانون مالیات بر ارزش افزوده فراهم نموده است.

4- همچنین وفق مفاد ماده (10) و (21) قانون، مؤدیان مالیاتی مکلفند اظهارنامه مالیاتی را بر اساس دوره های سه ماهه و حداکثر ظرف پانزده روز از پایان دوره سه ماهه به سازمان امور مالیاتی تسلیم و مالیات متعلقه را تأدیه نمایند. در این چارچوب و به دلیل اعمال فرصت یاد شده عملاً فعالان اقتصادی میانگین فرصت دوماهه را در رابطه با مالیات و عوارض و نهایتاً پرداخت آن در وجه سازمان امور مالیاتی خواهند داشت. ضمناً با عنایت به اصلاح مهلت یک ماه مذکور در ماده 9 قانون یاد شده به حداکثر دو ماه، حسب اصلاحیه بعمل آمده به نظر می رسد مشکلات اجرایی تا حدودی مرتفع گردیده است.

علی عسکری- رییس سازمان امور مالیاتی کشور

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.