ضوابط صدور پروانه بهره برداري شهركهاي صنعتي غيردولتي

ماده ۱: هدف

اجراي مصوبه شماره ۲۴۱۱۰/ت۴۰۵۸۳ مورخ ۷/۲/۱۳۸۸ هيات محترم وزيران و تفويض اختيار شماره ۲۶۲۸۷/۳۰ مورخ ۳/۱۱/۸۸ و صدور پروانه بهره برداري از شهرك صنعتي و واگذاري زمين و عقد قرارداد با متقاضيان

ماده ۲: شرايط صدور پروانه بهره برداري:

۱-۲- پس از صدور جواز تاسيس/توسعه بنام متقاضي، شركت استاني شرح خدمات و ضوابط طراحي شهركهاي صنعتي تهيه شده توسط معاونت عمران و محيط زيست را جهت اجرا به دارنده جواز ابلاغ مي نمايد.

۲-۲- انجام مطالعات طراحي فاز ۱ و ۲ توسط دارندگان جواز تاسيس با استفاده از مشاورين ذيصلاح در قالب شرح خدمات فوق الذكر و تحويل آن به شركت استاني مربوطه

۳-۲- شركت استاني  مطالعات انجام شده توسط متقاضي را حداكثر ظرف مدت ۱۵ روز به معاونت عمران ومحيط زيست ارسال مي نمايد

۴-۲- گزارشهاي مرتبط با مطالعات موضوع بند ۱-۲ حداكثر ظرف مدت ۱۵ روز توسط معاونت عمران و محيط زيست بررسي مي گرددو در صورت تائيد جهت آغاز عمليات اجرايي توسط متقاضي، به شركت استاني اعلام مي نمايد.

۵-۲- متقاضي موظف است عمليات اجرايي ساخت و ساز شهرك صنعتي را منطبق با ضوابط ساخت و ساز شهركهاي صنعتي آغاز نموده و حداقل امكانات زيربنايي شامل آب، راه دسترسي، برق و روشنايي را تامين و اجرا نمايد و گزارش انجام عمليات را به شركت استاني اعلام نمايد.

۶-۲- شركت استاني گزارشات عمليات اجرايي و ساخت و ساز شهرك را جهت تطبيق با ضوابط مندرج كنترل نموده و پس از بازديد از محل و در صورت تائيد به معاونت عمران و محيط زيست اعلام مي نمايد

تبصره: در غير اينصورت شركت استاني مراتب را كتباً جهت تكميل عمليات و انجام تعهدات به متقاضي اعلام مي نمايد

۷-۲- گزارشها و مدارك مرتبط با بند ۶-۲ حداكثر ظرف مدت ۱۵ روز توسط معاونت عمران و محيط زيست بررسي و در صورت تاييد جهت صدور پروانه به معاون وزير و مدير عامل سازمان اعلام ميگردد.

تبصره: در صورت عدم تاييد مدارك معاونت عمران و محيط زيست مراتب را كتباً به شركت استاني جهت تكميل مدارك و تصحيح گزارشات ارسالي اعلام مي نمايد.

۸-۲- پروانه بهره برداري توسط رئيس هيات مديره و مدير عامل سازمان در قالب فرم مربوطه صادر ميگردد.

۹-۲- معاونت عمران و محيط زيست پروانه بهره برداري صادر شده را جهت اقدامات بعدي به متقاضي ابلاغ مي نمايد.

تبصره ۱: در خصوص شهرك هاي صنعتي غير دولتي ايجاد شده قبل از مصوبه فوق الذكر، به منظور ساماندهي مديريت آنها و هماهنگي و همسويي با ديگر شهرك هاي صنعتي بخش غير دولتي با رعايت شرايط مندرج در ماده ۲ دستورالعمل نسبت به صدور پروانه بهره برداري آن اقدام خواهد شد.

تبصره ۲: يك نسخه از دستورالعمل واگذاري زمين به واحدهاي صنعتي و خدماتي در شهركهاي صنعتي غير دولتي و فرم نمونه قرارداد واگذاري زمين، هنگام صدور پروانه بهره برداري توسط شركت استاني در اختيار متقاضي ايجاد شهرك صنعتي قرار مي گيرد.

تبصره ۳: هرگونه اقدام در خصوص توسعه شهرك صنعتي مستلزم انجام مطالعات در قالب دستورالعمل مربوط به صدور جواز توسعه شهرك صنعتي خواهد بود.

تبصره 4: يك نسخه از پروانه بهره برداري توسط معاونت عمران و محيط زيست جهت اطلاع دستگاههاي ذيربط، اعم از: سازمان صنايع و معادن، سازمان جهاد كشاورزي، اداره كل حفاظت محيط زيست و سازمان كار و امور اجتماعي استان مربوطه ارسال مي گردد.

ماده ۳: نظارت بر حسن جريان امور پس از صدور پروانه بهره برداري به عهده شركت استاني مربوطه خواهد بود.

ماده ۴: هرگونه تغيير در مفاد اين دستورالعمل منوط به نظر معاون وزير و مدير عامل سازمان مي باشد.

ماده ۵: اين دستورالعمل در ۵ ماده و ۵ تبصره تنظيم، گرديده و از تاريخ تصويب لازم الاجرا مي باشد.

خدامراد احمدي- معاون وزير و مدير عامل سازمان شهركهاي صنعتي ايران

 

 

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

به بالای صفحه بردن