ارتقای کارکنان

طرح مسیر ارتقاء شغلی کارشناسان، مدیران و مشاوران

طرح مسیر ارتقاء شغلی کارشناسان، مدیران و مشاوران شاغل در حوزه های ستادی وزارتخانه ها و مؤسسات دولتی (بخشنامه شماره 103669/802 مورخ 9/6/1381 سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور)

بخشنامه به کلیه وزارتخانه ها و سازمان ها و مؤسسات مشمول قانون نظام هماهنگ پرداخت

به منظور جذب، نگهداری و تقویت کارشناسان و مدیران متخصص و افزایش انگیزه و کارآیی در انجام وظایف محوله و بهبود کیفیت خدمات به اربا رجوع و تعیین مسیر ارتقاء شغلی آنان و در اجرای تصویبنامه شماره 4169/ت5703هـ مورخ 22/5/1381 هیأت محترم وزیران، طرح تبیین مسیر ارتقاء شغلی کارشناسان، مشاوران و مدیران شاغل در دستگاه های اجرایی که به تصویب شورای امور اداری و استخدامی کشور رسیده است ابلاغ می گردد. خواهشمند است بر اساس مفاد مزبور نسبت به تعیین عوامل خاص متناسب با وظایف و ویژگی های دستگاه مربوطه اقدام و مراتب را جهت بررسی و تصویب شورای مذکور به این سازمان ارسال فرمایند.

ضمناً قبل از تعیین عوامل خاص توسط دستگاه های اجرایی و تصویب آن در شورای امور اداری و استخدامی کشور اجرای مصوبه یاد شده در مورد مستخدمینی که امتیاز مذکور در بند سه طرح پیوست را از عوامل عمومی کسب می نمایند از تاریخ ابلاغ این بخشنامه بلامانع خواهد بود.

طرح مسیر ارتقاء شغلی کارشناسان، مدیران و مشاوران شاغل در حوزه های ستادی وزارتخانه ها و مؤسسات دولتی

شوراي امور اداري و استخدامي كشور ، به منظور افزايش انگيزه و كارايي و اثربخشي بيشتر و بهتر كارشناسان متخصص ، مديران و مشاوران و نيز برقراري مكانيزم هاي مناسب جبران خدمات، طرح مسير ارتقاء شغلي كاركنان مزبور در دستگاه هاي اجرايي را كه در امر برنامه ريزي در سطح بخشي و فرابخشي در وزارتخانه ها و مؤسسات دولتي اشتغال دارند به شرح ذيل مورد تصويب قرار داد :

1- مديران و مشاوران و كارشناسان موضوع اين طرح به شرط كسب حداقل امتيازات تعيين شده در بند 3 حسب مورد مي توانند از عناوين ارشد ، خبره و عالي بهره مند گردند.

2- كاركنان ياد شده علاوه بر وظايف و مسؤوليت هاي ناشي از پست مورد تصدي عهده دار وظايف ذيل نيز خواهند بود:

–  مطالعه و تحقيق در زمينه ستادي و برنامه ريزي و وظايف اصلي وزارتخانه ها و مؤسسه متبوع و شركت در پروژه هاي تحقيقاتي و مطالعاتي كه به منظور اصلاح ساختارها و تسهيل در انجام امور جاري اجرا مي شود.

– ارزيابي تحولات سياسي ، اقتصادي ، اجتماعي ، فرهنگي ، صنعتي ، فني و تكنولوژيكي در ارتباط با وظايف محوله .

– تلاش براي ارتقاء سطح علمي از طريق مطالعه و ارتباط با دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالي در داخل و خارج از كشور و تهيه مقالات لازم .

– تلاش براي دستيابي به آخرين اطلاعات علمي و تجربي در زمينه وظايف دستگاه متبوع در ايران و جهان .

– ارائه ابتكارات و خلاقيت در مسير شغلي و وظايف دستگاه كه موجب كاهش هزينه ها ، ارتقاء كيفيت و سرعت ارائه خدمات مي شود.

– هدايت برنامه هاي مربوط به استفاده از فن آوري هاي نوين در ارتباط با وظايف وزارتخانه و مؤسسه متبوع.

– ارائه پيشنهادهاي جديد براي ارتقاء سطح كيفي خدمات دستگاه به منظور استفاده در تنظيم لوايح ، مصوبات و برنامه هاي كوتاه مدت و بلند مدت.

– انجام ساير امور مربوط.

3- احراز عناوين ارشد ، خبره و عالي به ترتيب مشروط به كسب حداقل 600 و 1100 و 1600 امتياز از عوامل مذكور در اين طرح مي باشد.

4- در صورت كسب امتياز و تعيين عناوين ارشد ، خبره و عالي براي افراد ( به استثناي متصديان مشاغل مديريت ) اين عناوين در احكام كارگزيني آنان بعد از عنوان پست سازماني در داخل پرانتز درج مي گردد و در مكاتبات آتي از همين عناوين استفاده مي شود .

تبصره- مديران و مشاوران در صورت كسب امتياز از عوامل مربوطه و احراز عناوين ارشد ، خبره و عالي پس از تغيير سمت و انتصاب در پست هاي كارشناسي مشمول اين طرح بوده و مي توانند از عناوين مزبور در  پست هاي كارشناسي استفاده نمايند.

5- عوامل امتيازآور موضوع اين طرح به دو دسته تقسيم مي شود:

الف- عوامل عمومي

1/الف- مدرك تحصيلي: متناسب با رشته تحصيلي مرتبط با شغل و اعتبار دانشگاه و معدل افراد براساس ضوابطي كه توسط كميته موضوع بند «6» تعيين و ملاك عمل قرار مي گيرد براي دارندگان مدارك تحصيلي ليسانس، فوق ليسانس و دكترا به ترتيب 200 ، 250 و 300 امتياز منظور مي گردد.

تبصره- ميزان ارتباط مدرك تحصيلي مستخدم با شغل مورد تصدي تا 40% و معدل وي تا 20% امتيازات موضوع اين بند خواهد بود .

2/الف- سوابق تجربي: مشمولين داراي مدرك ليسانس به ازاء هر سال خدمت مربوط 6 امتياز تا حداكثر 180 امتياز ، مشمولين داراي مدرك فوق ليسانس به ازاء هر سال خدمت مربوط 8 امتياز تا حداكثر 240 امتياز و مشمولين داراي مدرك دكترا به ازاء هر سال خدمت مربوط 10 امتياز تا حداكثر 300 امتياز .

3/الف- آموزش همكاران : به ازاء آموزش هر يك از همكاران 30 امتياز و حداكثر 90 امتياز با تأييد همكار ، مديريت و معاونت ذي ربط.

تبصره-  مراد از آموزش موضوع اين بند انتقال مهارت هاي شغلي و تخصصي به سبك استاد و شاگردي است.

4/الف- دوره هاي آموزشي شغلي : به ازاء هر 100 ساعت دوره (در چارچوب نظام آموزش كاركنان دولت و سمينارهاي علمي و آموزشي با تأييد واحد آموزش) متناوب و يا متوالي 30 امتياز و حداكثر 150 امتياز.

تبصره 1- اگر مدت دوره از 100 ساعت كمتر باشد ميزان امتيازات به نسبت طول دوره محاسبه خواهد شد.

تبصره 2- به دوره هايي كه منجر به أخذ مدرك معادل شده است امتيازي تعلق نخواهد گرفت.

5/الف- استفاده از نرم افزار : حداكثر تا 100 امتياز با تأييد واحد انفورماتيك و يا عناوين مشابه در دستگاه.

تبصره- نرم افزار موضوع اين بند متناسب با آموزش هاي عمومي و تخصصي كاركنان در اجراي مصوبه شماره 722/13 . ط مورخ 22/4/81 شوراي عالي اداري و طرح توسعه كاربري فناوري اطلاعات و ارتباطات (تكفا) موضوع تصويب نامه هيأت وزيران و بر حسب نيازهاي آموزشي اعلام شده در سطوح سازماني مربوط (كارشناسان و مديران) خواهد بود.

6/الف- تسلط به زبان خارجي : حداكثر تا 70 امتياز براساس امتياز مكتسبه در آزمون مربوط .( عالي 70، خوب 50 و متوسط 30)

7/الف- ارائه پيشنهادهاي نو و ابتكاري : به ازاء هر پيشنهاد مناسب كه با ارائه مستندات كافي و مورد تأييد مرجع ذي ربط منجر به كاهش هزينه ها و ارتقاء كيفيت و سرعت خدمات (براساس دستورالعمل نظام پذيرش موضوع بندهاي 3 و 8 مصوبه شماره 430/14 .ط مورخ 15/12/79 شوراي عالي اداري) تا 50 امتياز و حداكثر 250 امتياز.

پيشنهاداتي كه منجر به اتخاذ تصميم و اجرا شده است با حفظ سقف تا دو برابر امتياز هر پيشنهاد قابل احتساب است (متناسب با سطح اثربخشي در يك منطقه يا استان يا كشور)

8/الف- اكتشافات و اختراع : متناسب با اهميت موضوع اكتشاف و اختراع و با تأييد مراجع ذي ربط با 100 امتياز.

9/الف- ارائه مقالات : به ازاء هر مقاله چاپ شده در نشريات تخصصي داخلي و خارجي تا 30 امتياز حداكثر 120 امتياز.

10/اف – طرح هاي ارزنده تحقيقاتي : براي هر طرح ، متناسب با اهميت و اثرگذاري آن در جهت ارتقاء كيفيت ، كاهش هزينه و سرعت ارائه خدمات 50 امتياز حداكثر 250 امتياز.

طرح هايي كه نتايج آن به صورت قانون ، مصوبه ، بخشنامه تصويب شده است و يا در دستگاه ذي ربط به مورد اجرا گذاشته شده است به ازاء هر طرح تا دو برابر امتياز مربوط قابل احتساب است.

11/الف- كارايي : چنانچه امور ارجاعي به مستخدم با سرعت و دقت و كيفيت مورد انتظار انجام شود حداكثر 100 امتياز ( عالي تا 100 امتياز ، خوب تا 70 امتياز ، متوسط تا 50 امتياز) با پيشنهاد مدير ذي ربط و تأييد مقام بالاتر با ذكر دلايل.

12/الف- رضايت ارباب رجوع :  در دستگاه هايي كه براساس طرح تكريم مردم و جلب رضايت ارباب رجوع موضوع مصوبه شماره 18540/ 13 . ط موره 10/2/81 شوراي عالي اداري نسبت به نظرسنجي از ارباب رجوع اقدام مي نمايد در صورتي كه كارشناسان ذي ربط براساس نظرسنجي هاي مربوط نمره عالي ، خيلي خوب ، و يا خوب أخذ نموده اند مي توان به ترتيب تا 100 ، تا 70 و يا تا 50 امتياز منظور نمود.

ب- عوامل خاص:

عوامل خاص با توجه به وظايف و مسؤوليت هاي مشاغل اختصاصي هر وزارتخانه يا سازمان هاي مستقل محل خدمت مستخدم حسب مورد احصاء و جهت تصويب شوراي امور اداري و استخدامي كشور به سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور ارسال مي گردد، حداكثر امتياز اين عوامل 250 مي باشد.

در تعريف عوامل خاص ، دستگاه هاي اجرايي موضوع اين طرح مكلفند نسبت به طراحي و ارائه جداول عوامل امتيازآور با جهت گيري گزارش هاي نظارتي و تخصصي متناسب با ويژگي هاي مشاغل ستادي و مورد تصدي ، ارائه طرح هاي ملي براي واگذاري امور به بخش غير دولتي و كاهش حجم و اندازه دولت ، ايجاد رضايت مردم در ارائه خدمات و بهره گيري از تكنولوژي جديد و … اقدام و مراتب را به سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور ارسال دارند.

دستگاه ها مي توانند در موارد خاص متناسب با مشاغل خود برخي از عوامل عمومي كه در اين مصوبه ذكر شده است را به عنوان عوامل خاص خود پيشنهاد نمايند.

6- هيأت مميزه:

– به منظور اجراي اين طرح در هر يك از وزارتخانه ها و مؤسسات دولتي مستقل يك هيأت مميزه با تركيب زير تشكيل خواهد شد .

–  معاون پشتيباني يا اداري و مالي

–  معاون يا مدير تخصصي ذي ربط (حسب مورد)

يك نفر از اعضاء هيأت علمي دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالي در رشته تخصصي مورد بحث به انتخاب بالاترين مقام دستگاه .

– يك نفر از كارشناسان صاحب نظر شاغل در رشته شغلي مورد نظر كه از شهرت حرفه اي بالايي برخوردار باشد به پيشنهاد معاون پشتيباني و تأييد هيأت مميزه

–  نماينده سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور در كميته موضوع بند 3 دستورالعمل شماره 2880 / د مورخ 5/7/65

– هيأت مميزي براي اعطاء امتيازاتي كه جنبه سنجش كيفيت دارد به صورت رقابتي در ارزيابي كارشناسان و تعيين امتياز اقدام مي نمايد به نحوي كه جمع عناوين كارشناسي ارشد و خبره و عالي در هر دستگاه اجرايي از 65 درصد مجموع كارشناسان مشمول طرح تجاوز ننمايد.

7- فرآيند اجرايي:

الف) داوطلبين استفاده از اين طرح مي بايستي با مراجعه به واحد متبوع خويش فرم ارزشيابي ارتقاء شغلي را دريافت نموده پس از تكميل مندرجات آن را اعاده نمايند.

ب) جهت بررسي مفاد فرمهاي ياد شده كميته اي با حضور مدير واحد متبوع وي و دو نفر از كارشناسان متخصص همان واحد (به انتخاب مدير واحد) تشكيل در صورت تأييد مراتب به هيأت مميزه ارائه مي گردد.

ج) پس از بررسي درخواست متقاضيان و بررسي فرم ها و مدارك افراد براي احراز عناوين كارشناس ارشد ، كارشناس خبره و يا كارشناس عالي و تأييد و تصويب توسط هيأت مميزه ، مراتب به امور اداري يا واحد مشابه اعلام خواهد شد تا نسبت به اصلاح حكم كارگزيني اقدام نمايد.

8- ساير موارد :

1- هيأت مميزه موظف است با بررسي دقيق محتواي موضوع و متناسب با كيفيت پيشنهاد يا تحقيق و يا ميزان تسلط و يا … ميزان اثربخشي نتايج پيشنهاد يا تحقيق طبق ضوابطي كه تعيين مي نمايند امتياز مناسب را حداكثر تا رقم تعيين شده به فرد اعطاء نمايند .

2- اگر هر پيشنهاد يا طرح در زمينه واحدي باشند فقط به يكي از آنها امتياز مربوط اعطاء مي گردد.

3- چنانچه پيشنهاد يا طراحي به صورت گروهي ارائه شود امتياز مربوط بين افراد ذي ربط براساس ميزان نقش هر يك تقسيم مي گردد.

محمود عسگری آزاد- معاون امور مدیریت و منابع انسانی

اشتراک در
اطلاع از
guest
0 نظرات
بازخورد (Feedback) های اینلاین
View all comments