ماده واحده - از تاريخ تصويب اين قانون كليه شهركهاي صنعتي كه قبل از تصويب قانون راجع به تأسيس شركت شهركهاي صنعتي ايران - مصوب ۷/۱۲/۱۳۶۲- و اصلاحات بعدي آن - مصوب ۲۱/۳/۱۳۷۶ تأسيس و احداث گرديده‏اند از قبيل شركتهاي شهر صنعتي كاوه البرز فيروزكوه رشت و كرمانشاه و ساير شهركهاي صنعتي به تشخيص وزارت صنايع و معادن مشمول مقررات و مزاياي مربوط به قانون راجع به تأسيس شركت شهركهاي صنعتي ايران و اصلاحات بعدي آن مي‏گردند.

قانون فوق مشتمل بر ماده واحده در جلسه علني روز سه شنبه مورخ يازدهم دي‏ماه يكهزار و سيصد و هشتاد مجلس شوراي اسلامي تصويب و در تاريخ ۱۸/۱۰/۱۳۸۰ به تأييد شوراي نگهبان رسيده است.