فهرست وزارتخانه ها، سازمانهاي وابسته، موسسات، نهادهاي عمومي غيردولتي، شرکتهاي مادر تخصصي و شرکتهاي دولتي

۸۱۸- وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکي

۸۱۹- شرکت پژوهش وپالايش خون

۸۲۰- سازمان انتقال خون ايران

۸۲۱- صندوق رفاه دانشجويان

۸۲۲- آزمايشگاه مرجع سلامت

۸۲۳- دانشگاه بهزيستي وتوانبخشي

۸۲۴- مركز تحقيقات ژنتيك

۸۲۵- مركزتحقيقات توانبخشي اعصاب اطفال

۸۲۶- مركزتحقيقات سوء مصرف ووابستگي مواد

۲۷- مركز مسائل اجتماعي- رواني سالمندان

۸۲۸- انستيتو پاستور ايران

۸۲۹- مركز تحقيقات ميكروبيولوژي

۸۳۰- مركز تحقيقات بيوتكنولوژي

۸۳۱- صندوق رفاه دانشجويان وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکي

۸۳۲- شرکت پالايش و پژوهش خون

۸۳۳- مرکز تحقيقات پژوهشي و درماني قلب و عروق ايران

۸۳۴- مركز تحقيقات علوم پزشكي در اسلام

۸۳۵- مرکز پژوهشي آزمايشگاهي

۸۳۶- مرکز تحقيقات آموزش درماني قلب تهران

۸۳۷- مركز مطالعات تحقيقات اخلاق پزشكي

۸۳۸- دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي و درماني  اردبيل

۸۳۹- دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي و درماني تبريز

۸۴۰- مركز تحقيقات كاربردي دارويي

۸۴۱- مركز تحقيقات سل و بيماري‌هاي ريوي

۸۴۲- مركز تحقيقات مديريت خدمات بهداشتي ـ درماني

۸۴۳- دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي و درماني آذربايجان شرقي

۸۴۴- دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي و درماني آذربايجان غربي

۸۴۵- دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي و درماني  ايلام

۸۴۶- دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي و درماني بابل

۸۴۷- دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي و درماني بوشهر

۸۴۸- دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي و درماني بيرجند

۸۴۹- دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي و درماني تهران

۸۵۰- مركز تحقيقات روماتولوژي

۸۵۱- مركز تحقيقات ايمنولوژي و الرژي و آسم

۸۵۲- مركز تحقيقات غدد و متابوليسم

۸۵۳- مركز تحقيقات بيماري‌هاي پوست و جذام

۸۵۴- مركز تحقيقات بيماري‌هاي گوارش و كبد

۸۵۵- مركز تحقيقات هماتولوژي و آنكولوژي

۸۵۶- مركز تحقيقات بهداشت باروري

۸۵۷- مركز تحقيقات تروما

۸۵۸- مركز تحقيقات علوم و تكنولوژي در پزشكي

۸۵۹- مركز تحقيقات چشم پزشكي

۸۶۰- مركز تحقيقات روانپزشكي

۸۶۱- مركز تحقيقات دارويي

۸۶۲- مركز تحقيقات محيط زيست

۸۶۳- دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي و درماني ايران

۸۶۴- موسسه مطالعات تاريخ پزشكي طب اسلامي و مكمل

۸۶۵- مركز تحقيقات گوش و گلو و بيني و سر و گردن

۸۶۶- مركز تحقيقات سلولي و مولكولي

۸۶۷- مركز تحقيقات علوم دارويي

۸۶۸- مركز تحقيقات چشم پزشكي

۸۶۹- مركز تحقيقاتي بهداشت روان

۸۷۰- دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي و درماني رفسنجان

۸۷۱- دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي و درماني زنجان

۸۷۲- دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي و درماني سبزوار

۸۷۳- دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي و درماني سمنان

۸۷۴- دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي و درماني سيستان و بلوچستان

۸۷۵- دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي و درماني شاهرود

۸۷۶- دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي و درماني شهيد بهشتي

۸۷۷- مركز تحقيقاتي غدد درون ريز

۸۷۸- مركز تحقيقاتي سل و بيماري‌هاي ريوي

۸۷۹- مركز تحقيقات چشم

۸۸۰- مركز تحقيقات علوم دندان پزشكي

۸۸۱- مركز تحقيقات علوم اعصاب

۸۸۲- مركز تحقيقات بيماري‌هاي كليوي و مجاري ادرار

۸۳- مركز تحقيقات پوست

۸۸۴- مركز تحقيقات گوارش و كبد

۸۸۵- مركز تحقيقات بيولوژي سلولي و مولكولي

۸۶- مركز تحقيقات طب سنتي و گياهان دارويي

۸۸۷- مركز تحقيقات علوم دارويي

۸۸۸- مركز تحقيقات بيماريهاي عفوني وگرمسيري

۸۸۹- مركز تحقيقات قلب و عروق

۸۹۲- مركز تحقيقات عفوني اطفال

۸۹۲- دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي ودرماني جهرم

۸۹۳- دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي و درماني چهارمحال و بختياري

۸۹۳- دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي و درماني مشهد

۸۹۴- مركز تحقيقات دارويي

۸۹۵- مركز تحقيقات ايمنولوژي

۸۹۶- دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي و درماني اهواز

۸۹۷- مركز تحقيقات بيماريهاي عفوني وگرمسيري

۸۹۸- مركز تحقيقات بيماريهاي تالاسمي و هموگلوبنيوپاتي

۸۹۹- دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي و درماني خوزستان

۹۰۰- دانشگاه علوم پزشکي و خدمات بهداشتي و درماني شهيد صدوقي يزد

۹۰۱- مركز تحقيقات ديابت

۹۰۲- مركز تحقيقات ناباروري

۹۰۳- دانشگاه علوم پزشکي و خدمات بهداشتي و درماني شيراز

۹۰۴- مركز تحقيقات ميكروب شناسي باليني

۹۰۵- مركز تحقيقات مطالعات سرطان شناسي

۹۰۶- مركز تحقيقات پيوند اعضا و بافتهاي بيولوژيك

۹۰۷- مركز تحقيقات گوارش و كبد

۹۰۸- مركز تحقيقات شيمي دارويي و گياهي

۹۰۹- مركز تحقيقات هماتولوژي

۹۱۰- مركز تحقيقات غدد و متابوليسم

۹۱۱- دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي و درماني فسا

۹۱۲- دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي و درماني قزوين

۹۱۳- دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي و درماني قم

۹۱۴- دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي و درماني كاشان

۹۱۵- مركز تحقيقات تروما

۹۱۶- دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي و درماني كردستان

۹۱۷- دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي و درماني كرمان

۹۱۹- دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي و درماني كرمانشاه

۹۲۰- مركز تحقيقات بيولوژي پزشكي

۹۲۱- دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي و درماني كهكيلويه و بويراحمد

۹۲۲- دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي و درماني گرگان

۹۲۳- دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي و درماني گناباد

۹۲۴- دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي و درماني گيلان

۹۲۵- مركز تحقيقات گوارش و كبد

۹۲۶- دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي و درماني مازندران

۹۲۷- مركز تحقيقات بهداشت محيط

۹۲۸- دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي و درماني مركزي

۹۲۹- دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي و درماني هرمزگان

۹۳۰- دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي و درماني اصفهان

۹۳۱- مركز تحقيقات غدد و متابوليسم

۹۳۲- مركز تحقيقات بيماريهاي گرمسيري و عفوني

۹۳۳- مركز تحقيقات علوم رفتاري

۹۳۴- مركز تحقيقات بيماريهاي قلب و عروق

۹۳۵- مركز تحقيقات بيماريهاي پوستي و سالك

۹۳۶- مركز تحقيقات علوم دارويي

۹۳۷- دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي و درماني همدان

۹۳۸- موسسه واكسن وسرم سازي رازي

۹۳۹- مركز تحقيقات واكسن و سرم سازي رازي

۹۴۰- شرکت ساختماني درمان سازه ايمن

۹۴۱- شرکت خدرايانه

۹۴۲- شرکت آتيه سازان حافظ

943- شرکت فارماشيمي

۹۴۴- شرکت بازرگاني خدمات درماني ايران

۹۴۵- شرکت سهامي دارويي وتجهيزات پزشکي

۹۴۶- شرکت سهامي تجهيزات پزشکي

               

        

برگهٔ قبلی 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40برگهٔ بعدی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.