‌ضوابط پرداخت حقوق و مزايای كاركنان شركت هواپيمایی ایران

‌تعیین ضوابط پرداخت حقوق و مزایای کارکنان شرکت هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران (تصویب نامه شماره ۱۲۵۰۲/ت۵۷۹هـ مورخ ۲۱/۱/۱۳۷۲ هیأت وزیران)

‌سازمان امور اداری و استخدامی کشور

‌هیأت وزیران در جلسه مورخ ۱۳۷۱.۱۲.۲۳ بنا به پیشنهاد شماره .۷۵۶۷‌د مورخ ۱۳۷۱.۱۲.۲۳ سازمان امور اداری و استخدامی کشور و تأیید وزارت راه و‌ترابری و به استناد مواد (۶) و (۱۲) قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت مصوب ۱۳۷۰ تصویب نمودند:

‌ضوابط پرداخت حقوق و مزايای كاركنان شركت هواپيمایی ایران

۱- جدول تخصیص مشاغل مستخدمان مشمول این آیین‌نامه به گروه‌های ورودی بر اساس مدرک تحصیلی حداقل به شرح ذیل است:

– کلیه مشاغلی که حداقل شرایط لازم احراز آن پایان دوره ابتدایی است در گروه “‌یک” تخصیص می‌یابند.

– کلیه مشاغلی که حداقل شرایط لازم احراز آن پایان دوره راهنمایی است در گروه “‌دو” تخصیص می‌یابند.

– کلیه مشاغل یکه حداقل شرایط لازم احراز آن دیپلم کامل متوسطه است در گروه “۴” تخصیص می‌یابند.

– کلیه مشاغلی که حداقل شرایط لازم احراز آن فوق دیپلم است در گروه “۵” تخصیص می‌یابند.

– کلیه مشاغلی که حداقل شرایط لازم احراز آن لیسانس است در گروه “۷” تخصیص می‌یابند.

-کلیه مشاغلی که حداقل شرایط لازم احراز آن فوق لیسانس است در گروه “۹” تخصیص می‌یابند.

– کلیه مشاغلی که حداقل شرایط لازم احراز آن دکتر است در گروه “۱۰” تخصیص می‌یابند.

‌تبصره ۱ – کادر عملیاتی پرواز از دو گروه بالاتر برخوردار خواهد بود.

‌تبصره ۲ – شرکت مکلف است طرح‌های طبقه‌بندی مشاغل مربوط را بر اساس روشهای مورد عمل با توجه به مواد ۱ و ۳ قانون نظام هماهنگ پرداخت تنظیم‌کند و پس از تصویب هیأت مدیره به مرحله اجرا درآورد. هر گونه تغییر در گروه‌های ورودی موکول به پیشنهاد مشترک شرکت و سازمان امور اداری و استخدامی‌کشور و تصویب هیأت وزیران خواهد بود.

۲ – ضریب افزایش سنواتی سالانه در زمان تطبیق وضع برابر ۳ خواهد بود و پس از آن با ضوابطی که توسط شرکت تعیین می‌گردد ۳، ۴ و ۵ خواهد بود.

۳ – میزان فوق‌العاده شغل مستخدمان شرکت هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران با در نظر گرفتن نوع کار، وظایف و مسئولیتها بین حداقل (۵۰%) پنجاه درصد و‌حداکثر (۱۲۰%) صد و بیست درصد (‌در مورد کادر زمینی و خدماتی پرواز) و (۱۵۰%) صد و پنجاه درصد حقوق مبنا در مورد کادر عملیاتی پرواز (‌خلبان،‌کمک خلبان و مهندس پرواز) تعیین می‌شود.

‌تبصره ۱ – فوق‌العاده شغل متصدیان مشاغل مدیریت و سرپرستی علاوه بر فوق‌العاده شغل موضوع این ماده تا (۲۵%) بیست و پنج درصد حقوق مبنای آنان‌قابل افزایش است.

‌تبصره ۲ – فوق‌العاده شغل آن دسته از مستخدمانی که تصدی مشاغل تخصصی و تحقیقی یا آموزشی را به عهده دارند علاوه بر موارد فوق تا (۲۵%) بیست و‌پنج درصد حقوق مبنای آنان قابل افزایش است.

‌تبصره ۳ – پرداخت فوق‌العاده موضوع ماده ۳ و تبصره‌های ۱ و ۲ آن طبق ضوابطی خواهد بود که توسط شرکت، تنظیم شده و به تصویب شورای حقوق و‌دستمزد خواهد رسید.

۴ – به منظور جذب نیروهای متخصص، شرکت می‌تواند در مورد کادر عملیاتی پرواز (‌خلبان، کمک خلبان و مهندس پرواز) تا (۱۸۰%) صد و هشتاد درصد‌حقوق و فوق‌العاده شغل و در مورد سایر کادر زمینی همچنین خدماتی پرواز تا (۱۰۰%) صد درصد حقوق مبنا، فوق‌العاده خاص پرداخت نماید.

‌تبصره ۱ – گروه عملیاتی و خدماتی پرواز معادل (۲۰%) بیست درصد حقوق و فوق‌العاده شغل را به عنوان فوق‌العاده پرواز دریافت خواهد نمود.

‌تبصره ۲ – فوق‌العاده خاص بر اساس گروه و سری مشاغل تخصصی تعیین می‌شود که پس از تصویب هیأت مدیره “‌هما” باید به تصویب شورای حقوق و‌دستمزد برسد.

۵ – در صورتی که حقوق و مزایای مستخدمان هما با اجرای این تصویب‌نامه از حقوق و مزایا و فوق‌العاده شغل آنان قبل از تاریخ ۱۳۷۱.۱.۱ کمتر شود،‌مابه‌التفاوت تحت عنوان تفاوت تطبیق قابل پرداخت خواهد بود.

۶ – با اجرای این تصویب‌نامه که از تاریخ ۱۳۷۱.۱.۱ قابل اجرا می‌باشد سایر مواد مغایر در آیین‌نامه استخدامی هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران ملغی و‌آیین‌نامه اجرایی طرح طبقه‌بندی مشاغل به استناد ماده ۱۴ آیین‌نامه استخدامی مذکور جایگزین آن می‌گردد.

‌این متن جایگزین تصویب‌نامه شماره ۶۳۶۹۳ مورخ ۱۳۷۱.۱۲.۲۷ می‌شود.

‌حسن حبیبی – معاون اول رییس جمهور

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.