قیمت انواع مشروبات الکلی به منظور محاسبه جرایم ورود، حمل، نگهداری، خرید و فروش

قیمت انواع مشروبات الکلی به منظور محاسبه جرایم ورود، حمل، نگهداری، خرید و فروش آن (بخشنامه شماره ۱۴۰۰/۹۶۱۷۲۱ مورخ ۱۴۰۰/۰۷/۲۴ گمرک جمهوری اسلامی ایران)

ناظرین/مدیران کل/مدیران محترم گمرکات اجرائی

با سلام و احترام،

با توجه به  ممنوعیت شرعی و قانونی ورود، حمل، نگهداری، خرید و فروش مشروبات الکلی و ضرورت در اختیار داشتن قیمت انواع آن به منظور احتساب جرایم متعلقه  در ماده ۲۲ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب ۱۳۹۲/۱۰/۰۳ مجلس شورای اسلامی مستفاد به نامه شماره ۲۰۲۲۵۴/۰۰/ص مورخ ۱۴۰۰/۰۶/۱۰ ستاد مرکزی قاچاق کالا و ارز، ارزش ریالی مشروبات الکلی قاچاق به استناد بند ح ماده یک قانون پیشگفت مطابق جدول ذیل تعیین و برای ایجاد وحدت رویه و اعلام به مراجع صالحه رسیدگی به پرونده های مشروبات الکلی قاچاق به شرح ذیل اعلام می گردد:

ارزش ریالی مشروبات الکلی قاچاق

ردیف شرح کالا نوع بسته بندی ارزش در اجرای بند ح ماده یک قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز (ریال)
١ آبجو(انواع برند) یک قوطی یا یک بطر تا ۵٠٠cc ٨١٣/٠٠٠
٢ ودکا آبسلوت یک بطر ۴/۴٣٨/٠٠٠
٣ ودکا اسمیرنوف و نمیرنوف یک بطر ۴/١٢۵/٠٠٠
۴ ودکا کیل پاپترو یک بطر ۴/١٢۵/٠٠٠
۵ ودکا ایکا یک بطر ۴/١٢۵/٠٠٠
۶ ودکا فایر فلای یک بطر ۴/۵۵٣/٠٠٠
٧ ودکا دو ستاره یک بطر ۴/١٢۵/٠٠٠
٨ ودکا مارجی (مارجین) یک بطر ۴/٩٣٨/٠٠٠
٩ ودکا مدگرایدل یک بطر ۵/٨٧۵/٠٠٠
١٠ ودکا گلنز (GLENS) یک بطر ۴/۶٢۵/٠٠٠
١١ ودکا پاکتی یک پاکت ۵/٩٠٧/٠٠٠
١٢ Hammer caviar ودکا یک بطر ۴/١٢۵/٠٠٠
١٣ Triumphal arch ودکا یک بطر ۴/١٢۵/٠٠٠
١۴ Ice Kube  ودکا یک بطر ۴/۶٢۵/٠٠٠
١۵ Red Square ودکا یک بطر ۴/٢۵٠/٠٠٠
١۶ Pigalle ودکا یک بطر ۴/١٢۵/٠٠٠
١٧ Premium ودکا یک بطر ۴/٢۵٠/٠٠٠
١٨ Rusian Shot ودکا یک بطر ۴/٢۵٠/٠٠٠
١٩ Prime ودکا یک بطر ۴/١٢۵/٠٠٠
٢٠ Finlandia ودکا یک بطر ۴/١٢۵/٠٠٠
٢١  French ودکا یک بطر ۴/١٢۵/٠٠٠
٢٢ Stumbras  ودکا یک بطر ۴/٣٣٢/٠٠٠
٢٣ Lnstant Bull ودکا یک بطر ۴/١٢۵/٠٠٠
٢۴ Khortytsa ودکا یک بطر ۴/١٢۵/٠٠٠
٢۵ ودکا کپل یک بطر ۴/١٢۵/٠٠٠
٢۶ ودکا سالمون یک بطر ٣/٨٧۵/٠٠٠
٢٧ ودکا ماجیک کریستال یک بطر ٣/٨٧۵/٠٠٠
٢٨ ودکا اریستوف یک بطر ٣/٨٧۵/٠٠٠
٢٩ ودکا مانیا یک بطر ٣/٨٧۵/٠٠٠
٣٠ ودکا پول یک بطر ٣/٨٧۵/٠٠٠
٣١ ودکا توپل یک بطر ٣/٨٧۵/٠٠٠
٣٢ ودکا یاشا یک بطر ٣/٨٧۵/٠٠٠
٣٣ ودکا آسکسیا یک بطر ٣/٨٧۵/٠٠٠
٣۴ ودکا کرال اسکا یک بطر ٣/٨٧۵/٠٠٠
٣۵ ودکا دروکا یک بطر ٣/٨٧۵/٠٠٠
٣۶ ودکا نفیتس یک بطر ٣/٨٧۵/٠٠٠
٣٧ ودکا آلاسکا یک بطر ٣/٨٧۵/٠٠٠
٣٨ ودکا استانوس یک بطر ٣/٨٧۵/٠٠٠
٣٩ ودکا کاتوس یک بطر ٣/٨٧۵/٠٠٠
۴٠ ودکا ازو یک بطر ٣/٨٧۵/٠٠٠
۴١ ودکا لایدروس یک بطر ٣/٨٧۵/٠٠٠
۴٢ ودکا وایت ماکای یک بطر ٣/٨٧۵/٠٠٠
۴٣ ودکا توبورک یک بطر ٣/٨٧۵/٠٠٠
۴۴ ودکا گرند کتس یک بطر ٣/٨٧۵/٠٠٠
۴۵ ودکا اسکای یک بطر ٣/٨٧۵/٠٠٠
۴۶ ودکا آلکسیا یک بطر ٣/٨٧۵/٠٠٠
۴٧ ودکا ١٩٠۶ یک بطر ٣/٨٧۵/٠٠٠
۴٨ ودکا (سایر برندها) یک بطر ۴/١٢۵/٠٠٠
۴٩ شراب (شامپاین) یک بطر ۴/٨١٣/٠٠٠
۵٠ شراب پاکتی (انواع) یک پاکت ١ لیتری ۴/٨١٣/٠٠٠
۵١ شراب شیواز یک بطر ۴/٨١٣/٠٠٠
۵٢ شراب ناپلئونی یک بطر ۴/۶٢۵/٠٠٠
۵٣ شراب(سایر برندها) یک بطر ۴/۵۶٣/٠٠٠
۵۴ انواع کنیاک یک بطر ۵/٩٠٧/٠٠٠
۵۵ انواع جین یک بطر ٣/۴٣٨/٠٠٠
۵۶ ویسکی جانی واکر یک بطر ۴/٩۵٠/٠٠٠
۵٧ ویسکی تکیلا یک بطر ۶/١٨٨/٠٠٠
۵٨ ویسکی شیواز ریگال یک بطر ۶/٣٩۴/٠٠٠
۵٩ ویسکی کاپیتان بلک یک بطر ۶/١٨٨/٠٠٠
۶٠ ویسکی گرا نتس یک بطر ۵/٧٧۵/٠٠٠
۶١ ویسکی هنسی یک بطر ۶/٣٩۴/٠٠٠
۶٢ ویسکی آبسلوت یک بطر ۵/٠۶٣/٠٠٠
۶٣ ویسکی وایت هورس یک بطر ۴/٩۵٠/٠٠٠
۶۴ ویسکی رویال یک بطر ۶/٩٣٨/٠٠٠
۶۵ ویسکی گریگوری یک بطر ۴/٨٣٨/٠٠٠
۶۶ ویسکی بلک اند وایت یک بطر ۵/٠۶٣/٠٠٠
۶٧ ویسکی بلک ابل یک بطر ۴/٣٣١/٠٠٠
۶٨ ویسکی بلک بلو یک بطر ۵/٧١٣/٠٠٠
۶٩ ویسکی استارت یک بطر ۴/٩۵٠/٠٠٠
٧٠ ویسکی مستر پاوز Ms.Chavez یک بطر ۵/٠۶٣/٠٠٠
٧١ ویسکی دیپ بلو Deepblue یک بطر ۴/٨٣٨/٠٠٠
٧٢ Lemontay nes ویسکی یک بطر ۵/٠۶٣/٠٠٠
٧٣ (Golden Wingsویسکی یک بطر ۴/٧۴۴/٠٠٠
٧۴ SCOTEH HORSE ویسکی یک بطر ۵/٠۶٣/٠٠٠
٧۵ ویسکی ادواردز یک بطر ۴/٩۵٠/٠٠٠
٧۶ Red Label ویسکی یک بطر ۴/٣٣٢/٠٠٠
٧٧ Lauders ویسکی یک بطر ۴/٣٣٨/٠٠٠
٧٨ Grand Macnish ویسکی یک بطر ۴/۵٣٨/٠٠٠
٧٩ Hankey Bannister ویسکی یک بطر ۴/١٢۵/٠٠٠
٨٠ Clan Mac Gregor ویسکی یک بطر ۴/۴٣٨/٠٠٠
٨١ Green Cans ویسکی یک بطر ٣/٣٠٠/٠٠٠
٨٢ Francisco Delmoc ویسکی یک بطر ۴/٣٣٢/٠٠٠
٨٣ Tuborg ویسکی یک بطر ٣/٣٠٠/٠٠٠
٨۴ ویسکی دان یک بطر ۴/۵٣٨/٠٠٠
٨۵ ویسکی دان زا یک بطر ۴/۵٣٨/٠٠٠
٨۶ ویسکی بالانتین یک بطر ۴/۵٣٨/٠٠٠
٨٧ ویسکی گلن یک بطر ۴/۵٣٨/٠٠٠
٨٨ ویسکی کاتیس یک بطر ۴/۵٣٨/٠٠٠
٨٩ ویسکی وایت ماکان یک بطر ۴/۵٣٨/٠٠٠
٩٠ ویسکی ازو یک بطر ۴/٣٣٢/٠٠٠
٩١ ویسکی ساوبگان بلانک یک بطر ۴/۵٣٨/٠٠٠
٩٢ ویسکی کاستل روک یک بطر ۴/۶٢۵/٠٠٠
٩٣ ویسکی بلاک رام یک بطر ۴/۵٣٨/٠٠٠
٩۴ ویسکی کاتوس یک بطر ۴/۶٢۵/٠٠٠
٩۵ ویسکی هایک لاند یک بطر ۴/۵٣٨/٠٠٠
٩۶ ویسکی اسپیشیال یک بطر ۴/۵٣٨/٠٠٠
٩٧ ویسکی پاسپورت یک بطر ۴/۶٢۵/٠٠٠
٩٨ ویسکی گلین گرند یک بطر ۴/۵٣٨/٠٠٠
٩٩ ویسکی مزکر یک بطر ۴/۵٣٨/٠٠٠
١٠٠ ویسکی پیورت یک بطر ۴/٣٣٢/٠٠٠
١٠١ سایر انواع ویسکی (با برندهای مختلف) یک بطر ۴/٧۴۴/٠٠٠
١٠٢ انواع برندی یک بطر ۴/٨٣٨/٠٠٠
١٠٣ Belgua ودکا یک بطر ٣/۶٧۵/٠٠٠
١٠۴ Fivel Lakes ودکا یک بطر ۴/٢٠٠/٠٠٠
١٠۵ Smirwoff ودکا یک بطر ٣/٩٣٨/٠٠٠
١٠۶ Med Off ودکا یک بطر ۴/٠۶٩/٠٠٠
١٠٧ Belayabe Rvopka ودکا یک بطر ٣/٩٣٨/٠٠٠
١٠٨ Belen Haya Green  ودکا یک بطر ۵/٢۵٠/٠٠٠
١٠٩ Roberto Cavalii ودکا یک بطر ۴/۵٩۴/٠٠٠
١١٠ Nights ودکا یک بطر ٣/٩٣٨/٠٠٠
١١١ Ctahaapt Russian Standard ودکا یک بطر ۴/۵٩۴/٠٠٠
١١٢ Datron ودکا یک بطر ۵/٢۵٠/٠٠٠
١١٣ Citron ودکا یک بطر ۵/٣٧۵/٠٠٠
١١۴ Stailnskaya ودکا یک بطر ۴/٧٢۵/٠٠٠
١١۵ Demeca ودکا یک بطر ۴/٩٨٨/٠٠٠
١١۶ Vodka ودکا یک بطر ٣/٨٧۵/٠٠٠
١١٧ Absolot ودکا یک بطر ٣/٩٣٨/٠٠٠
١١٨ Belvuoere ودکا یک بطر ۴/٧٢۵/٠٠٠
١١٩ Gent Leman ودکا یک بطر ٣/٨١٣/٠٠٠
١٢٠ ودکا Fly یک بطر ۴/٣٣٢/٠٠٠
١٢١ Levonoff ودکا یک بطر ١/۴۴۴/٠٠٠
١٢٢ Grand Thomas ویسکی یک بطر ۴/٢۵٠/٠٠٠
١٢٣ Jack Daniosh ویسکی یک بطر ۴/١٢۵/٠٠٠
١٢۴ Gray Goosh ویسکی یک بطر ۴/۴٠٠/٠٠٠
١٢۵ Herbal ویسکی یک بطر ۴/۴٠٠/٠٠٠
١٢۶ Lauders ویسکی یک بطر ۴/١٢۵/٠٠٠
١٢٧ Clan Mac Gregor ویسکی یک بطر ۴/۴٠٠/٠٠٠
١٢٨ ویسکی کتوز یک بطر ۴/٠٠٠/٠٠٠
١٢٩ ویسکی دانزانکو یک بطر ۴/٠٠٠/٠٠٠
١٣٠ ویسکی تیچرز یک بطر ۴/١٨٢/٠٠٠
١٣١ ویسکی جک دانیل یک بطر ۴/۶٨٨/٠٠٠
١٣٢ ویسکی بلک لیبل یک بطر ۵/۶٢۵/٠٠٠
١٣٣ ویسکی گلدن یک بطر ۶/١٨٨/٠٠٠

 

توضیحات:

  • قیمت برای یک واحد مشروبات الکلی مکشوفه (بطر، قوطی، شیشه، پاکت) در نظر گرفته شده و لذا محاسبه جرایم متعلقه در ماده ۲۲ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز به عهده مراجع صالح و اجرای احکام مربوطه میباشد.
  • بطری انواع مشروبات الکلی(بجز آبجو) تا یک لیتر محاسبه شده و لذا اگر مظروف ۵/۱ لیتر به بالا (نظیر ظروف ۴ یا ۲۰ لیتری)  باشد به عدد یک لیتر تقسیم و تبدیل به بطر یا شیشه می شود.
  • مشروبات تا ۳۰۰cc جیبی محسوب و  سه عدد از آن معادل یک لیتر محسوب می گردد.
  • آبجو در حجم ۵۰۰ سی سی محاسبه شده است و اگر حجم آن بیشتر باشد به همان نسبت به  ارزش آن اضافه گردد.
  • در صورتی که نشان تجاری مشروب الکلی کشف شده در فهرست مذکور قید نگردیده، قیمت (سایر) همان نوع، محاسبه میشود.
  • این بخشنامه از تاریخ ابلاغ تا اطلاع ثانوی مجری خواهد بود و سایر بخشنامه های مغایر با آن از تاریخ ابلاغ این دستورالعمل لغو می گردد.

 بهروز ایمانی
مدیر کل دفتر ارزش

اشتراک در
اطلاع از
guest
0 نظرات
بازخورد (Feedback) های اینلاین
View all comments