برنامه جامع بهره وری کشور (تصویبنامه 75599/ت50985هـ مورخ 11/6/1394 هیأت وزیران)

متن کامل مصوبه در فرمت پی دی اف

سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور- سازمان ملی بهره وری ایران

هیئت وزیران در جلسه 25/5/1394 به پیشنهاد شماره 58127 مورخ 26//51393 سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و ماده (79) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران -مصوب 1389- تصویب کرد:

کلیه دستگاه های مقرر در برنامه جامع بهره وری کشور به شرح پیوست که به مهر دفتر هیئت دولت تأیید شده است، موظف به اجرای اقدامات مربوط هستند.

اسحاق جهانگیری- معاون اول رییس جمهور