قوه قضائيه

قیمت انواع مشروبات الکلی به منظور محاسبه جرایم ورود، حمل، نگهداری، خرید و فروش

قیمت انواع مشروبات الکلی به منظور محاسبه جرایم ورود، حمل، نگهداری، خرید و فروش آن (بخشنامه شماره ۱۴۰۰/۹۶۱۷۲۱ مورخ ۱۴۰۰/۰۷/۲۴ گمرک جمهوری اسلامی ایران)

ناظرین/مدیران کل/مدیران محترم گمرکات اجرائی

با سلام و احترام،

با توجه به  ممنوعیت شرعی و قانونی ورود، حمل، نگهداری، خرید و فروش مشروبات الکلی و ضرورت در اختیار داشتن قیمت انواع آن به منظور احتساب جرایم متعلقه  در ماده ۲۲ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب ۱۳۹۲/۱۰/۰۳ مجلس شورای اسلامی مستفاد به نامه شماره ۲۰۲۲۵۴/۰۰/ص مورخ ۱۴۰۰/۰۶/۱۰ ستاد مرکزی قاچاق کالا و ارز، ارزش ریالی مشروبات الکلی قاچاق به استناد بند ح ماده یک قانون پیشگفت مطابق جدول ذیل تعیین و برای ایجاد وحدت رویه و اعلام به مراجع صالحه رسیدگی به پرونده های مشروبات الکلی قاچاق به شرح ذیل اعلام می گردد:

ارزش ریالی مشروبات الکلی قاچاق

ردیف شرح کالا نوع بسته بندی ارزش در اجرای بند ح ماده یک قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز (ریال)
١ آبجو(انواع برند) یک قوطی یا یک بطر تا ۵٠٠cc ٨١٣/٠٠٠
٢ ودکا آبسلوت یک بطر ۴/۴٣٨/٠٠٠
٣ ودکا اسمیرنوف و نمیرنوف یک بطر ۴/١٢۵/٠٠٠
۴ ودکا کیل پاپترو یک بطر ۴/١٢۵/٠٠٠
۵ ودکا ایکا یک بطر ۴/١٢۵/٠٠٠
۶ ودکا فایر فلای یک بطر ۴/۵۵٣/٠٠٠
٧ ودکا دو ستاره یک بطر ۴/١٢۵/٠٠٠
٨ ودکا مارجی (مارجین) یک بطر ۴/٩٣٨/٠٠٠
٩ ودکا مدگرایدل یک بطر ۵/٨٧۵/٠٠٠
١٠ ودکا گلنز (GLENS) یک بطر ۴/۶٢۵/٠٠٠
١١ ودکا پاکتی یک پاکت ۵/٩٠٧/٠٠٠
١٢ Hammer caviar ودکا یک بطر ۴/١٢۵/٠٠٠
١٣ Triumphal arch ودکا یک بطر ۴/١٢۵/٠٠٠
١۴ Ice Kube  ودکا یک بطر ۴/۶٢۵/٠٠٠
١۵ Red Square ودکا یک بطر ۴/٢۵٠/٠٠٠
١۶ Pigalle ودکا یک بطر ۴/١٢۵/٠٠٠
١٧ Premium ودکا یک بطر ۴/٢۵٠/٠٠٠
١٨ Rusian Shot ودکا یک بطر ۴/٢۵٠/٠٠٠
١٩ Prime ودکا یک بطر ۴/١٢۵/٠٠٠
٢٠ Finlandia ودکا یک بطر ۴/١٢۵/٠٠٠
٢١  French ودکا یک بطر ۴/١٢۵/٠٠٠
٢٢ Stumbras  ودکا یک بطر ۴/٣٣٢/٠٠٠
٢٣ Lnstant Bull ودکا یک بطر ۴/١٢۵/٠٠٠
٢۴ Khortytsa ودکا یک بطر ۴/١٢۵/٠٠٠
٢۵ ودکا کپل یک بطر ۴/١٢۵/٠٠٠
٢۶ ودکا سالمون یک بطر ٣/٨٧۵/٠٠٠
٢٧ ودکا ماجیک کریستال یک بطر ٣/٨٧۵/٠٠٠
٢٨ ودکا اریستوف یک بطر ٣/٨٧۵/٠٠٠
٢٩ ودکا مانیا یک بطر ٣/٨٧۵/٠٠٠
٣٠ ودکا پول یک بطر ٣/٨٧۵/٠٠٠
٣١ ودکا توپل یک بطر ٣/٨٧۵/٠٠٠
٣٢ ودکا یاشا یک بطر ٣/٨٧۵/٠٠٠
٣٣ ودکا آسکسیا یک بطر ٣/٨٧۵/٠٠٠
٣۴ ودکا کرال اسکا یک بطر ٣/٨٧۵/٠٠٠
٣۵ ودکا دروکا یک بطر ٣/٨٧۵/٠٠٠
٣۶ ودکا نفیتس یک بطر ٣/٨٧۵/٠٠٠
٣٧ ودکا آلاسکا یک بطر ٣/٨٧۵/٠٠٠
٣٨ ودکا استانوس یک بطر ٣/٨٧۵/٠٠٠
٣٩ ودکا کاتوس یک بطر ٣/٨٧۵/٠٠٠
۴٠ ودکا ازو یک بطر ٣/٨٧۵/٠٠٠
۴١ ودکا لایدروس یک بطر ٣/٨٧۵/٠٠٠
۴٢ ودکا وایت ماکای یک بطر ٣/٨٧۵/٠٠٠
۴٣ ودکا توبورک یک بطر ٣/٨٧۵/٠٠٠
۴۴ ودکا گرند کتس یک بطر ٣/٨٧۵/٠٠٠
۴۵ ودکا اسکای یک بطر ٣/٨٧۵/٠٠٠
۴۶ ودکا آلکسیا یک بطر ٣/٨٧۵/٠٠٠
۴٧ ودکا ١٩٠۶ یک بطر ٣/٨٧۵/٠٠٠
۴٨ ودکا (سایر برندها) یک بطر ۴/١٢۵/٠٠٠
۴٩ شراب (شامپاین) یک بطر ۴/٨١٣/٠٠٠
۵٠ شراب پاکتی (انواع) یک پاکت ١ لیتری ۴/٨١٣/٠٠٠
۵١ شراب شیواز یک بطر ۴/٨١٣/٠٠٠
۵٢ شراب ناپلئونی یک بطر ۴/۶٢۵/٠٠٠
۵٣ شراب(سایر برندها) یک بطر ۴/۵۶٣/٠٠٠
۵۴ انواع کنیاک یک بطر ۵/٩٠٧/٠٠٠
۵۵ انواع جین یک بطر ٣/۴٣٨/٠٠٠
۵۶ ویسکی جانی واکر یک بطر ۴/٩۵٠/٠٠٠
۵٧ ویسکی تکیلا یک بطر ۶/١٨٨/٠٠٠
۵٨ ویسکی شیواز ریگال یک بطر ۶/٣٩۴/٠٠٠
۵٩ ویسکی کاپیتان بلک یک بطر ۶/١٨٨/٠٠٠
۶٠ ویسکی گرا نتس یک بطر ۵/٧٧۵/٠٠٠
۶١ ویسکی هنسی یک بطر ۶/٣٩۴/٠٠٠
۶٢ ویسکی آبسلوت یک بطر ۵/٠۶٣/٠٠٠
۶٣ ویسکی وایت هورس یک بطر ۴/٩۵٠/٠٠٠
۶۴ ویسکی رویال یک بطر ۶/٩٣٨/٠٠٠
۶۵ ویسکی گریگوری یک بطر ۴/٨٣٨/٠٠٠
۶۶ ویسکی بلک اند وایت یک بطر ۵/٠۶٣/٠٠٠
۶٧ ویسکی بلک ابل یک بطر ۴/٣٣١/٠٠٠
۶٨ ویسکی بلک بلو یک بطر ۵/٧١٣/٠٠٠
۶٩ ویسکی استارت یک بطر ۴/٩۵٠/٠٠٠
٧٠ ویسکی مستر پاوز Ms.Chavez یک بطر ۵/٠۶٣/٠٠٠
٧١ ویسکی دیپ بلو Deepblue یک بطر ۴/٨٣٨/٠٠٠
٧٢ Lemontay nes ویسکی یک بطر ۵/٠۶٣/٠٠٠
٧٣ (Golden Wings) ویسکی یک بطر ۴/٧۴۴/٠٠٠
٧۴ SCOTEH HORSE ویسکی یک بطر ۵/٠۶٣/٠٠٠
٧۵ ویسکی ادواردز یک بطر ۴/٩۵٠/٠٠٠
٧۶ Red Label ویسکی یک بطر ۴/٣٣٢/٠٠٠
٧٧ Lauders ویسکی یک بطر ۴/٣٣٨/٠٠٠
٧٨ Grand Macnish ویسکی یک بطر ۴/۵٣٨/٠٠٠
٧٩ Hankey Bannister ویسکی یک بطر ۴/١٢۵/٠٠٠
٨٠ Clan Mac Gregor ویسکی یک بطر ۴/۴٣٨/٠٠٠
٨١ Green Cans ویسکی یک بطر ٣/٣٠٠/٠٠٠
٨٢ Francisco Delmoc ویسکی یک بطر ۴/٣٣٢/٠٠٠
٨٣ Tuborg ویسکی یک بطر ٣/٣٠٠/٠٠٠
٨۴ ویسکی دان یک بطر ۴/۵٣٨/٠٠٠
٨۵ ویسکی دان زا یک بطر ۴/۵٣٨/٠٠٠
٨۶ ویسکی بالانتین یک بطر ۴/۵٣٨/٠٠٠
٨٧ ویسکی گلن یک بطر ۴/۵٣٨/٠٠٠
٨٨ ویسکی کاتیس یک بطر ۴/۵٣٨/٠٠٠
٨٩ ویسکی وایت ماکان یک بطر ۴/۵٣٨/٠٠٠
٩٠ ویسکی ازو یک بطر ۴/٣٣٢/٠٠٠
٩١ ویسکی ساوبگان بلانک یک بطر ۴/۵٣٨/٠٠٠
٩٢ ویسکی کاستل روک یک بطر ۴/۶٢۵/٠٠٠
٩٣ ویسکی بلاک رام یک بطر ۴/۵٣٨/٠٠٠
٩۴ ویسکی کاتوس یک بطر ۴/۶٢۵/٠٠٠
٩۵ ویسکی هایک لاند یک بطر ۴/۵٣٨/٠٠٠
٩۶ ویسکی اسپیشیال یک بطر ۴/۵٣٨/٠٠٠
٩٧ ویسکی پاسپورت یک بطر ۴/۶٢۵/٠٠٠
٩٨ ویسکی گلین گرند یک بطر ۴/۵٣٨/٠٠٠
٩٩ ویسکی مزکر یک بطر ۴/۵٣٨/٠٠٠
١٠٠ ویسکی پیورت یک بطر ۴/٣٣٢/٠٠٠
١٠١ سایر انواع ویسکی (با برندهای مختلف) یک بطر ۴/٧۴۴/٠٠٠
١٠٢ انواع برندی یک بطر ۴/٨٣٨/٠٠٠
١٠٣ Belgua ودکا یک بطر ٣/۶٧۵/٠٠٠
١٠۴ Fivel Lakes ودکا یک بطر ۴/٢٠٠/٠٠٠
١٠۵ Smirwoff ودکا یک بطر ٣/٩٣٨/٠٠٠
١٠۶ Med Off ودکا یک بطر ۴/٠۶٩/٠٠٠
١٠٧ Belayabe Rvopka ودکا یک بطر ٣/٩٣٨/٠٠٠
١٠٨ Belen Haya Green  ودکا یک بطر ۵/٢۵٠/٠٠٠
١٠٩ Roberto Cavalii ودکا یک بطر ۴/۵٩۴/٠٠٠
١١٠ Nights ودکا یک بطر ٣/٩٣٨/٠٠٠
١١١ Ctahaapt Russian Standard ودکا یک بطر ۴/۵٩۴/٠٠٠
١١٢ Datron ودکا یک بطر ۵/٢۵٠/٠٠٠
١١٣ Citron ودکا یک بطر ۵/٣٧۵/٠٠٠
١١۴ Stailnskaya ودکا یک بطر ۴/٧٢۵/٠٠٠
١١۵ Demeca ودکا یک بطر ۴/٩٨٨/٠٠٠
١١۶ Vodka ودکا یک بطر ٣/٨٧۵/٠٠٠
١١٧ Absolot ودکا یک بطر ٣/٩٣٨/٠٠٠
١١٨ Belvuoere ودکا یک بطر ۴/٧٢۵/٠٠٠
١١٩ Gent Leman ودکا یک بطر ٣/٨١٣/٠٠٠
١٢٠ ودکا Fly یک بطر ۴/٣٣٢/٠٠٠
١٢١ Levonoff ودکا یک بطر ١/۴۴۴/٠٠٠
١٢٢ Grand Thomas ویسکی یک بطر ۴/٢۵٠/٠٠٠
١٢٣ Jack Daniosh ویسکی یک بطر ۴/١٢۵/٠٠٠
١٢۴ Gray Goosh ویسکی یک بطر ۴/۴٠٠/٠٠٠
١٢۵ Herbal ویسکی یک بطر ۴/۴٠٠/٠٠٠
١٢۶ Lauders ویسکی یک بطر ۴/١٢۵/٠٠٠
١٢٧ Clan Mac Gregor ویسکی یک بطر ۴/۴٠٠/٠٠٠
١٢٨ ویسکی کتوز یک بطر ۴/٠٠٠/٠٠٠
١٢٩ ویسکی دانزانکو یک بطر ۴/٠٠٠/٠٠٠
١٣٠ ویسکی تیچرز یک بطر ۴/١٨٢/٠٠٠
١٣١ ویسکی جک دانیل یک بطر ۴/۶٨٨/٠٠٠
١٣٢ ویسکی بلک لیبل یک بطر ۵/۶٢۵/٠٠٠
١٣٣ ویسکی گلدن یک بطر ۶/١٨٨/٠٠٠

توضیحات:

  • قیمت برای یک واحد مشروبات الکلی مکشوفه (بطر، قوطی، شیشه، پاکت) در نظر گرفته شده و لذا محاسبه جرایم متعلقه در ماده ۲۲ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز به عهده مراجع صالح و اجرای احکام مربوطه میباشد.
  • بطری انواع مشروبات الکلی(بجز آبجو) تا یک لیتر محاسبه شده و لذا اگر مظروف ۵/۱ لیتر به بالا (نظیر ظروف ۴ یا ۲۰ لیتری)  باشد به عدد یک لیتر تقسیم و تبدیل به بطر یا شیشه می شود.
  • مشروبات تا ۳۰۰cc جیبی محسوب و  سه عدد از آن معادل یک لیتر محسوب می گردد.
  • آبجو در حجم ۵۰۰ سی سی محاسبه شده است و اگر حجم آن بیشتر باشد به همان نسبت به  ارزش آن اضافه گردد.
  • در صورتی که نشان تجاری مشروب الکلی کشف شده در فهرست مذکور قید نگردیده، قیمت (سایر) همان نوع، محاسبه میشود.
  • این بخشنامه از تاریخ ابلاغ تا اطلاع ثانوی مجری خواهد بود و سایر بخشنامه های مغایر با آن از تاریخ ابلاغ این دستورالعمل لغو می گردد.

 بهروز ایمانی
مدیر کل دفتر ارزش

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *