ابلاغ تشکیلات مشاوره امور زنان و خانواده در دستگاه‌های اجرایی

ابلاغ تشکیلات مشاوره امور زنان و خانواده در وزارتخانه ها و سازمان های مستقل تحت نظر رییس جمهور (بخشنامه شماره ۵۴۹۸۹/۲۰۰ مورخ ۲۵/۱۰/۱۳۸۹ معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهور)

بخشنامه به کلیه وزارتخانه ها و سازمان های مستقل تحت نظر رییس جمهور

۱- به منظور برنامه ریزی، هدایت، هماهنگی، ایجاد وحدت رویه و نظارت بر عملکرد دستگاه ها در امور زنان و خانواده در عرصه های تصمیم سازی و تصمیم گیری بر اساس شاخص های توسعه امور زنان در بخش های مختلف، وزراء و رؤسای سازمان های مستقل تحت نظر رییس جمهور، موظفند یکی از پست های سازمانی سازمانی مشاور خود را در تشکیلات مصوب به عنوان «مشاور امور زنان و خانواده» تخصیص دهند و در ذیل آنها ۳ پست سازمانی با عناوین مناسب سازمانی از محل پست های بدون متصدی دستگاه در نظر گرفته شود.

۲- انتصاب مشاور امور زنان و خانواده با هماهنگی مرکز امور زنان و خانواده رییس جمهور باشد.

۳- مرکز امور زنان و خانواده با همکاری معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهور، مسؤولیت تدوین شرح وظایف و حیطه فعالیت ها و نحوه هماهنگی در ارتباط با حوزه مشاوران در امور زنان و خانواده وزراء و رؤسای سازمان های مستقل زیرنظر رییس جمهور را بر اساس محورهای زیر به عهده خواهند داشت.

الف- تعیین شاخص های توسعه امور بانوان در هر بخش

ب- تعیین حداقل رشد این شاخص ها در طول ۵ سال نسبت به وضع موجود

ج- مراقبت از چگونگی تحقق شاخص ها و دستگاه های اجرایی و ارایه گزارش

د- در صورت لزوم حمایت های مالی بخش مربوطه بر اساس اعتبارات تعیین شده در قوانین بودجه سنواتی

هـ- برقراری ارتباط و تعامل با سازمان های غیردولتی مرتبط با وظایف دستگاه

لطف الله فروزنده دهکردی- معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهور

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.